Il. zeit
37 Hader, H., Zollinjpeft. 1
Müller, A., Laftautobetr. T.
Völlel, F., Dr. med., Arzt‘ T.
—<- Yungfernitieg Ze
39 j. a. Jungfernitieg 2
E. Molgen, H., Tuche T.
41 E. Wahrlidh, I., Kohlen T.
(Nr. 43)
Schwien, F., Kutjher H.1l
43 E. WahrlidH, I., Kohlen T.
Krohn, D., Steindruderei
Wahrlich, X., Kim. T. 1
45 E. Behnte, E., Kfın. (Nr. 47)
Rohde, H., Arbeit. 1
NRöpitorf, H., Verw.Ob.Sekr.
Schwarz, W., Kutiher 2
Stephan, O., Angeft. 1
47 E. Behnte, E., Kim. T.. 1
Bauer, R., Modelltijhl. 2
Habermann, £., Frau
Schulz, M., Frifeurmfir.
<- Damperhoffir. Z
49 E. Engel, Th., Frau T. 1
Engel, A., Rentner T.
Caritens, BR. ‚OandelSvertr, T
Cornelius, E.,
— %, Schrif heiten 8
Dau,W.,Getreidefommiit. T.2
Fielig,W., Amtäger.RatErdg,
Finger, M., Dreher 4
ÖGrage, W., Dentift
Ma ©. Korbett. Ran
(E)
Haujchildt, H., Apotheker T
Schoetenjac, F., Jungen, T. 4
Thomfen, H., Seekapit. 3
Willer, B., Kunftmal. 8
51 E. Yanjen, L£., Farben T.
Grebe, E., Dr., Ob.Reg.Nat
BA Q., Bez. Dir. 1. N. 2
Haß, E., Kim.
Seukingfen, Er A T
Koch, A zn Kim.
Müller, M da 38
Seidenftider, $., Ob.Ded-
offiz. a. D. 8
Weber, K.-&., Kfm. T.
53 Baftorat
E. Cv.-Auth. Barochialverb. T.
(Flämijche Str. 2a)
SICHPieN, B., Dr.,-Baftor
55 Er "Bopp, ®S., Dipl. Ing.
Baumjftr. T.
Dot, R., ftaatl. gepr. Landw.
Beh QM, SONGEONTt
rdg.,
57 E "Stadt Kiel
NS.=-Kraftfahriorps (Gruppe
Rordmartk) T.
Wagner, H., Angeft. Erde.
59 E, Zollens, C., Dr. med.,
Arzt T.
61 geb. 3: Klopftocftr. 1
<- Rlopftockftr. Ze
63—71 Schulhaus
E. Stadt Kiel
Admiral Graf Spee-Schule
Dberfhule für Jungen T,
Hanjen, R., Hausmitr.Erdg.
Kramer, W., Hausmftr.
<- Humboldtftr. Ze
73 exiftiert nicht
5 E. Stadt Kiel
Stadtwerke Kiel T.
77—83 ertitieren nicht
85. 87 Schulhaus
E. Stadt Kiel
Kähler, H., Hausmitr. T.
Städt. Handelslehranjtalt T.
—<- Sejfingplag >
89—95 et nicht
97 E Fisiu
Moftdaubüro
Telegr. Bauabteilg.
99—103 E: Abbruch
105 E. Cohrt, 4. Mineralwafjer-
jabrf, T.
Möpte, D., Wi. A
107 E. Sobannjen, & ‚Frau 1
BODEN Eijentr. T.
Hanfen, S „ Welfend, 1


Kuvoper Weg
107 Janjen, A., Fijhräucher.
Hinze, E., Ww
Nagel, 6, Angeftellt.
Nagel, M., Ww.
Scharf, O., Schloffer
Schell, W., Arbeit.
Betiche, E., Klempner
109E. Seen M., Ww., Bäckerei
re FF Rentner 4
Bruhn, O., Wi. 8
Ehlers, D., Kim. 2
Funk, K., Kim. 3
Hoff, K., Arbeit. 4
Kröger, F., Bäderei T.
Koch, H., Maurer
Raufeijen, W., Ingen.
Stibbe, E., Ww.
<- Yahnftr. Z
<- Sutenbergfir.
111 E.Bellmann,E.,Lehrerwm 2
V. Bellmann, H., Gen. Landich.
Injpeit. Sg
Iendrejen, E., Innenarhitett
Klimpel,E.E. Lagervermwalt. 4
Köpfe, X., Rentner 2
ON B., techn. Angeft.
Nbheder, C., Ww. 3
Straßburg, O., u. Angeftellt.
Tand, G., Stadtangeit. 2
— ©. Zimmerer 08
Tanneberger, D., Fahrräder
Binfowsti, D., Reg. Infjp. 1
BE Bendorf,3., Straßenb.:
Führ. (Sophienblatt 44)
“Sun
Erdg.
VBaajch, E., Wiv. Pad
Drews, I., Drogift Erdg.
Heurih, M., Rentner 2
Klüe, E., Kfm. Angeit. 2
Kömme, M., Ww. 2
— W., Zeichner
Kreugfeldt, A., Bürogehilfin
Kuhlmann, W., Rentner 4
Kulide, H., Schneider
— ®., techn. Kim.
Mänz, D., Ob.Maijch. Mt.
Mievers, E., Schloffer 3
— f., Wo. 8
Wilde, HE Leutn.a. D. (Ing.)
115 E Schwenn, %., Dr. med.
Buße, en Bolljetr.
Hecht, E., Frau
Hildebrandt, Th., Lehrerin 3
Krull, W., Kolonialwr T.
IWöhlefe, H., Rentner 5
Wildgrabe, K., Möbeltijchl. T.
117 E. Molgen, HD., Kim. T.
(Iungiernftieg 2)
V. Hamer, E., Schuhmumfir,
SGahde, Paula, Gafjtw. T.
Dahm, P., Mun.-Arbeit, 1
Dibbern, ., YIiolier. Erdg.
Grotrian, L., Wiv. 2
Hamer, E., fın., Angeft.
Hanjen, Chr., Elektrif. T.
Johns, W., Majchinijt 4
Qaars, G., Schneiderujterin,
— O., Indalide
Schreep, E., Yuftizangeft. 3
Strudmann, &., Kim.
<- Saldernjtr. Z
119 E. Stadt Kiel
Thun, RK., Bademfir.
— ©., Bür-Angeft.
Städt. Voltshad II
121.E. Stadt Kiel
V. Niclas, H., Stabtaifift. 1.N.
(NT
DNS DI
Hering, E., Arbeit. Untg.
Martens, K., Kim. 1
Richter, © Rentner 1
Schmidt, M., Wi. 2
Weidel, E., Werkhzeugausgeb.
123 E. Majdhmann’ ie Erben
V. Bein, F„ Glajerutftr. T.
Bahr, F.,Wirtjhafterin Erdg.
Glindemann, N., Hauer
Srabbert,R. „Schladhtermfir.1
Heinrich, AW., Bauarb.
Kühl, Chr., Handels&vertret. 1
Lug, O., Kolonialwr.
0 HE 2
Nöhr, E.,
Sm Fr N ERtrolid H.2


136 —
Steffenjen, H., Ww. 1
“QWätjen, D D., Wo.
<- Sindenfir. >
125 E. Mitjher, Adele, Gaftw.
V. En W., Saft. T.
Hüttig, E., Stadt. Infp.i.R. 1
HYanjen, M., Frau 3
Meyer, W., Ingen. 2
Molting, O., Vortier 3
Ragel8, K., Wächter 4
Schumacher, E., Wiv. 4
Winter, E., Ingen. 2
127E.Wojchek, Johann, Direktor
(Krempe)
V. Wojdhek, I., Schneider:
mtr. 1
Bludau, A, Majcdh. Mt.
VBuijdh, X., Ww.
Fiicher, W., Schloffer
Probit, B., Zimmerm.
Schneider, C., Ww. 2
Wullf, E., Verkäuferin
129 E. Raczenstfi, E., Mar.Ang.
VBörtcher, H., Mufik. 3
Cordes, F., Fapezier 1
Hofmann, ., Rentner 3
Holzhauer, B., Renutnerin 4
Majch, N., Arbeit, 1
v. Rekowsti, A., Reutnerin 2
Tiedemann, B., Angeftellt.
Waligora, H., Drogerie T.
<- Schauenburgerftr. Z
131 E. Fürit, W., Schlachtermftr.
Bielenberg, P., Rentner 3
Bifjau, I., Wächter 2
Finke, D., Ww. 2
Fürft, N., Schlachter KErdg,
Hüls jun., H., Schlachter T.
Klofe, W., Straßenb.:
Kontrolleur
Schulz, G., Invalide
Thiede, L., Heimarbtrin. 3
133 E. Böhlt, M., Frau
(Xirchhofallee 65)
V. Buftorf,. W., Rentner 1
Büchl, X., Ob.Steuerm. 2
Srothtopp, K., Iuit.Angeft. 3
Magen, D., Fuhrgejch. T.
Bilarsfi, K., Ww.
Reimer, H., Ww. Erdg.
Schmidt, F., Maich.-
Schlofferei rn
Tapper, I., Prediger 2
133a E. Möbik, L., Ww. Erdg.
Beder, B., Arbeit. Untg.
GCarljen, $., Kontorift 4
Draeger, I., Stabsgefr. 1
Gude, A, Dreher H.
Hartmann, W., Tapezier. H4
Iaenide,W., Straßb. Ang. H.
Jürgens, D., Arbeit. Untg. -
BE E€., Ww.
,‚ Benfionär
Ron M., Ww.
MiersS, H., Arbeit. H.
Banigti, 5 A
Larbit, A., Kim.
Nichter, Al, Staatsangeft.
Roßmann, "mM. Frau
Runde, W., Stabsgefr.
Siemjen, E., Schiffbauer
Soon8, E., Ww.
Steen, W., Bote
Terbille, I, Stabsgefr. HH
Trimpf, W., Dreher H.
Tutjchte, B., Arbeit. 3
Wamjer, E., Arbeit. H.3
Willprecht, H., Kellner
Wrobbel, H., Ausgeb.
Wüftenberg, M., Ww, H. 1
135-E. Schüler, W.,. Kım.
(Bejelerallee 41)
Grieje, D., Verjorg.Anw. 1
Any & Widmann, Kohlen
Schulze, G., Dachdekmitr. T.
137 E. Brojell, A., I
Berwein, W.,
Bund, R., Favalıde HS
Fiicher, &, Ob.Stadtjekr. 3
H. Erdg.
No PEN RED
Görben, I, Schloffer 4
Grube, Tiidlermitr. H. 3
Günther, S., Arbeit. Erdg.
Hanien, %., Maler 4


Knvoper Weg
137 Have, A., Arbeit. H.2
Ienjen;, B., Arbeit. 1
Ich, E., Wow. 1
Krüger, H., Tijchlermfitr. 2
Maaß, E., Arbeit. H. 4
He %., Schloffer H.
Nitih, DO. , Arbeit. HH 2
Beins, $ ‚ Jnvalide H. Erde
Rutiche, $, mw.
Schemel, A., Ww. Hi
Schlüter, W., Arbeit. 2
Vedders, W., Arbeit. N
139 j. a. Aljenftir. 1
E. Brügmann, F., zu
Injpekt.
E OR AOOnN Moegbcetben
Bahntechnik.
E. Steinert, Chr., Frau
(Neumünfter)
Funke, L., Wim. Erdg.
Klindt, E€., Eleitrik. 4
Möller, W., Ww. Erdg.
Nobhr, F., Hm. Angelt. 2
Schneider, E., Bankbeamt.
Noeste, G, Mar. Werkitätt.-
Vorit.
Bamwlowsti, A. gOteuerinfpelt
Seehaje, E., Im.
Sievers, X., Stadtangeft. 8
A ©., Do. Era
N &
<< Aljenftr. Ze
141 E. Kiel. Männerturnbercin v
1844, €, B.
Bahnjen, H., Majchin. Mt. 1
Dingel, H., Butter Erdg.
Finnern, W., Autofcdhloff.
Holler, O., Mechanik, 8
Yäger, K., Bootzmaat a
Reber, E., Flugb.Schlof. 2
Schmidt, A., Penfionärin 1
Schütt, W., Kraftwführ.
141a—143b E. Baugenoffen:
ichaft $anja
V. EUREN Urchit. (Fleet=
örn 3
Bobbe, E., Ww. Ss
Böhl, H., Angeftellt.
Culig, I, Ob.Werkmfir.
Hranfe, B., Kraftwiühr. 1
Ohljen,W., Schuhmach. Eule
Schmidt, H.
Schulz, H., Kuticher Erde
143 Balter, &, Kellner 3
Chriftenjen, &, Hm. Ang. 3
Gejerich, D., Kellner Erde.
Meinde, H., Buchhalt. 8
Repenning, D., Schlachter
Schlüter, KR... Kellner 1
Sieransfi, X., Baggermfir. I
Steenbed, R., Arbeit. 2
143a Blaaje, W., Tijchler
Cokmann, W,, Werkhunftr. 1
Gerdien, B., Bautechnik. 2
Rolegfy, B., Verw.Setr.Krdg.
Dhrimann, H., Schlachter 3
Mönfeldt, C., Wirtjchafterin
Schmid, B., Kraftwjühr. 1
Schufter, H an Feldweb. 2
143 b Bunte „ Frau 8
Barnieck, ®., te Erdg.
Carftens, N., Mechanik. 3
Drews, F., Feuerwehrm.
Freudenfeldt, F., Negmach.:
t
anftr. 1
Lührs, H., Landesajlijit. 2
Nönnfeldt, A., Wachtm. 2
Schwenn, B., fın. Angeft. 1
145 E. Stadt Kiel
Grune, D., Hortnerin
147 E. Burmeifter, H., Ingen.
(Berlin)
Krauße, M., Steuerinjpelkt.
Lembfe, RN., Rentner
Möller, A., Malermftr,
Schütt, W., Wo.
Vogt, H., Angeitellt.
149 E. Zheede, F., Privatier
Burmeifter, W., Schmied 4
No
Chriftianjen, 6. Kanzlei
vorftebh. .J
Howe, F., Plätterin 2
Krüger, &., Leutn. 3. S. a. D.
Laffen, I, Bootsfteuerer 4
Magnuffen, F., Buchdruc, 2

149 Marjchner,E., Schneidmitr,
Meß, M., Näherin Erde,
Runde, W., Verfjorg.=Antw.
151 E. Witt‘ ide Erben
V. Hertwig, G., (Leifingpl. 6)
Eggers, A., Rentnerin 4
Kock, A., Kraft. Führ. 2
Kugellis, D., Rentner Erdg.
Qaas, R., Ww. 1
Lundius, K., Dreher Erdg.
Reigbert, M., Ww. 8
Schmuldt, A., Rentner 3
Schmüß, Ch., Wi. 2
Thierfelder, E., Rentner 1
Benfer, M., Ww.
151a E. Laffjerenz, E€., Stadt:
Setr.
Baudach, F., Schmied 2
Depri, N., Benfionär 8
Dofe, YW., Schloffer 8
D. Rentner 1
Drihamumen, W., ODb.Buch:
A t
Sojch, W., Nieter
NYöhnk, A., Invalide Erde.
Lorenzen, 8 Schmied 1
Ruf, F., Schloffer 1.
Schönwerth,QZh.Ob.Steuerm.
Steen, Q., Elettrif. Krdg.
153 E. Haß, W., Rentner 1
Behrend A, Rentner 1
Bömer, G., Verw.Angefjt. 3
Dreier, W., Wı 2
Hoidis, M., Rentnerin 2
Kunz, R., Vertret. Erdg.
Bauftian, H., SchneiderErdg.
Projch, H., Wirtjhafterin 4
Nath, A., fm. Angeft. 8
Weiß, F., isahrradhdlg. H.
<- Waibitr. Z
155 eriftiert nicht
157 E Sirene A. Gemüfehdl.
Sultan, L., Frau
159 E. Hanjen, F., techn.
YAufj.-Beamt.
161 E. Behr, S., Eigen:
tümerin (Lorengend, 16)
Bahrenfuß, I., Lehrer 4
BehrendE, H., Ob. Heiz. Gefr.
Eggers, F., Univ.Prof. T.
Holitein, E., Verw.Direkt. 2
Iubl, I., Stadt-Injpekt. 3
Rod, F., Landger. Rat. 4
Krüger, E., Vorarbeit. H.
Meyer, A., Werftbuchführ. H.
Preuß, E., Kanzleijekr, a.D.
Mehder, N., Glajerei
Schriever, C., Ww. 1
— F., Bauftoffe T.
Urban, F., Buchhalterin 1
— F., Zahntechnik. X
Welder, F., Major “il
v. Bingler, E., Ww.
163 E. ungenannt
Brader, X, Wo. 2
Bülow, R., Rentner 2
Dubier, Ch., Aw. 1
Hanjen, G., Indvalide 8
Arait, &., Win. 2
Krohn, H., Ob. “Stücmftr. 8
ange, R., Mar. Injp.VBerw.
Müller, or Brauer 1
eter8, X., Zolljekr. 8
Weigel, G., Kraftwführ. Erde,
165. E. reitling, K., Eigen:
tüm. (Frandeftr. 7)
V. Braajch, A., kim. Angeft. 2
Breitling, D., "Maler
Arndt, G., Seem. 1
Buddig, A., Ww, 3
Grade, E., Ingen. 8
Yöhnt, RP., Ww.
— &., Kunftgewerblerin‘ 1
lath, W., Klempner 4
Rehan, 6G., Rentner 2
Salomon &., Ww. 1
Spoermid, A., Kraftwführ. S
Schramm, F., Ww.
Seidel, A., Kim.
Stoltenberg, M., Kellner 4
<- Frandeftr, DZ»
—<- Olshaufjenftz, Z-

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.