® “ x
Fichteftr. — 51 — HZämijdhe Str. 2X. zeit
BEN HENKE
4 Beß, R., Bimmermitz. 17/13 E. Wörpel, H.,Reichsangeft. , 29 E.Siemons, O., RNeftaurant 5 Meinhard, M., Ww. 2 ı 29 Lipfius, Gertrud, Seemann8
Siallas, a, Verw,Inijp. 1 |15 E. Feldhujen, N., Steuerfekr. „‚Mitoria‘ Weiß, K., Verkäuferin 4 ausrüftungen Erdg.
Dahmen, B. Mar. Art. Ob. Mt. | 17 E. Groth, H., Arbeit. Simons, D., Rentner 7 E. Cofte‘8 Erben Vermehren, A., Speifetvirt
Seoböje H., Db. ine 19 E. Rahmeier, A., Drehiheib. — W., Steward 2 V. Cofte, 5., Kim. T. 1 WöbsEs, E., Rentner 8
Röhn, G., Ww. Wärt. 831 E. Stadt Kiel Cofte- Drogerie T. &- Wall. ->
Dordhouft, M., Bofiafn.
Schneider, W., Maichintit 3
Wulf, &., Omnibusführ. 4
Ahrens, B., Preffeitenogr. 1
Grau, E,, or Ob.Mitr. a.D.
Habermann, O., Tijoler 3
Hamer,., techn. Angeft. Erde.
Harın, W., Stadtiefr. 1
Müller, W., Krim. Ob. Affijt.2
Sell, N., Arbeit. Erde.
8 Stollberg, 5. Verforg.Anw.8
eder, 6., Sal. Erdg.
Gärtner, W., Mafchinift 5
Harms, ©., Wi. 2
Be DM Ob. aan
eta .„„ Fernichrei
Ob. Mi. BE Er
dg.
Qaubenthat, F- Oberjteternt 1
Meier, F., Dberfteuerm.
Nojenbuie, Q., Mar. Sale
10-92 E. Deutiches Reich
V. Rarfties, F., Leutn. a. D.
(Holtenauer Str. 210)
Öltefche,A., Waffenob.-NRevif.
rüger, W., Magazinmftr.
12 Oönitein, R., Artill.Mt.
2 Dahmte,E., Verwalt. Affift.2
ee MM, Vermwalt, Angeft.
Kühn, W., Mar.Angeh. 1
Müller, S., Bootsmt. 1
Nowad, %., Bür.Angeft.Erdg.
Somalenberg, D., Mar.
14V N anliet: Leutn. a. 5
>
(Retitfir.)
Klare, D., Wow. S
— OD. Ob.Fachfhullehr.
Krüger, O., Feldw. 1
Schweers, X.,
Ob. Maid.
Er
ef. dg.
16 Dreier, M., Mufit. Feldww.
Härtel, F., Reg. Setr. x
Lemte, R., Majchinift 1
Neumann, N., Waffentvart 2
Somidten techn. Affift.2
az X, D6. a
18 Hennig, G., Rapit. gan 2
Meißner, € ‚Kapit.Leutn.(X.)
Sorge, S., Rorv.Rapit. 1
20 Dähne, E., Majdchinijit 2
Gemein 2, , Ob.Leutn. 3. S.
(€) 1
zn I. Dbd. Geruchrein,
En ". Maichinift 1
Salt, $., Db.Sign.Mitr. Erde.
Metiner, A, Wafjfenw. Erdg,
Racch, G., Ob.Funknt. Erde.
DHänij, €, Leutn.z3.S.a.D. 1
Härcher, A., Verwalt. Sa 3
Keften, A, Majch.M
Liejchte, W., RE EGE:
Schönfeld, R., Bootsm. Erde.
Tiemann, F., Amtsgeh. 1
<< Rleiftftr. Z

Hinkfelberg
(Stadtteil Gaarden-Sübd)
Benannt nach dem ftäbhtijchen
afferturm Finfelberg
(Alter Flurname)
<- Betersburger Weg DZ
N ohne E. bezeichneten Grund:
€ gehören ber Stabt Kiel
IE Linke Seite
Hamann, R., Angeftellt.
13 E. Engel, we wider
SED D., Angeftellt.
Riemann, W., Tel. Handiv.
Beil, N., Arbeit,
Brenter, D., Schloffer
E. Dehrtmann, $., Majdhiniit
u Wohler, E., Schloffer
E. Danter, A., Poftichafin.

Rielmann, A., Schloffer
21 E. Smenfjon, I., Schloffer
23E. Sn TR SENSE
1.
Boldt, F., Straßbjhaffn.
Landf{hoof, B., Zijhler
RNechte Seite
2 E. Rabhl, E., Abteil. Leit.
4 E. Dahl, E., Poftfekr.
6 E. Wendt, H., Boltichaffn.
8 E. Briügmann, W., Ma:
jOhinenbauer
fe $., Ob. Boftihaffn.
10 E Cut E., Angeftellt.
12 E. Wilhelmi,B.,Neichshahn-
Beamter
14 E. Schnad, H., Leiter
16 E. Beder, A., Ww.
18 E. Böttger, W., Maf{chinenb.
E. Böttger, W., Ob. Poft-
ihaffn.
20 E. Blume, B., Wo.
22 E. Habermann, N., Steuer»
jefvetär
24 E. Leipold, A., Berw.Infpeft.
26 E. Teste, W., Ob. Poftihaffn.
28 E. Nöhren, I., Rentner
30 E. Stadt Kiel
Mbrecht, G., Mafchinenb.
Bahr, W., Arbeit.
Imm, D., Zafler
Klein, A., Heizer 7
<- Feldmart Z
Hijdherftraße
(VBorm. RMitterftr.) bei der Grüne
dung Kiel8 angelegte Straße.
<- Schloßftr. Ze
Linke Seite
1 E. Pape, A., Althdl.
3 eriftiert nicht
5 Garagen
E. Borcher8, D., Kim.
(X%ägersberg 12a)

7 E. Mein, E., Wo. 1
V. Rein, F., Kellner 2
Baafjch, W., Bohrer
Safinsky, A., Frau H.
Vehmtubhl, N., Schlofier 1
Reinhardt, G., Arbeit.
Schulte, St., Arbeit. H.
Wejenick, B., Arbeit.
Wriedt, H., Schmied H.
9 E. Stadt Kiel
V. Stod, H., Seemann 1
Gundlach, W.,DachdeA.Erdg,
Kronfeld, O., Hausbdien. "1
Saffen, A., Arbeit.
11—15 Bauftellen
17—21 Fabr. Abbruch
23 E. ungenannt
Arendt, W., Kfm. 2
BVBeder, H., Kfm. 8
See, E., techn. Angeftellt. 1
Unterainer, A. Kocdhfraukrdg.
25 E. Beter8, I., Eigentum.
(Boieftr. 10)
Brammer, An Handelsm. 1
BE N Arbeit. 1.
Horn, €, Ww. H.1
Kaledi, W., Hobler
$laizievSti, A., Hilfsarb.
Muntau, E., Arbeit,
Meemt8, Ih., Nieter 2
Spring, T Bucdhbind. 3
BE „ Motorbootführ.
Erdg.
27 E Hirfch, A., An, S.Dir[ch,
Pfandhaus T.
Sreulich, F., Schweißer 3
Qütt, A, Arbtrin,
Mobhr, E., Arbeit. “zo
Morig, M., Rentnerin 1
Spengler, £., Wehrm.Angeft.

V. Schimon, R., Kochtüche
<- Zum Kuhfelde Z
88 geb. 3. Bum Kubhfelde 2
<- Wall >
Rechte Seite
2.4 E. Wil, E., Kfm. 1
Dunit, E., Speijewirtichaft
Kald, F., Schmied Krdg.
Bufch, N., Anfchläg.
Rudolf, E., Nentner 8
Schmid, W., Mechanik. 3
Sievert, C., Dreher
E. Stadt Kiel
V. Febderwifch, E., Rentner 2
Paajch, B., Nentnerin 8
Popp, M., Wiv. -
Sprenglewsti, F., Heizer
Tiedemann, 6. ‚Rentner Erdg.
E. Borcher8, N., Frau
(Jägersberg 12a)
Borcher8, D., Lampen T.
Senfen, K., Frau 1
Rleger, R., Arbeit. 3
Scheffler, W.,Elektrojchweiß.2
10 E. mie Nr. 6
V. Stat, $., Verwalt.
EngeNänder, B., Frijfeur
Kuhne, H., Frau 2
Rape, W., Schuhwr.
Thomfen, A., Kellner 3
12 E. Bape, A., Kfm. ie
ftraße 1
Rape, A., Wwv.
_— Werner, Althdl. Erde
14 E. Will, Margarethe, Ww.
Grone, H., Mufik.
Mohr, A, Frl.
Nemzak, Klempner T.
14a E. Haufchildt, W., Bau-
unternehm. (Waikftr, 72)
Barfkoiv, H., Mar.Buchführ. 1
GEdl, X., Kapellmftr.
Schulz, N., Arbeit. Erdg.
Springer, W., Arbeit. 2
Stöterau, A, Lagerarb.
Streit, R., Heizer 3
Wötjen, H.,Motorbts.Führ. T.
14b fj. a. Flämijche Str. 19
E. Qafrenk, A, Ww.
Seurig, D., Tape.
Stange, F.,Motorbootführ. T.
Trudning, D., Lagerarb.
16—22 Bauftellen
24 u. 26 E. Stadt Kiel
24 Urndt, N., Steinhau. 1
Frieje, O., Frau
Sielow, W., Arbeit. Erdg.
Wendens, C., Arbeit.
fim. Angeft.
Arbeit.
26 V. Mert, D.,
d’Agoftin, H., 2
£., Wm 1
Haufchildt, F., Arbeit.
Pape, C., Arbeit. 2
Repenning, F., Arbeit. 2
Soltau, E., Arbeit. 2
Sorg, X., Schlofjfer Erdg.
Turowsfy, G., Rentner 2
<- Hinter der Mauer DZ
Hämifhe Straße
Benannt nach den hei der
Gründung Kiel8 im 13. Yahr-
hundert beteiligten Flamen.
<- Martt- >
Linke Seite
1. 3 f. a. Schloßfir. 2—8
5 E. Stabt Kiel
Blumenau, W.,Poftinjpekt, 3
Cajati, A., Rentner 2
Frey, I., Frau, Mafchinen:
buchhalt. 1
Lammersweiler, H., Speifje=
haus
Nagel, G., Frau 4
Reterfen, W., Rentner 1
ker
%


Bollmann, I. BuchdrudereiT.
Stobhte, X., Filialleiterin
9 E. Borchers, DO., Kim.
U 12a)
Kipp, I. E., Porzellan T.
Köiter, X, vorm. I. Kipp,
Kafeeröfterei T.
Quait, L., Ww. 2
Mieden, A., Filialleiterin 3
11 E. Borcher8, N., Frau
(Yägersberg 12a
Kr W., Glettrogtoie:
dig
„Rilie”, LBrotfabrif (Bitiate)
13 E. Holitein, O., Frau,
(Vechta 1. Didenba.)
V. Hausvermertung I. Howe
u. Söhne, Holftenftr. 103 I
Büfing, E., Ww. 2
Harder, B., Ww.. T. 1
— W., Korbmöbel T.
Höhne, A., Schneidermftr.
Holftein, A., Stadtangeft. 3
-— M., Wow. T. 2
Stoltenberg, $., Schuhm. 3
15 E. Mömwius, G., Kohlen
(Schloßftr. 15)
Berens, C., Buchdrucerei T.
Berg, A., "Bücdjenmftr.
Brühan, X., Althandel
Deutjche eb T
Hargens, W., Fabrit. Erdg.
Marren, L., “Drogiit Erde
Meyer, E., "qm
— %., Lroturiit
Nemzek,K.,Klempnerei T. Hof
NMathmann, &., Angeftellt.
Nipp, A., Tijhlerei
MNMober, B., Frijeur 1
Rüdiger, W., Schloffer H.
Ulrich, M., Ww. 2
17 E. Schaidt, E., (Georg
Oheim) Buchdruck. T.
van EA 6. > & Boon,
D-
Do Bee Def. T.
19 E. Qafreng, A, Wo.
V. Claufen, Dr., Rechtsaniv.
(Walferdamm 1)
Berlin, A., Arbeit. Hl.
Ken GEleftrogroßhbl. T.
Heinjen, E., Zimmerm. H.
Yeb, D., Räucherer ®
Rjär, W., Photogr.Atelier 1
Mordhorft, H., Makichnei-
derei T.
Schorge, X., Heizer Erdg.
Schwarz, F., Fiicher H.
Bieriads, M., Schwefter L.NR.2
21 u. 23 E, Stadt Kiel
21 Knapp, H., Gaitım., „See:
mannshaus“ T.
SM. der N.S.D.A.R. Mar.»
Standarte 44 T. H.1
23 Yenjen, M., Arbeit,
Filter, E., Wo.
eterjon, K., Helfer
Schmibdtte, $. Arbeit.
Schütt, G., entner -
Woelte, F., Arbeit.
25 E. Keller‘ iche Erben
V. Will, W., Kohlenhdl. T.
Dedner, R., Hoteldien. 2
Keller, X. E., Aude’8 NoHf.
Spirituofen T.
Loebell, F., Seemann 3
Will, A., Vertreterin
27 E. Bialet, B., Saftıv. T.
FYenfen, ®., Gaftw.
Neczewicz, Ge, Frau 2
<- Hinter der Mauer >
29 E. Stabt“ en
V.- Qöger,. 3.
Edlefjen, O., N NEGalapn
gerin
Greve, X., Färberei Erde
Hanjen, A., Kellner 8
Höger, I, Kim. 2
ij .Korie8, F., Schloffermftr. 1

Rechte Seite
2a j. a. Nitolaitirchhof 1
E. Cy.:Juth.Rircheng.-Berb. T.
Hanfen, W., Kirchenbaumftr,
elta, R., Bote
2 E. Roch, H., Tabat Krdg.
Claußen, R., Schlachter
Ever8, O., Schloffer 3
Körner, H., Dd. Poftihaffn. 3
Scheer, E., Kranführ. 2
Schwinne, M.,Mar.Dffizier 2
Wolter, K., Kaffechdig. Erdg,
4E Reinjomidt, D., Schant-
wirt H:
Boyjen, H., Arbeit,
Kühl, Bi BE
Robl, € 8
Schmidt, Tau H.
Wormann, $., Dachdeder 2
E. Zichoche, A., Frijeur
E. Frante, S., Frau 3}
Andrejen, B., Rentner 3
Franke, F., Fwl., Milit. Effekt.
— 8., Schneidermfir,
Koch, A., Gaftw. 2
Majdhmann, S$.,Angeftellt. H.
Rojenfeld, W., Schmied H.
10 E. Sachau‘jhe Erben
V. Hausverwertung I. Howe
u. Söhne, Holitenftr. 103 I
Harder & Büfing, Farben T.
Krüger, A., Schloffer 2
Stühmer, H., Schmied, 2
Thiemer, E., Kfm. 1
Weftphal, R., Angeftellt. 1
Bick, L., Speifetvirtjch.
12 E. Rielblod, W., Rentner 1
Bahljens, H., Ketsfbrk. A.G.
Musi. Lager T.
Harms, H., Kim. 2
Biegler, F., Ingen. 8
14 E. Weber, W., Kfm. T.- 1
DEE E€., Dreher H. 1
%
Hanfohn, E., Nchf., Leder
handlung % Erdg.
NRenard, G., Photogr. 2
Witt, M., Speifewirt{h.
16 E: Gutasmann, I., Schnet-
dermitr.
-V. Hausvermwertung X. Howe
u. Söhne, Holftenftr. 103 I
Schwampe, H., Frau 2
18. 20 E. Yver8,R., Schlachter:
meifter (Gerharbitr. 44)
T. Erdg,
V. er ., DVerwalt.
Un T.
Bialet, B., Saft, 2
Heinrich, N., Kfm. 8
Klug, B., Feijeur
Krull, D., Kim. T. 1
Moeck, G Rbhotogr. Ha
Sads, M. nn MENT 4
— M., 4
Söilling, % Deematlen
Schütt, H., Kim.
22a E. Berghoff, $. Kfm. (8
nigsweg 1)
Herbit, I., Müller 1
Naag, E., Handelsm. 2
NRiebergall, B., Elektrit. 3
Thiemer, E., Kolonlwr. Erdg.
Witt, M., Speijewirt Erdg,
22 E. Grombach, F., Rund»
funf T. Erdg u. 1
Hanjen, B., Tijhler W. E. 1
Hingait, E., Arbeit. 1
Sürgenjen, Q., Speijewirte
haft Untg.
Roth, ; Arbeit. 1
Knoblauch, W., De
Rolls, Chr., GoldichmiedErdg.
Lud8, F., Keffelreinig. H. 1
Mogenien, N., Frau H. 1
Reiter, OD. Arbeit. Erdg.
Schneider, E., Autotrans:
port T. H. 1

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.