8 Feder, C., Zimmerer 3
— Goldberg, O., Invalide
Heine, H., Iuftizjupernum. 2
v. Hocgen, W., Reg. Sekret.
Auge, M., Ob. San.Feldw.
Kohl, D., Werkuftr, 1
Krüger, W., Kupferfchm. 1
Leptin, C., Malermitr. T.
FE Sievers, D., techn. Rebifor
Br Wichmann, K., Angeftellt. 1
| 10 E Rleuß, ©., Rentner
(Projensdorfer Str. 16)
7 Beder, I., Rentner
e Oenen D., Maid. Former :
ySler, E., Ww.
Hollm, I, Invalide 4
Rod, H., Meijend. 4
Keller, A., Majch. Technik. 3
Medienburg, H., Zollbeamt.
R., Heizer
Ob. Mafchinift2
R., Obermaat
F., Futtermittel
<- Projensdorfer Str. Z-
Kanalitraße
E (Stadtteil Holtenau)
Nach dem Nord-Oftjee-Kanal
S benannt
<- Hocdhbrüde DZ
Billa Hohenex
E. Bapenfuß, A, Ww.
V. Frand, W., Gaftwirt T.
— & Prinz-Heinrih:Brüde
<- Weg nad) Knvop D
|< Sravenjteiner Str. Z
18 eriftiert nicht
B aragen
— E Banjen, W., Autoverm. T.
5 E Banjen, W., Fuhrunter-
% nehm. T.
| SE Deutides Reich
V. Fliegerhorft Kommandant.
e Kiel-Holtenau
— Roob, F., Neg.Ob.Injpekt. 1
— Ramm, &., Reg. Inip. Erdg.
= Voltmann, R., Dipl.Ing. T. 2
— T7E Wibfen, G., Kanaliteurer
$ . Sraulid, K., Maut. Injp. 1
SE Derbit, G., Ww.
| Dielefeldt, F., Konrekt. a. D.
— Hinrichjen, X., Lotfe
* IE Schröder, €, Wow.
= Reid, H., Lotfe T.
Sommerfeld,
DOb.Mafchinift a. D.
Wahl, W., Majdhmitr. Erde.
VE Sucht‘ joe Erben T.
XV Qudt, H., Kolonialw. T.
Docds, W., Lotfe
Sucht, I, KMlempnerei T.
— 6., Wm. 4
— Mangeljen, B., Technik.
Meeje, E., Steuerer T.
— , Völtert, G., Schifistapit. a.D.
NE Sucht, R., Elektro Ing
(Auberg 34)
Bebin, K., Kanaljteuerer T.1
tudert, 9., Bauingen.
Ehlers, H., Prokuriit Erde,
— Fahrenfeld, L., Ob.Urtl.:
echanit. Mt. 1
Rollmeg, D., Ww. 2
8. Schmied $
Naujch, ©., Pflegerin
Meiß, W., Betriebsmfir,
Schulz, I, Rentner
Sörenfen, A., Flugzeugiol.
a = M., Wiv. A
BE Sehden, B., Wi. 2
— Dellwig, K., Hın. Angeftellt.
Ww
iehle, B., Ö
‚Benfer, E., Kanallotje 1
Sönnichjen, P., Tiefs
auunternehn. T,
- Xrahn, $., Kanallotje 2
N b. Rroge, Kanallotfe
3E Grammerftorf, R., Needer
) (Bismardallee 24) 1
Alien, %., Benfionär 8
, Dr. med., pr. Arzt T.1
m, R., Schneidermftr.
X


Käntpenftr.
13 Rrafit, A., Bez. Schornftein»
fegermitr. a. D. 2
Ohnmacht, H., Maurer Erdg,
14 E. Wendenburg, E., Bürger
meifter a. D. T.
15 E. Röpte, F., Privatier
Koch, F., Krim. Sekt. 2
Kraushaar, H., Dentift T.
Neven, W., Stadtangeft. 1
Schulze, A., techn. Inip. 1
— €, techn. Angeft.
16 E. Jonaffon, 6., Schiffs:
übr. 1
uhr.
VBeder, E., Telefonift
Bielenberg, O., Schloffer
Bitallis, M., Rentner
Georgi, W., Ingen.
Gollegtke, E., Arbeit. 2
17 E. Rehwald, A, Ww.
N. S. D. A. R., Ortsgr.
Holtenau T. Erdg.
Kugler, H., Bordiwart
Rehwald K., General=Land-
iOhaftS- Infpkt.
., Bankbeamt. Krdg.
Thomfen, A., Www. 1
18 E. Suds, ®., Lehrer Erdg.
Braak, I., Kapitän a. D. 1
Bauftelle
«<- Yaegerallee Z-
Bauiftelle
21 E. Bytjema, €, Wi.
Koch, N., Lagerhelfer 2
Keilwig, O., Bordfuntker
Nommenjen, B., Kanallotje 1
BZytiema, R., Angeftellt.
22 E. Gerdes, W., Kanaliteurer
a. DT
Böttcher, B., Ingen.
Zimmermann, E., Frau 2
23 E. Asbahr, E., Frau
E. Wöbahr, O., Spar.Ang.
E. Wsbahr, W., Schiffsmatl.T,
Krumbholz, D., Wim. EN
Reich, K., Lagermitr. 2
24 E. Bünting, I., Lotje a.D.
Möller, B., Schiffsmall. T.
25 E. Göttig, O., Banmeijter
(Nichthofenftr. 51)
E. Greng, M., Frau (Ham:
burger Chauffee)
Loftamt T.
Sicpmann, S., Gartbaubetr.
Thieken, E., Lotfje 4
25a, b, 6 E. Stadt Kiel
25a Yodins, W., Hochbautechn.
Köhler, W., Buchhalter
Köfter, A., Kreisamtsleit.
Lütt, H., Vertreter 1
MReinhardt, M., Ob.Feuerw.
Schindeler, E., Funimfir.
Sftiba, V., Kranführ. 2
25b Behrmann, M., Verw.Ang.
Krafenberger, A., Ob.Mafjd.
Mt. \ 2
Raabe, I., Wetterdienftinjp.
Winkler, H., Verw. Angeft. 1
Bilian, A., Kim. T. Erde,
25C Zudwig, X., Wi.
— %., Schiffsing. 2
Neumwöhner, P., SA. Od.
Scharführ.
Beters, D., Tabatwr. T
Plath, H., SA.Truppführ.
<- Apenrader Str. DZ
26 E. Röhn, O., Kreistaffenleit-
— M., Ww.
Bahr, $ Ob. Roftichafin.
Blatt, AU., Schneiderin.
Diewsti, A., Ww.
27 E. Zbiede, C., Gärtnereibef.
Reterjen, O., Kim T.
28°E Mo nCh M., Steuerer
a, .
Voß, A, Verwalt. Injpekt.
29 E. Ramm, G., Gajtw. T.
KON W., Tijhler
ers, D., Wi. 1
NRamm, I, Kraftwiühr.
— 8., Schnellaftverfehr T.
830 E. Schmidt, H., Schlachterz
mtr. T.
Bauer, D., Kfm. 1
Ehriftenjen, Ch., Heizer


D., ScHneidermftr,

Großler, W., Konfitüren
— 121 —
30 Lorenzen, E., techn. Angeft.
eterjen, O., Kfm.
Staniewsiy, H., Zimmerer
31 E. Bunts, H., Bürvangeft.2
Bunks, L., Tabakwr. T. 3
Gier, A., Badwaren Erdg,
Höfer, E., Wi.
Lyaf, A., Kapitän 1
Mikfeldt, F., Www.
NRathje, B., Heizer
32 E. Sucht, $., Tijhlermitr. T.
Böge, M., Kanaliteuerer 2
Blohm, R., Kanaliteuerer T.
Dommajcdh, H., Heißmangel
Rebehn, A, Mıv.
Möpstorff, Chr., Landm.
Smook,W., Ob. Dedoffiz.a.D.
33 E. Schid, UM, Schlachter
National-Lichtjpiele T.
Vierpug, N., Gaftiv. T.
34 geh. 3. Wendenburgftr. 1
<- Wendenburgftr.
35 E. Mogenjen, W., Schlach-
termftr. T.
Bedfer, A., Schleujendedsm.
Lobhje, H., Kanaliteurer i,R.. 2
Lund, I, Ob. Maat 1
Mogenjen, D., Ww.
— Yu. Söhne, Schlach:
terei T, 1
BPeterS, C., Kapitän 8
Wollejen, W., Kanalfteuerer2
36 E. Peters, A., Betriebält. T.
Srunze, E,, Wi. 1
Köhn, M., Ww.
— D., Seemann 8
— Chr., Wo. 3
Möller, W., Kanalfteuerer 3
eters, W., Kaufhaus T,
Mitjch, A., Ob. Funimftr. 1
Trauljen, 'N., Drogerie T.
Wiek, W., Lebensmittel T.
<- Durchgang 3. Wulleftr. >
37 E. Kieler Spar: und Leih-
taffe(LorenKendamm28-30)
V. Michaelis, A, Sparkaff.
Vorit.
Der Oberbürgermeifter, Ver:
waltungSsftelle Holtenau T,
Städt. Lungenfürforgeftelle T,
Standesamt Kiel-Holtenau
Dreßler, E., Dipl. Ina T. 3
Freiwmald, SG., Ob. Lotfe
a. DT 2
Kieler Spar- und Leihkaffe
Nebenftelle VI T.
Klinfer, H., Bahnarzt T.
Kluntpp, E., Apothetfe T, 2
Nühs, I, Lotje 1
Baufch, D., Studienrat LN.
38 E. Schreiber, A., Frau
Coch, E., Lehrerin 4
Duicdhinsti, X., Kapitän 83
Günther, W., SGaftw. T.
Hafie, E., Kapit. T,
39 E. Tomate, S., Bigarren:
Imp. T,
Dill, H., Pol. Ob. Setr.1.R.
Kleyer, F., Behörd.Angeft. 2
“ Kunothe, N., Reichsangeftellt.3
Pauftian, W., Land. Infjp.
Rait, G., Angeft.
Wiebers, E., Krim. Ob.Affijt.
40 E. Raphael, M., Frau
(Hobhenrade 5)
Bröfjel, K., Bordfunter
Chrijtians, M., Ww.
Diekmann, I., Rentner Erde,
Johannfjen, 3., Tijchler Erdg,
Meinert, B., Kanalfteuerer
Mathie, R., Maurerpol. 2
Schellin, H., Majchinift 3
Schulz, I, Arbeit. 1
Sütel, A., Arbeit. 8
Weihmann,W., Kanalitenerer
Wiedenhöft, E., Angeftellt.
41 Een, ., Kapitän
1 1
Harder, M., Ww. 8
Kunze, Friedel, Papierwr. T.
Mahlitedt, H., Kim.
Schumann, 6., Lotje
Schwabel, D., Wi.
Söht, O., Lotje
Stief, E., Schreib. Feldw.

© N
"Tiedemann, €, Koch

Kantftr.
42 E. Yacob8, I., NMeichsang
Brotjabrit Kilia
Casper, H., Kanalfteuerer 2
Göttel, A., Fijhe T.
Hegner, I, Frijeurgefch.
Kunze, K., Ingen. T.
Schnever, A, Verkäuferin
Volquarts, H., Hın. Angeft. T.
43 E. Stadt Kiel
Albrecht, W., Beamter
Blumfchein, Ch., Frau T,
Yjacobi, F., Benfionär 2
Werner, A., Bez. Schornjtein-
fegermfir. T.
44 E. Chriftenjen, Q., Kfm.
Chriftenjeu&Samföe, Schiffs:
ausrüft. T.
Köhn, S., Schneiderei 2
Küjter, E., Kanalarbeit.
Schoof, M., Lotje 1
Tonny, R., Kim.
Türen, U., Tijchler
45 E. Lud8, M., Kim. (Nr. 46)
Bommes, R., Beamt.Anwärt.
Hanjen, AI., Kanallotje
Marzus, E., techn. Angeift.
Waßke, M., Ingen.
46E.Cng,Zh. Ronful(Rendsbg.)
V. Quds, M., Konful T.
10. Boliz. Rev.
47 E. Deutjches Reich
E. Neichsfanalamt (Muhlius-
jtr. 65) ;
V-WafferftraßenamtHoltenau
Strauch, D., Hafenmfir.
48 E. Deutiches Reich
Aurich, B., Ob.Feldw.
Diirr,£., Majchinenbetriebslt.
49 E. Deutiches Reich
Schröder, H. Bootsm. Mt.
Tramm, H., Naut.Infpekt. T.
50 E. Reichstanalamt, Kiel
Burmeifter, A., Ob.Majchin.
Schmiedefe, Mafchinenmftr.
51—58 eriftiert nicht
<- Kaftanienallee
54 E. Grimm, O., Holzhdig. T.
55 E. Grimm, $., Kfm. T.
56 exiftiert nicht
57 E. UAnterfen, N, Schiffs=
auSrüft. T.
58 erijtiert nicht
59 E. Neichstanalamt T.
Lüders, H., techn. Infpekt.
Lange, K., Bordjunter
60 E. Grimm, W., Kfm. T.
61—63 E. Deutidhes Reich
Grimm, H., Holzhdlg.
64 SeemannsSheim u. Mijfion
E. Deutjch-Lutherijcher See
mannSsfürforgeberbande.B,
(Hannover)
V. Klingjöhr, K., Diakon T,
65 E. Finanzamt
Dill, RX, Rentner Erdg.
Vollmer, E., Wi.
67 E. Grimm, W., DBrenmu-
material. T,
68 geilen nicht
69 E. Deutfches Reich
Behrens, G., Kapitän
70 E. Deutihes Reich
Hayken, R., Neg. Baurat T.
71 E. Deutjches Reich
Schulz, W., Landın.
72 eriftiert nicht
73 Scheune
E. Deutjches Reich
75 eriftiert nicht
«<- Strandfir, Ze
76—78 E. Deutjches Reich
V. Warude, G., Mejtaur.
AWartehalle T. %
<- An Rai

Kantitraße
Immanuel Kant, Rhilojoph,
geb. 22.4.1724 in Rönigsberg,
geft. dafelbft am 12.2.1804
<- Kronshagener Weg
Linie Seite
1—7 eriftiert nicht
IT. zeit
9 E einfiedlungsgenoffen:
ihaft e. 6. m. b. OD. T.
V. 3iemann, $., Stadtinjpefkt.
11 E. wie Nr. 9
Hillebrand, E., Elektr,
— Y., ädt. Kammermufit.
13 E: wie Nr. 9
Claajen, ., Krim. Selr, T.
Schaube, H., Ger.Referend.
15 E. wie Nr, 9
Beud, I., Ob. Poftjhaffn.
17 E: wie Nr. 9
Timm, H., Boftfchafin.
Strebhlow, H., Poftprattif.
19. 29 E. Yeinfiedlungs:
genoffenfhaft e.6. m. b.9.
21 Haar, R., Land.Ob.Infpe kt
23 ®ummert, ©., Bez.Schorn-
fteinfegermftr. T.
25V. Schneider, X. Chemigraph.
Meifter T.
27 Find, R., ftädt. Kammer:
mufifer
29 Vasholz, D., Kammermufif.
i. N
WR.
81-41 E.Gemeinn. Baugenoffen-
ichaft „Kinderfreunde“
Knobel, F., Beamt
Gemeinn, Baugenoffenjchaft
A DELTEEDEN €. 6. m. b.
38 Krebs, N., Fräjer
35 Potthaft, R., Mechanik.
37 Zhomjen, B., Arbeit.
39 Arpe, H., Schneider
41 Biederich, A., Ww.
43E. Lenz, %., Fuhriwejen T. 1
Sijtel, F., Tijchler
45 E. Argens, E., Schneider
47E. Müller, A, Buchhalt.
49 E. Schulte, F., Raltulat.
51E.Schneider, I. YhotographT.
53 E. Hanfen, O:, Buchhalt.
55 E. Rnoop, N., Schneider
57E Dortmani, Y, Lehrer
a. D.
Neumann, H., Volfspflegerin
59 E. Edding, W., BVertret, T.
61 E. Weng, W., Stadtjekr.
63 E. Schubert, L., Lehrer
Gräfe, E., Ob.Feldw. 1
65 E. Reiter, E., atadem.geprüft.
Landw.
67 E. Bethte, G., Roftfekr.
69 E. Ahrens, A., Ww.
71 E. Schmidt, W., Bauführ.
78 E. Sachau, A., Dreher
75E. Rongited, M., Lehrer
77 E, Yacobs, A., Rangiermftr,
D
a. D.
79E. Relm, I., Kellner
Fenneberg, S., Wıv, 1
81 E. Lüthje, G., Frau
Lütje, E., Kraftwber.
— M., Lehrerww.
83 E. Pfaffe, N., Hın. Angeit.
StarkowSty, A, Mar. Waffen:
wart (4)
85 E. Schulz, E., GoldjhmiedT.
bhillipp, G., Voltspflegerinl
Necdhte Seite
—8 eriftiert nicht
10—82 E. RPoftbauverein
‚6. m. b. 5. (Haffeldiels:
dammer Weg 39)
10 Hildebrandt, I., Rentner
LPoppe, F., Boitichaffn.
12 Wrage, E., Ob. Poftiacharb.
14 Vale I, Telegr.Leitgs.
uff.
16 Schmidt, A, Telegr. Setr.
18 Qüders, H., RofjtBetr. Arb.
Badeneder, X., Dreher
Smolinsty, R., Dreher
Wächter, Chr., Rentner
20 Vadewig, AW.,” Roftiacharb.
22 Günther, W., Poftichafin.
24 Yohanniffon, B., Kajfiererin
Stender, O., Poftihaffn.
26 Yürgenfen, H., Ws.
v. Bugt, A, Poftichaffn.

28 Beonhardt,A., Boftbetr.Arfijt-
Stump, Wiclerin

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.