IT. geil
Grabaftr.
70 —
SGravenfteiner Str.

106 Ehrhardt, K., Invalide
108 Hoffmann, X, Schloffer
BE 110 E. Feiting, K., Benfionär
i 112 Rantke, H., Dreher
Manfke, H., Mechanik.
114 Hauberg, D., Wow.
Lindacher, I., VBerwalt. Mt.
116 E. Meuter, G., Rentner
Reuter, R., Tijhler
118 E. Raul, E., Rentner
Yacobs, I, Wi.
120 E. Römer, A., Schmied
122 E. Brügmann, L., Rentner
124 Yainz, D., Schiffbau.
126 Felfiner, G., Kellner
128 Detlefjen, H., Tijhler
130 Langbehn, Ch., Zijdhler
132 Nennemann, H., Schiffb.
134 V. Müller, V., Ww.
Ehmler, H., fm. Angeit.
z Muß, A, Berw. Angelt. H.
a Schröder, H., Zijchler
<- Federmannftr. Ze
136 V. Rorjanke,A.,Schneiderin
— A, Keffeljhmied
— M., Näherin
SS Schiefewig, E., Aw:
ie ie 138 Plaumann, %, Rentner
% — 8. 8. Tiroler
r 140 Hirjchfeld, B., Rentner
ER 142 E. Hach, D., "Schlofier
; £ 144 E. Ruhr AL. Motor. Schlofl.
5 146 E. Zamm, W., Invalide
n 148 Schliemann, N., Buchdr.
E 150 Witt, H., Dreher
A 152 E. Weimar, A., Reepfhläg.
CE 154 E. Rlöger, H., Rentner
AT 156 Wiefje, H., Rentenempf.
BA — 9., Buchhalt.
fe 158 E. Ballmann, W., Boll»
Se Beamt. (Hanıburg)
i Bajtein, P., Rentner
% Wief, E., Inipekt.
160 E. Bages, K., Rentner
162 E. Sünemann, N., Rentner
: NReddig, A, Majch. Feldw.
164 E. Schaard, H., Tapezierer
X, Ey, O., Monteur
A Schaard, N., Angeftellt,
166 E. Haaje, A., Nentner
168 E. Boppe, W., Schloffer
<- Niffenftr. DZ
Graf-Spee-Straße
an Maximilian Graf von Spee,
Rat Wdmiral, geb. 22, 6.1861,
gef. 8. 12. 1914 b. d. Falfland-
injeln.
< Wrangelftr. Z
Sinfe Seite
1 E. Yelihow, A., Dr., Dipl.
Handelslehrer
Andrejen, M., Wiv. 2
Hafje, H., Betr. Ingen. 2
3 E. Zradt, Werftdirelt.
(Forftiweg 21)
V. Ste, Käthe, Heilgymnafjtin T.
Sfienlar, H., Korv.Kapit. 1
Nehlep,H., Dipl.Ing. T. Erdg.
5°E. Stephan, W., Dr. phil.,
Staatsarchivdireft. T.
7 E. Schmidt, M.. Ww. (ES
RO 60)
Yäger, AM, Dr. med., Hoch:
E « Joulaffi, ; 1
A Köhn, F., Mar. Ob. Inten-
BR bdant. nipett.
9 E. Rauert, A., Wi.
(Roonftr. 2)
E. Süljohann, E., Wmw.(Hamb.)
V. Jürgenfen,! N., Rechn. Rat
(WilhehnshavenerStr. 19)
Eggebrecht, E., Hauptm.(£)1
Frahm, RB. Db.Lin.z.S. Erde.
Heu, F., Rechtsanw, T. a
ichel, H., Mufik.
ucrow, 6., Ob, HS (V) 3
Beh, W., Kim MT
11 Bauftelle
BE NO EAU „Sehr. T.1
Limrich, K., Ing
15€ E 38. "Sf.
Technik. T.
17 E. Grüner, E., Ingen.
Mihatich, X, Offizier
19 E. Wintgen, F., Mar. Ob.
Baurat (Berlin)
Thomjen, H., Kim. T.
21—23 Bauftellen
<- C8marchftr. DZ
25—833 Bauftellen
35 E. wie Nr. 37
Amann, O., Kapt. Lin.
Sen, Kor or. Rofn
Fromme, Kapt. Lin. 2
v. Gerlach, X.,Kapt.Ltn.Erdg,
Heyde, W., Kapt. Lin. 2
Marwig, A., Kapt. Lin. 2
37 E. Nörenberg, F., Fräul.
A
1
arıt T.
Klepp,C.,Korv.Kapit.(Ing.)2
Loref, H., Kapt. Lin. (Ing.)
Dipl. Ing
Möller, F., So. Qtn. (Ing.) 1
SHE „Dr..SGefhmwad. Arzt
EM Ob. SE MM. (E)
39 E. wie Nr.
Bartels, O., Rapt. Kin; +2
v. Haufen, L., Freih., A
Lin.
Kind, AW., Korv. Kapt. 1
Mathes, %, Kapt. Lin. 2
Sande ®., Rapk ine (E)
$ rdg.
Voigt, B., Kapt.Ltn. (Ing.E)
41 Bauitelle
43 E. Beterjen, H., ArchHitett
(Forftiveg 65) T.
Henke, M,, Ww.
Hoffmann, R., Ob.Ingen.
Hillger, G., Dipl. Ing.
SFejchamer, 6. Ob. Sin.
Müller, M., Kauffrau
Oiterhof, W., Schloffer
Verfion, K., Frijeurmftr.
Schäfer, A., Hebamme Erdg,
Sottmann, Frau, Wmw.. 1
Wagner, K., Dr.med. Erdg.
Willers, D., Beamtin 8
<- Biülowftr. Ze
45—49 Wohnbau SG. m. b. H.
© HND-
(Berlin)
V. Zraeder, MS Kim. (Nr.50)
45 Bogiich, M., Ingen. 1
Carftenjen, O., Berw. Angeit.
Edert, E., Verw. Angeft. 2
Kollatih, K., Beamt.Anmw. 2
Köhler, W., Baumeijt. 1
Lindemann, W., Verw.Angeft.
47 Brandau, H., Bauingen. 2
.‚Grönewald,SG.,Funfer Erde,
Haupt, E., Brandmitr. 1
YJanzen, B., Affift. 2
Kerften, W., techn. Angeft. 2
Frigiche, E., Kapit.
49 Bufiau,D.,Verwalt.Angeft.
Brühne, H., Bauingen. 1
Carow, W., Angeftellt. 2
Yegliewsti,AW., Hochh. Techn. 1
. Molgen, A., Architekt 2
NRödiger, F. Ob. Feldw. d.
Luft. Erdg.
Rechte Seite
2 E. Dohen, K., Dr. med.
dent., praft. Zahnarzt T.
4. 6 E. Haevernid, W., Bau-
Ingen. (Karolinenweg 11)
Ahrens, E., Ingen. 2
Bode, N Kim. T. Erdg,
Genje, G., Dipl.Ing. 2
Kühnfke, 8. Frau
v. Robhl, A., Freib., Ant.
Wilms, G., Eijenbieg. 2
SE Heuzeroth, E€., Prokurift 1
Dominik, H., Kapit. Leutn. T.
10 E, Günzel, F., Dr., Yierarzt
(Haffeltamp Nr. 8)
Lindberg, A, Dipl. Ing.,
Boft-Baurat, T. Erdg.
Leigte, B., Dr. phil., On
Sandiv
sRadidan, Se Major d.
Schubßp.

12 E. Sahrfien, W.,Dr., Werft:
Vertr. Arzt T.
Heidtmüller, H., Dipl. Ing.
Kunfelwig, W., Dipl. Ing.
Vilter, E., Ob. Ingen.
14 E. Zhyben, F., Proturift
Sturmhoebel, C., Dip
Ob. Arbeitsführ.
Wagner, E., Kapit. 2
16 E. Herrig,6. a Erle
Schüffel, E.,
Setwerbtiegen 6. ‚Dipl. AS
18 E. Stippe, A., Frau
DQäger, I, Gew.Ob.Lehrer 3
Siebert, F., Dr., Mar. Ob.
Stabsarzt (E) 2
Stippe, A., Kim. 1
20 E. Müller, H. G., Han
del&vertret. T.
22 E. Clajen, E., Lehrerin
Clajen, O., Mitteljhul=KXon-
reft. LE.
24 E. Frielinghaus, O., Kapit.
tn. (WE) (Sipinemünde)
Fiedler, W., Ww.
Hacnfel, &, Roftbeamt.
26 E. Mohr, W., Prof. Dr.
Inftit. Direkt.
28—834- Bauftellen
—<- Csmarch{tr. DZ
Bauftelle
838 E. wie Nr. 42
De M., Dr., Korv. Kapt.
2
(E)
Senken, F., Kapt.Ltn. (E) 1
A UT %, Kapt. Lin.
Molter, H., Kapt.Lin.(V) T.1
Baus, SG. Kapt. Lin. MA (E)2
Rönig, G., Korb. Kapt.
40 E. wie Nr. 42
Hofmann, E., Kapt. Lin. 2
Lamprecht, F., Kapt. 3.S.T. 1
Rehm, D., Secoffiz.
NReinde, H., Korv. Kapit. -2
Strobel, H., Kapt. Lin. 1
ar OH. Korv.Kapt.(E) U
E. Brader, D., Baugerch. T.
an D., Kin.
CarftenfeyQ. TON Erde
Holm, D., Prof. T.. Krdg.
D. Kojchikly, M.L., Ww. T. 1
Langloff, R., Kunfthdl. Erde.
Beterich, K., Saborant T. 3
Baufig, F., "Studienaflefl. 2
44 E. Michel, H., FabrDir. T.
Harm5,W., Betr. Ing. T. Erde.
Leopold, W., Kim. T. 1
Lewinsfy, R., Korv.Kapt. 7.2
46 E. wie Nr. 44
MNiceljen, AU., Fabr. Direkt. T.
Stieghorit, ©. Dipl.Ing. T.
<- Bülowitr. DZ
48 exerftiert nicht
50 u. 52 E. Wohnungsbau
G.m.b.H.(Berlin- Dahlem)
V. Zraeder, F., Kim. 8
GSienapp, D., Hauptm.(E) 2
Hubert, H., Major (E) Erdg.
NUN $., Dr., Ob. Sa
arzt
Thediek, H.,Dr., Major( E) 1
Vagt, F., Angen. Erde,
Wodrig,E. Oberftleutn. (DT
52 Böttger, E., Architeft 2
Engeler, H., Reg.Ob. Infpekt.
Gynther, „L., Neg. Infpefkt,
Kahl, G., Baumeift. 1
Roffow, K., Yngen.
Schizt, F., Dr. phil., Din
Ing.
<- Biethenftr. Z-
SGrasweg
NedhHte Seite
<- Sutenbergftr. Zr
VBauftellen
11—15 EAN Betriebsgeb.
E. Stadt N
Abhdeckerei lart Kid.T.
Bartholain, F., Kraftwführ.
DHjanfen, K., Kraftmwagenführ.

11—15
Yaeger, F., Kraftwführ. 1
Martens, E., Arbeit.
Scheller, W., Kraftwführ.
Schreier, G., Schlachter
Schwerbtfeger, H., Ladier. 1
WernedenjhHnieder, E., Ww.
Lintfe Seite
Gärten
De
T.
20 E. NMörenberg,
unternehm.
<- Feldmark >
SGravelotteftraße
Benannt nach der Schlacht bei
Gravelotte-St. Privat am
18. Auguft 1870
<- Mebfitr. DZ
Sinke Seite
1 eriftiert nicht
Baus

3 E. Arendt, N., Wiw. Erde,
Bindemann, W., Dreher 3
Hing, E., Bucdhdrucer 1
Hjanjen, E., Frau 2
Klahn, D., Dreher 4
Neumann, F., Angeftellt. 1
Dchs, R., Bader 8
Rauljen, E., Ww. Krdg,
Mitter8, T., Ww.
hun, A, Ratswachtmftr.
5 E. Naabe, A., Frau
Bornhöft, B., Arbeit. 2
GSiejche, A., Mat. Ausgeb. 3
Salt M., Ww. 4
Ieß, A. , Schloffer 4
Karge, "BL Nentner 1
Ko, W., Arbeit. Erdg.
Lepel, H., Schneider 1
ud, O., Arbeit. 2
Raabe, B., Reijend. Erde,
Völkers, ., Arbeit. 3
TE: Schnoor, E., Ww. Erde,
Bauer, H., Lagerift 3
Haushahn, K., Schifstoch 4
Kobarg, R., Arbeiter
Köfter, H., Eijenhobl.
Lange, W., Arbeiter 4
LQöhndorf, W., Bäder 1
Lukas, E., Bol.Hauptwachtm.
Schiller, W., Zimmerer 2
Schnoor, F., Theat. Frijeur
Schnoor, W., Dreher
E. Stadt Kiel
Bern, H., Zimmer.
Dittmann, H., tädt. Arb.
Rod, W., Arbeit. 1
Maaß, M., Wi. 2
Mojebach, & „Ob.Majchin. 3
Pychlau, A., Wi. 1
MNehmke, I., Arbeit. 3
NReiß, A., Maler
Schule, E., Rentner Erdg,
Vogt, F., Feinmech. 1
Wegner, D., Wi. 8
11 E. Stadt Kiel
V. Mathiejen, Chr., (tädt.
Arbeit. 1
Boftelmann, E., Wi,
Fijcher, E., Frau
DHertrich, E., Frau
SXöhntk, I, Arbeit.
Mile, A, Ww.
Völz, W., Fräjer
Wolter, M., Wim.
13E.Gennrich, M.,- VBolfspilegerin
Ambrafas, D., Rentner 3
Yahnk, E., RNeichsangeft. 4
Beterfen, 8 Kraft. Führ.2
Mohwer, E€., Ww.
Nechte Seite
<- Meßgitr. DZ
2 E. Sanny, I.; Kim. (Mes:
fir. 36a) T. 1
Budgereit, I., Arbeit.
Büchmann, HO., Arbeit.
8
8
ECrelmann, V., Www. 4
Feige, K., Ob. Steuerm. 2
2
2
3
2
run
Karnath, A., Arbeit.
Moldenhauer, A., Wiwv.
Mues, F., Kim.
B., Ww.
E., Arbeit.
Dsbahr,
Rarifer,

% 3
2 Reichert, H., Tijhler
Miemer, K., Straßb.Führ.
Sachau, Chr., Wim.
Schneider, F., Arbeit.
Seiler, A., m.
Starf, H., Arbeit.
Wildehmien, A Former 4
4 E. Stadt 8
Bretall, E., arbeit. Erde
Czetalla, &, Frau
Große: Hellweg, Fu Saul
Hing, RN., Arbeit. 2
Maßen, ©. Gärtner 3
Plagge, F., Arbeit. Krdg.
Schöning, W., Rentner 2
Springe, E., AXnvalid.
Vosgerau, W., Krajtfahr. 3
6—10 E. Stadt Kiel
V. Freeje, H., fHädt.Arbeit. 2
SKanfen, H., Invalide
Sohn, R., Klempner
Maas, A., Arbeit. 2
Martenjen, A. Gärtner Erdg.
Mattay, D., Tijchler
a OD
Shomjen, DE. Arbtrin. Fri A
Wiebe, L., Arbeit.
Apel, E., "Borarb. Ss
Bandholz, H., Fräfer
Kröger, E., Ww.
Mohr, K., Heizer
Reimer, A., Arbeit,
— W., Benfionär
Ronewig, K., m. Angeft.
Safırin, C., Rentner
Schwend, H., Plagmeift.
Smolny, M., Labor.Gehilf. 3
10 Albrecht, M., Ww. 2
Brommann, W., Arbeit.
Karpinsti, G., Arbeit. Erdg.
Karzfowiat, M., Heizer 1
Klindradt, M., Ww. 1
Lüde, H., EI. Schweißer
Madeprang, E., Ww.
%
SS
Witt, H., Rentner 2
12 E. Kühl, Ww. (Rollhorn b.
Kevenitedt)
V. Hausverwertung I. Howe
u. Söhne, Holitenftr. 103 I
Ahrens, H., Gerber
Baß, D., Majchinenb. 1
— ., Kraftmführ.
Gill, W.., Kohlenhdl.
Holit, CE, Rentner
SXacobfen, A., Mildhhandl.
Klüver, B., Aw.
Plambee, Sb. Arbeit. 3
Schröder, W., Arbeit. 1
8
N
Seld, AU., Till.
Wulf, I., Ynvalide
<- Hohenzollernring DZ

SGravenfteiner Str.
(Stadtteil Holtenau)
Nah dem Schloß Graven:
jtein benannt
<- Nicdhthofenfir. Z
Linte Seite
1—25 Wiejenland
<- Yägerallee D
27 E. Seld, I., Telephonift.
Seld, E., Schnellaftvert. T:
29 E. Sie, RN., Lotje (König-
{tr. 15)
Bartich,D., A en
Sa A
Salewsti,
a1E Beifig, ., N al Eu
33 E. Riper, W., Ww.
Krufje, F., Maurer
35 E. Göttjh,B.,Bauuntern, 1
Breden,F.,Kanaliteuer. Erdg,
Mohr, W., Poftbote 2
Göttih & Untiedt, Bauges
ihäft T.
Felsheim, SG., Polier H.
87 E. Banjee, X%., Bauer T.
Banfec, E., Ww. 1
NehHte Seite
2 E. Storm, E., Sandwirt
4—18 Wiejenland

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.