IT. zeit Geibelplat — 64 —
2 Bartichat,I., Boftinjp. NR. 2 Rechte Seite 21 Yiedemann, H., Iuft.Wacht-
Behnte, O., Rentner Erdg. | Grundftück geh. 3. Cetberg 14 mftr, 1
WWöhlt, W., Telegr. Inipekt.
Erdg,
3.E. Blund, H., Lehrer 1
Benfien, E., Lehrer Erdg.
Blund, H., Zahnarzt 1
Kiebad, I., Lehrer 2
4 E. Brundief, RN., Privatm.
Erdg.
Alslev, I. AnitterihaTzENtUT
WR
(GR:
Alslev, O., cand. med, 1
Brundiek, F., Kim. Erdg.
Borcher5, 8. Sub
rin
Dobhie, FF. W., Beamt.
Erich, I., fın. Angeft. 3
Sennerjahn, D., Rentumiftr. 1
Seffen, M., Ww. 2
Lauterbach, M., Frau. 3
T., Land.Gejch. 9
MU, Schnei:
Erdg.
Thomjen
Führer
Unterwagner,
der
-<- Geibelallee >
5 E. Unterhorit, E., Mittel-
jOulfonrettor it. NR. Erdg.
Heinemeier, A., Wi. 1
— GE, ten. Ajftitentin | 1
Staa, H., Mitteljhullehrer 2
6E. Hof, FF. Konrektor i,R.Erdg.
Lamp, B., IJuit. Infekt. _ 2
Voß, B., Dr., Zahnarzt T. 1
7 E. Leejemann, E., Ww. Erdg.
Kohnjen, G., Stud.Rat 2
Leejemann, B., Et
in Erde.
— Q., techn. Lehrerin Erdg.
Rohmer, B., Stadtamtm. 1
8 E. Grichjen, E., Ww.
V. Hausverwertung X. Howe
u. Söhne, Holftenfir. 108 I
Alece, W., Dipl. Ing. Krdg.
Tönnies, I., Lehrer 4. N. 2
9 E. Fahrenfrug, H., AWw.
Stender, X., techn. Angelt. 1
<- Uhlandfir. Z
10 E. Hoppe, SG., Mittelichul-
Jehr. 4. RR.
V. Lange, D., Stadtamtm.
V.Käger, H., Stadt.Ob.Selr.
Kuhnhenn, S., Land. Ob.
Yunijpett. - 1
Tümmler, K., Lehrer Erdg.
11 E. Hennings, M., Frau
SchmalmackA., Lehrerin NR.
Voelter,E., Dr.med., Arzt T.
12 E. Vollitedt, C., Mittelichul-
fehr. 1. N.
NER
479
WR
BZubef, B., IJuft. Inipelt. 2
13 E. Behnte, E., Frau 2
E. Behnde, M., Konten
f. N
+
Dibbern, X, Konrektor i. R.1
Doje, C., Ww. Erdg.
<- Hohenzollernring
Geldbeutel
(Stadtteil Neumübhlen-
Dietrichsdorf)
Früher Kühl’s Geldbeutel, eine
Koppel, welche als Holzftapel-
plaß diente und von dem der
Delmüller Kühl 1805 das in
Oppendorf gefchlagene Holz mit
großem Gewinn nach auswärts
verkaufte.
«<- Eelberg DZ
&infe Seite
1 E. Homwaldtswerke AG.
Behntke, X., Schiffbau. 3
Goele, El., Dreher KErdg
Henkel, A., Schloffer 2
Michelien, K., Schmied 2
Neumann, G., Arbeit. 1
Richter, AW., Angeftellt. 3
Schweia, X., Schloffer Erdg.
VBolljtedt, Ch., Arbeit. 1


Grundstück geh. 3. Groß=-Cbhben-
tamp 7
<- Grob-EChbentamp >
Selertitraße
Chrijtian Fürcdhtegott Gellert,
Dichter,
geb. 4.7.1715, geft. 13. 12.1769
<-Haffeldiek8dammer Weg >
Linie Seite
1 eriftiert nicht
3—15 E. Boftbauverein e. SG.
m. b. 9., Kiel
3 Bodmann, O., Boftfacharb. 1
Engel, O., Schloffer Erdg,
Kunfel,G., Roftfacharb, Erdg.
Schlünß, F., Telegr. Hand-
wert. 3
Sell, R., Motor. Schloff. 2
Simonjen, G., Boftfacharb. 1
Wriedt, H., Boitjhaffn. 3
Wulf, R., Boftihafn. 2
Adler, H., Schlof. Erdg.
Altmann, S., Hausdame 1
Dujcher, AU., Boitajlift. 3
Hain, R., Boftihaffn. 3
Hans, W., Boftfacharb. 2
Sadewig, D., Telegr. Bau-
handın. 2
Prehn, H., Boftiadharb. 1
Preuß, Mi, Arbeit. Erdg,
Scheel, E., Ob. Poftichaffn.
a. D. 1
Alex, N., Boftfraftivführ. 2
Bartels, H., Ob. Boftfchaffn.
Brader, E., Ob. Voftichafin. 2
Doovije, E., Kraftwführ. 3
Kaatk, A., Ob. Poftjhaffn. 1
Dsbahr, R., Kraftfahr. 1
Binndw, H., Boftjhafn. 3
Tirhmann, F., Oberdruck,
Bothnann, W., Ob. Poit-
ihafın.
Burmeifter, F., Telegr. Bau:
handın. 1
Ehmte,X., Telegr.Bauhandw.
Hagen, H., Boftichaffn.
Kablowsti, W., Kraftwflihr.3
Kod, K., Roftihafn. 8
Neder, E., Boftaififtentin
Wriedt, I., Boftichaffn. 2
11 Arp, E., Borhandwert. 1
(Srotfopp, W., Boftichafin. 2
Hinrichs, D., Kraftfahr.
Rerbandt, F., Poftfacharb.
Rath, F., Boitichaffn. 3
Thoms, K., Tel.Handwerk. 3
Wentorp, H., Schlofier 2
Zwanziger, R., Roftichaffn. 1
183 Goerfe, M., Kraftwführ.
Hahn, X., Boftwiführ. Erdg,
Ladewig, H., Telegr. Arbeit. 3
Lauersdorf,A., Telegr. Arbeit.
Limburg, F., Boftichafin. 2
Schmidt, K., Boftiacharbeit. 1
Schröder, A., Tel.Bauhand-
wert. 3
Wendlandt, NR., Kraftwführ.2
15 Albert, W., Kraftwführ.
Bäge, E., Ob. Poftichaffn.
Behrenez, W., Kraftmwjühr. 3
Hartwig, O., Kraftwiühr. 3
Hering, A8., Boitichaffn. 2
Nbhode, H., Boitidhafn. 2
Schröder, F., Poftajfilt. 1
Thiede, W., Telegr.Arbeit. 1
17 eriftiert nicht
<- Baftrowfir. DZ
19—28 E. Stadt Kiel
V. Sellmer, Verwalt. (BZa-
ftrowftr. 21)
19 Franz, M., Ww. 1
Dechlte, H., Tijdhler Erdg
Riayda, A., Bol. Spttomftr.
Runge, W., Kraftmwführ. 2
Strobel, M., Www. A
21 Baer, /E., Kunftmaler 2
Knebel, A., Aw. Erdg.
Nonnjen, M., Wi.
or
a
©

23 Dahlmann, €. Yuft. Angeft. 1
Dau, H., Feuermehrm. Erde,
Keteljen, M.,Abrechn.Beamt.
Lange, M., Sanität.
- Mohr, R., Ratswachtmfir.
<- Baul-Flemming-Str. DZ
25—81 E. WohHnungsbaugel. f.
Heimjpar. SG. m. b. H.
(Dammftr. 32)
V. Dudziak, H., Hın. Angeft.
(Nr. 31)
25 Suhr, E., Sandesob.Injpekt.
27 Arp, S., Rundfunk. Kim. T.
Gorgas, R., Reg. Infjpekt. T.
Herzog, E., Nentner 2
Seemund, F., Arbeit. 2
29 E. Saul, S., Uhem.
Schwarz, Th., Verwalt. Injp.
31 Dudziaf, H., Abtl.Leit.
Carlien, I., Lehrer
33 E. Madjen, W., Schiffb.=
Ingen.
Blund, H., Schweiter Erdg,
Dähnis, K., Zijchler 1
35 E. Stadt Kiel
Bauer, H., Schloffermftr. T.
Kijtner, W., Schneider
<- Schüßenpart DZ
37—59 Gärten
Necdhte Seite
GSartenland
Kornbranntweinbrennerei
geh. 3. Haffeldiefsdammer
Weg 49. 51
10a E. Stabt Kiel
V. Rieler Stadtmijfion
FrauenarbeitSftätte T.
Burmeifter, W., Diakon T.
10—16 E. Stadt Kiel
10 V. Sörenjen, S., Angeft. T.
Thiemer, I., Lehrer .R.Erdg.
12 Yaquet, F.,Studienrat Erdg,
Sommer, E.,. Stud. Afjefi. 1
14 Hiden, F., Schifb. Ingen.
Schönde, A., Lehrerin 1
16 Berg,S., Dr.,Ingen. Erdg,
Weigelt, M., Wim. 1
18 ertftiert nicht
20 E. Wohnungsbaugejellichaft
f. Heimjparer (Damm-
ftr. 32)
Kröpelin, H., Verwalt.=
Inipekt.
Laurigen, A., Ww.
Müller, A. Werkzeugdr. Erdg,
Prien, A., Dipl. Voltsw. 1
22 E. wie Nr. 20
Danieljen, W., Stud. Rat
Kronfeldt, G., Sartenplan-
pauf. +
vonSchdlig, Margarete,techn.
Büro T.
— B., Qngen. T.
Timmermann, W., Poftinjp.
24 E.Heimft.Schleswig-Holftein
(Dammftr. 32)
V. Dudziak, H., Fın. Angeit.
(Nr. 31)
Arp, E., Roftinjpekt.
Meißner, R., Stadtajfift.
26 E. Wohnungsbaugejellichaft
f. Heimiparer m. b. OH.
(Dammftr. 32)
V. Dudziak, H., ffın. Angeft.
(Nr. 31)
Chrijtiant, W., Dr. med. vet.,
Stadtob. Tierarzt Krdg.
Kramer, H., Banttfan. 1
28 E. Vollitedt, L., Ww.
30 E. Ehlers, A., Ww.
Gäthje, N., Ww. 2
Yaraufch, R., Bortühr. 1
32 E. Agricolu,D., Landes-Ob.
Infpett.
34 E. Ströde, W., Reichsb.Ob.
Selret. e
Bruhns, B., Modelltijchl.
Gröpper, H., Handelsvertr. T.
36 E. Mojer, M., Techn. Stadt:
amtm. a. D.
Butenjhön, A, Affiftentin

Gerhardftr,
38 E. Stadt Kiel
Boldt, X., Landwirtichaftsrat
Böttger, €, Dr, Stadt:
Med.Rat :
40 E. Rlarmann, X, Apotheek.
4E A ., Nbf. Beamt.
a
Kerel, Dr., Hugo, Yurift
Müller, H., Dipl.Ing. 2
44 E. Lippert, I., Ingen.
Babif, K., Ob. Maichin. 2
Langhoff, H., Dipl. Ing. T.
Gärten
<- Schüßenpart
<- Schüßenwall
Georg-Pfingiten-
Straße
(Stadtteil Gaarden-Oft)
Georg Wilhelm Bfingiten, Prof.
Begründer d. Taubftummenfüir-
jorge in Schleswig-Holftein,
geb. 3. 5. 1746 in Kiel,
geft. 1827 in Schleswig.
<- Raijerftr, DZ
Linke Seite
21 E. Pries, E., Klavierlehrerin
Fijcher, A, Werftinjpekt. 2
Green, I., Rentenempf. 1
Hallupp, NR., Rentner
Merjch, K., Werfkzeugichleif. 4
aproth, A., Konftrutt. 2
— W., Marjchinenb. 2
Prices, C., Ob. Bofjtijetr. a.D.
Scheuer, A., Reg. Injpeit. 1
Strohforb, H., Aw. 4
Tichanter, A., Verwalt. Ser.
Walther, A, Büroangeft. 3
22 E. Buich, H., Fiiche (Nee-
perbahn 13)
Carftens, W., Drechiler
Evert, G., Samen
Bauftellen
<- Reeperbahn <-
Georgitraße
(Stadtteil Neunmlihlen-
Dietrichsdorf)
Nach dem Begründer der
Howaldtsmwerke, Kommerzienrat
Georg Howaldt, benannt
<- Langer Rehm >
NedhHte Seite
1. 3 eriftiert nicht
5 E. Ruther, D., Wächter
(Steinfamp 18)
Horn, H., Schriftjeß,.
Möller, Ch., Arbeit.
Noft, F., Zijhler
7 E. Schwarz, E., Maurer
9 E. Boller, M., Ww.
Boller, O., Bootsbauer
11 E. Zräger, N., Mentner
Träger, A., Schiffbau.
13 E. Yörgenjen, YM., LQofonwot.
Führer
15 E. Rairies, M., Rentner
17 E. Bade, E., Schiffb.
19 E. Lühr, H., Rentner
21 E. Röfter, A., Rentner
23 E. Lange, W,, Schifszinum.
25 E. Miet, H., Yuvalide
27 E. Ahrens, F., Mentner
29 E. led, W., Schlofjer
Girrens, I, Näherin
31 E. Tiedje, E., Kalfulat.
33 E. Nönjeldt, E., Ww.
Mönielbt, H., HFın. Angelt.
35 E. Grimm, S., Ww.
37 E. Vanjelow, R., Angler“
bau 7
39 E. Stollbohm, H., Rentner
Tom, W., Eleftromont.
41 E. Kröger, R., Rentner
43 E. Schlüter, I., Nieter
45 E. Hamann, D.
Effenberger, M., Haushäl-
terin


47 E. Lippte, H., Arbeit.
Schwinger, E., Monteur
49 E. Wagner, E., Rentner
51 E. Bauer, H., Mufik.
Bauer, K., Arbeit.
53 E. Brutlof, K., Rentner
55 E.-Rofjfenfeld,WA.,Majchinenb.
NRofjenfeld, H., Motoren=
Schloffer
57 E. Schulz, H., Mar. Ob.
Werfmitr. a. D.
59 E. Wienroth, E., Maurer
61 E. Nath, O., Rentner
63 E. Chmjen, E., Arbeit,
Linfe Seite
2. 4 eriftiert nicht
6 E. Gamm CE, Ynvalide
SGamm, I., Arbeiter
8 E. Sell, G., Dreher
10 E. Lafreng, M., Wiv.
Laireng, W., Anichläg.
12 E. Hoejch, S., Wi.
14 E. Bruhn, A., Ww.
Bruhn, X., Kraftwführ.
16 E. Stich, E., Ww.
Stich, R., Schifb.Helf.
18 E. Hagelftein, F., Dreher
20 E. Meier, E., Schiffbau.
Kroll, H. Bootsbau
22 E. Dibbern, H., Rentner
Retter, G., Aw.
24 E. Feldten, F., Arbeit.
26 E. Rlupp, X., Kalkulat.
28 E. Sandow,E.,Schuhmmftr.
30 E. Stender, H., Wachtm.
32 E. Rienm, E., Ww.
Klemnm, Andr., Schloffer
— Aug., Schloffer
34 E. Behrens, H., Yuvalide
Schuppan, H., Modelltijchler
36 E. Lüth, W., Ww.
38 E. Brinkmann, E., Schiffs-
zimmerm.
E. Brinkmann, W., Schloffer
Kubertött, A., Invalide
40 E. Behrend, E., Ww.
42 E. Schmidt, E., Wiw.
44 E. Yvens, M., Zimmerm,
46 E. Dovormann, A., Invalide
48 E. Kraufe,H., Inbvalide
50 E. Bentien, Chr., Aw.
Ernit, B., Arbeit.
52 E. Auerbach, E., Wwe
Deike, .W., Flugz.Schloff. 1
54 E. Hußieldt, Ch., Rentner
56 E. Bölfe, M., Ob. Wächter
58 E. Meyer, N., Wi.
60 E. Füfting, F., Iuvalide
62 E. Qythje, Th., Aw.
Iöhnf, E., Maurer
64 E. Stölting, E., Rentner
<- Bernhardfir. DZ
Gerbergang
Gang vom. Kuhberg nach den |
Gerbereien am Waltkerdamm
<- Kl. Rubhberg DZ
1 geb. 3. Gr. Rubhberg 20
3 geb. 3. Gr. Ruhberg 16
Gerhardftraße
Gerhard IM, der Große,
Graf von Holftein,
1292—1340
(Straßenbild j. nächite Spalte)
<< Annenftr. DZ
Linfe Seite
IE. Bötel, G., Gaftw. T. Erdg.“
(Sungmannftr, 15)
Blod, S., RNentnerin 3:8
Einfeldt, K., DON
Kabijch, E., Wertmftr.
Kriejchen, X., Büchjenm. 2
Lafjen, A., Wem. 1
— ., Majchinendb. Erdg.
Loetwvrigkeit, H., Schloffer
Meyer, F., Seemann 4
Weidemann, F., Anichläger 3
< Yungmannfir, Ze

ä
a
+

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.