11. Teil
Rechte Seite
2 Bauftelle
4 E. Deutihe Werke
Binroth, H., Ynvalide 1
Huak, G.,Feuerw. Brandurftr.
6 E. Deutihe Werte
GCarljude, H., Rentner Erdg.
Möller, A., Former
<- Mittelweg Z
8 Kiekbuich, SG., Ob. Feuers
wehrm.
Thiel, D., Werkzeugm.
10 Gierth, O., Rentenempf. 1
Lüthje, B., Rentner
12 Feilt, E., Eleftrojhweißer
Mosgerau, . „Majcdhinenwärt.
14 Donner, B., Modelltijchl.
Rbilipowsthy, R., Schloffer 1
16 Bittermann, H.„Nundichleif.
Köhnte, A., Helfer %
18 Sappe, O., Kraftwg. Führ.
Köhnke, I., Pförtner
<- Neuer Weg

Langiusitraße
Kaufmann Langius vermachte
der Stadt eine Stiftung Zur
Verjhönerung Kiel. Geft.1826,
<- Saarbrüdenjtr. DZ
Linke Seite
Bauftellen
11. E. v. Petery, A., Dipl. Ing.
Magdalinsty, SG., Kapit.
Leutn. (I.)
Sommer, B., Ingen. 2
13 E. Scymig, A, Frau
(Düvelsb. Weg 39)
Temuth, W., Bez. Schort-
ftemfegermf{tt.
Kuhlmang O., Handelsvtr. T.
Schmidt, A. „Bollinjpett, Erde
15 E. Beterjen, I., Ww.
Behrens, H., Verw. vn“.
Chrijtopherfjen, F-, Rentner 2
Krauje, A., Steward Erde.
Möper, E., Wmw Erdg.
Sievert, W., Organift 1
_ Storp, O., Generalvertr. ‚T.
Traß, K.;, Sängerin 2
Utejh, F., Ingen.
17 E. Dünder, H., Eigentum.
(v. d. Golß- Allee 76)
V. Bollocet, E., Anzeichn.
Diehmann, O.. „Öberftfeldunftz.
Hanıdorf, Ch,, Kim. 1
Hefe, E., Kim. 2
Brofjch, & Leutn. 3. S. a. ®
Sterra, 8., xim.
19 E. Graucob, E., Frau x
” @®raucob, M., fm T,
Köfjter, M. „Oberarchitelt NR.
21 E. Schönhuth, N., Fabrit.
(Holland)
Bauer, G., Architekt T.
2 E MWilling, D., Großjchlach-
z termitr. T.
25 E. Kamin, £., Ww.
Bunge, RN., Vertrets 2
27E.Hanjen, I, Gefchäftsführ, T.
Brücner, A., Ob. Majchinift.
Schulz, H., Ob. Maijch. Mt.
29 E. Beder, W., Abteilgsleit.
AUnuß, A. E., Mar. Angebh.
831 E. ‚SFiedmann, D., Stadt:
ie
Kirhmann, I, Soladter:
mtr.
83 E. Thee, E,, Cigentümeria
(Sopbienblatt 5)
Gathmann, B., Ob. Feldw. 2
RPriebe, W., Reichsbtk. Ynipekt.
35 E. Docters, DO., Ob. Ge:
richtsvolla. T.
SE E., Boftaffiftentin
837E Schul, A., Frau 1
bilipp, D., Marine = Ing.
Schulg, 6. Renner
Wille, E., Ob. Ger. Vollzieh.
39 E. Bod, NR., Rentner
Beer, E., Hochjhuldoz.
Lüd, W., Ob. Maat.

Lange Str.
41 E. Mörde, N., Lokomot.=
Führ.
Hölterling, W., Kim.»
Knothe, K., Ob. Leutn. (I.)
43 E. Sußmann, A, Ingen. 1
Döhler, F., Hın. Angeftellt.
45 E. Qooje, F., Gejchäfts:
führt.
Loovije, E., Meijevertr. T.
Loeffelbein, M., Ww.
47 E. Schmidt, H., Dan 1
Rabba, W., Dipl.
49 E Dedow, Ds Stenhrecmn
E. Rirjhbaum, O., Kir.
Devdow, E., Ww. Erdg.
vd. Lohe, H., Ob. Maijch.=
Maat 2
Ruberg, M., fm. Angeft.
VBollbrandt, A., Zigarren T.
51 E. Nebelung, A., Dr. rer.
nat., Dipl.Landw. 1
Ubhlemann, H., Ob. Feldw. x
53 E. Harder, O., Kim.
Rolin, I, Dipl. Ing
55 E. Schmall, W.,
Injpekt. a. D.
7 E. Buftorf, def nmad.
St Cb.,
59 E. Böicde, nn "gim. R
61 E. Willrodt, ©. Ingen.
VBoed, H., Ingen.
63 E.Wader, H.,Dr..Recdtsanw.
Wuchholz, H., Feilenfabrit.
Geppert, A., Ingen.
65 E. Brammes, Fr., Stadt:
Ob. Infpekt.
Rauch, N., Dreher
Voigt, G., Hochjhuldoz.
Wilier, L., Oberforftmitr.
67 E, Saußen, A., Bürovorft. T.
Dr. Hohlfeld, E., Arzt T.
Dr. Ullner; A., Hochfchuldoz.
69 E. Harder, W., Landw. (Bo
fel) Kr. Rendsburg (Nr. 53)
V. Harder, O., Kim.
Andrejen, I, Ingen. 2.
Bodenftab, G., Bantangeit.
Scharnberg, B., Bauing. T.
RNechte Seite
2—6 Bauftellen £
8 E. Storp, H., Kim. T:
10 E. Preuß, A, Verwalt.:
Inipeit.
Gottichalt, H., Angeftellt.
12 E. Bauer, Hı, Mar. Chef
ingen. a. D.
Raul, H., Dipl. Ingen.
14 E. Sievers, D., Lehrer
16 E Zruclien, 8 Stadt-Ob.
fr.
ef.
Tietje, A., Bürovorfjt. Erdg.
18 E. Junge, E., Neederei-
Infpekt. (Hamburg)
Hullmann, A. Organititin T. 2
Rileiderer, H., Dr. med., Doz.
20 E. Svens, A., Kfm. T. Erde,
Voigt, A, Politerwertit. T.
22 E. Schwäntes, 6., Dr.
phil., Prof, Mujeums:
direktor T.
24 E. Satdel, M., Dr., Rechts:
anmw. T.
26 E. Hanjen, R., Iuftiz-Ob.
Inipekt. a. D.
28 E. Margarinefabrit Holftein
SF. Harmijen, K.G. (Gärt-
nerftr, 45—47)
Wagenführ, G., Wächter 2
30 E. Vogel, A., Ww. 2
Schlüter, K., Protkurift
Sn R., Maijchinift
E. Dürmeyer, A., Stempel-
jabrif..T.
34 E. v. Yohne, Th., Kim. T.
E. Zilmann, €., Kim. T.
36 E. Stringe, GC, Frau T.1
Stringe, B., Vertret: T.
Thürf en, ., Ob. Roitinjpekt.
a. D:
38 E. EHE S., Maichinenb.
Yung. Tı .
40 E. Arp, 8, Kim. T.
42 E. Warner, O., Bank:
bevollmächt.
44 E. Andrae, K., Buchhdlg.

Landes: |


— 150
46 E. Schröder, H., Wagenb.
(Ningfir. 84)
Gajper, A., Win.
Schröder, E., Ww.
48 E. Nieljen, N., Dr., Rechts:
anwalt u. Notar T.
50 Se M., Obering. a.
52 E. Hujen, E., Frau T.
V. Hufen, Ib., Mar.Verwalt.
Setret. . T.
Lange, W., Ob. Wachtmitr.
v. En H., Db. Sa
Fielmann, M., Bottetkgei
54 Er "Roop, W., Wo.
Löwe, D Geichäftstühr. T.
Saß, D., Wow.
Beunelen”
<- Winterbefer Weg DZ
Lehmberg
Nach der alten Flurbezeihnung
der Gem. Brunswik „Lehui:
burs“ oder „Lehmbargstoppel“

NE x
<- Holtenauer Str. >
Linke Seite
<- Mittel{tr. D
1.E. Lage & Gramm, Kauflt.
(YJägersberg 8)
Matthie8, F., Frijeurmftr.
Wied, L., Zigarren T.
3 E. Lübow, Margarete, Her:
rengarderobe T.
leben, E.; Steuerjefr, N.
andt, F., Arbeit.
Göjch, M., Wächter 2

Humburg, Al, Arbtrin.
Kuppe, A., Ww.
Lübow, D., Kim. T.
Stölen, D., Schuhm.
<- TVeichftr. DZ
5 ij. a. Teichftr. 2
E. Sell, W., Bädermftr.
Großklaus, E., Bohrer 2
Schütt, X., Rentner 1
7 eriftiert nicht
9 E. Kraßfke, M., Eigentümerin
(Hamburg)
AUrp, E., Heizer Erdg:
MAusborn, W., Rentner 2
Goldmann, A., Tijhler
Hendel, K., Verwalt.Angeft. 1
DHoheijel, M., Majchinenichl.
Husfeld, W., Angeftellt.
Hugieldt, A., Steinjhläg. 4
Jahn, A., Budhbind.
Koch, O., Kohlen T.
Rohwedder, H., Iuft. Angeft.
Weftphal, I., AWrbeit. 2
11 E. Schneefloth, S., Ww.
V. Semmel, W., Rentner 2
Brandt, I., Arbeit. 2
Günther, A., Frau Erdg.
— D., Benfionär
Holit, B., Kellner
Karnahl, D., Ww:
Krämer, B., Monteur
Thiele, H., Einidhal.
Wefitphal, I., Wwm.
13 eriftiert nicht
Su
+

ER
Lehmberg
15 E. Dührfen, O.,
mittel T.
Chryped, N., Schmied
Dur, E., Kondit.
Gurniaczyf, AWw.
Meining, A:, Arbeit.
Merkel, K., Kellner
Mohr, H., faufm.- Angeft.
Unbehauen, A., Seem.
Wolf, B., Arbeit.
17 E. Glowienfa, G., Rentner
Baafch, D., Arbeit.
Lebens:
1
DH
Befiel, K., WW. H. 1
VBraejel, H., Nieter 1. H.'2
— D., Heizer 1H2
Bremer, A., Ww. 2
—M., Wo. 2
Doebler, SG., Heizer 1.H.2
Freeje, E., Arbeit... H. 3
Haberl, E., Handelafr. H.
Hark, H., Stellmach. 2
Henjchke, W., Arbeit. 2
Kohlmorgen, WW. Milchverteil.
Neumann, A, Rentner 1
Niemand, A., Frau 2
Veterjen, I, Anftreich. HH; S
LPlagmann, 9. Yuvalide
Prien, A, Invalide 2.H.1
Rohde, H., Heizer 2: AH.
Nöhling, W., Arbeit, 3
Schröder, E., Ww. H.
Schulz, A., Yuvalide 1. H.
Serbent, A., Ww.
Tiede, B., Invalide
Wergin, M., Arbeit.
Wittfowsty, B., Aw.
19 E. Freimald, G., Oberlotje
i. N. (Holtenau)
V. Hausverwertung X. Howe
u. Söhne, Holitenftr. 108 I
Arndt, N., Steinhauer H. 1
Dettmann, F., Frau H.
Doje, S., Seemajchin. 3
Fehrmanın, A., Tijchler
Heejch, K., Elektrojhweiß.
Iung, ©., Schlachter Erde,
König, B., Arbeit.
Künzel, H., Brenner
Löffler, M., Www.
Mildenftrei, M., Frau Krdg
Napierala, F., Inval. H. 1
Se Se ee
Speer, M.,
Stahl, $., Sal MH. Fe
Targa, R., Invalide H. 1
Vollitedt, M., Ww.
Wergin, A., Rentner 2
Willrodt, M., Ww.
21 E. Pialfejhe Erben
V. Hausvermwertung I. Howe
u. Söhne, Holftenftr. 103 I
„Düpper, F., Arbeit. 2
Fid, E., Pflegerin
Humann, B., Invalide
Lajogga,H., Heizungsmont. 1
BPfafie, L., Wıp., Blumen
Schaar, F., Heizer Untig.,
21a E. Wendt, W., Maurer
(Ruffee)
Balzer, & Angeftellt. 1
Beder, M., Ww.
Se 5 Schneider
Both, A Aw. x
Geier, N., Angeftellt, 8
Hartmann, E., Motorräd. T.
Yohannjen, Ch., Arbeit.
Krell, N., Schloffer
8
Sielaff, F., Nieter 2!
8
1
no
Langerwijch, A., Aw. 2
Lind, B., Bierkutjoh. Erde.
Möller, X., Arbeit, n
— ., Klempner 3
Müller, K., Klempner 2
Sellau, B., VBerforg. Anwärt.
Sielfeld, W., AWw. H.
23 E. ateit, &. Schiehftand:
verwalt. (Kronshagen)
Arndt, I., Wi
Brammer, A., Frau
Gelszeit, E., Kraftwführ.
Holz, N., Bote 2
Holzapfel, E., Rentner 1
Yöhnt, O., Schloffer
aa, 9, Www.
Nöppel, H., Rentner 2


23 ON R., Schloffer 4
Robien, H., Arbeit.
28a ® Se L., Bol. Mitr.
Seiten ©. Verwalt. Angeft.
ek M., Buchhalterin 3
vabomwSfti, %., Angeftellt.
Jäger, K., Tiichler
%
Kiedtfe, I, Ww. 3
Schuldt, B., Ww.
Stange, 8, Ww. 1
Werniek, A., Wem.
Bimmermann, F., Krim. Ob.
Wachtniftr. a. D.
25a E. Gerich, K., Eigentüm.
V. Bavel, W., Angeft.
Bahnjen, W., Rentner 8
Bauer, T Transportarb. 4
Bruhn, K., Aw. 4
Möbhl, A. , Kraftwagenfüht. S
Nieljen, D., Wo.
Nüß, K., Ww.
Schnell, Berta, ‚Konfitüren
Seemann, W., Angeft. 1
Wehrendt, F., Rentner Krdg.
25 E. Ernit, W., Ww.
Glajer, A., Buchdruck,
Hennings, 6., Frijeur
Kebhler, G., Rentner 4
Ch a Erdg.
NRodöhl, A., Ww. 2
Steffen, E., A hakeer 2
Timmermann, A. Schuhn. 3
Warnde, A., Invalide 1
AWobhlert, A., Arbeit. 3
RNedte Seite
E. Gerfen, D., Lehrer a. D
(Eichendorfijir. 52)
Berndt, A., Ww.
Callich, R., Zigarren
Iieneder, A, Ww. g
NRicolaßen, H., Benfionär 1
E. Stange, A., Kin. (Krons:
hagen)
Andrigtki, E., Ww.
Groffert, M., Bäcker
Harder, M., mer palier-
Hölzel, R., lb eit.
Möller, H., Buchdruckerei T.
Bünner, H, Speijeeisfbrf,
NRades, L., Frau
Bawel, G., Arbeit. 1
E. Lüttgens‘jche Erben
V. Lüttgens, E., Schlofier 1
Fijcher, F., Frau Hl:
Kohn, X., Arbeit.
Kufch, A., Steinfchläg.
Madijen, A., Kranführ.
Matje, A., Rentner
Störtebeder, W., Arbeit. H.
N EI Wärt.
Weije, K.,
E. Hüls, NR. Ol T Erde,
Albrecht, E., Frau 2
Arnold, R., Majchinenichloff,
Babel, H., Glajermitrz. 2
Broderjen, A., Angeftellt. .
Findler, W,, Bauzeichn. 8
Schlichting, I., Handelsın.
E. Bendfeldt, KX., Schloffer-
mftr. (Yabnftr. 7)
E.Bendfeldt, R.,Schloffermitr.
(Holtenauer Str. 69)
A a Ku. BP. Schlofferei
Deuenbacht, M., Wiv.
Fröbel, D., Rentner
Hamer, ©. Mrbeit: HH.
Röbfe, M., Wiv.
Rlutta, Ch., Rentner
öhls, F. W. Chr., Majch.=
Schloffer S 1
Römer, E., Arbeit. H.
Scheele, F., Angeftellt. 2
Tegtmeyer, R., Rentner
Thiele, Y., Schlofer H.1
Wilbelmy, E., Wi, 2
N
-
>
X
rn
12 E. Wriedt, Helene, Gaftw. T.
Abel, D., Schneider 2
Hanjen, A., Arbeit. 2
DON ROOT
AO C., Mar. Werkmftr,
3
Budenz, H., Koch 38

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.