RNRedHte Seite
Die nicht mit E. bez. Grundft.
geh. d. Arbeit.-Bauverein
2. 4 Bauftellen
6 E. Babbe, I., Kfm.
8 E. Miedel, E., Frau
Riedel, W., Galvanij.
10 E. Doje, H., Majdhinenb.
“12 E. Schmidt, R., Werkmitr.
14 E. Jürgenfen, E., Zimmer:
mftr.
Gröpper, X, Rentner
16 Een W., Neichsb.
efr.
18 E. Matthießen, Chr., Schloff.
20 E. ne . Maijcdhb.
22 E. Meejen, L., Ww.
Lufjebrink, W., M. Maat
24 E. Engellandt,$., Steuerm.
26 Bu, O., Rentner 1
— W., Rentner Erdg.
28 E. Wulff, B.,Werkit. Schreib.
Kuchel, F., Boftihaffn. Erdg,
30 E. Hein, Chr., Reniner
Barfmann, I., Arbeit.
32 E. Frank, H., Lagerift
34 V. Barejel, I., Ynvalide
SO En M., Schiffbau.
6 E. Müller, W., Rentner
® Kramer, W., Werkzeugm.
Neubauer, M., Schloffer
38a E. Drews, M., Werkmfitr.
40 E. Chrlidmann, WW., Wow.
40a E. Müller, W. „Modellnach,
<- Srabaftr.
42 E. Voß, E., Lebensmittel
42a E. Engel, G., Arbeit.
44 Senjdh, O., Autopartwächt.
Sie, AM., Dreher
46 E. N Oaabeen, Kellner
cl M., Wiv. j
E. Schumacher, E., Dreher
DALE SE Schneider
50 E. Ntreber, E., Ww.
Spindelhbirn, M., tim. An-
geftellter 1
52 E Hagelitein, F., Rentner
Hanjen, H., Angeftellt.
54 E. IE F., Invalide
Lüthje, K., Kfm.
56 E. Pugkausti, A., Ww.
Höhler, K., Mach. techn.
Beamt. TI.
Kur, E., Mar. Ob. Bauaufk.
58 E. Kraufe, ., Mentner
60 E. Gohr, E., Werkuftr,
62 E. Grunau, CO Former
‚Grunau, D., Lebensmittel
<- Kofterftr, DZ
64 E. Stadt Kiel
Lück, I, Bauarb.
Schmidtendorf,W., Schweißer
Wentorp, B., Krajtinaneın
führer
BE ‚Ob. enctwehenn.
= . Biegelftr. Z-

Poppenbrügger
Weg
(Stadtteil Kronsburg)
NachH dem Dorf Poppenbriügge
(Gemeinde Moorjee) benannt.
Linfe Seite
<- Barkauer Weg
Die nicht mit E. bez. Grundst.
geb. d. a Rrons:
burg, e. ®. m. b. D.
Bauftellen
7 E. Ed, W., Eleftromftr.
9 E. Yacobjen, E., Maler
SYacobfjen, A., Autofchloff.
NE Bierfreund, FF, Obermftr.
Bierfreund, E., Kontrolleur
13 E. Ehmjen, R., Rentner
Ha D., Betr. Aifift. 1
15 E. Rod, ®. Invalide
Bandholt, RL, Näherin
Kod, DO. Kuticher
17 E, Qütjens, I. Kutfher
Plöner Str. 979 — Preeker Chauffee El. zeit

19 E. Wagener, E., Majchinen-
bau Ingen. Erdg.
Een „, fim. Aingeit 1
Eat &., Ww. Erde.
Tan D., Arbeit. 1
Reif, L., Zimmerer
7? RMippka, K., Zimmerer
Wieje, I., Arbeit.
23 E. Schnur, %., Ww.
Scheele, W., Schloffer
Voiß, R., Slektrik.
—<- Kronsburger Str. DZ
25 E. Voß, H., Bankbevollm.
($Minfe 19)
Vor, W., Hın. Angelt.
27 eriitiert nicht
29 E. Rnobbe, C., Reihsb.Sekr.
Knobbe, W., Kraftw. Führ.
31 E. Möller, F., Schiffsgim-
merm.
Suthmann, R., Anftreich.
33 E. Förft, P., Arbeit.
Frenzel, S., Kupferfchmied
Horn, F., MW.
35 E. Hanien, Sb SE 00kDr
Hanjen, D., Eleftr: 1
— 6, Clehtrit,
37 E. ®oepel, W., Invalide
—<- Fahrenktuhl
39 E. Geflügelzüchterverein
Kronsburg e. V.
41 E. Engler, E., Majchinenb.
Sun er, M., Maler
, Tijhler
438 E Ten Th., Kaltulat.
DE Feinblecher 1
5 E. Beder, O., Lagerarb.
® E. Maul, &., Werkmitr.
Maul, H., Mafjchinenb.
49 E. Gütjhow, X, Bote
51 Schroeder, L., Dreher
<- Kuhlader <-
53 E. Arendt, A., Büroangeift.
55 E. Clajen, €., Rentner
Clafen, M., Schloffer
E Keterjen, ©.
E. Reterjen, K., Frau
Bornhöft, R., Arbeit,
SIebe, H., Arbtrin.
59 En W., Schloffer
— $., Wo.
61 E. Göhndorf, I., Rentner
Löhndorf, Th., Anichläger
63 E. Frahm, H., Nohn.Angeft.
<- Bahndanım <-
RNecdhte Seite
2—8 eriftieren nicht
10 E. Wohnsdorf, A., Helfer
Schneider, H., Kalkulator
12 E. Gempf, Si Maurer
Schulg, T., Schuhm.
Weiste, N., Schlachter
ME E. Nochau, Ch., Neichsb.
Schafin.
Bünning, D., Frau
Dalberg, W., Kraftwführ.
16. 18 E. Cri®, $ VBaukontroll.
E. Willers, C., Schmied
20 E. Sider, A., Kupfer:
jOmiedemfitr.
22 E Hehl, W., Monteur
Schönbef, B., Bootsbau.
E. Schaper, A., Kontroll.
„ Maler
©., Feinbleher
Evers, R., Reichsangeft.
28 E. Bruefewig, RB. Kraftwführ.
Roggenjadg, E., Rentner
<- Reejenberg DZ
30 E. Wulf, H., Arbeit.
82 E. Borchert, F., Schloffer
Svenjon, S., So er.
34 E Bordhert, B „ Former
BEE ae Rn ” Fijdter }
36 E. Dellermann, F Zijchler
Bauftellen
® E Wiegand, M., techn. Ang.
E. Schütt, Ch., Rentner
“ea R., Gärtnerei Erde.
Wulff, H-, Maurer }
46 E: MWeitphal, SI., Arbeit.
48 E. Rnoblauch, / €, Maurer
Erdg.

50 E. Rurg, F., Angeftellt.
Wulf, H.,Db. Poftichafin.a.D.
E. Barmivater, E., Rentner
Musijeldt, H., Schloffer
Bauftellen
<< Kuhlader >
Bauftellen
60 E: Marhuus, Fr., Bol.
Hptwachtmitr.
62 E. Martens, B., Buchhalt.
64 E. Schmüß, WW, Schmied
Bauftellen
70 E. Dittmer, H., Bäder
NRehfje, H., Kupferjhmied 1
<- Stadtgrenze D

Poppenrader Weg
(Stadtteil Gaarden- Oft)
Nach einer alt, Flurbezeihnung
n Gaarden
<- Stojchftr. Z
<- Raßheide ZD
Gärten
<- Niffenftr. >
(Unbebaut)

Pojadowsfyjtraße
(Stadtteil Ellerbet)
Graf Pojadowsty, Preuß.
Minifter, Förderer desEMerbhefer
Arbeiterbauvereins
<- Franziusallee
” Zinte Seite
Die nit mit einem E, bez.
Srundft. geh. d. Arbeiter:
Baubverein
1—5 eriftiert nicht
7 E. Jacobjen,B., Bäcermitr. T.
Tiedemann, D., Kfm. Ang. 1
9.E NEE EN Fu Schladter:
mitr.
11 E. Bagichte, O., Ss Ole
mir. (Mingite. 8 6)
Treivdel, G., fe
18 E Kafper, € u Del.
Yasper, M., Schifsführ.
15 V. Veterjen, H., Wiw. Erde,
Reine, B., Bäcker
Bühlte, W.,. Motorenfhloff.
<- Buchholkgftr. >
17 E. Bleier, G., Helfer
Kelling, H., Seemann
19 E: Barczyk, I., Rentner
HE W., Angeftellt.
21 Kubrt, € Rentner Erde.
— ©. Clettromont. 1
2.E Schellin, © , Majchinift
(Kanalftr. 4 N
V. er SI, Majchinenbau,
Bien, Www. 1
25 V. öllihe D., Rentner
Lange, ., Dreher
27 BA A eat,
— M., Elett
29 E Wieje, e. "on.
Wilhelmjen, €, Arbeit.
81 E. Käfer, nn Wo.
JE, Rüfer, R., Zijchler
Schnepel, © Eleftroinftallat. '
—<- OGrabaftr, DZ
33. 35 Bauftellen
87 E. Berner’ jhe Erben
V. Rahn, 8., Frau
Rahn, R., Soffsingen,
89 E. MWedeleit, X „ Werkmftr.
41 E. Göttjch, A "Anvalide
<- Dremwsltr. D
43 E. Rrufe, O., Heizer 1
Dethmann, H., Modelltijchl.
Bauftellen
RNecdhte Seite
2—6 erxiftiert Ha
8 E. Schlüter, D.
Steen, D., Wo.
10 V. Bartels, ., Schiffsbau.
12 E. Vellge, M., SEEN a.D.
, Bimmerer
1

14 E. Nöthemeyer, M., Aw.
Aothe, W., Ob.Maichinift
16 E. Nieljen, I., Rentner
18 E. Malchin, W., Ww.
Haujchild, E., ur
20 E. Schielzeth, B., Rentner
SO SS” Ach eit.
22 E. Abe , Invalide
a ©. Werfthbuchh.
24 E. Sill, F., A
26 E. Büfing, A A
Büfing, F., Motorenjhloff,
28 E. Hauch, W., Prüfer
30 E. Haß, F., Rentner
32 E. Schröder, D., Rentner
34 E. Lange, B., Indvdalide
Lange, W., Mafchinenb.
36 E. Müller, O., Invalide
38 E. Biegler, Chr., Schmieb
E. Biegler, Chr., Frau
40 V. Stauber, R., Wiv.
42 E. Dertling, E., Schwefterf
E. Dertling, A "zn V
44 E. Schrader, W., Schiffbau.
<- Grabaftr. >
46 eriftiert nicht
48 E. Edler, C., Mentner
(Klausdorf)
Lange, W., Kraftwführ,
Möller, H., Schloffer
50 Behrens, R., Ce
Kramer, H., Maler
52 E. Krull, F., Vorzeichn.
54 E. Münsberg, W., Drogift
56 E. Qöhndorf, KX., Schiffsgim:
merm.
58-E, Rillakke, I., Arbeit.
60 E. Siethmann, €., Schloffer
(Auguftenftr. 30a)
MAGEN E., Telegr.Leitgs-
Yu
62 V. Schmidt, H., ZoN-Dber=
Wachtmftr.
64 E. Gondermann, M., Ww.
Lage, M., Frau
66 E. E00 W., Arbeit.
68 V. Eger, ., Wow.
70 E. Storbed, K., Mar. Wert:
führ. a. D.
Schmidt, F., Schmelzer
72 E. 8olmorgen, W., Ww.
74 E dt X a TODE
Diedrich, M., Ww.
76 E. Friejfe, NR., Schmied
Hofmi ann, $., Feinblecher
78 E. Qüd, &., Werftbuchführ.
80 E.Zangbein, E., Brauer
<- Feldmark >

Boftgang
<- Biegelteih D
Sinte Seite
1 geb. 3. Walferdbamm 2a.
RNechte Seite
2 eriftiert nn
4 E. Beutler, M., Frau (Lüde-
mannftr. 4 8)
V. Beutler, H., Dentijt
Denker, H., Fin Angeftellt.
Doil, W., Verwalt.Angeft.
Käding, I., Arbeit.
$leiß, W., Kraftw. Führ.
Kuhlmann, H., Wiv.
Linde, N Anvalide 3
Richter, € , Frau 8
Schmidt, ® Lebensmittel
Schulz, F., Zimmerm.
4a E. Beutler, M., Frau
Lüdemannftr. "48)
V. Beutler, H., Dentift (Nr.4)
VBethte, W., Feinmechanik. 3
Brünede, H., Pferdehdl. 1
Senn $., Kernmach. 8
Hark, O., Arbeiter 2
Kolet a Seifen 2
au, A, Frau Erdg.
Stammerjohann, $., Schuh-
machermftr,
Ströch, F., Rentner 2
<- Walterdamm >


Boftitraße
(Stadtteil Friedrichsort)
<- Faldenfteiner Str. Ze
Rechte Seite
1 Bauftelle
3 E. Deutjches Reich 3
V. Marines Sinndociever:
waltg.
Hillig, M., Mar.Ing. 1
Mamann, 6, Mar.Fehtlehr.
Markow, W., Ob. Waffenw.
Ripp, al. Kapit.Seutn. (W)
NReijchke, , Leutnant (W)
D. MWinterfeld, R.-D., Kapit.:
Leuin. MA. (E) 1
5 eriitiert nicht
7 m
Dt 8. Bol
Infekt, T.
9 eriitiert nicht
11 E. Stadt Kiel
Schule
Kod, W., Lehrer
Meyer, L., Lehrerin
Wegener, Chr., Hausmftr.
Wefterhaus, W., Lehrer
<< Durchgang zu:
An der Schanze
Linke Seite
unbebaut
<- Werner-Siemens8:Str, Ze
<- Möhrkefjtr. Z
>

Preecker Chanjffee
(Stadtteil Gaarden-Oft)
Alte Landftrake von Gaarden
nach Preck Ce

a.....—SPs.. .....
<- Werftftr. DZ
Linke Seite
1. 3 eriftiert nicht
5 E. Qüthje, W., Nbhn.Ob.
Ynfpekt. (Altona)
V. Qüthje, W., Inbal. 1
Haaje, O., Arbeit. 1
Hot, K., Angeftelit,
Knoblauch, B., Yuvalide
Schmidt, X %X., Andalide Erdg.
Tallaref, W., Arbeit.
Thomas, D., Invalide H.
7. - VBlöder‘jhe Erben
V. Bührig, I., Verwalter
Bodenftedt, M Kupferjhmieb
Yjanojchesti, M., Ww.
Koch, M., Wi.


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.