24 E. Qubinus, A., Ww.
26 E. Locwe’jhe Erben
V.Qoewe, G., Stadtjyndikus T.
26a E. Ajdher, KR. Konteradmiral
a. D.
28 E. Schulte, F., Eigentüm.-1
Hanjen, A, Bäderei T.
30 E. Bodendahl, I., Wi. T.
Jahn, I. S., Dipl.-Ing,
Majcdhinenbaudirekt. T.
32 E. BöhLD., Autovermietg. T.
E. Böhl, K., Frau, T.
Benje, Elly, Benfion. T.
Blüthmann, M., ReichsS-Anz
geft.
Haufchildt, W., Dr.
Hinrichs, M., ir
IJürgenfjen, EM
Leptien, M., Dean
Mastow, (AM Freg.Kapit. T.
34 E. Howe, K., Bäcker (Jahn
ftraße 9)
V. Hausverwertung X. Howe
u. Söhne, Holftenftr. 103 1
Behrens, EN Ober-Poftinz
fpett. T.
Dümte, M., Frl. 8
bon der Forit, 6., ACH
Kapit. T.
vo. Gynz-Rekowsti, Marianne,
“ RPianiftin 1
V. Waslitowsti,R., Schloff. 1
Arndt, A., Herbitiüike I
Wilten, Yı Mitteljhullehrer
HH: Erdg.
36 E. Weber8‘jche Erben
V. Webers, E., Rentner
Brinkmann, Mn Lehrerwiw. 3
Claußen, F., Kim. Erde.
Göders, K., Arbeit. AH.
Klenze, E., Frl. 2
Sucht, A., Wiv. 2
Baßfe, B., Vermwalt.Anwärt.
Schaumfell, M., Wi. 2
Schöne, M., vw. Prof. 1
38 E. Schmelger, X., Landw.
OS el)
V. Rrodhn, O., D. Rehm’8
an Feinkojt T.
Bruhn, ., Lagermftr. 8
Saß, D- Ronditorei T.
Siever8, H., Drogerie T.
40—44 ertitiert nicht
<- Neventlouallee. >
46 E. Qaubinger, M., Ww. T.
v. Bülow, M., Wi DW. T. d
Reters, PB. Kraftwführ. Untg.
46a E. Krupp, F., Germania:
werft Ai. Bei. (Saarden)
Büro-Räume d.S.A.-Gruppe
Rordmark T.
48 E. N. S. D. A. P., SU:
Gruppe Nordmark
50 ertftiert nicht
52 E Fistus
Quftwaffengericht Kiel
<- Karolinenweg Z
54—74 ertitiert nicht
76 E. Holm, Oberingen. T.ZwE.
Marjen, W., Privatier T. 1
” Ubhlig, A, Frau
78 E. Provinzialverb. d. Prov.
Schleswig-Holftein
Röer, DO. Landeshauptmann T.
80. 82 eriftiert nicht
' 84 E, Wegener, A., Vizekon-
jub T. x
V. Wegener, H., Prokurifit
(Düfternbroofer Weg 77)
Henjen, B., Reg. RatT. Krdg.
Mielcarek, 3, Majhin. Erdg.
Birch, H., Bantdirekt. T, 1
86 eriitiert "nit
88 E. Qüders, ® Dr.jur.„Vize=
präfid. a. nN
Maag, N., DE med Afjift.
d. Chir. Klinif T.

90 E. Rähler, on Dr. jur;
RechtsSanw. u. Notar T.
90a E, Breede, K., Kim. T.
92 °E. En ®., Seh. Konfift.
Rat a.
D. (Hannover)


Niemannsweg
Gy
Baeder, W., Aajfentwart
De, Roftfacharb. Unte:
OR ee Kapit. 3. S.
GSünterberg,
Menfing, DB Dr.phil., Univ.:
Prof. T.
94 E. Wildhagen, R.,Dr., Univ.-
Prof.
94a E. Fislus
Gieje, N., Ob.Finanzpräfi-
dent T.
9 E. Krupp, Fr., Germania:
werft, Akt. Ge]. (Gasen)
v. Sanden, K., Prof. T.
98 E-Aamien ‚Dr. Brof.
Dominik, €. D.,- Kapit.=
Leutn. T.
100 E. Fistus
V. Marine: Standortverwal-
tung (Kiel, Holtenauer
Str. 183)
Böttcher, A., Erheber a. D.
Kummet, OD, Kapit.3.S. T.
102 E. u. V. wie Nr. 100
Marine-Atademie
Sommerfeld, D., Beamt.
—<- Düfternbroofer Gehölz >
152 E. Verein 3. Förderung des
EST HEtn Albrecht: Hau-
fe8
On
V. Horn, E., Heimleiterin T.
Bauftellen
<- Lindenallee >
160 E. Stadt Kiel
Holit, N., Kraftmführ. 1
NSDARP., Gau Schleswig:
Holitein
Saupreffeamt
GSaupropagandaamt
NReichsarbeitsgemeinfh Scha:
denverhütung, Dienftftelle
Schleswig-Holitein
Reich Spropagandaamt
Schleswig-Holitein T.
162 E. Bielenberg, L., Eigen:
tüm. (Moltfeftr. 39)
Bielenberg, &., Dr. jur.,
NechtSanw. u. Notar T. H.
Häder, F., Rechtsanw. u.
Notar T. a
164 E. Martins, A., Ww. T.
166 E. Haenijch, A, Frau T.
Haenijch, D., Dr. Facharzt T:
168 E. Rogge, B., Oberingen. T.
Laicher, F., Hauptm. d. Luft
waflie 1
170 E. Waller, H., FacharztT.
<- Bismardallee >
178 Villa Forfteck
E. Diederichjen,%., Dr. h. c.,
Kim. T.
<- Barkitr, >
Quftfreistommando VI
<- Koefterallee D
Gärten
—<- Hindenburgufer Z-

Niekihejtraße
Friedrich Wilh. Niekjche, deut=
icher Philojoph, geb. 15. Oft.
844, geft. 25. Aug. 1900.
<- Rronshagener Weg DZ
Sinke Seite
1 E Soiller, F., Ingen.
Andrefjen, G., Motorenjhloff.
Reimer8, M., Automobile T.
SE Schneetloth, R., Stadt:
angestellte 1
en Er Sen 2
eterjen, N EG tr, Erdg.
Shacetlolh, 0. „ Elettro= 3

1
M., Affijtentin 2

— 171 —
: 5. 7 Neubauten
9 E. Braeß, B., Dr., Volts:
wirt T.
11 E. Hinz, OH, Bankbeamt.
13—21 Neubauten
E. Kraufe, B., Ww.
23 E. Greve, E., Ob.Steuer:
injpeft.
25 E. Sau, fim. Angeft.
Dehma, A., Ob.Mafjchintit
Sau, W., Ww
27 E. Schmidt, M., WW.
E. Witt, E., Ob. Maich. Mt.
29 E Gerberding, H., Gemwerb.:
Ob. Lehrer
31 E. Alpers, E., Prokurift T.
33 E. Sievers, © Rektor
35 E. Wöhlert, A., Angeftellt.
37 E. Hinz, £., Bankbeamt.
39 E. Brann, "9, Hochbau-
Technif,
Brann, K., Kontoriftin
— D., StadtOb.Sekr. a. D.
41 E. Wöbde, E., Bankbeamt.
43 E. Bujch, I, techn. Stadt=
infpeft.
45 E. Rohweder, H., ProkuriftT.
Lüäkmäfter, O., Ingen.
47 E. Gotthard, ©$., Kfm. T.
Quandt, E., Frau
49 E. Drentker, ©., Bürochef T.
51 E. Harr{oh, M., Frau Erdg.
Fette, W., Eihmftr. 1
Harrich, ®. Bierbrau. Erdg.
58 E Schulz, Q., Stud.Rat,
Dr. Ing. T.
55. 57 Neubauten =
“echte Seite
2—16 Neubauten
18 E. Dieterle, K., Kfm,
26 E, Bredwoldt, Y., Mittel:
{Oullehr.
22 E. Xuß, F., Ob.Kontroll.
24 E. Witt, H., Handelsm.
26°E. Hildebrand, B., Ingen.
28 E. Dreyer, W., Kim. 1
Thedens, E., Sal Erdg.
30 E. Bauer, M., Eigentümerin
Bauer, E., Angejtellt.
Kunfel, H., Bauing.
32 E. Albertfen, W., Aufover-
mietung T.
34 E. Örüßner, M., Wi. (So
phienblatt 63)
Meg, W. Kim. T.
36 E. Rogge, G., Nbhhn.=Sekr.
38 E. Hanjen, a, Ingen.
40 Es Meyer, S., Buchhalt.=
eit.
42 E. Baffon, X., Steuerinfpelkt.
44 E. Husmann, YAU., Oberft-
Teutnant
46 E. Subhr, Mitteljhulrektor
a. D. (Goethefir. 2)
Sentlaw, RS Mar. Verw.:
1
40 KOHE
—<- Sangenbedftr, DZ

Nikolaikirhhof
Straße an dem früher die
MNMikolatkirche umgebenden
irchhof
<- Slämtjhe Str. DZ
1 geh. 3. Flämijhe Str. 2a
2 ertitiert nicht
8. 4 E. BPeterfen, A.F., Kfm. 2
— AM., Handelsvertr. T. 2
— UF. Herrenbetl. T. Erde
— Gans, A
— Hugo, Kim.
5 geb. 3. Schubmacherftr. 7
<- Schuhmacherfir, Z-


Norddeutidhe Str,
Niffenjtraße
(Stadtteil Ellerbet)
Benannt nach dem langjähr.
MVoritandsmitgl. des Ellerbeker
Arbeiterbauvereins, Marine»
Qberingenieur X. Niffen
<- Zröndelweg >
<- Franziusallee ZZ
Sinfe Seite
Bauftellen
Rechte Seite
2 E. BPeterjent, M., Untermftr.
4 E. Lüder, F., Rentner
Baumgärtel, K., Montage:
ichloffer Erdg.
6 E. Siebert, B., Ww.
Mittenzwei, M., Schuhın.
8 E. Heyden, W., Rentner
<- Bucdhholgftr. >
<- Boppenrader Weg DZ

Nizenweg
(Stadtteil Holtenau)
—<- Grabvelotteftr. Z
<- Bur Hochbrüde D
(Unbebaut)

Norddenutihe Straße
(Stadtteil Gaarden-Dit)
Nach der ehem. Norddeutichen
Werft, jebigen Germaniawerft
<- Werftfir. Z
Lintfe Seite
Bauftelle
3 E. Winkelmann, A., Invalide
Berger, G., Dreher
Breuer, M., Ww.
er Me "ww. 1
Huß, €, Nieter Untg.
Weber, & , Invalide
3a E. EN „, Zijchler
Cornelius, M., Son 2
Döhr, E., Majchinenjhloff. 8
Ewers, W., Rentner 4
Langholz, S, Schmied 1
Schwarz, W., Bootsbau.
Sommerfeld, W., Former
Theede, Q., Elettrojchweiß. Y
Wendtland, D., Former 3
Bornig, Sr Rentner 2
E. Weijcheve‘jiche Erben
V. Steinhöfel, D., Frau
Arnede, H., Gärtn.
Böhnert, E., Buchdr. Be].
Oriftow, %., Schriftjeß.
Hofmann, RL, Rentner
SJanßen, OD. . Sölofier
Roh 8.0 Son N Br
rabbe, loffer
Leisner, H., Räucherer
SU Sn ee z
ol3, F., Wim Erdg.
Steinhöfel, W., Hallenmftr,
7 E. Engelhardt, E., Ww.
Bern, C., Www. 2
Glafow, Kraftwführ.
Grählert, O., Anfchläger 3
Haß, F., Mobdelltifchl. - 4
Hingenig, Ch., Schloffer 4
König, B., GErpedient
rufe, To., Wehrm. Beamt.
Lange, H., Angeftellt. 8
A Herta, Lebensm.
Scheel, D., Heizer 2
9 E. Mehder, I., Inval. Untg,
Brods, I, Wow.
Herrnbrodbt, B., Schiffb. Helf.
SE a ame En
on
“wm
Niß, OD. 6
Quait, 6 erlibe
— WW, Seemann
Storm, W., Arbeit.
Thede, M., Schifszimmerm.
11 E, Marquardt, A., Rentner
v ‚DauSvererfung, I. Howe

EN. geil
11 Boll, K., Arbeit. 1
Holz, W.,Keffeljhmied Untg.
Yanjen, I., Nieter 1
Kempe, M., Ww. H. Erdg,
— W,, Hauer H. Erdg.
Köhler. E., Schloffer Untg.
Küdendahl, F., Dreher 3

Niederftraßer, ©. Ww. 3
Rumeda, H , Taucher 2
Wulf, O., Ik Erdg.
1.1860 5 Finkfhäufjer, -D.,
Kohlen orale 5)
Claus, %.,
Oppermann, I. „Nentenempf.
Schmidt, €, Ww.
Stender, Al, Rentner
15 E. Rortum, M., Kontrolleur
Herrmann, L., "entner 2
Kortum, S., Gebensmittel
Kröplin, Clefromont.
Möhl, M., Wow. ]
Schulze, B., Rentner X
Tietje, H., Eijenbieg. 1
Berbe, D., Schloffer 2
<- Naafchftir. DZ
17E O0 Q., Steuer:
affift. a. D. (Finfelberg 23)
Srandt, Elli, 6. ft. T.
Hanfen, Ch., Elettrojhweiß. 1
SAND ‚Schiffssimmerm.
— F., Schiffbau. 2
Pagel, M., PET 2
19 E. Fab ich, 6 „ Angeftellt.
(Kieler Str. 1)
Borchert, A., Rentner Zwg.
Hahs, NL, Arbeit. 2
SJjanfen, &, Anftreidder 2
Kühler, A, "Bw. 1
Krutow, P., Schifszimm.
Möhring, 6. Ww. Untg.
Baulkjen, H., Bootbau. 1
Beterfen, F., Arbeit. Untg,
Schilf, R., Schloffer 1
21 E. Schimmelpfennig, W.
Auto-Neparaturwerkit.
Bed, A., Hauptiwacht-
mtr. a. NS
Feldbrach, X 1
"Hardt, RM, N Ceeg Arbeit.
Iienberg, "©. Buchdrud. 2
König, W., Speifewirtjch. 2
Maas, D., Schloffer 8
Meyer, BR. ©. Mech. Werkit.
Otto, K., Schlofferr
Schaldac, $., Wäjcherei 1
21a E. Schimmelpfennig, W.,
Dreher (Nr. 21)
Berger, H., Motorenfchloff. 1
Bünning, ., Bauarbeit. 2
Franiat, W., Arbeit. Krdg,
Rıvof, D., Ob: Mafjch. Mt.
Sage, A., Arbeit.
Steffen, E., Ww. J
Wegner, E., Seem. 2
Wotfchte, &, Stiemmer H.
23 E. Kalten, l, Wo. H.
Neuter, A., Kupferichmied
25 E. Rombartsti,G., Majchin.
Kombartsti, H. Mar. Stab8gf.
Melms, F., Kanzl. Setr.a.D.
Römmeler, E., Büroangeft. 3
27 E. Friede, F., Mufik.
(Auguftenitr. 24)
VBätker, A., Ww. 2
Braajich, F., Mentner 1
Deterling, W., Schloffer }
an K., Mufik,
olijch, R., Majch. Solofer
Grell, A, Wi.
Kraufe, A., Dreher z
Aa %., Wmw. Erde,
HE , Rentner ei
Pukfke, A., Korbmach.
NReeje, O., "Straßenb. Führ. e
Schmidt, R., Stemmer
Simon, R., „SOmied Erdg.
Barnedsty, W „ Klempner 3
29 E Kirfoner, © , Inbalide
Näger, M., Näherin A
Krüger, nn Maler 2
Leni, H - Soden,

DAN 1081
Bedet, & „, Meifjter 2
Rolf, M.,
Wendt, E., Arbeit, 1
IL. 12*Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.