AR Da)
AO a a
And
A. EN DS
A a
5» x
u ae,
Wo De DO A


Hamburger Chaufjee
44 E. Prien, S., Wo. 2
Deutich, Th., Stemmer 2
EN E., Frau 2
Ngel, 8, Kraftwführ.
Yacobs, E., Angeft. 3
Kolodzey, KR. AutolacierereiT.
Seisner, G., RNäuchermitr.
Meder, H., Schneidermitr. 1
Nipp, W., Arbeit. Erde.
Bopp, E., Invalide 4
Prien, W., Schlachtermitr. T.
Schlei, W., Hın. Angeftellt. 2
Siebert, W., Arbeit. 1
Stods, B., Wo. 4
Wied, M., Wo. 1
46 E, Prien, ©., Schlachter:
Mmeifter (Nr. 44
Sestulte, X, Rentner 8
— R., Kol.Führ. 3
Jürgens, I., Rentner 2
Matthießen, E., Inval. Erde.
NRidder, A., Schuhm.
NRoggentamp, A., Ww. 1
Nöbhling, M., Maijcdhinenb. 1
Stender, E., Rentner
— M., Wo. 2
4A W., Arbeit. 2
8. 50 E. Rirberger, X, Kfm.
(Soetheftr, 7)
Opel = Automobile, Kunden:
dient
52 E. Dibdern, H., Gaftw. T.
Dibbern, X., Rentner 1
54 Garten, geh. 3. Nr. 56
56 E. Dibbern, O., Gaftw. T.
HYasmann, B., Lohnbuchhakt.
Sangus, ©., Angeftellt.
sg Ten, Chr., Tijchler
E. Dibbern, H., Saft.
(Br. 52)
E. Dibbern, X, Privatier
(%r. 52)
Erdmann, Wo.
Dittmann, W., Invalide
Rogge, H., Mechan.Werkit. T.
Widmann, Böttcher
a E. wie Nr. 58
Eggers, H., Rentner
Heerdegen, M, Motorradrep.
rieS, S., Frl.
Schmieszec,S., Zeitjhriften:
berteil.
<- Nendsburger Sandfir. Z
60 eriitiert nicht
"n Abbruch
6 E, Bahr, I, Nentner
(Von der Tann-Str. 17)
Evers, R., Wi. 2
Göttihe, A., Zigarren
Örieger, W., Kfın.
Roos, H., Lehrer 1
68 E. Sinn, Ch., Benftonär
V. Hausverwertung %. Howe
u. Söhne, Holftenftr. 1081
Diedrichjen, H., Rentner
Örabner,W., Schloffer Erde.
Kauftrup, ©., Kraftwführ. 2
b. Riedrowsti, F., Rentner 3
Möhl, W., Voftfacharb.
ohl, H., Kellner
NRieper, W.,Gelderheber 1.NR. 1
Inn, WM, Kontroll. 2
70 E, Hamann, %., Rohlenhdla.
T. Erdg.
Baller, K., Ww. 1
Dons, W., Kellner Erdg.
Hamann, W., Kraftwführ.
Schmidtfe, L., Handel8sfr. 1
7 E. Schloffer, ©., Ladie-
Walgert, Ob ang Mit
rt, R., Rang. „a.D.
Heldt, H., Gärtner
Sacobfen, B., Kraftwführ.
net B., Kupferfhmied 1
CS A En RE
, SF, Arbeit. A
Voß, F., Arbeit. ©
AWiefe, A., Wi.
n „7 Bilten, R., Arbeit.
SS Grabe, S., Ww.
en R.E., Lebensmittel T.
Fk AM. Nentnerin 2
MA Reichsb.Beamt.


74 Rathje, W., Rentner 1
Schöppe, G., Majchinenb.
MWitthöft, D., Rentnerin 2
<- Waldwiejenftr. DZ
76 E. Schmidt, E., Rentner
(Berlin)
Chriftianjen, W., Straßenb.
ihr. Erdg,
Führ. R
Ehrichjen, E., Gärtner
Klinner, R., SOME
a. D.
Krufe, H., Bohnerwachs T.
Riemann, A., Honigfbrft. T.
Schindler, G., Kfm. Y
Weitphal, M., Rentnerin
Willner, G., Rentner
78 E. Hing, G., Meieret
Einfeldt, H., Invalide 2
Hilbrecht, G., Arbeit. 2
Hing, I, Rentner H.
Steinfe, M., Frau
Wagerengel, F., Rentner
80 E. Lübbe, M., Frau T.
Bubeladh, DO., Hauptamts»
walt. R.A.D. 2
Xacob8, F., Autorep, Tl.
Lübbe, SG., Tankit. T.
D. AM. F. Ortsgr. Haffee T.
N.S.D.A.P.Ortsgr.HaffeeT.
N. S. Frauenfchft. Ortsgr.
Hafee T.
N. S. V. Ortsgr. Haffee T.
Schmie8zek, X. Majch.Schloff.
Stange, M., Ww. 1
82 (Abbruch)
84 E. Holpert, M., Ww.
Hägemann, H., Bootsm. 1
Hempert, E., Angeftellt. 1
Holpert, E., Schlachter Erdg.
84a E. Buchholz, E., Kim. T.
E. Buchholz, O., Feilenhauers
meifjter T.
Buchholz, X%., Söhne, Feilen»
fabrif
T .
Martens, M., Töpfermftr.
86 E. Marzen, X, Eijenbahn-
ftellmwerimfir. i. NR. Erde.
Bufch, K.,Straßenb.Angeft. 2
Dargas, W., Arbeit.
Hopp, H., Ob.Bootsm.Mt.
Marren, B., Goldjhmicd 1
Schlüter, X., Reichsb. Sekt.
0
ajfilt.
Wandjehneider, K., Majchi-
nenbauer
88 E. Banten, M., Ww.( Wil»
helmshavener_ Sir. 5)
V. Weber, X%., Schloffer
Dirke, R., Arbeit.
Drejeler, H., Kraftwführ.
Eggers, O., Arbeit. 1
Fig, F., Strabenb. Schafin.
Heinze, AW., Stadtangeft. 3
— Q., Arbeit.
Richter, A, Frau Erdg.
Strauch, €., Boot3sb.
Weftphal, K., Kraftw.Führ.
90 E. Siefland, W., Fabrit.
(Nr. 99)
Riemann, Gebr, Seifenfabr. T.
92 E. Mekzarsfe, B., Darm-
handlung T.
Kiehnjcherper, E., Montage-
meifter
94 E. Hüllmann, H., Bau:
t
Stoffe T.
Chrift., F., Prokurijt Erde.
Hüllmann, X, Kfm. X
Kippenberg, H., Vertret. T. 2
Saufel, R.. Ingen. X
Schwehn, E., Ob.Majchin. 1
Steenbet, H., Penfionär 2
Steffener, D., Kfm. 2
96 E. Mundt, €, Schiffb.-
Ingen. Erdg.
Benich, K., Benfionär 2
Hauer, W., Reichsbk.Infp. 1
Hennefoth gen. Köper, Fr
Dipl.Landw. 1
Mundt, F., Zollinjpelt. 2
— &., Steuerinjpeit, Erdg.
98 Garten


rn
100 E. Gaede jun., A.,
Sroßichlachterei T. Erdg,
Känefe, W., Arbeit. Erde,
Müller, W., Hauptbertret. T.
<- Danewerfftr. ZD-
102 E. Stuhr‘jhe Erben
V. Stuhr, W., Angeftellt. 2
Ahrent, A., Lebensmittel T.
Bajedow, H., Arbeit, 1
Döllinger, E., ftädt. Laternen:
wärter 2
Gewalt, F., Invalide 8
Kaaf, A., Stellmach. Krdg.
Marten, W., Angeftellt. 1
Neubauer, T., Frau 3
Rathje, I, Rentner 8
Rolle, M., Arbeit. 2
Schulze, F., Rentner Erdg,
Sell, D., Wo.
104 E. Qi Yo Slate
miftr. T.
Gaede,H., GroßjhlachtereiT.
Hanfen, F., Nieter
Meier, A., Arbeit. Erdg,
106 E. Broderjen’jhe Erben
V. Broderfjen, W., Glafermftr.
Cohen, I., Schriftjeß.
Yänele, F., Ww.
Leibnig, H., Fın. Angeft.
Lübbe, A., Wim. Erdg.
108 E. Jöhnkjhe Erben
V. Synnberg, W., Stadt:
angeftellt. Erdg.
Bialehli, N., Arbeit.
Carftens, H., Dreher Erdg.
Dietrich, W., Rentner H.
Udl, E., Straßenb.Angeft.
Wachsmann, F., Arbeit. H. 1
110 E. u. V, wie Nr. 108
Fechtner, M., Kranführ. 1
Fiedler, K., Schweißer H.
Gomolzig, W., Arb. H. Erdg,
Holz, R., Maurer
Kotecki,A.,Goldihmied Erdg,
Schnad, R., Rentner 1
112 E. Droffel, I, Kfm. T.
Hecht, B., Ingen.
Xohn, E., Näherin
Kröger, RN., Bankbeamt.
Kupfa, B., Fliejenfeß.
Reterjen, H., Komponift
Schönning, Xh., Gefchäfts-
führer 2
Stiba, D., Ob.Steuerm.
Stomian, 3., Schiffsingen. 2
<- Helgolandftr. Z-
114 E. Wappfke, D., Vertreter T.
Dibbern, E., Arbeit. 1
Klind, M., Ww.
Lorenz, D., Heizer H.
Willumeit, F., Vorzeihn.
116 E. Johler, B., Frau
Grage, X, Rammer Erdg,
Yohler, F., Tijchler
Yöhntk, F., Invalide 1
Kirjh, Rb., Medhan.Mitr.
118 Kiefjel, G., Viehhdlg.T.
Behrend, I., Rentner 8
Grimm, H., Bauingen. T. 1
Kühl, B., Bankdbeamt. 2
120. ER BUN ®
124 ichter, B., Wi. Erdg.
Dahl, O., Kim. T.
Güßlaff, H., Torp.Ltn.a.D.T.
Heyne, A., Lehrer 2
SIohannfen, M., Sehrerww. 1
Moldzen, N., Rechnungsführ.
Stoltenberg, D., Kfm.
Studt, W., Arbeit,
Wefterhufen, E., Rentner
126 E. Sehmtuhl, W., (Wil.
heimplag 1)
Dieke, B., Schiffb. Ing. 2
Flemming, B.,Seemajdh.a.D.
N OC E., Telegr.Infpekt.
utzeit, M., Wi. 1
Haltermann, W., Lehrer 3
Köhn, H., Stadtaffift. a. D. 1
Krügfeldt, E., Ww. 2
Qeiftner, A, Ingen. n
NRodewald, E., Konrektor 1
128 E. Blihenberg, Ch., Pen:
fionär
Detlefs, I, Lehrer 2

Hammerbu [ch
128 Erdmann, X., Kim. T. 1
Gerlach, F., Ob.Setr.
Xahn, $., Prokurift Erde.
Lafrenz, W., Ob.Fahfhull.
Schlegel, X., Bollinfpekt. 3
Simonfen, A., Lehrer 8
130 Garten
1832 E. Kirchengemeinde Kiel
Bleyer, G., Baftor T.
<- Wulfsbroof Ze
134—136 eriftieren nicht
138 E. Buftorff, Ch., Baumftr.
Looje, W., Majch.Ingen.
140 E. Schön, E., Großjhlach-
terei T.
140a E. Beng, W., Architekt T.
142 E. Neimer, H., Architekt T.
Duddek, B., Bankangeftellt.
Gerhardt, M., Verlagsbeamt.
Karge, E., Ob.Lofführ. 1. NR.
Kölpin, H., Schlofifer Untg.
144 E. Bruhn, H., techn. Stadt:
injpeftor Erdg.
Mankenberg, H., techn. Stadt
infpeft.
146 E. Dünder, H., techn.
Stadtinfpekt. (vb. d. Golß=
allee 76)
Blund, E., Lehrerin 1
David, E., Lehrerin Erdg,
Kaufmann, C.,Opernfängerin
— 6., Rammermufif.
Qooje, W., Buchhalt. %
Niebuhr, E., Baumftr,
148—152 E. Nedlien, E., In-
genieur T.
Gut Kanbenf Dell, E. Red=
lien T.
154 E. Räve, E., Fuhrm.
Ehlers, A., Frl.
Liebjcher, E., Schlachter H.
154a E. Rläve, $., Schloffer
Baller, A., Zugihafin.
Dedfert, W., Elektrik.
Engler, D., Ob.Majchin.
Thomas, S., Ww.
Wegener, C., Lokfomot.Führ.
156 E. (wie Nr. 154a)
Bajedau, E., Lehrerin
Lafrenz, I, Bohrer
Schiemenz, A, Ww.
Sobhit, W., Ww.
Bimmermann, Q., Frifeur
158 E. (wie Rr. 154a)
Degler, H., Verjorg.Anw. 1
Ehler, W., Reichsb.Zugführ.
Rauljen,W., RoOHEdn. Schaffn.
Rothenhagen, H., Ob.Feuer:
wert. 1
Schmidt, K., Kfm. 2
160 E. Kieler Mieterverein e.V.
(Sopbhienblatt 19)
Schulz, E., Sattlermf{tr. T.
160a E. Kieler Mieterverein
e. B. (Sophienblatt 19)
Saßmann, S., Ingen.
162 E. Rölln, A, Ww.
Ede, F., Technik.
Kölln, D., Wo.
— ©., Kfm.
164 E. Wulf, H., Biegelet T.
D., Wo.
170 E. (wie Nr. 164)
Kontkol, R., Ziegeleiarb.
Schnad, £., Kutfher H.
172, 174 Bauftellen
176 E. Hamann, B., Schmiedes
meijter T.
Hamann, W., Laftautobetr. T.
NRohwedder, M., Ww. T.
178—190 Bauftellen
192 E. (wie Nr. 164)
DBüdcer, A., Ziegelmftr.
King, B., Arbeit,
Melchert, Y., Arbeit.
Michaelis, I., Zimmerm. H.
Wenfien, A., Ww. a.
194 Bauftelle
196 E. Blegmann, Caroline,Zie=
S Ma T
offert, A., Freg.Kapt. a.D.
SLoke, K., Geichäftsführ. 1
Stührenberg, F., Ziegelmftr,
Saymoniat, E., Mafjchinift |


IN. zeit
198—200 Gärten
202 E. (wie Nr. 176)
OH Se Stellmach.
nnießen, H., Handelsm.
204—210 Gärten Sehe
212—214 E. Sangneß,G., Kfm.
(Düfternbroofer Weg 33)
E. Rautenberg, W., Kfm.
(Bismardallee 26)
Bachmann, P., Kraftwführ.
Hefje, A., Werkmftr,
Holiteinijhes Süßwareniwert
S.m.b.9. T.
216—238 Gärten
240 u. 2408 E. Mordhorit, E.,
Spebit. T.
240 Bubhr, £., Hausmwmart Untg.
Rohr, K., Arbeit.
240a Rohr, E., Arbeit.
Stoltenberg, E., Rentner
242 Bauftelle
244 E. Hübbe, B., Prokurtit
246—286 Bauftellen
288 Abbruch
290—298 Bauftellen
<- Hammerbufh De
300—8346 E. Stadt Kiel
300 Rlode, H., Mafdhinenmftr.
Leisner, W., Mafjchinift
302 Barow, A., Schloffermftr.
Yvanovius, Ih., Majchinift
304 Auguftjfon, O., Heizer
Dreyer, H., Mafjchiniit 1
Ejemann, M., Majchinen»
wärt.
GSarken, F., Maidhinenwärt.
Nanz, H., Majcdhinenwärt.
306—822 Bauftellen
8324 Bod, H., Filter-Borarb.
Wafferwert Schulenfee T.
326—8344. Kiesgrube
346 V. Rieger, F.,Werkfführ.a.D.
Gijelt, D., Kim. T.
Suth, H., Heizer
Schlüter, H., Yuftizangeft.
Schurbohm, A., Milchverteil.
<- Spedenbefer Weg >
348 E. Hanfjen, X, Lebensz
ittelT.
mi .
Schütt, K., Kraftw.Führ.
<- Stadtgrenze DZ

Hammerbufcd
(Stadtteil Hammer)
Flurname in der Gemarkung
des echemal. Gutes Hammer
<- Hamburger Chauffee
<- Wafferwerte D-
Linke Seite
Die nicht mit E. bezeichneten
Grundjtücde gehören der
Stadt Kiel
51 E. Rowalsti, W., Arbeit.
53 E. Yenjen, M., Buchhalt.
55 E. Yaraufh, W., Infpekt.
57 E. Struve, H., Maurer
59 E. Supplie,€., Reichsangeft.
61 E. Sattler, D., Mechanik.»
Mitte. T.
Bohn, W., Maurer 1
63 E.Beder, F., Rentner
<- Kiesgrubeniveg Ze
65 E. Auguftjon, H., Rentner
67 E. Süthje, W., Maler
69 E. Hanjen, E., Arbeit.
Nohlis, H., Pferdepfleg.
71 Söjhmann, K., Zimmerer
NecdhHte Seite
40 E. Rarius, W., Schriftfeß.
42 E. Urbach, M., Arbeit.
44 Harm, H., Tijchler
RPikichke, M., Frau
46 E. Beter, D., Rentner
Reter8, H., Tijhler
48 E.®Grapengeter, A., Ww.
50 E. Güdinger, AU., Schloffer
52 E. Guttau, %., Maurer
54 E. Ullrigo, I., Elektromont.
56 E. Kuhlmann, A, Baus
{Oloffer

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.