en?
58)
2
e1
ıftr.
ine»
ihr.
Jen?
MS
+ 09 DO DO OD
DT.

Heifendorfer Weg
14 Bauftelle
16 Bauftelle
SE Carjtenfen, G., Rentner
Weinmoldt, .E., Frau
Caritenfen, $., Gaftw.
Alex, O., Hobler
Bendfeldt, M.,. Rentnerin 1
Fabig, $., Schweißer
Klatte, W., Arbeit. 8
Marzs, W., Ob. Feldw.
Mattte, F., Ob. Feuerw. Mi.
Beters, H., ijchler
Steffen, R., Arbeit. 8
Tiede, A, Kim. 2
Weinnoldt, W., Bädermftr.
Bühlsborf, W., Drechiler 3
Behetle, R. Dar T.
erle, ®., Dr. Yugen. T.
2 E. Unjhüb, & Co, Nau-
Ole Infirumente (Nr.
Gabel, &., Ww. 1
Shrens, Wim. 2
Sinte, E€., Ww. 2
Wilde, F., Ingen.
38 En wie Me 2
Bahr, I., Prokurift a. D.T.
Cent N ben 2
, Q., Ingen. A
26—88 Bauftellen ®
<- Sroß-Chbenkamp DZ
40 E. Arnold, Hilde i
3 garb, Eigent.
Arnold, I, Lechnit. 1
Daniel, U, Wo. 8
Danieljen, F., Dreher 2
Dadid, N., Schiffszinmerm.1
Herring, L., Schneiderin 3
inz, D., Rentner 4
Sehmftuhl, W., Sattlerei T.
2 aenger, M.,vw. Dr.San. Rat
E, Stoltenberg, Dietr., Gärt-
Nerei
Bujdmann, %., Werkuftr.
a, D. 1
Koch, M., Ww. 2
Mehlhorn, E., Mempnermftr.
AWöhlE, A., Arbeit. ) 2
% <- GCelberg >
4 E, Stoltenb RN
(er. 35 erg, F., Rentner
Bug, C., Meiereierzengn. T.
Meer, W., Schloffer
el, Ob 1
mann, €., Ybotogr. 1
4E Schwieger,H., Fahrräd. T.
enede, SI. Werkzeugm.
ne tie H., Schloffer
48 ühr, W, Autojchloff.
E. Süubhling, D., Wiv.
Keterjen, £., Kontrolleur 1
Cuc C., Invalide d
50. ubhling, W., Kohlen T.
- 50a E, Tiedt, W., Kfm.
amburg)
entejen, F., Rentner H. 2
ollad, R., Fahrradhdlg.
Danger, M., Arbeit. 2
0 R., SchHmelzer H.
amm, ., Anjchläg. H.1l
bmann, O., RMentner
voße, ©., Stoßer Hl
aasmann, A., Schweißer 1
Se et
Meilter, G., Majcdhinenb. 2
Seel, E., fm. Angeftellt.
N bert, % Heizer
7 0S-, Drogift 1
Qemofeldt, ©., Schloffer HL. 2
Men fe, 5, Schiffdau.
t, W., Bohrer. HH.
Aeinnoldt, jun., W, Bäckerei
Wierth S
5 „_O., Arbeit.
" Baue Stegehnann, Y
nehm. ®
otitftr. 15 m. (Scharn:
Anderjon, N. Gi
r Yıy tm
CH 8. Arbeit kt
SE Site
Rabl, A Araftwhäge


52—54 Rlopp, H., Arbeit. 2
Roggenlamp, E., Schweißer
<- Bolsberg
56 E. Gottichalet, R., Bäcker:
mtr. T.
Baal, A., Ww.
Book, M., Wi.
Bünning, B., Tijhler
Kraufe, K., Kapit.
Leng, D., Ob. Wertkmfir. 1
Mietjchel, H., Schneiderin
— M., Wow.
Schulg, Ch., Wiw.
Spiegelberg, F., Penfionär 2
Weinnoldt,W,, Bädermftr. 1
58 E. Hillmann, Emilie, Gärt-
nerei
E. Hillmann, G., Gärtnerei
Kröger, H., Meierift 1
60 E. Benzel, H., Ww.,
Schlachteret T.
Behm, F., Www. 1
Nahlf, E€., Maler 2
Rojenau, Th., Rentner 2
62 E, Siebrecht, M., Wiw.
Baude, B., Dreher
Göttjch, X, Dreher 1
Klinge, X., Schloffer Erdg,
Krabbenhöft, K., Dreher
Nöjch, €, Stadtaffijt.
Staab, £., Kfm.
64 E. Sau, X, Rentner
Bod, E., Handelsm.
NRNXNN
* N vwd
Voß, A, Ww. -
Möller, N., Schiffbau.
Subhling, Chr., Aw.
Bimmermann, I, Dreher:
mtr.
66 E. Rrambed, D., Wwv.
Blohm, K., Maurer Erdg.
Krambe, W., Schiffbau. 2
Rathje, X., Arbeit. Erde,
Thode, W., Majchinenb.
VBanjelow, E., BZivilmatrofe
68 E. Harder, H., Schloffer
Bent, W., Arbeit.
Lange, A, Nieter
68a E. Mand, H., Kfm, T. 1
Döring, O., Bezieherw. 2
Drechsler, E., ffın. Angeftellt.
Evers, E., Schneider
Große, K., Bauingen. 2
Kann, E., Ww. 1
Storf, H., Feinblech. 8
70 E. Scheel, D., Frau
E. Scheel, F., Malermitr.
Förfter, D., Rentner Erdg.
Träger, G., Maurer 1
72 E. Sudow, ©., techn. Anz
geft. 2
Baumann, W., Angeftellt.
Kalinsti, H., Majchinenb.
Brang, F., Rentner Erdg,
Spiegel, A, Schneider
Sudow, F., Penfionär
Subhling, R., Modelltijchl. 2
74 E. Henjchel, E., Eigertü-
merin
Appolt, H., Schiffbau,
MNäamuffen, A., Bohrer
Böttcher, D., Rentner
Hinz, D., Wow.
Senjen, Q., Mafjchin. Tijchler
Möwis, E., Elektr. 1
Nogens, E., Inbvalidin 2
76.E. Möller, D., Ww. (78)
Boller, F., Arbeit. Erdg.
Krüger, W., Kranführ. 1
Nohr, D., Ww. 2
Revenstorf, H., Arbeit. 2
Schöning, A., Ww. Erdg.
Tom, F., Wo. 1
78 E. Möller, D., Ww. Erdg.
Krufje, E., Steinträg.
Möller, H., Tijchler 1
Rrie8s, H., Schiffbau.
Utecht, H., Kraftwführ. 2
MWitkulsti, F., Schiffbau. 1
2|80 E. Brammer, D., Dreher 2
GEinfeldt, D., Wi.
tert, N., Tijchler 2
SFenfen, I, Schloffer

a
80. Bolkzin, W., Rentner
Roejt, D., Schmied
Wilfens, F., Zimmerm.
82 E. Schurwanz, D., Dreher
Schurmanz, P., Bootsb. 1
Gajewsti, A., Heizer 2
Heinemann, K., Arbeit. 1
Rice, H., Ausgeb Erdg.
Schwarten, &., Bädermftr. 2
Willer, A., Schiffbau.
84 E. Ramm, H., Stadtangeft.
Ballert, F., Werkzeugdreh.
Mijchke, W., Schloffer
Nogens, W., Elektrik. 2
Beterfen, W., Dreher 1
86 E. Glüfing, &., Wi. 1
Brey, A., Arbeit, Erdg.
Hektor, E., Arbeit. X
Bolzin, M., Schloffer KErdg,
88 E. Holländer, B., Koch
Blanfau, A., Büroleit.
Schütt, M., Ww. 1
Wels, E., Ob. Bootsm. Mt.
90.90a E. Boderberg, I, CAM
räder dg,
E. Senner, E., Wo.
AUmelung, E., Arbtrin.
Biegemann, X., Arbeit.
Bollack, K., Rundfunk 1
Yens, Www. T
Köfter, W., Nieter
ARrügfeldt, N., Dreher Erdg.
Möller, N., Arbeit. Erdg,
Schröder, I, Arbeit. 1
Schulz, K., Schiffbau. 1
Talarif, W., Rentner 1
Voderberg, jun. I, Majchinb.
92 Bauftelle
94 E. RAndfel, R., Ob. Ded-
offig. a. D. 1
V. Hausvermwertung I. Howe
u. Söhne, Holftenfir. 1031
Delis, H., Schmied
Lohrengel, H., Müller 2
Schulg, D., Werftbuchhalt.
Semmler, E., Ww, 1
Sindt, E., Bürogebilf.
96 E. Knüttel, A., Bootsbau-
mtr. T, M
Göttjch, K., Werkmftr. Erdg.
Relling, D., Nieter 1
Anüttel, A, & Sohn, Yacht
u. Bootsbau T
— G.,. Bootsbaumftr. T. 1
Bauftellen und Gärten
<- Helenenftr. Zr
Heinbeftraße
(Stadtteil Gaarden-Süb)
Nach dem Landrat des früher.
Kreifes Bordesholm Frhrn. dv.
Heinge benannt.
<- Sörenjenftr. D-
Linke Seite
1 E. Ha, H..Schlachtermitr.
Ungermüller, P,, Ob. Maz
ichinift 8
Boller, A., Hallenmjtr. 3
Breitfhneider, I, OD,
Mt.
Denker, W., Seutn. 3. S

a. D.
Geisler, X, Nangiermeifter
a
CD:
Karge, R., Angeftellt. Erdg.
Kühl, W., Frijeur
Lembrecht, I., Kontrolleur 1
Schmelzer,R., Lokomotivführ,
Wilms, X., Materialausgeb.
Wriedt, H., Kuticher 1
E. Hafch, H., Schlachtermftr.
(Nr, 1
Ciement, YA., IH ES{O neh
Grundt, K,, Ingen.
Kühl, H., Angeftellt, 1
(
. Möller, E,, Architekt 8
Rohwer, H., Poftbetr. Affift.
TIhomfen, I, Pol. Haupt-
wachtmftr. 3
— M., Wo. 1
Wilms, M., techn. Angeft. 2

Heinkeftr.
5 E. Hafh, O., Schlachtermftr.
(Nr. 1).
Garten, W., Ww. 2
Großkopp, A., Schloffer
Hilbert, I., Ob.Feldbw. H.
Klang, £., Zimmerer 1
Maroje, K., Arbeit.
Ochs, E., Lebensmittel T.
— W., Schloffer Erdg.
Baulmann, E., Ww. E)
Rohwer, E., Schloffer
NRojenfeld, A., Ww.
Trademann, R., Arbeit,
7 E. Mahrt, N., Autovermiet. T.
Blood, H., Angeftellt. 8
Dombrowski,R., Modelltijchl.
Reftorf, E., Kim. Erdg.
Nöfhmann, R., Frau 1
Schildwach, M., Dienfjim. 3
Schramm, D., Bäder
E. Neumann, R., Dreher
Behrens, M., Angeitellt, T. 3
00 D., Zijdhler 1
regun, A., Schmied 8
Hanfjen, D., Dachded. 4
Hardt, W., Rentner 2
Lütge, H., Indvalide %
Ploen, W., Angeftellt. 3
Salle, W., Bankangejtellt. 2
Schröder, A., Kraftw.Führ. I
Stremming, W., Schlofier 2
11—15 Bauftellen
17 E. Nofenbaum, W., Elektro:
mftr. (Qutherftr. 18)
Braas, M., Bohrer 8
Carften8, A., FeinblehjOToff.
Dittmer,, H., Kutfcher 8
Donmid, W., Ingen. 2
Milojcdh, B., Bäder 1
Mickert, M., Wi. 1
Riedel, H., Feinmechanik, 2
Siemund, F., Kupferfchmich
19 E. Moth, W., Rentner Erdg.
Chriftoffzi, F., Kranführ.
Hanjen, W., Fräjer
Hollers, K., Eijenflecht.
Yöhnk, W., Rentner
Möller, M., Ww.
— B., Arbeit.
Schwiemann, A., Rentner 2
21 E. Spethmann, £., Kim.
elber, M., Former 1
aft, $., NMentner Erdg.
Großmann, N., Schiffb. 3
Hennig, E., Dreher 2
Xden, W., Seemajchinift 3
SXarr, G., Buchhalterin T.
Müller, A., Ww. 2
Obhljen, B., Rentner 3
Prien, F., Maurer 8
1
1
b
1
3
2

©»
RD
Sell, W., Rentner
Wegener, M., Süßwrhdlg.
Wulff, R., Kontroll.
23 E. Beterjen, H.,Maicdhinenb.
Geyer, E., Schiffbau,
Yürgenjen, I., Kefjelihm.
Keim, £., Former
NMiechert, N., Dreher
Schlöns, %., Schloffer Erde.
Sprengel, W., Stellmach. 3
Wendt, F., Wächter 1
25 E. Riel-Oaardener Meierei
HS. Einfeld (Bielenberg-
{tr. 25—27)
Bruhn, €, Hochb.Technif. 2
Eichmeier, W., Verf. Anmwärt. 3
Eppler, W., Buchhalt. 2
Huepp, E., Tel.Mechanik, 3
Kürgens, W., Buchdruc, 1
Sachau, R., Revif. 1
Schmidt, S., Schloffer 1
Schömb, S., Bootsm.Mt. 2
Werner, D., Hm. Angeft. 3
Nechte Seite
2E. Bernhardt, F., Haushaltw. T.
Clement, &., Bohrer 8
Dudde, N.,Seemafchinift 1NR.
GSeije, I., Straßb.Führ.. 1
Giejche, S., Technit, 1
Hörer, H., Keffelihm. 8
HJürgenjen, F., Telegr.Arb.
Mend, W., Schloffer
— M., Rentnerin
Möller, F., Straßenb,

IT. zeit
2 Nämod, M., Rentner
Sacht, R., Arbeit.
Schuek, R., Schmied
Wolf; F., Arbeit.
Wolter, KR., Wertmftr.
En
. Beterfen, X, Schloffer
Hinrichjen, H., Sa
Führer Erdg.
Fenjen,D., Kupferfhm, Erde.
Langfeldt A. Kantinenltrin, 2
Legband, I., Kraftwgführ. 3
Nolte, G.,Straßenb.Schaffn.1
Richter, F., Invalide 8
Wohnrath, D., Boftichaffn. 2
8 E. Niebuhr, F., tädt. Ingen.
Bebenfee, D., Schmied 1
Burmeifter, H., Maurer 3
CEihmann, M., Ww, 2
Haeffe, D., Wo. 2
Knaad, M., Ww. Erde,
Maflewsti, B., Schmied
Schmidt, H., Werkzeugmach3
Schmortte, F., Buchbind. 1
Spiedmann, Q., Mar.Buch»
2
Tühr.
Wolf, H., Mechanik,
10 Hanjen, I., Tijchler
Adam, F., Former 1
Dorit, D., Mafjch. Schloff.
. 8
En 7
rebien, A., Rupferfhmied 2
Hartenhoff, O., Kranführ. 1
Möller, E., Buchbind. 2
HEN & en 2
erbing, N., Majcdh.Schloff. 3
Worm, S., Bäder Bon 8
12 E. Baajch, W., Maurer 2
Baajch, F., Schloffer 2
Dabrowiz, A., Nieter
Emering, W., Wi. 1
Klüver,F.,Kopfjhlachtermftr,
Möller, X., Kraftwiühr. Erde:
Schnoor, A., Rentenempf. 1
Nieberfhaer, F., Wwv. Erde,
14 E. Neve, W., Lebensm. T,
v. Doch $., Stellwerkimftr.
a. D.
Bruhn, H., Seem.
David, A., Ynvalide
GUteen Y., Wo.
brharbt, Ch., Schloffer
Gerber, M., Come
Hallier, N., Heizer
Hannuth, M., Rentner
Knopf, F., Heizer 2
Plambed, K., Schloffer Erde.
Scheel, D., Heizer 3
AWendländer, E., Bürodiener
16 E. Sauenftein, H., Rentner
Albert, K., Bordelektrif.
FeldvoßB, R,, Zijchler 2
Beterfen, A., Ww. 1
NRöje, I, Zijchl. 8
2
2
Ka
+ CD DO
Nüfhman. X, Kupfe e
Simmat, W,, SEHE
Stenderup, H., Bäder
18 E. Neefe, A., Zimmerpol,
Billhöfer, E., Konditor
Bula, L., Invalide
Manbdir, H., Dreher
Meyer, D., Heizer
Strubve, h., Schlachter
Wrangel, A.,“ Wi.
Wulff, X, Nieter
20 E. wie Nr. 18
Bobzien, E., Ww.
Hanfen, H., Schuhm.
Hak, F., Heizer
Klein, N., Former
Midaarlis, A., Arbeit.
Schönfelder, W., Dreher 1
Schuhmacher, H., Straßen:
bahnfchafın.
Sprengler, $., Bohrer. 2
AWendorf, R., Schiffbauhelf,
22 E. Yacob, D., Penfionär
Gzipron, H., Brenner 3
®eride, W., Dreher Erde,
rote, H., Dreher 2
Herrmann, D., Werkmftr.
Krüger, G., Former 2
Preßler, D., Schloffer 1
Schmidt, I, Schmied 1
en ®©% ® HN HN

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.