Hranzinsallee
N
104 E. Secich, ©., Wow.
106 Meyer, Th., Invalide
108 E. Runtel, U., Dreher
110 E. Wendt, %., Mar. Wert:
führer a. D.
<- Plöner Str. Z
112 E, Brünning, K., Wo.
114 E, Ronegen, S., Ynvalide
Konegen, I., Zigarren
116 E. Göjch, B., Wiv.
Herpichböhn, K., Ob. Mafjch.=
Maat
Nobe, B., Dreher
18 E. Bujch, E., Schiffbauer
Simoneit, £., Schlachter 1
120 E. Köhler, W., Torp.Schl.
122 E. Schindeler, W., Modell
Michl.
Schindeler, A., Rentner
24°E. GCbhrijten,. E., Mar.
Werfführ. a. D.
126 E. Merbach, H., Invalide
Merbach, H., Maler
128 E, Clement, &., Rentner
130 E. Rubalsti, B., Keffel-
ihmiecd
Sondermann, B., Dreher
<- GEijenbahnübergang
132 E. Otto, C., Nentner
134 E. Sellheim, F., Beamt.
a. Di Erdg.
Kröger, N., Heizer
Sellheinı, H., Angel. Erde.
Tiebufch, E., Kupferfchm.
<- Rojadowstyfir. DZ
136—142 eriftiert nicht
144 E. Nojenfeld, O., Schiffs
ing. a. D.
146 E. Zimmermann, G., See-
“mann
148 E. Sitan, Ch., Maurerpol.
150 V. Vespermann, F., Nentn.
152 E. Wolff, A, Werkmitz.
154 E. Nagogfi, A., Mar.-
„Werkführ. a. D.
Lüthje, O., Zeichn.
156 E. Möller, AU., Kapitän
158-E. Naumann, E., Wi.
160 E. Danowsti, R., Yuval.
162 E, Heiden, H., Schloffer
164 E. Heinrich, W., Schuhm.
166 E. Biefemer, XW., Mar. Ob.
Werkmftr. a. D.
168 E. Rodhwedder, F., Nentner
170 V, Reterfen, H., Rentner
172 Ströh, U., Ww.
174 E, Hain, M., Klempner
Hain, W., Majch.
Schröder, A., Feinblech.
176 E. Wulf, E., Kalkulat.
178 E. Stolle, O., Heljer
Stolle, &., Arbeit.’
E. Schwien, ., Rentner
Barejel, W., Konftrutt.
182 E. riesnig, B., Lohn:
buchhalt.
8 Beyer, D., Invalide
Se E. Schuldt, X., Bootfteurer
88 Arp, N., Maichinenbau.
— ß., Mod. Zichl.
Rogge, F., Ww.
190 E. Claußen, B., Lichtpauf.
<- Federmannjtr. DZ
192 eriftiert nicht
194 V. Weber, W., Rentner
Höppner, F., Maichinen-
1 ichloffer
96 Schlüter, W., Rentner
98 AUrp, ©., Schloff.
205 Hier D., Werfführ. a. D.
E. Bath, G., Wiegenftr.
202 E. Galeiw, M., Wow.
ale, H., Schmied
Sg blo M., Han. Anz
eitellte
204 E. Aeffig, R., Neichsb.
0er mn
e, 8., Dreher Erdg.
Seffig, O., Meieriit
Sr E. Schaar, E., Wr.
Köhler, A., Vorzeichn.
— W., Rentner
=210 Horn, R., Bootsb.
212 Donarh, E., Heizer
214 E. Anderjen, AW., Feuer
wehrm.
216 E. Funde, A, Eigentüm.
(Auguftenftr. 76)
Cornelius, H., Mechanik.
Scheel, E€., Schmied
218 Wache, X., Ww.
Seffen, Q., Mechanik.
220 V. Ruth jen., F., Rentner
Ruth jun., F., Schweißer
222 E. Neumann, I., Rentner
<- Niffenftr,
Hreiligrathitraße
Ferdinand Freiligrath, Dichter
geb. 17.6.1810, geft. 18.3. 1876
<- Schillerfir. D
Linfe Seite
1 E. Wenfin, Gejchw.
Burmefter, L., WW. 2
Carow,L8., Dr. Bantprokurift
Horn, H., Ob. Poftinjpeft,
Klog, O., Fabrit. T. 1
Kronde, F., Prof., Ob. Stud.
Nat N. UT 2
Lindner, I, Wo. 8
Matthias, F., Ob. Stud.
Direktorin
Wenfin, X., Stud. Affeforin
Wil, E., Ww. X
E. Runze, N., Mechanik.
(Ausland)
V Mohr, I, Bol. Inijpekt. 1
VBöhrs, W., Steuerberat. 2
Döjcher, K., Ingen. KErdg,
Hedler, K., Steuerinjpekt. 1
Manger, E., Lehrerin 8
MNading, I, Bermw.Ajtijt. 3
Sandfuchs, E., Tel. Ob.
Werkuftr. vg
Siebten, X, Lehrer Krdg.
E. Nofenfeld, I, Feinmech.
Carftenjen, I, Benfionär 1
Dohje, H., Ingen.
Drefjel, A., Ingen. 3
Henningjen, YA, Gebrauchs-
werb,
NXach, H., Ob. Stadtjekvet, 1
Kienze, M., Ww. 2
Kolbow, M., Wi. 8
E. Bufie, A. Werkhufte. Erdg,
Hellmuth, A, Tel. Ob:
Werkunftr. u = £
Koch, W., Reg.ODb.Infpekt. 3
Röhlmanız, A, Werkftatt:
vorfteh.
Richter, A., Verw.Ob.Injp.
Rojengarth, M., Ww. 2
Seifert, M., Wiv.
Welches, A., Steuerinfpekt. 1
9 E. Schulz, D., Dipl.Optiker
(Schillerfir, 17)
V. Schulz, M., Dipl.Optit. 2
Berg, W., Sand. Umtm. T. 1
Bronfch, E.,Konrektor a. D.2
Flohr8, F., Abteilgsleit. Erde,
Haß, F., Ob.Steuerinjpeft. 3
Lefeber, A., Torped. Ingen.
1
a. D.
Schulz, HD. IP. Erdg.
Seil, I., Mar. Iujt. Ober
inipett.
Treptow, B., Betr. Ingen. 3
11 E. Yahn, Chr., Revifor
Werangelfir. 36)
V. Büfen, I, Werkmftr. Erde,
Dedert, E., Wiv. 2
Harms, B., Kim. 1
Hein, A., Ww. T
Höhne, L., Wi. Erdg.
Hülsberg, W., Bürovorfteh.
Dertel, E., Ww. 3
Erdg.
©
or
|
Reterjen, M., Ww.
Reimann, H., Beamt. 8
Noeper, D., Kfm.
Xrede, H., Boftinjpekt. 3
13 E Möller, H., Stadtaffift.
UN
Baum, K., LTelegr. Infpelkt.
Buerkamp, D., Ww. 8


DT
13 Duntjch, A., Mar. Sekr. 1. R.
Fiedler, S., Ww. Erdg.
Mafjorsiy, K., tim. Angeft.
Prien, SG., Kim. 2
Schröder, A.,Beterinärrati. N.
Nechte Seite
E. Reimer, H., Architekt
(Hamburger Chauffee 142)
V. Yöns, I, Zijdler Erde,

Berg, £., Ingen. 83
Falch, H., Ob.Leutun., Dipl.
Ingen,.
Gojau, H., Magijtr. Rat
öns, Y., Zijchler
Löjchentohl, K., techn. Tel,
2
Snfp-
Roth, K., Gew.Dberlehr,
Schlie, E., Ww. $
— %., Dipl.VBoltswirt
Sievertjen, M., Lehrerin 1
E. Stadt Kiel
Stadtgartenamt T.
Begemann, Arbeit.
<- Hohenzollernring
»

Frenffenftraße
(Stadtteil Pries)
Gufjtav Frenffen, Dichter
geb. 19. 10. 1868
<- Redinstamp >
Linke Seite
Die nicht mit E. bezeichneten
Grundstücke geh: d. Bauz
genoffenfchaft Eigenheim
Bauftellen
25 E. Lott, E., Bohrer
27 Strejemann, R., Schleifer
29 E. Gartijer, V., Lehrer
Biß, O., Mevijor Erdg.
Sport-Club Fr‘ort v. 1908
Bauitellen
83 E. Deder & Sönnichjen,
+ Bauunternefnuung
Kühler, AU., Schloffer
35 E. Baugenoffenjchaft Pries
SG.m.b.5. (Kiel: Pries)
Beck, K., Mevijor
Bufjch, H., Dreher
87 E. Waad, Q., Torpedo-
Schloffer
39 E. Haußmann, M., Wıv.
Nechte Seite
14 E. Thomajen, O., Schloffer
16 E. Biß, I, Rentner
18 E.Neeljen,&., Mitteljchullehr.
Bund f. deutiche Kirche, Sau
Schlesw.=Holit, T.
20 E. Kraak, D., Arbeit.
E., Schloffe
22 E. Haar, E., Ww.
Haar, A., Zijchlevmftr.
24 E. Detlefjen, W., Lorpedo-
Schloffer
Tamm, YWA., Ingen. 1
26 E. Koch, G., Rentner
Koch, H., Frijeurin
28 E. Boot, A.,, Bauführ.
(Lütjenburger Str. 90)
Hagge, I. techn. Angeft.
Tiedemann, E., Ingen.
30 E. Saß, W., Schloffer
32 E. Dittmann,H.,Stadtaffift.
34 E. Doje, D., Wow.
E, Sienfee, A. Nentner (Pros
jen&d. Str. 31)
Straßburger, A., Stabsgefr.
36 E.” Kette, W., Schloffer
(Ecernförde)
V. Godelmann, E., Rentner
<- Ottomar-Enfing-Str. DZ
Frerich-Frerichs-
Allee
(Stadtteil Wit)
<- Yrojensdorfer Sir. Ze
Die nicht mit E, bezeichneten
Grundjtüde gehören der
Marine-Baugenoffenjchaft
ee S. m. DD


Hriedenftr.

Linke. Seite
1 Ludwig, A., Mentner
3 Wigger, F., Ww.
VBos, W., Laboranı
5 Heije, H., techn Angelt.
7 Matthießen, L., Mar. Ob.
Werkmfir.
E. Weib, A., techn. Angeitellt.
11 Wieiffer, R., Ob.Majch. Mt.
13 Yochimjen, F., Technik.
15 E. Geblfe, I., Seemann
17 V. Kriening, M., Ma:
gazinvorarb.
19 Engel, A, Ob. Lagermfir.
a. D.
— CElfr., Arbirin.
— G., Angeft.
— W., Angelt.
Roczy, Irma
Sutomwigfi, I., Modelltijchl.
Rechte Seite
2 Albrecht, E., Tijchler
— W., Ob. Lagermfir.
4 E. Waitjchies, D., Majch.
Schlofl.
6 E. Gelfert, D., Heizer
8 Schulz, W., Angeftellt.
10 E. Münder, A, Buchhalt.
12 E. Gebert, Xh., Ww.
14 E. Offelmann, R., Rentner
Dfelmann, F., Angeft. 1
16 E. Burow, G., Majchin.
18 E. Schirdewahn, K., techn.
Angelt.
Schierdewahn, G., AmtSgebh.
20 Rnobel, K., Magaz.-Arbeit.
<- Feldmart
Frerichsftraße
Dr. Friedr. Iheod. v. Frerichs,
Wirkk. Geh. Ob.-Medizinalrat,
Prof. an der Univerfität Kiel
1850, geb. 24. 3. 1819,
geft. 14. 3. 1885.
<- Mebjir. DZ
Linfe Seite
1 eriftiert nicht
38 E. Sellborn‘jhe Erben
E. Sellborn, N., Bürovor-
{teh. (Hanjaftr. 7)
Balz, E., Monteur 1
Böhner, I., Konditor $
2

Carftens, W., Kelln.
Groth, G., Bauhandivertk.
Hübner, K., fm. Angeit.
MNieljen, H., Tijhler Erdg,
Miren, A., Rohn. Beamt.
Möfide, SG., Archivar 2
E. Danijch, A, Schneider-
mtr. T. 1
Ihrens, F., Handel&m.Erdg,
— M., Former 1
Kruje, F., Nieter Erdg,
Nichuus, E., Nentner 8
Nathje, B., Ww. 8
Su
Seifert, A., Rentner 8
Wohnradt, ECh., Ob. oft:
jchaffner a 2
«De
E. Scholz, W., InvalideErdg,
Boyjen, M., Schweißer
Geijel, A, Www. 2
Holzte, B., Wi.
Muhländer, M., Verkäuferin 3
Sandhop, B., techn. Angeft.3
Terlinden, G., Mar.Ungeh. 1
YWelslau, M., Aw. Krdg.
9 E. Bock, I. Arbeit. 2
Bumann, E., Schlofermfir. 1
Groß, E., Elettrif, Erde.
Böhlmann, O., Arbeit. 3
Nadzewsti, N., Aw. Y
Sah, O., Tijchler 1
Wahls, B., Ww.
Weber, F., Regiitrat. 8
11 E. Gimndt, $., Bürvangeit.
Yacobs, I., Erpedient 1
Klinge, W., Hm. Angeft. 2
Komwalif, G., Feuerwehrm. 8
Kuhn, N., Angeit. Erdg,
Lange, H., Ingen. 3
3

11. Teil
11 Niefe,E. Verw.Angeft. Erdg.
Peterjen, H., VBerw,Angeft.1
Teich, O., Hın. Angeft. 2
Troft, H., Werkuftr. 3
Wolf, H., Angeftellt. 1
BHegenhagen, W., Mechanik.2
Nechte Seite
eriftiert nicht
E. Schnad, I., Rentner 1
Arpe, W., Filialleiter
Bedmann, 6., Schloffer 3
Brandt, G., Kontoriftin Krde.
Denno, H., Schloffer 2
Meimerjtorf,R., Desinfektor3
Warweg, H., Rentner
Bipplies, N., Schloffer 2
E. Proge, Th., Rentner Erdg.
Freitag, F., Wow.
Sepjen, H., Invalide 1
Koljchöwsty, K., Feinmechan.
Schröder, K., Pol. Miir.
Wieje, A., Rentner 3
Wilhelms, Käte, PlättereiT,
— Q., Wajcherei T. 2
Wolf, B., Bäder 1
E. Kraufe, G., Malermftr. T.
Caye, R., Dachdecker 8
en)
ko
%
Ehlers, Ch., Frau Erdg
Haad, O., Bäcker Erdg.
Horn, F., Zijchler %
Laß, G., Yult. Ajfift. Erde.
Schwalonsty, F., Arbeit. 2
Sprödt, M., Werkmftr. a.D.3
Wenzel, H., Kraftw., Führ,
10 E. Neimers, H., Kim.
(Hamburg)
V. Holit, M., Buchhalterin
(Sriefingerfir. 10)
Arlt, St., Baugeichäft 2
Außendahl, M., Ww.
Berbig,N., Leutn.d.Mar.a.D.
Drejeler, S., Wi.
Gollniich, F., Rbf.Beamt. 2
Kolbe, A., Betriebsmftr. 1
Roppe, A., Majchinift 3
Schütt, E., Ww. 1
<- Hohenftaufenting >
12 E. Fromeyer, W., Werkunftr.
Klabund, F., Lagerift Erde.
MNejftler, B., Hauptkaff. 2
Rietich, O., Werftbuchhalt.1
Schildberg,W., Ingen.Erdg,
Werner, H., Krim. Ob. Affefl. 3
YWerfch, N., Meichsfinanz-
beamt, x
Weitphal, N., Regiftratur-
vorft. 3

Hriedenftrafße
(Stadtteil Elerbet)
<- Ballaftberg >
Linte Seite
1—9 eriftiert nicht
11 Kirche
E. Bugenhagen = Kirchen-
gemeinde
13 E. Bugenhagen = Kirchen»
gemeinde
Kröger, D., Bafjtor T.
Fuhiteig 3. Ernit-Friedrih=Str.
15 E. Ray, W.,Milchhdir. Erdg,
Fenjch, K., Werkzeugfchleif.
Fide, M., Ww.
Lorenz, R., Schweißer
— D., Schweißer
Lühr, H., Maid. Schloff.
Nebehn, I., Rentner
Sig, F., Ww. 1
Necder, Ch., Rentner 2
17 E. Kempfer, N., Rentner
(Nr. 19)
Banneet, H., Majchinenarb.
Bujch,F., Lehrl.Ausbild.Erdg,
Henke, F., Kupferjehm. 3
Herrmann, D.,Keffeljdhnicd 1
Mai, B., Www. 8
Pauftian, A., Ww.
Reterfen,W., NentnerinErdg,
Neichert, N., Aw. 2
Schwarten, H., Arbeit. 2

Trautieh,A., Ob. Stüdmfir, 2

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.