Petersburger Weg
177 —
VPicertftr.
IT. zei

(Straßenbild
zum Petersburger Weg)

Feldmark
Sl W., Zuft. Ob.
Wachtmeifter
15 E. et S., Ausgeb.
17.E. Dein, M., Wi.
19+E. Schwebder,H., Eif enb.Arbh.
21 E. Hanjen, S., Ancel.
23 E. Bernig, F., Rentner
25 E. Schlichting, X., Rentner
27 E. Beter8, N Nentner
29 Sie „ Straßenb:
31 E. Rottujh, H . SD
38 E. Schmidt, G., Hammer-
Führ.
Staa, W., Angeftellt. Erde.
835 E. Nienow, R., Setr. a. D.
<- Finfelberg Z
87—43 exiftiert nicht
45 E. Adam, E.,. Stadt Ob.
f
Sefr.
47 E. Herrnbrodt, L., Städt.
Hafenmitr.
49 E. Baestow, W., Archivar
51 E. Hebbeln, H., Boftajfift.
a. D.
538 E. Hildebrandt, B.,Mafjchin.
55 E. Martens, A., Bürogeh.
Martens, A., Modelltijchl.
57 E: Hanfien, F., Lebens:
mittel T.
59 E. Bönide, A., Hobler
Stender, F., Mal er
61 E. Andrejen, 8. Photograph
63 E. Tietmeber, Kutfcher
65 E. Grube, W., Büroangeft,
67 E. Hübner, ©, BucdHhalt.
69 E. Ochs, M., Frau
V. Oh8, W., Rentner
Gebhardt, H., Bauarbeit. 1
Vortifch, L., Former
71 E. Scowenke, H., Handels=
vertr. T.
73 E. Mater, H., Modiltijchl. T.
75 E. Steinbed, H., Ob. Roft=
jhafin.
TE Ol M., Rentner
79 E. Voß, SG., Wi.
81 E: Wehrmann, N., Arbeit.
83 E. Bosta, N., tim. Angeft:
85 E. Reimann, G., SGaftwirt
‚(Neu-Heitendorf)
Bitterling, A., Stadtangelt.
87 E. Robhrt, ©. MW Arbeit.
89 E. Thoms, A., Stadt:Ob.=
Setret.
91 E. Oftrowsty, M., Ww.
Mansfeldt, N Baufchloff.
93 E. N NG , Wow.
95 E. Lühr, 6 , Schneider
97 E. Boldt, E., Wertmftr. iR,
Fenste, E., Arbtrin.
— 9., Arbrrin.
; 99. E. Hanjen, I., Hauptamts:
walt.
Ginfeldt, E., Konftrutt.
Hanjen, H., Kunftmal.
101 E. Hagen, A., Kellner
] 108 E. Stengel, 8 Maurer
105 E. Mandler, D., Schloff.
Käfjeberg, D., Ob.Majch. Mt.
107 E. Cberg, %., Kalkulator
109 E. Fijdher, A., Ob. oft:
jhafiner a. D.
HLE N Mar. Wert:
führ. a. D.
113 E. Zramm, P., Blinden:
Ob.Lehrer T.
115 E. Wrangel, H., Rentner
117 E.Vidg, H., ODb.Mitr. d.Sch.
119 E. O8, F., Arbeit.
121 E. Hilliges,.W., Mar Be-
amter a, D.
123 E. Steen, E., Arbeit.
125 E. Gülig, S., Frau
V. Gülich, €., Stadtaffift. a.D,
17E Mollenjchott, SI. Metall-
pußer E
Yaeger, W., Dreher
Kod, A., Frau }
oje, S., Ww.
129 E. Mordhorit,Al., Mertmfte
131 E. Vetter, N., Rentner
133 E. Rowall, RS. Kellner
135 E. Laufen, W., Bohrer
Foibrif, F., Schloffer
137 E. Schmedemann, X. Ww.
139 E. Fid, N., Maurer
Nedhte Seite,
2 A OD. „Schlachter.
Berg, O., Rentner
4 Ele H., Wäijcherei-
ef: T.
1.
6 E. Rordis, I, Kuticher
8 E. Günther, F., Stadtjekr.
WE Scharfenberg, SI
MAbteilgsS.=Vorfteher
12 E- Scharfenberg, GS.,
Angeftellt.
Schuldt, O., Pflegerin
14 E. Slatt, & Monteur
16° E Ha „ Verwalt. Aifift.
18 E ORG W., Arbeit.
an I.
Voß, D.,
20 E. Groß, Sn "Schneider
22 E. Bod, F., Stellmach.
24 E. Betereit, H., Arbeit.
26—86 eriftieren nicht
838 E. v. Fehrn, Chr., Ww.
40 E. Dierlamm, H., Ingen.
142 E. Neimers, F., Lokomot.:
Führ. a..D.
44 E. Hoffert, M., Wi.
Hoffert, E., ngen.
46 E. Zbhies, Chr., Arbeit.
48 E. Kühl, A, Ww.,
50 E. Braun, P., Arbeit.
52 E, Gorra, A., Werkmftr,
(Auguftenftz. 30a)
Warnede, F., Handel&vertr.
54 E. Goergens, R., Zijohler
56 E. @®loyftein, G., Aivil-
Ingen. T.
58. 60 E. Speth, %., Kfm. T.
Gerber, E., Brauer
— 8, Buchdrucker
<- Vichurger Weg DZ
62 E. Fijher, H., Majchinen-
1Oloff.
Hautmann, W., Wiv.
64 E. Struve, D., Rentner
— ©, Schloffer
66 E. Fahnert, M., Ww.
68 E. Sp leh N. Straßenb. 3
ngeft.
70 e Wille, W., Rentner
72 E. Beterjen, B., Invalide
Hahn, H., Kraftwführ.
74 E. Raad, D., Rentner
Se ©. Schifibauer
E. Schöning, £., Wi.
u aeefn. %., Former
Schütt, G., Stadtangeft.
78 E. Winkelmann, M., Schloff.


80 E. Holit, G., Stadtangeft.
82 E. Wichmann, P., Monteur
84 E. Locdhbromner, I., Eijenb.
Ob.Schaffn. a. D.
86 E. Scheffler, R., Pförtner
88 E. Gaark, H., Arbeit.
Saarg, R., Majchinenbau.
90 E. Beder, G., Wiegemftr.
92 E. Hanjen, A., Heizer
94 E. Lorenzen, R., Landes:
Oberjetr. a. D.
96 E. Waejch, M., Frau
Methmann, £., cand. phil.
98 E. Maßmann, M., Han:
delsmann
100 E. Schmidt, D., Rangier:
auffeber
102 E STE F., Schmied
104 E. Hantko, R., Tijchler
106 E. Benning, ®., Wi.
108 E. Boldt, H., Löjchmitr.
Madrodt, I., Kraftwführ.
110.E. Holler, X. Bote,
112 E. Scohümann, Lh., techn.
Angeft.
114 E. Nendza, A., Kim. T.
116 E. May, F., Lagerverwalt.
118 E. Jacobjen, Ch., Ob. Poft-
{Ohafn.a. D.
Yacobjen, K., Kift. T.
120 E. Niffen, E., Ww.
V. Niffen, W., Feuerwehrm.
122 E. Lüthmann, H., Clefktrit,
124 E. Szufie8, X, Rentner
126 E. Bünning, K., Ww.
128 E. Rnojpe, X., Maler
130 E. Weber, A., Rentner
Bo, D., Ticker
132 E. Gorra, H., Fräfjer
<- Feldmart DZ

Betersweg
Benannt nach dem verftorb.
SGymnajtallehrer Prof. Peters,
Förderer der Leibesübungen.
<- Edernförder Chauffee
—<- Sutenbergfir. DZ
Unbebaut
Pfaffenftraße
Früher Bapenftrate, nach den
ehemals dort belegenen Dienft-
wohnungen der Pfarrherren von
St. Nikolai, das Grundstück ift
jeßt vom Katrftadtjhen Waren:
haus überbaut
<- Schuhmacherftr. DZ
Linke Seite
IE Aealtane Dt N.G. (Hol:
ftenftr. 1.8)
38 Speicher
E. Rarjtadt, N., Alt. Gef.
(Holitenftir. 1. 8)
Warnede, F., Kieler Stein:
holzwerte, T.
5 E. Bauer, E., Gaftw. T,
Schmidt, W., Maler 2
Siever8, A., Arbtrin.
Rechte Seite
2 geb. 3. Schuhmacdherftr. 10
4a E. Möller‘jche Den
V. EUER „Angen: T.
Möller, E., Kfm. 2
Schmelcher, A., Saft.
4—14 geb. 3. Holftenftz. 48
<- Zorftt, DZ
Pferdeborn
Der Pferdeborn war ein im
vorigen Yahrh. zugefchütteter
Teich, vom Mübhlenbach durch-
Hoffen. und diente als Pferde:
tränfe.
—<- Kine >
Linke Seite
1 E. Stadt Kiel
Lembke, I. H., Saatgefch. T.8 E. Yappejche Erben T.. 2
Xappe, S., Kontoriftin
NehHte Seite
2 eriittert nicht
4 ij. a. Rlinte 12
E. Weike,_E., KürfchnereiT.
<- GHolftenftr. Ze
POilofophengang
<- Brunswiker Str. >
Linke Seite
1 f. a. Brunswifer Str. 13.15
E. Biermann, F., Kfm.
(Schöntirchen)
E. Begold, N., Kim.
Barnowsti, D., Hobler - 1
Bernard, A., Rentner Erdg.
— M., Tijdhlerei Erdg,
Niels, M., Ww. Erdg.
Scharffenberg, H., Rentner
3. 5 geb. 3. Lorenkendamm
<- Dahlmannftr. D
7 geb. 3. Dahlmanıftr. 7
Nechte Seite
2.4 1. a. Dahlmannftr. 4
E. Walter, R., Drogift T.
Brandt, Ph. Fußpfleg. T.
Hempel, B., Malermftr. T.
<- Dahlmannftr. Ze
6 E. Sangwabdt, Ch., Kfm.
(Sonderburg)
V. Qadner, A,
(Königsweg 26)
Kreuzer, I., Schneidermftr. T.
Seinung, R., Fl.
Prafie, E., Frau
Pundt, G,, Pro. Mittagstijch
Schütt,
6a E. Böte, W., Ww. 2
Berker, I., Helfer i. Steuer:
jJachen
Bocdelmann, G., Wi.
— W., Mufik.
Hofmann, D- „Behörd. gele
Kluth, E., Behörd. Angeft. 1
Lüth, , Webhzm. Angeb.
Weitphal, "8, Ww. Erde,
8 E. Stadt Kiel
Frauenberufsihulen T.
Mabhrt, E.;, Hilfshausmftrin.
— ©., Kraftpführ. Untg.
Beterfen, M., Verkäuferin
., Hausmitrz. Untg.
10 j. a. Blodäberg, 76
E. Schade, E.,Wm. Blodsbh.11
Hocharefe, I., Bolksjchullehr.
Kopplow, H.,Briefmarfenh. T.
Künaft, €, Näherin 8
Merten, F., Majchinijit 3
Ulrich, G., Krim. Kommiff. T.
Ulricdh=-Dor, Ch. Dpernjänger.
Wett, G., Güterdirelt. 2
Wader, H., Betr. Ingen. T.
12—18 eriftiert nicht
0 E. Verb. d. Krufenrotter
V. Both, Cbh., Dr. med. Arzt
(Leffingplas 4)
Böhm, W., Lagerarb.
Bülling, C., Schuhmmftr. T,
22 geb. 3. Blocksberg 17% 19
24, 26 eriftiert nicht in
28 fj. a. Blodsberg 25
E. Benthin, B., Frau
(Züdemannftir. 28)
V. Beterfen, R., Straßbführ.
Hartmann, £., Rentner 1
Haufchild, K., Aw. 2
Krofchowsti, Ch., Rentnerin
Marten, X., Rentner
Steinte, H., Rentner H.Erdeg.
<- Bergftr. D
Pidertitraße
(Stadtteil. Gaarden-Oft)
Dr, jur. Ridert, 1897—1901
fommiff. Gemeindevorfteh. d.
am 1. 4. 1901 eingemeindeten
Landgemeinde Gaarden, Kreis
Plön
(Straßenbild j. nächfte Spalte)

Berwalt.

IW., Bankangeft. 2 |

(Straßenbild zur Pidertitr.)

=>
S
s
Norddeutiche

Kaferne
Sachmannitr.
81
»
Bromunyftr. ebhardiftr.
©
-
92
98 FE
I
cn
FErneftinenfte,
el
813
<- Auguftenftr. Ze
Linke Seite
1 E. Schlüter, F., Ww. 2
Ahrens, P.,Bädermitr.Erdg.1

Bird E., techn. Mar. Sekr.
D. 4
Gotert, O., Wo.
Jakob, B., Zigarren
KankowStki, I., Rentner
Kruje, E., Ob. Werkmitr. 3
Müller, F., Zigarren Krdg.
Riepgras, B., Rentner 4
Rönnfeldt, C., Fahrlehr. 3
NRoejtel, E., Werkz.Ausgeb. 2
Schmalz, A., fm. Angeft.
Schnacf, A., Hın. Angeft. 1
Sn ulz, A., Www. 8
E. Yägerhuber, M., | techn.
Angeft.
Brandt, K., Mafjchinenb. 2
Braejel, F., Schiffbau.
Echardt, A., IN 2
ab Cb.,
äth, ©., Ungeftellt. 2
Yasper, A., Wi.
Vreuße, EM Hm. Angeftellt. 3
NRamm, W., Ingen. N
hießen, L., Arbtrin.
SC £.; Angeftellt. 3
E. Fant, W., Wiv.
Fant, C., Mafjdhinenb.Erdg.
Geifendort, W., Werkmfir. 1
Lange, M., Indalide 1

%
on
Lutter, Ch., Arbeit. 8
Rath, H., Dreher
Tiedtfe, F., Arbeit. 8
Witthinridh, C., Schmelzer 2
E. Bidmann, Gigentüm.
(Qondon)
©. Feuerw,
(Mr. 9)
V. Fretwurit,
Leutn. a. D.
Clement, E „Wäjchefjhneider.
Grothe, E., Mechanik. Erdg.
Häfner, MM IWw.
W., Ob. Werkmftr,
Homann, W., Wo.
Krone, E., Brandmftr.
Lau, F., Tednik.
Schober, W., Inval.
Untiedt, O., Buchhalt.
Urlaub, I., Seekapit.
Wichmann, Marg., Meiereis
produkte T. Erdg.
E. Bödmann, O., Hotelbei.
(London)
V. Fretwurft, OD.
Leutn. a. D.
Ammersbadh, B., Wi. Erde.
Behrens, W., Torp. Ing. a.D.
Borgivardt, A., Werknufir. 4
Molinnus, G., Angeftellt, 1
Müller, © Kaltulat. Erle
Bauljen, M., Www.
Den Sieohenbabn-
{ha
ff
Stapelfeldbt,F.. ‚Kupfer wien
Wienjhläger, 8, Schiffb.=
Ingen.
a
DI HC > Sa Do
ol
Feueriw.
1
Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.