Il. zeit
35 E. Chmien, A., Eijenhobl.
37 E. Hilbert, M., Ww.
39 E. Krumbed, W., Rentner
Krumbed, W., Schloffer
41 E. Dau, 6. al, Arbeit.
43 E. Arp, E., Rentner
45 E. EEE G., Klempner
47 E. Röhn, N Former
Thomas, B.,
49 E. Winjemann, Ka Ww.
Rauert, F., Rentner Erde
51 E. Hufe, H % Rentner
Hufe, R., Yoots
53 E. Hark, N. iküler
55 E. Jenjen, L., Ww.
Senjen, KL, Drvaiit
—9., Arbeit.
57 E Reinich, SG. Mont.Vorarb.
59 E. Michaelis, A., Maich.
Schloffer
Michaelis, A., Schiffszimm.
61.63 E. Dietrichsdorfer Baus
verein
Arp, R., Schloffer
Bewersdorf, E., Arbeit.
Hagen, I., Rentner
HJanne, P., Wacdhtmann
Linke Seite
32 E. Pieper, C., Rentner
34 E. Ruppricht, F., Kraftwführ.
Krausbauer, G., Rentner
<- Hermannftr. Z
36 E. Spangenberg, E., Werk:
zeugm.
38 E. Bonath, A., Kalfulat,
40 E. Jahn, A, Hausmftr.
Naujoks, W., HOT
Anwärt. Erdg
42 E. Hammer, D., Kraftiv.:
führ.
44 E. Rohde, S., Lebensmitt. T.
46 E. Clajen, W.,VBorarb. Erdg.
Lohmann, X., Kraftwführ.
Winter, W., Schiffbauer 1
48 E. VBerbrauchergenoffenfchaft
(Segeberger Str. 11)
nen O., Lebensmittel T.
Mader, O., Buchbind.Mitr,
Wilfens, 6. Bootsbau.
<- Georgftr. DZ
50 E. Blank, E., Rentnerin
52 E. Semm, E., Werimitr.
54 E. Heil, L., Bildhau.
56 E. Rlopp, H., Mentner
E. Sander, H., Ww.
58 E. Stadt Kiel
Brinkmann, RN., Former
Habermann, M., Maler
<- GHelenenftr. DZ
Vejelerallee
Wilhelm Hartwig Befjeler,
Statthalter der Herzogtümer
Schleswig-Holftein
von 1849—1851
BB.
SS
We Dee
Borft weg
=
|
-

Tirpiga fer,
28]
Adolf ft,

Gerhard fir,
or
®
Holtenauer
VBernhardftr.
<- Niemannsweg DZ
Linke Seite
1—5 Bauftellen
7 E. Mosle, R., Frl. Krdg.
Kühl, H., Zimmerm.
Oldenburg, L., Ww. 2
Richter, B., Erfter Staats:
anwalt T. Erdg.
Schuller, H., Reg.Baurat 2
Stenzel, A., Lofführ. Untg.
Urlaub, F., Werftdiretkt.
<- Forftiveg >
9 eriftiert nicht
11 E. Schade, W., Frau T.
13 eriftiert nicht
15 E. Elten, £., Rentner
van Beet, B., Ww. 1
Chriftianjen, W., Mufiklehr. T.
Bwidert, H., Optiter T.
17 E. Wieje, M., Frau 1
Heb, A, Handel&bertr. T.
19 E. Burchard, H., Freg.
Kapit. (I)
Knoop, E., Kalkulat.
21 E. Lafrenz, H., Bivilingen. T.
Niederquell & Co., K.G
Ingen. Büro T.
21a E. Widhel, D., Ww.
23 E. Müdel, H., Ww. T.
Ienfchet, A., Kranführ. Erdg.
SO E Roggenjac” jche Erben
V. Beterjen, H., Rendant T.
Behrendt, D., Korv.Kapt.
Hamann, 6., Feinbleh{hl.
—<- Zirpibitraße DZ
27 eriitiert nicht
29 E. Sabahn, N., Kim. T. 1
Appel, H., Ingen.
Holling, E., Boftjekretärin
Marquardt, W., Dr., Ajtift.
Arzt 2
Mierfke, K., Dr., Reg.RMat 1
Mundt, M.,Stradtoberfetr. 2
Szemeitat, D., Blumen T.
31 E. Chler8, ©., Dr., Rechts:
anmwalt T.
33 E. Wyfrzykowsti, A. Frau T.
Conrad, E., Rbhn.Ingen.
Harnijch, D., Univ. Prof.
Stalffeldt, C., Benfionär 2
AWyfraykowsti, L., Handels:
bertret. T. Erdg.
35 E. v. Studnig’jche Erben
V. v. Studnig, H., Ww. 2
Hoffmann, C., Dr. phil.
Priv. en T. Erdg.
Kraufe, A., Dreher Untg.
MBeterfen, €, Dr. phil., er
37 e” "Dahm, M., Verfich. A
Ehmte, D., Solachter
Nowak, & Dipl.Ing.,
Hauptm.
Prietich, M., Wmw.
37a E. Kahl, M., Hotelbef.
(Warnemünde)
HG. G E., Er
ofijch, €, neider
Karberg, ST Bäder
Wichers, OD.
89 E. Deußen, W., Dr.med.T,
Broderjen, A., Rentner
41 E. Schüler, M., Frau
Hegener, X., Mübhlenbaumftr,
Schüler, W., Kim. T. Erdg.
Stehr, B., Schlacdhtermftr. 1
<- Adolfftr. DZ
43 E. Forchert, W., Baumfir.
(Bejelerallee 42)
Bubert, H., Lebensm. T.
Chriftianjen, O., ae %
Emmerich, W., Kim.
Hek, I., CE
Sohn, 11,Dr. phil., B6pfik.2
Sabarre, E., Lehrerin iR.
Runge, E., Lehrerin i.N.Erde.
Sichert, I., Lehrerin 2
Wedemeyer, I., Frau Erde.
Weiß, S., Freg. Kapit. 1
45 E. de Ia Motte, C., Kim. T.
Kaczensti, G., Tijchler
Klamroth, M., Korv.Kpt.(E.)
„ ODb.Ingen. Ta

KG
47 E. Mordhorft, AW., D. theol.,
Vijchof it. N. T.
49. 51 geb. zu Waik{tr. 36—42
53 E. Neeje, A., Dipl.Ing. Erdg.
Lüthje, E., Frau
Mabhrt, X., Sandw. 2
Weiland, M., Ww. „A
55 E. Nieljen,L., ‚Feou(Slens6, )
V. Grünwald, O., LTedHnik.
(SGerhardiftr.)
Horftmann, H., Mar.Ob.
Baurat
Martens, I I. Seminar Ob.:
Sehr. kN. 2
Mene, D., Korb. Kapit. ®
ee Gerhardftr. DZ
55a E. Andrejen, N., Eigentum.
En
a ., Kim. (Dis:
nijdhe Str. 7)
Fanta, H., Färberei Erdg, T.
Ienfen, W., Handel&vertr. T.3
Kühnhold, R., Dr. phil.,
Reg. Mat. T. 1
Meisner, A., Ww. 2
NRieje, L., Ww. 1
Rerxin, A., Wo. Erdg.
Scharnberger, M., Wo.
Tadenberg, E., RokORabiE
Ing.
Tilmann, E., Dr, Ver:
meffungSrat 2
57 E. Yäger, W., Frau T, Erdg,
Herbig, A., Im
Jacobs, A., Wachtm. Untg.
Jäger, D., Fabrk. T. Erdg.
Meislahn, E., Wi.
— SZ. Kauffrau
59 E. Schlutt, O., Dentifjt T.
59a E. Sreuer, H., Drogift T.
Anger, B., Un Ingen. T.
Wamuth, A, Frau
61 EEE , Vermefigs.
Erdg.
Boyjen, Wiv.
Edmann, Wiv.
Thiel, Sr Verwalt. Ob:
Infekt.
63E. Siraßner, Dr. med., Sa
ut: T.
v. Toto, "% R., Korv.Kapit.
<- Holtenauer Str. DZ
65 E. Ballerftein, F., Eigen:
tüm. (Holtenauer Str. 95)
Städt. Licht u. Waffer-
werke, Transformat.Stat.1
G7E. A .F.6,, NE
f .
Echardt, N., Kim. H. 3
Door, E., Buchdruck. IH
Slüfing, KX., Frau 1
Hamer, E., Stadtangeft. 3
Jung, A., Arbtirin. H. Erde.
Kaczensfi, M., Frau H:
— D., Werkmfir. 8
Krufe, D., Rentner
Krübfeld, O., Schloffer 2
Vietich, B., Schneiderin H.
Meeje, H., Erpedient 2
Schippmann, I., Zimmerm.
Vetter, HD., Telegr.Arb. 4
Waldmann, E., Ob.Feuerw.
Maat 1
Wienide, W., Wachtm. H. 3
Winkel, H., Frau H. 4
69 E Rühfer, M., Ww. Küe
Boll, A, Rentn.
VBrandt, 9. RPol.Meifter 5
Fritjhe, H., Rentner 2
nn A., Reutnerin Erdg,
— 9., Straßenb.
Yöhnt, I, vn H. 3
Kapijfchte, H., Arbeit. Erde,
Kohn, I., LebenZmittel T.
Ladda, W., InvalideH. Erde.
Ludwig, R., Arbeit. , H. 1
Morig, H., Schneider 2
Otto, B., Ww. 4.8
Schmidt, H., Arbeit. H.Erde.
Sehger, N., Schloffer 3
Sellmer, X., Invalide H. 1
Untiedt, . Invalide H. 2
Bimmermann, A., Früfer
— 8. Bote

Befelerallee
69a E. Semte, F., Kfm. (Fähr-
fix. 81)
V. Hausvermwertung X. Howe
u. Söhne, Holftenftr. 1081
Alert, W., Hilfsarb.. HK 3
“br 8, We, H..2
Bodelmann,H. Autorahrieh. T
Buchholz, I., DESLTEONDUATE
Bunt, U, Arbtrin.
Carlion, A., Seemann 5
Dooje, H., Gärtner H.Erdg,
— 9., Rohrleg. H. Krdg.
Dreyer, F., Kraftwführ. 4
Hanjen, H., Schneider
Hürgeleit, W., Helfer H.
Yöhnt, I., Lagerarb. 8
Kupferfhmidt, H., Angeft.H.3
Lorenzen, W., Frijeur 1
Masloch, X, Heizer 4
Leterjen, C., AWw. H. 1
Schmidt, R., Seemann
Seefeld, F., Bootm. 1
Steentwerth, A., Rbhn. 5
affın.
71 E. vers, E., Rentner
Arp, F., Arbeit.
Demantowsti, M., Dahme
Erlat, D., * Her
Grohmann, 6 BEE ilemedn:
niferin Erdg.
Hanjen, H., Rangier. 4
König, M., We. 2
Schröder, R., Kapit. 1
Staad, E., Rutiher 8
Vogt, E., Plätterei Untg.
Wiehler, M., Schloffer 2
73 E. Tiedemann, E., Saftwirt
(Ererzierplaß 27)
V. Hausvermwertung I. Howe
u. Söhne, Holftenftr, 1031
SIenfen, I., Krim. Sefr. 2
Klafjfohm, N., Gefchäftsführ. 2
Kroeger, M., Möbeltijchl. 1
Yanfjen, A., Buchbhalt. 1
Sangniß, Wilh., MildHhlg.
Möbig, H., Schlachterei T.
Biemer, W., Dreher
<- 8nooper Weg DZ
NecdhHte Seite
2 E. Beterfen, H., Ww.
Iochims, 9., Dr.med.,, eo.
Kinderarzt
4 E. Voß, D., Rentner Erde,
NRiebice, M., Frau
<- Molttejtr. >
6 eriftiert nicht
E. Flichtenhöfer‘jche Erben
E. Martienffen, Dr., Prof.,
Rhyiik. (Foritiweg 13)
Seh, E., Ob.Reg. a RR.
item, Ss
Prof.
10 E. Tenzer‘jhe Erben
Meyer, H., Wächter 1
MNieljen, $., Dr, Od.Ing.
12 geb. 3. Forftiveg 20
<- Foritweg >
14 E. Berger, E., Wow.
Dee 5 W., Kfm.
Orth, E., Frau
16 E. Dührfopp, E., Dr., Arzı t
(Kopperpahler Allce 162)
Gätjens, Ser Landes-Ob.
Baurat s N. T.. Erde,
KBeterjen, B., techn. Telegr.
Infp- 2
Tank, K., Heizer
E. Hing, D., Renknerin 1
VBriüdner, G., Bootsm. Erde.
Schulz-Dornburg, H.,
Generalintendant Erdg,
2E Bl ze Landwirtjch.
Direlt,
22 WeURale
24 E. Mehr, F., Dr. med.,
San. Rat T.
a 6., Dr.med., Facharzt
1
26 Er "Röhler’ihe Erben
E. Röhler, M., Ww. T.
de.
Dr. med.,
1
SAL
28 E. Sachau, O., Rohn. Db.
Selt. 1.
Ranter, &., techn. Db.Infp.
Studentenheim

80 E. Prillwik‘jche Erben
Kri{dhik, B., Rohn.Sekr. a. D.
—<- Zirpigftr. DZ
32 E. Roreuber, F., Dr., Ba
arzt T. Erde,
Boiffelier, Gejchw., 2
Hahn, E., Ww. Untg.
— 6., Boftilon Unie.
32a E. Dehlert;, H., Nechtsanw.
(Sonderburg)
Hoffmann, W., Dr. jur.
Schimetat, &” Dreher 2
Wittefind, A. M., Ww. 1
NO "Dreher Untg.
34 E. Scheel, (AM Frau T.
Scheel,D., Dr., Univ. Prof. T.
34a E. Weikenbruch, So
Frau T. Erdg.
V. Weißenbruch, X, Verwalt.
Xen8, D., Schloffer
Witt, H., Arbeit.
36 E. Robert, W., Dr. med.
Frauenarzt T.
38 E. Andrejen, W., Hotelbef.
Keterfen, X., Feuerwehrm.
O0 E. Demme, N., Dr. med.,
Facharzt T.
Reimann, A.,Angeftellt. Erdg.
NRüdert,€., Fürjorgefchweit. 2
<- Adolfftr. DZ
40a E. Ste E., Univ.
LOfe I:
Bauer, W., Schloffer
v. Graeve, G., Wi.
Kaijer, &., Freg. Kapit. @
Kördgser, E., Aw.
Rogge, W., Angeltellt.
42E - Border, W,, Sa
Erdg.
Hi WW On Arbeit. Erde:
Seite, E., Am. 1
— %., Dr. A, NRechtsanw.
u. Notar T. z
Möller, A., Fk.
44 5 Karftens, W., angeid
‚Reriens, W., Ingen. T. Erde.
6 E. Röhn, €, Studienrat
Sara R., Betriebsleit.a. D.
48 E. Sieb, M., Architeft (Lorn=
jen{tr.. 3)
Buffe, N., Univ.-Biblioth.=
Infpelt.
Hansdort, B., Buchhalt.
— WW, SEE
a Rechn, I Wow.
E. Bätau, W., Bollftreck.=
DBeamt.
Hchbeln, H., Kim. 1
<- Gerhardftr. ZD
52 E. Stiefler, B., Baugefjchäft
(Holtenauer Str. 155)
Digkke, A., Reg. Direkt.
SE €, Bucdhdruckerei:
2
bel.
Koth6, H., Lehrerin 3
„Möller, %, Ww. T. Erde.
Scheibe, A., Ww. 2
54 E. Meeie, C., Wow. 2
Dannenberg. D., Dr., Korv.
Kapit. (E) 1
Loc, E. F., Kfm.
Reter8, M., Ww.
56 E. Behn, M., Frau
Kayfer, Dr. med., Kinder:
arzt T.
58 ne ierau, A, Lehrerin ,R.1
E. Pierau, X., Lehrerin 1
V. Bierau, H., Betriebs:
Teiter Erdg,
60 E. Friceius, P., Dr. me
Santtätsrat T.
Paul, X., Kapit. 3. S. a. 5.
<- Holtenauer Str. >
62 eriftiert nicht
64 E. EEE M., Bäckerei
Erdg.
ok, W., Kraftwiühr. 3
Hammerich, R., Mechanik.
Kintjdher, A., Majchinenb. 1
$irdhenbauer, S., Ww. 2
Mathje, E., RMentenempf. 4
Schulg, F.; Rentner 2
Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.