Pe
Vo

IT. zeit
75 eriftiert nicht
77 E. Schelldorn‘jhe Erben 1
V. Schellhorn, I., Klavier-
Lehrerin
Baether, H., Angeftellt. 4
Braun, Elje, Reichsangeft. 4
N OR R., Bol.Hptiumftr. 2
Haß, I, Bol.Hptwohtmftr. 3
Hoppe, B., Leutn.3.S. a.D. 2
Ladda, A., Wim. 1
Scheide, K., Feuerwehrm,
Schulz, F., Gerichtsvollz.
Siemens, S., Benfionär 4
Spiedermann, D., Wertmftr.
79E. Güttler, H., Privatier
Ba, E., Aw.
Blum, E., Iuft. Setkr.
Bo, C., Ww
Bohlmann, ©. Sana
Buller, An
Bruch, I, Bolltnipelt. £
Herrmann, W., Mar.Ltn.a.D.
Kardel, H., CE 4

Magnuffon, M „ Bolt u
ftentin
Mohr, . TE 3
Bollitjch, M., Baumajchinift
= A tatelatielte >
81 E. Zimm‘ihe Erben
Morg, A, Steuerinjpekt.
(Schleswig)
Engel, E. R., Schneider 1
Fijcher, G.,Neichsb.Infpekt. 2
Srüneberg, R., Lebensmittel
Güttichomw, Sl Dh 4
Infermann, E., W 1
eb, W., offaffilt. 8
Kunoop, L., Ww. 4
Meher, K., Telegr. Aifift.
Reije, O., fm. Angeft.
Theste, R., A Erdg.
WWellendorf, W., Invalide 2
83. E. Sefffe, M., Steneruole
zieher 4. RR.
Bülf, M., Zijhler de
Haufjer, K., fm. Angeft. 4
Yefite, K., Revijor 1
Sürgens, ©. Handel&bertr. 2
Klüß, M., Wiv. 1
Meeje, P Werkitättenvor-
fteb. £.
— M., Wu hatal 2
— F., Bolljefr. NR. 8
— ©., Kapelhnftr. 3
Spethmann, B., Stadtang.
Stender, H., Land. Infpelkt,
Zimmer, ®., Schlofjer Erdg.
85 E. Glowinsti, Herta, Frau T.
Boldt, W:, Drogiit Erde.
GSaffrey, W., Leutn.(Y.)a.D.1
Glowinsti, B., Schloffer 1
Gravert, B., ın. Gehli. 2
Günther, OD., Landmef. Krdg.
Klöpfer, E., Ww. 4
Noth, D., Bertret. T. 2
Obhljen, Wo. 4
Schlüter, G., Koni.Setr, 3
Schmekzpfennig, A., Wi. 3
Rechte Seite
<- ProjefjotPeter8:Plas DZ
<- Edernförder Chauffec D-
48 E. Bauljen, F. W., Reeder
(Düfternbrooker Weg 102)
Angenete, DH., Klavier-
Tchrerin
nn R., Ob. Steutrinie:
Behrens, S. StadtOb.Infp.
Ce C;,. Santa
a. D.
Hager, M., Frau 2
Hamann, N., fm. Angeftellt.
SIeffen, K., Ob.Leutn. d. Lanz
despoliz. 3
Katjer, G., Zentralheiz. _ T.
— Gertrud, Zigarren T.
Knutb, H., Bankprofur. T.
Lemte,W.,Gemwerb.Ob. Lehrer
Leuenhagen, R., Ww. . 4
Vierte, B., Frau 4
Mann, R., Ingen. Erdg.

Hohenzollernring
48 Nowka, O., Steuerberat. T.4
Thomjen, $ &., Tabakwr. Ger
handel
50 E. Strud, B., Dr. rer. OR
(Flensburg)
Ahlihwede, Ib., Gew.Ob.
Lehrer
Chriftianjen, D., Dr., Affift.
Arzt T. 8
Gh M., Dr., Gejch. 0
00 M., Wiv. S
Grett, A., Majich. Ingen. 1
Mußmann, D., Mar.Stabs-
Ingen. Erdg.
Raul, Ch., Sekretärin T.
Nohje, E., Schifb.Ingen. 4
Seit, O., Gejchäftsführ. T.
Voß, H., Land. Ob. Injpekt.
Wien, M., Mittelichullehrerin
52 E. Bodendahl, M., Ww.
(Capriviftr. 20)
V. Spiering Nachf., John
(Holitenftr. 33)
Büld, A., Lehrerin Erdg.
— ., Ob. Schullehrer 4 R.
Haaje, E., On 3
Hüttmann, S., Majchinen-
baumftr, Er rdg,
Yörgenjen, I., StadtOb.In-
ipeft. 2
Obhrt, H., Lehrer 4
Otto, H., Reifevertr. 4
Beters, &, Arbtrin. 8
Schnad, E., Gew.Ob.Lehrer
Söbderbergs, M., Protkurijt 1
Sölbrandt,6. ‚Berti Herung. T.
Wagner, D., Makler
54 E. Horn, H., Direkt. (Hin-
denburgufer 78—79)
V. Hausverwertung I. Howe
u. Söhne, Holftenftr. 1081.
Dohrn, D., Iuft. Infjpekt. 1
Engel, E., Cb.Setr. 4
Findeijen, W., Banfbeamt. T.
Hanijdh,SG., Stadt Amtm.
Heyer, D., Amtm. a.D.
Mundt, RN, Feuerw. Mt.
Schelhorn, K., Arbeitsamts-
Dir.
Stave, A., Rentnerin 3
— GC., Rentner 8
— F., Rentnerin 3
— $., Rentnerin 3
Tiebe, S., nen Injpelkt. S
— R., Bägf
Wolf, N., Vollite. Setr. Erdg.
56 E. Gerlidh, H., Baftor
(Wejtenjee)
V. Rothe, G., Rentner
(Wrangelitr. 36)
Aleß, D., Bootsm. Mt. 1
Dreives,B., Privatamt. a. D.
Konersmann, H., Lehrer 3
Königitedt, M., Ww.
Krabbenhöft, ®., Land. A
ipeft.
Lütjohann, H., Lehrer
MuhHs, AW., Kfm. T.
Otto, Clara, Ww. %
Samföe, I., Dr, Reichs:
angeft. Erde,
Senjen, G., Deckoffiz. a. D
Wiemeier, B., Ww. 1
58 E. Bachaly, H., Klempner»
after. T.
Amede, KX;, Dipl.Ing. T. 3
Angerftein, Emmy, Lehrerin
— Clijab., Telegr. Ajfiit. 3
Bedmann, M., Gewerbe a
Lehrerin
Blec, F., Lehrerin 4
Grimmenftein, B., Maurer:
pol. Erdg.
Hofmann, F., Kim. T.
Koch, C., Geichäftsführ.
Kraufe, M., Gew. Ob.Lehrerin
— M., Frau
Menfing, H.Geimw.Db. Lehrerin
Otto, M., Kim. T. 2
<- Geibelplaß DZ
60—70 E. Stadt Kiel
V. Verwaltg. d. ftädt. MietS-
hHäufer

OR
60 Bietham, D., Opernjäng. 2
Bölihe, E., Kaff. Buchhalt.
Buhje, H., Mar. Artl. Ob.
Feldw. Erdg.
Frieje, C., Rentner X
Herrmann, B., Majchinenb.
Hilgenitöhler, A., Ingen. 1
Hüttmann, H., Ingen. Erdg.
Kröger, G., Frau
Naußed,M.,Pol.Hauptiwacht-
meifter 4
Rattay, W., Buchitell. Ob.
Setr. 1
Sander, B., Tijchler 8
Schmitter,H.,.FachlehrerKErdg.
Selmer, H., Serviermitr. 2
62 Adamjen, R., Telegr.Arbeit.1
BVethke, E.,ReichSangeft. Erde
Brühl, M., a
Doormanın, € N enflonärin
Gehrfe, D., Schriftieß. Erdg.
Groth, D., Wiv. 2
Kanig, W., Elektro Ingen. 1
Sachau, W., Gendarm. Ob.
Wachtmeijter a. V. 2
Stödhardt, N., SE ee
Deckoffiz. a.
Woliert, W., Reine 2
Wolff, Anna, fm. Angeft.
64 Bernsdorf, M., Bäder Erdg.
Bruhns, E., Buchhalterin 2
Bull, N., Büro Angeft.
Enlig, W., Schlachter 2
Heinrich, W., Desinfekt. 2
Hübner, H., Buber KErdg,

La8sty, L., Majcdhinenb.Erdg.-
Martens, W., Reichs Angeft.
Schmabl, A., Kellner
66 Brofje, R., Schloffer Erdg.
Denner, R., Maler Erdg.
Srand, E., Wachleit. 2
Hein, E., Frau 2
Körner, A., Sänger 1
Mitjchulsfy, E., Seemajch. 1
Rothhardt, O., Dreher
Schneider, R., Konditormftr.1
Steinhof- Schaaf, D., Sänger
68 Dührkop, W., Maurerpol. 1
Ganzenmüller, H., Bucdhhal-
terin 2
Geißler, B., Frau Krdg.
Gubener, K., Ingen. Erde.
Hamann, W., Abteilgsleit. 2
Harder, F., Maurer 2
Benner, A., Frau 2
Beterjen, O., Automecdh. 1
Tomas, I., Stadtjekr. 1
Weidner, E., Buchführ. Erde,
Bawabdzfi, E., Flugz. Mech.
70 Arent, R., Dreher
Bethtke, SG., Stadtangeftellt.
Eagger8,9., Opernjäng. Erde,
SE %P., Mechanik,
Greve, W., Pol. Haupkwacht-
mftr.
ARlinkradt, H., Flugz-Mech. 2
Löbel, E., Buchhind.
Quaft, W., Mar.Angeh. 1
Nindfleiich, W., Konftrukreur
Ruge, H., Gejchäftsitell.Leiter
Spring, H., Ingen.
<- Wörthfir. DZ
72. 74 E. Stadt Kiel
Andree, F., Rentner
Bahr, W., Rentner
Botehnann, Cb., Rentner
Bornhöft, A., Wow.
Braun, E., Frl.
Brods, W., Wo.
Burd, E., Ww.
SErdloff, A, Ww.
Evers, F., Nentner
Kranke, A., Wim.
Gehm, B., Wim.
Henning, D., Rentner
Hoffınann, K., Ww.
Jacobs, R., Ww.
Yahn, E., Rentner
Hanjen, A., Rentner
Yörgenfen, N., Rentner
Iunter, E., Rentner
KRähler, W., RNentnerin
ee u Rentner
Krufe, D., Ww.
Krüßfeldt, D., Ww.

Hohe Str.
72 Kühl, Chr., Wwm.
Künnemann, = Wi.
Kunzendorf, H., Ww.
Maas, GE, Im.
Menzer, do Rentner
Mijchte, D., Ww.
Mollenhauer, M., Wi.
Möller, K., Rentner
Mordhorft, K., Rentner
Miller, A., Rentner
RNeß, W., Ww.
Beter8, I., Fıl.
Rotenberg, A., Ww:
Rath, I, Rentner
NRehder, F., Rentner
Reimer, M., Aw,
Riechen, O., Mentner
Rieger, A., "gm.
Riejenberg, H., Rentner
Riehen, B., Ww.
Sell, H., Rentner
Staa, W., Rentner
Stender, E., Aw.
Wächter, K., Rentner
Walpustki, Ne NRentnerin
ar F., Frl.
Wieje, B Ww.
Will, A, "Rentner
Witthöft, A., Rentner
74 Albert, H., Ww.
Babbe, M., RMentnerin
Benthien, T., Fl.
Bengen, E., Rentnerin
Berg, A., Ww.
Bieber, Ch., Wim.
Blunk, X., Www.
Boger, F., Frl.
Brandt, E., Frl.
Brauns, A., Wim.
Bredfeldt, K., Ww.
Burblies, M., Ww.
Dahmfte, A, Wiv. x
Dürbrof, E., Rentner
Engelmann, E€., Frl.
Evers, N, Wwv.
Göhlich, A., Wim.
Göße, H., Rentner
Haberland, E., Rentnerin
Harz, H., Mentner
Hein, N., Rentnerin
Heinemann, W., Rentner
Heuner, F., Rentner
Horit, M., Aw.
$übfhmann, E., Rentner
Hünlich, A., Rentner
Xeß, I, Rentner
HJohannjen, E., Rentnerin
Junge, W., Rentner
SJürgenfjen, H.,- Rentner
Kandler, S., Wim.
Kelting, E., Ww.
Rloß, A, Rentner
Koberg, W., Rentner
Köhler, R., Rentner
Köppmann, F., Wwwv.
Lenz, I, Ww.
Leffau, H., Wi.
Lipfius, M., Ww.
Lunau, Ch., Rentner
Martens, H., Rentner
Meifjter, I., Fl.
Meyk, E., Ww.
Möller, A., Rentnerin
Niemann, E., Ww.
_Odefey, B., Rentner
Peters, M., Mentnerin
RKoggenfee, X., Rentner
MNiejenberg, E., Ww.
Roer, M., Rentnerin
NRöfchlein, K., Wi.
Saren, S., Rentner
Schlotfeldt, A., Rentner
Schröder, W., Rentner
Schuldt, H., Rentner
Schulß, R., Rentner
Staudinger, X., Ww.
Stöden, Ch., Rentner
Sjambien, Ch., Rentnerin
Tamm, FI.,
Taufendfreund, Al, Rentnerin
Teich, M., Rentnerin
v. Zhun, De Frl.
Wegner, F., Rentner
Wilfens, A., Rentner
<- Kronshagener Weg >


Hohes Tor
(Stadtteil Neumübhlen:
Dietrich8dorf)
Flurname in der Gemarkung
Neumübhlen=Dietrichsdorf
<- Yvensring DZ
<- Friedhofjftr. DZ
<- Strohredder >
Hohe Straße
Von der Holftenftraße zum
Kuhberg fteil anfteigende
Straße
<- Holitenftxr, Ze
Linke Seite

Grundstück, geh. zu Holjtenfir. 82
<- Mübhlenbah >
1 erijtiert nicht
1a j. a. MübhlenbachH 16
E. Clauberg, €., Kaufın.
(Holftenftr. 82)
Clauberg, E., Rafiermefjfer-
jabrif. T.
3 Bauftelle
5 E. Schumann, F., Buch:
bindermiftz. T. 1
Schumann, Chr., Buchbin-
derei T.
<- Kurze Sir. DZ
Rechte Seite
Grundstück, geh. 3. Holitenftr. 80
<- Mübhlenbah >
2 E. Stadt Kiel
V. Hanjen, X., 6. m. b. HD.
Eijenwrgroßhblg. T.
a E. Stadt Kiel
V. Hanjen; I., 6. m. 5. Hr
Eijenwrgroßhdlg. T.
4 E. Hanjen, I, Kfm.
Str. 2)
Claken, B., Klempnermftr.
— S., Klempnermftr. T.
Drews, EChr., Arbeit.
Fethfe, E., Wem.
Frand, H., Metalldrück.
NRamm, Bertha, Zigarren
Schult, O., Arbeit. Erdg.
Starf, F., Elektrojchweiß.
6—10 Abbruch
12 E. Oberfohren, I., Frau
(Bismardallee 17)
Steffens, X, Brotfbrk.
(Holitenftr. 8)
14 E. Oberfohren, I., Frau
(Bismardallee 17)
Steffens, I, Brotfbrfk.
(Holitenftr. 63)
16 E. Gerbrandt,
& GCo., Kommanbit- „Ge 4
jellich. en 1.3)
Bakowsti, K., Brenner H.
Bärnchl, O., "oeli er 28
Engelland, D., Arbeit. Untg- |
Evers, F.,. Hafenarbeit. EL1
Iwers, A., Frau H. Erd
— W., Arbeit. HE
Kirfch, &, Arbeit. 11.
Kiftler, F., Ww. H. 1
Kohlmorgen, H., Steinmeg 1
Rolls, E., Invalide
Laffen,$., Korbilecht, H.Erdg-
Mattiehen, „D., Waffenmftr.#
eb.
Möller, R., Gandelsm. IH.
Moltig, MM Wi. H. 1
Nordfteöm, W., Arbeit. 1. 2
Rech, A., Stiderin
Rath, M., Schriftjeß.
Rogge, W., Wiv.
U Se Wi. y
Rubin, €
Thies, O., Arbeit. HH. 1
18 E. Beterjen, H., Schneider“
mitt.
Martens, E., Wärterin
Meinte, F., Seefjandhlg.
Beichel, A., Maurer
Rehm, M., Rentner

(Hohe |
Junghans
oa
A
, Ynvalide HL. 3

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.