Il. zeit
10 j. a. Waijenhofftr. 1
E. Weik, L., Kin. (Nr.31.33)
V. Vibrans, S., Eigent.
(Sopbienblatt 28)
12 geh. 3. Watjenhofftr. La
14 E. Stadt Kiel
Schulmufeum
Städt. Lehrmittelitelle T. 1
Steuerbilditelle 2
16 eriftiert nicht
18. 20 E. Spörfe, D., Kim. T
(Düppelfir. 24)
DENT 6®., Aieratat?
— C Ingen.
N.S.D.A. Be Ortsgr. Kiel
Kuhberg T.
Otto & Teichmann, Kurz:
waren T.
Bauljen, I, Wachm. 1
Retereit, H., Kim. T. 2
Raag, A., Möbeltransp. %
Nebehn, O., Obfthändler 2
Strempel, W., Kraftwiüihr. 1
22 E. Michallik, I., Kim.
(Waifenhofftr. %)
Anders, H., Bauarbeit.
GSieje, &. Monteur
Kophal, M., Ww:
Kutkulis, A, Heizer
Lehrte, E., Frau
Schaefer, E., Heizer
24 E. Murfeld, A., Schlachter
(Mieltendorf)
Lamp, R., Arbeit. 2
Fijcher, %, Rentner 1
RBauftian, €, Ww.
Sabodtta, F.. "Anvalide Erdg.
Trede, Q., Somied Erdg.
26 E. Amelang, A., Werkmfir.1
- Bendjhueider, L. "Rraitifüht
Krönde, A., Majchind. 1
Markus, O., Handelsm. 2
28 E. Schwan, S., Wo.
Krüger, K., ftädt.Arbeit.Erdg.
Lenz, M., Frau
30 E. Nohde, E., Frau 1
E on Beter, Frijeur 1
DNA N
Hopp, D., Näherin
32.34 E. Svenfion, E., MöbelT.
U S., Rentner 2
DHeiffe, W., Arbeit. H.
Rob, S., "Rrantenpfleg.
Moorfelder, A., Mar ethrde
NRepenning, Al, Ww.
Sagner, S., Ob. Feldw. 2
Schmidt, K., Handelsvertr.
Stürf, $., Maler 8
Wuli, K., Arbeit. HH.
36 E. Filet, Maria, Gaftw. T.
Baarf, H., Ob. Feld. 4
Bellmann, H., Maler 8
Briügmann,H.,Schubhmmftr.3
Chriftianjen, 2., Leichenträg.4
Fle, F., Schloffer 1
Harloff, %., Gaftwirt T.
KXohannfen, al. Ob.Zollaffift.
Möhring, © "Bertret.
EEE „ Händler
E. Graf, A., ‚ Schmiedemfir,
T.
En ©. Schuhmmftr.
Graf, A, W Erdg.
Mikieldt, M., em 2
Sander, G., Rentner Untg.
40 5. a. Rathausftr. 11 u. 13
E. Spiering, X., Iınmobilien
(Holftenftr. 33)
Baajh, E., Ww.
Dreifort, O., Arbeit. Erdg.
Hamann, I., Schneiderin 1
Schmid, H., Sattler 1
Sievers, H., Aw, 1
Sonnenberg, M., Wiw.Erdg.
Willrodt, A., Majchinb. 2
<- Kathausitr. Z-

Kleine Ziegelitraße
(Stadtteil Ellerbet)
Benannt nach einer früher hier
belegenen Ziegelei
«<- Werftitr. Z

Kleiner Kuhberg
Sinkfe Seite
1 E. Hupfer, E., Eigentüm.
(Hanjaftr. 62)
V. Schwarz, R., Rentn. (Nr. 7)
Wdamsdotter, H., LTijchler
Fantideisti, I, Pol.Rev. St
Wachtmitr.
Gruber, M., Wehrm.Angeh. ;
Hanjen,H., Hauptkajfier. Erde.
Neumann, L., Elektrik, 2
Schmidt, A6., Kraftwführ. 2
Senberg, NX., Seem.
Sprenger, D., Stadtangeit. 2
Sgzillis, R., Eleftrif. Erde.
E. Hupjer, Th., Lederbekleidg.
(Hanjaftr. 62)
V. Schwarz, NR., Rentner
Abjolon, E., Maijchinifit 1
Beichnitt, H.,Vermwalt.Beamt.
(
Gebauer, H., Frau 1
Koch, M., Ingen. Erdg
Ruge, K., Monteur 2
Schnoor, Ch., Zransportarb.
Schröder, W., Roftbetr.Arb.2
Schult, O., Rraftwiühr. 1
Siewert, X., Maler 2
5 eriftiert nicht
7 E. Geleza, ii Wiv.
9 E. Neimers, W., Tijchler
Borgiwardt, B., "’qw.
11 E. Bantermöller, W.,
Rentenempf.
13 E Arbeiter-Bauverein e. 6.
n. b. 9.
. Dog £R., Borführ. Erdg.
Bod, I., Buchhalterin Erde.
15 E. VMambed, W., Yudvalide
17 E. Voß, H., Iuvalide
Büchmann, W., Schloffer
Rechte Seite
2 E. Gülf, M., Frau (Nr. 11)
Bauer, D., Schloffer 2
Eltermann, D., Angeftellt. 2
Gült, H., Lebensmitt.
Herz, F., Näherin
Seivert, K., Nieter 1
Unger, B., ’Rranführ.
Wegner, H., Schweißer 1
Weigandt, A., Elektrif. 1
E. Rohl, W., Koch (Nr. 6) 1
Felgentreff, X., Steinjeß. 1
Klinkowsti, E., Arbeit. Erdg.
Marren, K., Rentner Erdg,
Schöning, W.,Straßbjhaffn.1
-
6 E. Pohl, W., Koch X
MAhler8, A., Arbeit. Erdg
Ener, E., Wi. 1
Kafımir, N., Arbeit. %
Roo8, K., Rentner 2
Lütje, K., Arbeit. Erdg,
- Möller, H., Dreher Erdg.
NRiederhaus, I., Rentner 2
Mepping, R., Schmied KErdg.
Schade, N., Schloffer 1
Schnad, R., Bootsführ. 2
Struve, K., Schriftjeg. 1
BE. Teut, X., Rentner (Krons-
hagen)
VBrockjtedt, L., Invalide 2
Bünz, D., Wo. 3
— €, ne Om. 8
Hinz, R., Prüfer 1
Jäger, D. Bürvangejt. 1
Lorenz,F., Maichinenihlofi. 3
Schuldt,W.,Schifsgimmerm.
Wulf, W., Nieter 2
10 E. wie Nr. 8
Fehlberg, N., Schiffszimm. 2
Koch, H., Angeftellt.
Luft, A., Lebensmittel Erdg,
Vantermöller, M.,Werkmftr.1
Sattler, F., Klempner 3
Suhrbier, W., Ob.Heiz. 4
Wunderlich, A., Schmied I
<- Prinzen{tr. >
Kleiftjtraße
Heinrich von Kleift,
Dichter,
geb.18.10. 1777, geft.21. 11.1811

<- Scharnhorft{ir, Ze

438 —
Linke Seite
1 E. Scheel, Ihb., Baugefdh. T.
Arnold, I. Reg.Ob.Injpefkt. 3
Engel, I, Ww. Erdg.
Jacobi, F., Zollinjpekt. %
Reeje, H., Lehrer 2
Richeljen, L., Mar.Ob.Ingen.
Rujer, H., Rentner 1
Sippel, W., Signalmftr. 2
Banfe,D., Rohn. Beamt. Erdg.
E. Scheel, Xh., Baumftr.
(Xr. 1)
Hellhoff, Korvett. Kapit. 3
Henigit, Korv. Kapit.
Müller, F., Ww. Erdg.
Syha, A., Kapit.Leutn.
Woyda, B., Rentnerin 4
5—18 E. Forchert, Baumfir.
(Bejelerallee 42)
5 V. Worthmann, F., Send.
Spt. Wachtmftr. (Nr. 18)
VBedmeier, K., Ob. Maich.
Fiicher, D., Mechanit. Mi. 2
Den ®., Ob.Maijch.
Erdg.
amanlopf, E., Ob. Maid.
Möhl, N. Ob. Majch. Mt.
Naßhau, %. Ob. Majch. Mt.
Toell, B.,VBerwalt. Ob. Feldw.
Weiner, H., Maijchiniit 1
7 Baer, G., Bootsm. Mt. Erde.
Bel8, W., W., Majch.Mt. 1
Fehlau,P.,Majdh. Mt. Erde.
Srube,H.,Matr.Stabsgefr. 1
GSrüntfe, D., Bootsmt. 2
Ramien, R., Cb.Steuerm. 2
9 a „Ob.Fernihreib.
Roethfe, H., Ob. Maijdh. 1
Kraft, F.. „Ob. Mach. Mt. Erde‘,
Rohkrämer, H., Oberfeldw. 1
Rüdiger, O., ODb.Maijch. Mt. 2
Schmidt, SG., Majchiniit 2
11 Mer, W., Ob.Majchinift
Brojh, D., Mar.Artl. Mit.
Fiicdher, H., Ob.Steuerm.
Löwe, W., Mar.Angeb.
Niemjdhneider, H., Mar. Angeh
Scharf, A., Bootsm.
13 Rlawomnn, R., Mufitfeldw. 2
Lukajczyt, G., Ob. Majchinift
Scheuer, A, Ob.Majchinift
Willner,H., Ob. Majcdhinift 1
Wippich, ©. Ob. Majchinift 1
15 eriftiert nicht
<- Blücherftr. DZ
17 E. Borowsfy, A., Frau
Kl
(Yorkiir. 5)
Draheim, B., MaijcdhH. 1. NR. T.
Gerjehler, E., Ingen.
DHeffe, Th., Ww. Erdg.
Krauje, H., Frau 3
Mathiejen, D., Ww. 2
Ri D., Verw. Anipale
ht '&., Telephoniftin 3
thor Straten, F., Seekapit. 5
Witte, Wim.
19 E. Howe A. Frau( Yahnftr. 9)
V. Hausvermwertung I. Howe
u. Söhne, Holftenftr. 1031
MAsmuffen, B., Mar. Stabs
Ingen. 3
Auerbach, M., KentnerErdg.
Gerdts, F., Landesinjpeft. 1
Grothtopp, S., Maurerpol.
Kapfe, W., Lehrer
Möller, E., Wiwv. 1
Prieß, B., Kim.
Schmidt, H., Ww.
On & Reichsbf. oe
Inipett. 2
21 E. Janffen, G., Bädermftr,
(Rnooper Weg 183)
V. SHenningjen, O., Rentner
Brecour, W., Rentner
Deren, D., Stadtjefr. 2
rapengeter, W., Mafjchinift
SYacobjen, I, Scohuhmmftr.
HJjanzen, O., Mar. Feuerw.
Leutn. a. D. 1
Weber, D., Tijhler Erde,
Weinknecht, F., Lehrer 1
Mie00t X. Do-Bolleln


Kleiftitr.
23 E. SBielenberg, £., Kim.
(Moltkeftr. 39)
V. Broich, A, Kin. T. Erde.
Broich, G.,Schnetdermitrin. T.
Hamer, A., Bote
— D., Schleufenarb. . 3
Krüger, R., Kaffenleit. 1
Küttner, H., Dr., Affeff. 2
Sn %., Ob. De
Volberg, MU. L., Wi. x
Bander, M., Mar. Int. Ob.
De eft.
E Soman,6, Mar. Sauter
ee ©. Ob. Boftinjpett. 8
Campbaufen, E., Ingen.
Yacobfen. Sn Küchenchef 2
SIungmaier, A., Dipk.Ingen.
Schaube, A., Koch 3
Schifedang, W., Dipl. Ing,
Wurmfee, A., Ww.
— M., Schneiderin 1
NE Sn M., Ww.
Buriy, M., Ww. 1
Claujen, R.; Dr. phil., Se
dienrat
Conpek, F., Hm. Angeft.
Lorenz, D., Art. Ingen. 3
Reichert,G., Dipl. Obering. T.
Schneider, W., Mar. Ingen.
Wegener, D., Leutn. (YEI1I
29’E. Zeichmann, G., Leutn.
(S3.) a. D. (Prinz Hein:
rich-Str. 8)
V. SJendrigki, G.,Berwalterin
Boyfjen, A., Betr. Ingen. 3
Carftens, ., Krim. Afftit. 1
Hartmann, E., Ingen. 1
Rofemann, A., Wi. 3
Schiller, Tore Krim. Beamt.
Schlichting, D., Wi. Er
Thoms, A., Kfm.
Vornefeld, ©. Bollinjpetkt. 5
<- Holtenauer Str. Z
81-33 eriftieren nicht
35 E. Bodjh-Wiüftnet, Gejichw.
(Düvelsbetker Weg 29)
Ehlers, F., Majidhb.Ingen. 2
Höjelmeyer, M., Mar.Ingen.2
Hucho, F., Angeftellt. 1
Beter8, F., Buchhalt. T
Riejenberg, I., Stadtangeft.
Schöer, RN., Schneidermftr.
Voges, S., Majch. DR
a. D.
Wörmer, W., Abil. Gehen
37—41 E. Gemeinnüßgige@ejell-
ichaft m.b.©. zur Schaffung
v. Wohngelegh. (Berlin)
37 Geng, B., MajchiniftErdg.
Herre, W., Ob.Majch.Mt. 2
Yurytfo, X., Waffentw. (A) 2
Sailer, M., Waffenw. (A)I
Wernide, KR, Mufit Ob. Mit.
Wiecht, I., Ob. Bootsmt. 1
<- Schillftr. >
39 Hoofe, P., Bootsm. 1
Sen C., Mar. Waffen:
mtr. Erdg.
416areis,6.,Db.Marjcdhin.Erdg. |
Schagmnann, W., Ob. VB
Feldw. 1
Westamp, R., Ob. Funimftr.J
<- Fichtejtr. Z
43—47 E. Marine-Fistus
V. Rarfties, Mar.Leutn. a.D
(Holtenauer Str 210)
43 David, K., Mar. Intendant.
Injpekt. a. D. Erdg.
oe R., Mar... Ob. Buch-
X
eben A, Ob. Mar.
. Berw. Injpekt.
45 Grundjdhok, H., Ingen.
Halbach, A., Infpekt. Erde.
Kohlhafe,R., Berw.Infpekt. 1
Kühl, $., Ob. Majch. Mt.
47 Befeldt, W., Mar. Int.
Ob. Infpelkt. 1
Oberfchmidt, W., Reg. Sehr,
Oitermaier, A., Mar. Ingen.1
Bopp, A., Materialverwalt.
erw.
I

49—55 ertftieren nicht
<- Niebuhrfir.
57 Steinmeßwerfftatt
E. Stadt Kiel
Großmann, H., Bildhauerei
— D., Gärtnerei
59 E. Marine-Fisfus
Segbart, H., Lagermftr.
Garnijonfriedbhof
E. Stadt Kiel
Rechte Seite
2 eriftiert nicht
4—10 E. Stegelmann, X., Bau-
gefch. (Scharnhorftitr.9-11)
4 Sothfe, K., Maijchiniit
Hiltermann, F., Waifenw. 2
Kunge, D., Majchinift
Lampel, E., Rentner
Lejer, X., Majchinift Mt.
Nathmann, H., Ob. Majchin.
6 Die, H., Majcdhinift
Rother, OH. Db.Maichinift., Mt,
Schulze, D., Mafchinift. Mt.
Wichmann, X, Mar.Angeh.
8 Berner, G., Ob. Majcdhinift.=
Mi. Erde.
Hippe, W., Reg. Bauinfjp.
Holler, A., "Db.Maichinift 2
Kanfog, D., Maijchinift
Röfter, A., Ob. Maichinift. Mt.
Rau, SG., Ob. Steuerm. 2
10 Buttmi, N., Mechanik.
ling, W., Ob. Funk Mi. 1
Komietjchte, F., Majchinift 2
Scheurer, W., Bootzm.
Seyler, H., Ob. Maichinift
Bühl, H., Ob. Majchinift Mt.
12 Bauftelle
<- Blücherftr.
14 E. Minetti, A, Eigen
tümerin (Berlin)
V. Minetti, H., Baurat
(Moltkejtr. 52)
Frande, I., Rentnerin 2
Frenzel, H., Seefahrtsfch.
Leiter T.
Günther, M., Monteur Erde,
Hanjen, F., Rentner
Hab, E., Rentnerin
Kadmann, G., Goldjhmiecd 2
Ketelta, A NRentnerin 2
Klauß, A, Ww. 3
Leifching,€., Handelsvertr. E
1
LS)
Ohl, B., Stadtaffift. N.
Went, M., Angeftellte
Baubiger, E., Bianiftin
— ß., Ramm. Mufik. Fe
Bichr, Cb., Wow.
16 E Wegener, 8. Steuer
AInfpefkt. (Tirpikite. 165)
Doc 6, Mar.Leutn.
Erdg.
Den B. ‚Sroßhdlg.T.Untg.
Franken, B., Rentner 2
Hornung, ©. techn. Neichs:
b. Anipett. i. N. Erde,
Ionen, R., Verw. Infjp. 3
Rath, H., Angeftellt. 2
Schröder, W. A Kapit. T. 7
Semward, I., Wim.
BVerdiek, D., in. 2
Wandiehneider, MM. Ww.:. 3
IS’E BELA Gleftrit. Erde.
Armbruft, Iuft.Infpekt.
Dohnde,R., KOHLE
Iefjen, H., "Kaft. Angeft. 3
AN R., Leutn. 2
Riten. „Iuit. Infpekt. 1
Schümann, F., Schloffer-
mtr, T. H. Erdg,
Schüffel, E., Kim. T. 1
Stender, E., Reijender 2
20 E. Gerbrandt,G., Eigentüm.
(E8marchftr. 57)
Brügmann, W., Zimmerm. 3
Kortum, H., Mar.Untertunit:
amts-Direlt. RN. 1
Krafit, W.;, Marineamtm. T.2
Lüders, F., Reichsbk.Inipekt.
Maac, H., Brokurift T. Erde.
Maren, & Se Erdg.
Mak, A A 1

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.