N I
> > DON


105 Wiener, A, Dr.,Reg.Rat 2
Wilitermann, X, Gemeinde:
belferin . 8
on & enfionärin
107 E. Bautjen, %., Dr. med.
dent. (Yirpikftr. 161)
A Hausverwertung X. Howe
Ka Holftenftr.103 I
Soul. er e
VE ©., Dr, Stud.
2
Doffmann, N. Ww.T. Erde.
Sacobi, I. Q., Dr. se. pol.
Voltswirt T. 4
ittmann, 3. Dr.Univ. Prof.
109 olter, R., Funtker
E. Franfen, &., Rob.Nat
$ Mannheim)
ceje, A, Stadtangeftellt. 1
— GE, Lehrerin R
Feuerhake, F., Ob.Gerichts=
Olstcher 38
Ullmann, %., Photogr. Mitr.
Künzel, S., n aM
ee AM., Freg. Kapt.a.D. 2
Dance O., Verjorg.Anw. 3
Schönmuth, E., Www.
Hr D., Zimmerm. 4
E, Schoof, X., fın. Direkt.
(Frankfurt a. M.)
. Srot,9., Dr.jur. Bollsw.
(Holitenjtr. 68)
DYürge, F., Amtm. NR.
Hilmers, H., Buchhalt.
Ööppner, D., Wi.
Reenig, R., Studienrat 2
Xorjensfy, W., Zollaffiit.
Schlefner, F., Wehrm.Beanmt.
DOOR D., Wo.
Sn E. Yegminat, H.„ Radio T.
Delitih, $., Dr. phil.
Sepfen, S., Schiffs.
DU %., Kin.
3 E. Baumann, A, Rentner
(TVegernfee)
L Hausverwertung X. Howe
a u. Söhne, Holftenftr. 1031
nd, Bi, techn. Angeft.
venning, A., Ww.
Danneberg, W., Dreher 4
Drogerie H. X. Sievers T.
Jahn, O., techn. Angel.
Kluge, Minna, Wäjchewert-
itatt T,
Kid, E., Verwalt.Beamt.3
N terhmann, Ch., Benfionär
Rarren, X,., Rentner. 1
X Bein, M., Ww. 1
u genfa, £., Scouhm.
Sat S., Frijeur Erdg,
Olüter, E, Rentnerin 4
Schilite, M., Win. 1
Sievers, 5, Drogerie T.
WE D., Ww.
od, SE, Nieter 1
<- Düppelftr.
N <- Rnooper Weg DZ
15 Se eterien, A.“ Ww. T.
; Beterjen, F., Gärtnerei T.
Bob Sr Boftichafin.
Seterfen, A., Blumen. T.
u Oınidt, Bildhauer
» 119 eriftiert nicht
121 E. Solften- i
Kiel El en: Brauerei, Abt.
SingE, Brauerveidivektor T.
& jon, X, Braumftr. T.
193 ee M., Fabr. Direft. T.
ll Süth, R., Bol. Rat T. 4
On AW., Staatsanw. 4
rn LO, Straßenb.Schaffn.
A 1%, ©., Freg. Kapit.
ne H., NRechtsanw. u.
R otar T, 8
128 oß, N an Bl AUrat T.
x (toll) en, €, Kapitän
4 „Saumgarte, X., Ww. 1
Gebühr, H., Mar. Indent.
Mt, iR. T, 1
ee ©, Frau 8
uc8, O. iblio-
Aelacal SQ. Dr. Si
Örelt, 6, Wa. 5
3

_ Holtenauer Str,
125 Hibegrad, E., Ww.
Hulbich, I, Boftrat a. D.
Lindemann, A., Ww.
Rila, A, Korv. Kapit. (N)
Rode, G., Ob. Ingen. T. 3
Siemerling, O., Dr. phil,
Stud. Rat 1
127 E. Rilly, Gebr., Architekt
(Schlettjtadt)
V. Editein, W., Dipl.Voltsw.
(Sopbienblatt 11)
Alle, B., Ingen.
Dommaijch, O., Facharzt T.
Freytag, H., Dipl. Ingen.
Seß, A., Wi. 4
Rauer, W., Kupferfehnied 4
Schmidt, H., Ob.Landger. Nat
129 E. Bieger, P., Frau (ES:
marchftr. 66 II
VBroszat, E., Heizer 4
Kreyfing, M., Korv. Kapit. 2
Mecde, E., Korv.Kapit. 3
Mohrbutter, A., Dr, Prof.,
Oberftud. Rat i. N. Erde.
Röffel, W., Dr., Zahnarzt T.
Schwendt, E.,Dr.,Stud.NRat 4
131 E. Ebeling, M., Ww.
V. Ebeling, £., Dr. med.,
prakt. Arzt T.
Frahm, I, Kutjcher 4
Hammerich, A. L., Kaffee:
röfteret T.
Knittel, O., Einkäuf. 8
Möller, A., Baugefich. T.
Miller, I, Maijchin- Mt.
Schilling, R., Briefmarkens
händler 3}
Straub, E.,Dr.,LandesratT. 1
Türen, H.,Ob.Landger.Rat 3
133 E. Mecdlendburg, E., Ww.T.
Gäde, H., Rentner
Kaifjer, B., Studienrat T. 3
Qvoje, Th., Bez. Direkt. T. 1
Schöllermann, 3, Malermfir.
135 E. Bornhöft, W., Hofbef.
(Ehof)
V. Hausvermwertung I. Howe
u. Söhne, Holftenfir. 108 I
AWderholdt, T., Reg. Ob. Sa
petit.
Doden, E., Bantkbeamt,
Holtorf, F., Neg. Bauinipekt.
N
Ne
SKenfen, A, Frau
Fsberner, D., Kim.
Kurkweil, L., Rentner
BPeterfen, K.,Db.Steuerinfp, 3
Erdg.
Neckling, K., Mar. Berw.Ob..
Inip- E
Schmidt, G., Frifeur
Strien, F., Ob. Kellner 2
137 E. Heßler,M., Kapit. Erdg.
Charlet, D., Klavierlehrerin 2
Dierds, H., Ob. Boftjekr. 3
Kubbetat, W., Konftrukteur 4
Schente, E., Ww. 4
Weißenberg, W., Ingem u.
Handelsvertr. T. 1
—<- Steinftr.
139 E. Arndt, Emma
Arndt, O., Angeftellt.
Baade, A., Bol. Mitr. Erdg.
Boettcher, D., Dipl. Ing. 3
Dethlefjen, P., Ob. Ren
bucht.
Qaddep, M., Poftajfiftentin 4
MartijchewSty, A., RPol.Ob.
“ Onfpeftt. 4
Meiws, E., Drogerie T.
Dekelmann, I., Rentner T. 2
Schröder, P., Mar.Dff-
Schütt, E., Fil. Leiterin
Stanfewig, M., Ww. €
141 E. Beyreis, M., Ww. 2
Berner, H., Kim.
Gentel, F., Db.Steuerinjpekt.
Schmidt, E., Studienrat 3
Schwarz, A. Dr. Prof.,
Studienrat
Sturm, X, Kapit.Leutn.
143 E. Bidel’jhe Erben
V. Bicel, A, ZTöpfermfir,
(Holtenauer Str. 78)
Badewig, D., Aw. 8
Drews, D., VBermwalt. Inijpelt,


&.
— 1083 —
1438 Engelhardt, L., Khan.
Friedrichfen, W., Ww. 3
Führing, K., Malernmftr. 4
Kiene, D., Tapezmitr. T. Erdg.
Lippe, G., Indufjtriebed, T.
Maajch=-Engelhardt, E., Lew.
Maly, M., Heißmangel 4
Nepenning, G., Lehrerin
— O., Erpedient
— &., Kim. 1
Wolter, G., Ww. 8
145 E. Delfs, R., Rentner
Bötel, E., Rentnerin 4
Bull, W., Ob. Zolljetr. 3
Burmeifter, E., Klav.Lchrerin
Döring, N., Bürovorft.
Graupner, M., Mar. Fach-
jhultonrekt.
Harder, R., Heiz. Mont.
Hartung, OH. Leutn.z.S.a.D. 1
Scobel, C., Bäderei T. Krdg,
Strowigti, F., Werkuftr,
<- G8marchfir. DZ
147 exiftiert nicht
149 E.Siegnton, M., Ww. T.
Drepper, R., Automob. Sach:
verit. T.
Dreijcher, E., Ww.
Duggen, H., Mechanik.
Embacdher, G., Dr., Kapit.
Leutn. (V. EB.) 2
Fedden, G., Aw.
Qömwijch, W., Korv.Kapit. 1
Meyen, H., Gewerberat 1
Nogel, W., Lebensm. T.
Schmidt, H., Dr.phil., Sul
N)
at
Siegmon, M., Wiv. 2
Stephan,D., Mar.Ob. Lehr. 3
151 E. Hecht, F., Ingen.
(NRoonftr. 2)
Borowsti, R., Gartenbau
153 Bauftelle
155 E. Stiefler, B., Baugeich. T.
157 E. Stiefler, B., Baugefch.
(Nr. 155)
Hanfjen, F., Rentner
Rolls, Chr., Goldjhmich
Ruls, A., Bergmann
Tralau, E., Kfm. T. Erdg.
Wichmann, E., Söneiven
mtr.
159 E. Hagae, H., RNechn, Rat
Hagge, H., Konfiftor. Sand.
Rentmftr, 4%
— R., Mufiklehverin
<- Hardenbergfir.
161 E. Beamt. Wohnungsverein
e.G.m.b.9. (Karljtr.13. 15)
Hoop, Verwalt. (Hardenberg-
{tx. 39)
Bielfeldt, H., Ob.Turnlehr.
a. D. T.
Duggen, H., Reg. Amtm,
a. D. 2
Hovum, M., Opernjäng. 4
Schwandt, G., Gen. Landjh.
Merwalt. Direkt. i. RN. T.
— &,, techn. Lehrerin 1...
163 E. Mathje,S., Buchhaltrin.
SHellmund, F., Aifilt. Erdg.
Nathje, HD., Ingen. 2
Schröder, W., Stenotypiftin
Sinn, £., Ww.
165 E. Warnede,G.,Dr., Fadh-
arzt T.
167 E. Rump, F., Prokurift T.
Lab, N., DET TQNTEOT
Subhr, A., Www.
169 E. Henningjen, H., Rentner
Dorn, K., Angeftellt.
Godberjen, H., Poftinijpekt.
<- Nettelbedfir. DZ
171—175 E. Gemeinnüß. G.m.
b. OH. zur Schaffung bv.
Wohngelegenh. f. Reichs»
angeb. (Berlin)
V. Rarfties, F., Leutn. a. D.
(Holtenauer Str. 210)
171 Becker, F.,Db.Bootsm. Mt.
Hopp, W., Ob.Majchin. 2
Iohamujen,H., Ob. Majchin. 2
Kolbe, I, Heiz.Stbh8.Gefr.
Möder, Ey Ob-Majch. Mi, I

Holtenauer Str.
171 Mäusling, W., Ob.Majch.
Mt. 2
Michackjen,D.,Bootsm.Krdg,
MNicklijch, K., Artl.Mechan. 1
171a Hagen, W., Btsm. 2
Hoffmann, D., Majchinift
Lange, IX., Angftellt. 1
Mohaupt, W., Ob.Bootsm.
Mi. Erdg.
Nikjche, H., Mar.Ob.Mafjch.
Veil, O., Stabs=Gefr.
178 Frifter, W., Matr.Stb8.
Seit. 1
Froit, E., Ob.Mafjch. Erdg,
Gläjer, B., Matr.Sth.Gefr. 2
Köhler, W., Ob. Majchin. Mt.
Nöbke, F., Majchin Mt.
Sinnigjohn, F-, Ob.Bootsm.
Mi.
173a Deten,I., Ob.H3r.StabE-
GSejr.
Duchow, W., Majchin. 1
Fijcher, S., Ob.Majch. Mt.
Kröning, F., Verwalt. Beamt.
Nimmerich, NR. Db.Majch. Mt.
Beuch, E., Mar.Art.Feldw.
175 Eggert, R., Mar. Angeh.
Hoffinann, K., Mar. Angeh.
Lemte, W., Verforg.Anw.
MNeulordt, H., Wehrnu.Angeh.
Quindeau, Zh., Ob. Mafjchin.
Kamm, R., Mar.Angeh.
Scheibler, A., Mar.Angeh.
v. Wieding, E., Angeftellt.
177 E. Röhl, K., Rentner 1
Nöhl, E., Frau I
Chriftenjen, N., Lehrer 1
Költer, K., Ob. Telegr. Setr.
a. Di
— W., Seemajchinift
Maß, W., Schifsbauingen.
Möller, W., Iw.
Schulg, HO., Steuerinipelt.
Schwedthelm, N., PETE
arbeit.
Site T., Nohn. Oberfekr.
a. D.
YWeihner, L., Ww. 2
Wellendorf,H., Ob.Steuerm,.
179 E. Borctich, Gefchw., Eigen:
tüm. (Düvelsbeker Weg 29)
E. Wültnei, O., Aw. 4
AUrpe, M., Ww. 4
v. Brigen, D., Kapit.Leutn.
Fitentjcher, A, Dr. med,,
Flottenarzt T. 3
She H., Kont. Ad.
1
Wege, H., Dipl.Ingen.“ 2
181 E. Stau, %., Rentner
Brettjchneider, H., Bootzun,
Mt.
Mi.
Bririn, H., Matr.StbS.Gefr.
Claußen, G., Werftangeh 4
Ebel, D., Rentnerin
GSorghau, G., fın. Angeit. 3
Heinemann, D., Blumen 2
Hornburg, D.; techn. Zeichn.
Köhnk, I, Rentner
Kurziveg, F., Rentner
Lintf, R., Monteur
Rilz, K., Stadtangeftellt. 4
Regerau, H., Kaufn, %
Rhode, I, Steuerinjpekt.
— R., Berw.Infp. a. W.
Sicher, G., Ob.Majcdh. Mt.
Schwarten, jun. W.,Schlach-
termeifter
Stühmer, E., Ww. 1
<- Keijtfir. Z
183—193 Marinebauamt
E. Fisfus
V. Mar. Standortverwaltg.
Kiel
183 Marineftandortverwitg. T.
Marineftandort Bauamt T.
Wittlake, A., Hausmftr. T.
185 Soldatenfamilienarzt
Stiel T.
187. Berndt, W., Reg.ODb.Bau-
8 ne
arms, X., Kranfenjchweit. T.
Iuft,D., Dr..,Ob.St.Arzt T.1
Kröger, A, Krantenjchwefit, T,

El. zeit
187 Schult, G., Neg.Db.X
Saufelle eg.Ob.Infp.
95 E. Thodejhe Erben Erde.
Beet, H., Seemann Untg.
Donath, A., Pol.Hpt. Wacht:
Mir a De 8
N Et
Iundt, A., Mar. Yuftizinfjp.
Heeuber O6 Dee
RPudelto, A., ReichsbEk Aifift.
a Torp.Ob.Mafjchin.
a. D.
Scholle, WU., Schneidermftr.
Sengewald, M., Rentnerin 1
Thode, H., Angeftellt. 4
W., Ww
W., Erde
Weißmann, N., Mar.-Angeh.
197 E. Schröder, I., Frl.
YJjanfen, I, Baftor ti. N. 3
Rleycr,S., Ob.Landesger. Rat
D.T. 1
DT
— $., Dr. phil.
Schnad, M., Wi. 1
Scyröder, L., Ww. Erde.
Stübner, E., VBerjanddbuch:
handl. T.
— R., Seutn. (I.) a. D.
Wiegner, N., Korv.Kapt. T. 4
199 E. Otto, W., Ob. Telegr.
Infpekt. a. D. (Bad Pyr-
mont)
V. Hausverwertung I. Howe
u. Söhne, Holftenitr. 108 [
Barduna, H., Manufakturwr.
Buftorff, H., Majchinenbaus
meifter 8
Gerth, A., Ww. 4
Fenjen, Q., Ob. Majchinift
D 1
a. D.
Kamp, H., Ob.Maijchinijt 4
Kiement, W., Wertführ. 4
Raajch, E., Natswachtmfir, I
Prebenjen, A., Mar.Setr.
a. D. 2
Sich, O., Hauptlehr. it. N. 1
Wilz- Schulpig, Elija,. Zi-
garrengefhäft T.
—<- Cacabellenweg >
<- RrojenSdorfer Str. DZ
NMecdhHte Seite
2 E. Vrüel sen., A., Kondit. T.
V. Brüel jun., A, Kondi:
tormiftr.
Haro, A., Architett T, 1
Yacobjen, I, Ww. 8
Schulz, 4, Ob.Werftbuch-
führ.
Start, B., Wiv. 2
I
E. Buffe, Mavie, Gajtw. T.
Bäringhaujen, W., Feuers
De
od, W., Maichinijt a.D. 4
U Se San T.
ijcher,6., Zurb.Majchinenb.
Föriter, H., Dentiit T.. 2
Sriephan, F., Reichsb. Ob.
Setr 3
Müller, H., Rentner 2
Nottelmann,D., Pol. Kranken:
märter 1
E.Huper, W.,Schneidermfir. T.
Albrecht, N., Rechtsanw. T.
Brandt, G., Bootsm.
Faltenberg, H., Ww.
Konz, R., Uhrmach. T.
Kuhrmann, F., Werber 4
. Schmiüjer, RK. SpezialFrauen:
Heidung T.
Voat, K., Kim. T.
Vogts, G., Gen.Agent T.
Weiß, O., Klempnermftr. T. 4
E. Steffens, W., Dr. phil.,
ED 1
orchers, M., Nachfg., Putz
A Ofg., Buß
Kabs, Alwine, Pubgefch. T.
Kronen-Apothefe, Dr. W.
Steffens T.
Steffens, X, Brot
VBogeler, I., Dr. Arzt T. 2
10 5. a. Preußerftr. 2—6
E. Ingwerjen, £., Kfm. T.
Ebert, D., Kellner 4
Heuer, R., Majchinend.
©
%

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.