AZ. Zeil
(Straßenbild zu Niemannsweg)
Klaus-Groths
Play


Sarnifone
tirde

Sternwarte

0
33 E. Vollmer, I. S., Ingen.
a
V. Vollmer, N., Ww.
EEE $. Näherin
Redlien, G., Fabrit. T.
Rogae, E., Dipl. Ing., Archit.
Weftertamp, X, Rapit. Leutn.
<- Horitiveg Z
35. 37 eriftiert nicht
9 E. Ramien, OH, Magiftr.=
Baurat a. D. Erdg.
Fiicher, I., Dipl. Bib-
Tiothekarin
Lorey, E., Rentnerin 2
Delrich, W., Dr, Stud.Rat 1
41 E. Evang. Kirchengem. Ver
bandKiel(FlämijheStr.2a)
Husfjeldt, B., Dr., Baftor T.
43—47 eriftiert nicht
49 E. Jenjen, I., Cb., Kfm. T.
51 E ee F., Landwirt

Nientannsweg
53 E. Mandel,-G., Dr., Univ.=
Profeffor T.
55 E. Jacobfen, N., Mittel=
jOullehr. -T. Erdg.
Sregerfen, H., Lehrerin Erde,
Schirren, M., On 1
57E Schlenzta, € A
SKapit. a. D. T.
Goldbed=-Loewe, A. Privatiere
—<- Bejelerallee D
59 E. Pauly, S., Dr., Ingen.,
Stadt-Oberbaurata. D. T.
61 E. Yönnies’jhe Erben
Hanjen, D., Wow. T. 1
Bode, Zh:, Ww. 1
Brodmann, E., Sein.
t.
geft.
Heberle,R., Dr., Dozent Erde.
Möller, W., Angeftellt. 2
Neubauer, R., Dr. Staatl.
Ob.Fijhmftr. 1
Scholz, A., Dr. Dozent Krdg.
Biejhang, H., Oberingen. T. 3
Sell, M., Revijor Erdg.
63 E. Häfner, E., Priv. Sau
divett. T.
Kieler Privat-Realichule
Schülerheim
GEinfeldt, M., Arbeit. Untg.
Emmerich, M., Rentner 2
65 E. Korte, A., Ww. ZwE.
Brandt, AW., Yachtenkapit. 1
Heitmann, X., Rentner 2
Tönnies, B., Arbeit. Untg.
E. Veters, E., Frau 2
Tränfler, E., Ingen. x
Meinen, W., Kapit. Leutn,
3) Erdg,
Schmidt, F., Graveur 2
67a E, Peterjen, H., Gejhäfts-
führ.
b. Manteuffel, M.=E., Kim.
Meier, Käthe, HFın. Angeftellt.
69 E Ebhers, W. D., Ziv.Ing.
Roberta Dr., Intendan-
turrat T, *
Reinede, E., Wo. Erdg.
7LE Fedderjen, R., Rechts:
anw. u. Notar T.
Mojenfeld, H., Schiffbau. H.
71a E. Lebvit, A., Frl.
E. Levit, M., Frau
78 Bauftelle
<- Wejerfahrt D
75 E. Bruhn, K., Frau
V. Hausvermwertung I: Howe
u. Söhne, De 1081,
Korbett.=
1
Iacobjen, F., Ww. 1
Kern, R.,Stadt-Ob. Se T.:3
Lehmann, M., Ww. 2
Maaß, YU., Ws. 1
Dig & A
X.
Sonbt M., Plakanwei-
ferin 3 7
Schufter, W., techn. Angeft.H.
7 A EEE NEUN M., ee
oft
Brandt, U Maler Unte.
Cordts, D., Revif. Infpett. 3
Friedrich, O., Doz. Affiit. 2
Jürgens, W. Dr. phil. Erdg.
Rantke, K., Dr. phil., Univ.
Ailtit. Erdg.
MEN H., Umtsger. Rat
2
BWullenweber, S., Ob. Seh
Tehrerin a. S.
79 E. Johnjen, D., Schwefter ı
E. Johnjen, I., Lehrerin 1
Lilie, NK Ww. Erdg.
Schütt, R., Schloffer -Erdg.
Stüben, &., orthopäbdijche
Lehrerin 2
81 E. Schmidt - Ketting, E.,
Frau (Lorengendbamm 19)
Hedde, A., Lehrerin a. D. 2
Matthieffen, D., Dr. Vizepräs
fident des Ob.Landesger.
— 170 —
81a E. Hahn‘idhe Erben
V. Hausvermwertung X. Howe
u. Söhne, Holftenitr. 103 I
Aderhold, L., Ww. 2
Claußen, B., Rechtsanw. u.
Notar T.
FiEM.„Forfimfir.a.D. Erde,
Fengen, O., Ingen. x
Hürgenjen, O., Angeftellt,
Iunghans, E., Fabritbe]. Wim.
Kleijt, W., Werfttechnif.
Törring, F., Gew. Ob.:
Lehrer
Vogt, W.,Dr., Univ. Prof. 13
81b E. Hahn‘jhe Erben
V. Hausvermwertung I. Howe
u. Söhne, Holftenftr. 103 I
AS SS-AbjOnitt
83 SS OA Dil Ing. F
Behnke, L., Sim. I
85 E. Bleyer, Baftor (oem
burger Chauffee)
Bape, H., Dr., Reg.Rat Erde,
Beterjen, I., Bauarb. Untg.
BELA AM. Di. SHE
— de Kunftgewerbl. T.
87 E. Zheede‘fche Erben
v. Broddorf, €, Baron,
Dr. phil., Unid. Prof, T. 2
oO Fu Sen. Major a. ®
D. Canal D., Rehm
See a. DT Erdg.
87a E. Theede, (Rathaus-
ftraße 2—4)
Sandow, W., Tijhler Untg.
Helbed, H., Ten. Stadion
Inipekt. a. D.
San W., Kapitän 3. &
Erdg.
Be Prof., Innenraum:
geftalt. T. 2
89E. Veterjen, R.F., Inaen.T. 1
91 E-Burejch, H., Wi. (Meran)
Bureich, E., Dr., Landes:
Verwalt. Rat. T.
Carl8, H.„Affef., Dipl.Kım. T.
Morig, D., Nieter
—<- Bartelsallee >
93—97 eriftiert nicht
99 E. Kayjer, L., Ww.
Düvelius, E., Ww.
101 E. Rudolph, Eigentümerin
Rudolph, W., Dr. phys.,
Direktor T.
103 FR F., Dr. med,, Arzt
Moylord, ©, Dr, Keieanm:
T
1065 E Mehrtens, DO., Ober:
ingen. a. D. Erde.
Baden hnujen, D., Ob. «Bol
Drei ‚6.,Gartenarb. ale
Meyer, W., Fu.
107 E. Ujener, S., Ww.T.
Groth, E., Benfionär 2
Yodies, E., Wmw. 2
BPeters, F., Pförtner Untg.
SiS ge Vizepräfident
1
109 E. Hinridhjen, N.,Dr..Bahn-
arzt T.
AWeyqoldt, W., Major
111 Eofleint, ®., Ront. Ani
D.
Fröbmer, Tel, Dr. U
113 E. Nebhve, E., Konful T.
Weng, A., Frau
Wijabti, W.,. Hauswart
115 E. Nasmuffen, R., Dr. jur.,
Landger. Direktor a. D. T.
117 E-Brumm, Getreide(Preek)
Bock, W., Sattler
Morig, SS. DEN:
(6) ; g.
Schroeder-Zollinger, D.,
Oberftleutn. T.
—<- Capribviftr. Z
119 ertitiert nicht
121 E. Qüthje, E., Eigentü:
merin


Erdg.
Gerftenberg, A, Frau T, 1
— DD. Frl. x
DT 1
Range, M.,Dr.,Ob.Stabsarzt
(€) n Erdg.
Niemannsweg
121 Amter, B., Kim.
Lüthje, ©., Kim. T.
12 E. ONE: „RechtSanımw.
u. ad T.
Fride, G:, Dr. phil., Univ.z
Brof. T. x
Sollert, W., Ob.Reg.Bauz
Tat
San W., Schmied
Se A, wo
125 Es as
Univ. Sternwarte T.
Bölfe, S., Mechanik. T, Erde,
Stobbe, Ra Univ. Prof., Dr.
hil- -T. 2
phı
127 E. Hanjen, D., Rentner
Matthiejen, R., "Rim.
Molter, E., Schloffer
Wilt, N., Kapit.Leutn. (YT
129 E Martius, M., Prof.
Ww. T.
Bierwolf, Hauswart
Martius, Tilli, Dr.phil. T.
131—133 E. Müller, H., Eigen:
tümerin (Viorzheim)
Klinsmann, S., De apeh
fident, Dr. phil.
135 geb. 3. Nr. 137
137 E. Fijcher, A.W., Dr.med.,
Prof. T.
od, W., Invalide
189 E. Fistus
Saalwächter, A., Admiral T.
<- Molttfejtr.
141 erijtiert nicht
143. E. Yreffelt, D., Dr.rer.pol.,
im: T.
145 eriftiert nicht
147 Nerventklinit
E. Preuß. Staat
Piychiatrijche u. Nervenklinit
d. Univ. Kiel T.
ee H.G., Univ. Prof.
Dr. med
Day, A., Krantenjh weft:
Eliner, £., Schweiter
Günther, 2 „ Schweiter
Stat "®., Oberin
Lübke, F., Majchinenmfitr.
Lu, &., EEE
Maibauer, B „ Schtweiter
Mizgaistki, M., Schweiter
Schmidt, H., ausmitz.
Schulz, F., Küchenvorfteherin
Wegener, H., Ob. Pfleger
AWebhrhahn, L., Schwefter
Wide, G., Univ. Inijpett.
149. 151 eriftiert nicht
153 E. Stadt Kiel
Böttcher, C., Wi,
Meyer- ‚Quade,&., Bol. Präj.T.
Tiedemann,M., Feuerwehrm.
195E.Diederichjen,H.,Dr., Kfın.
Nr. 178
Mohr, O., Kraftmwagenführ.
205 Gärtnerei Forfteck
ENDET Dr., 8jm.
(Mr. 178)
Möller, ne Gärtner
211 Forjtbaumfjeohule
E. Stadt Kiel
Thomfen, Ch. W., Gärtner
<- Dübelsbeker Gehölz >
<- Roefterallee
Gärten
E Senf sant der
Stadt X
Goerke, © mio En
Krauje, S., Wwv.
Lentfer, A., Frl.
Gärten
247 E. Fiskus
V. Marine-Standortsverwal:
tung (Holtenauer
Str. 183)
Bod, E., Damalt Untg.
Herrmann, X, Mar.Berw.-
Ob. Infpek ft.
Huber, B., Ob. Funimfir,
Untg.

V. Hamann, E., ZeichnerRechte Seite
<- Klaus Groth-Plag DZ
2 E. Schlinf, C., Kfm. T. I
Timm, ®., Ob. oftrat a. D.1
4 E. Rrinz, E., Architett
(Qorenkendamm 20)
V. Arendt, E., Lohnbuchbalt.
Arendt, ©. Pilegerin Erde.
D. Fonteney, B., Wow. .T.. 1
Heim, M , Boftfekretärin 2
SJanken, N Wiv.
Kornhardt,H.,Reg.:14.Landes:
Tulturrat Erde.
Menzell, E. u. G., Büro:
angeft. }
Schirren, E., Smnsfir
Tehrerin
Schmall, $., Rofjetetärin 2
Vollbehr, D. E., Gefchwifter
Biegenbein, D., Kreisleiter 2
—<- Kirchenftz. Ze
6 E. Größler, E., Wi. (Altona)
Borgwardt, Mi. „ Wi. Erde.
Hildebrand, Ne Neichsbk.=
Infpekt. 1
Krömer, dl. Arbeit. Untg.-
Schtojemsty, M., RMentnerin.
Seren R., Int. Amtm.
a, D. 2
SE Ateebmeher, M., Eigen:
V. Gehe, M., Kim.
Beet, W., Maler Erdg.
Frohwann, H ., Behörd.
HE
—"M., A:
Kujarski, A., Arbeit.
Lauenftein, H., Wim.
Lembke, W., Ronrettor Erde
8 Mechlenburg, R., Dr., Segat.:
Rat a. D. 8
Reiniee, N Lebensm. T.
SS „ Dberftleutn.
(
10 E. Prinz, E., Architekt
(Lorengendamm 20)
AUrp, M., Boltspflegerin 3
Edeberg, © Sieenin 7.8
Gier, Sn üder Erdg.
Hedler, G., Bibliothetsj ei
tärin
Homann, E., Voltspflegerin 5
Kühler, X., Rentnerin 3
Marfily, N., Rentnerin 2
Möbius, D., Rentnerin 1
NRendtorff,E., Lehrerin a.D.T.
Stüben, D., Voltspflegerin T.
12 E. olitein, 3. Wo.
Aldag, H., ieh ZwWE:
Andrejen, B., Aw.
Dinje, R., Dr. phil. „Ob. wie
Jiothetsrat a. D.
Ellert,. A, Boftichaffın. a. ©
Hol Neil ©. Kim. Zwg.
Suig, E., Wo. Zwg.
14 E. Bedmann, W., Dipl.
1
Ing
Sämmerbiet, WU, Werbe:
graphit 2
Sauber, W., Reg. Ob. Da
infpeft. Erde,
BeterlenQ., Verwalt. Afjijt, 2
Schein, D., Frau 1
BZuber, E,, "Werlarb. Erdg,
—<- Barnijonficche >
16 E. Kirchengemeinde
Stehr, S., Rentner
SE le H., Landger.NRat
® am SE)
Krufe, M., Eigentümerin
„Clitona)
Alnor, R., Dr., Prof. T.
Müller, Se Stellmach.
Opig, D., Bankbevollmäch:
Den 2
Miet, K., Dekorateur T.
20 E. N HEDOEE > Ww, T.
auch, YA, Wim. T
Reimer, M., ante Untg.
Görg, E., Frau
22 E. Niffen, H., Ww. T. 2
ABmus, O., Dr. Facharzt T.1

Stellmacher,G., Verwalt. An-
geftellte

Bader, O., Dr. med., NRönt-
geninftitut T. Erdg.


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.