Full text: (1938)

 
 
KU NE 
  
  
   
 
Adolfplat 
a er 
"MAdolfitr. 
Il. geil 
ESSENER 
7 E. Lichte, S., Ww. Erde. 
Brandt, F.,Landesob.Inip. T. 
Deetjen, Fr. W., Schiffbing. 
Sallinat, B., ftädt. Feuers 
wehrmann 4 
Günther, M., Wi. 1 
Henrichjen, L., Privatier 2 
Sa 9. a SD-Sla 
t. 
Sievers, W., Dipl.Loltsw. 
Stolp, 8, Buchdruek. 
Wengler, FI, ftellbtr. Ge: 
(OFHSfÜhrT. 2 
<- Düppelftz. > 
9 E. Neimer’jdhe Erben 
Bo, F., Zuichneider 2 
TFahrenfrug, Kaffee T. Erdg. 
Freiheit, Kranfenwärt. 4 
Sroßmann, ., Steinbildh. 3 
Kleinau, R., Ob.Reg.Inijp. 1 
Raufch, A, Schloffer 4 
Schrader, Ww. 38 
Schulz, Ww. Erdg. 
Teichfijcher, B., Kngen. 2 
11 E. Hanfen, H., Kin. (So: 
phienblatt 60) 
Burmefter, N., Stud.NRat T.3 
Greve, H., Klempnermftr. T.4 
Günther, K., Werftverwalt. 
Direlt. 
Meyer, A., Kim. T. Erde. 
RychHlewSfi, L., Kernmach. 4 
Theile, ES Oberftud. Direkt. 
1 
13 E. wie Nr. 11 
Hagge, I, Bafjtor T. Krdg. 
Hinke, F., Korv.Kapit. 2 
Baulfen, A., Landesbijchof 
Beterjen, K., Maler 4 
Seemann, $., Dreher 4 
Weiter, E., Ob. Reg. Rat 3 
Nechte Seite 
2 E. Hecht, N., Rentner 
(Tirpikfir, 125) 
Albrecht jun., W., Meierei- 
gefch. T. 
Bertram, 5. X., Schädlings: 
befämpfg. T. 
0 UT Erdg. 
Claufen, M., Wi. 2 
Meyer, X., Freg.Kapit. a.D. 
4 E. Meip’jhe Erben 
Dethleffjen, D., Ingen. 1 
Detmer, A., Baitor iR. Erdg. 
Hüttemann, W., Dr, Stu- 
dienrat 3 
Kähler, L., Ww. 4 
Martworth, F., Mar. Ob.: 
Baurat T. 
Delrich, N., Ingen. 
AWöhlt, A., Gärtner 4 
E. v.Döhren, I. W., Wiv. 
Fiebig,G., Korb. Kapit.(Ing.) 
Tlechner, G., Bantdirekt. 
Bohl, G., Dr. phil.,Stud.Rat 
Rodhl, M., Reg. Rat i. N. 
<- Düppelftr. DZ 
E. Ymboff, D., Wow. T. 2 
Bruns, O., Matroje 3 
Deutijchbein, €., Dr. jur.,©b. 
Reg. Nat 
eg. 1 
Hülß, A, Sportlehr. 8 
Smbhoff, C., Hochbau T. 
Rröber, G., Dr.:Ing., Reg. 
Baurat Erdg. 
Nagorsni, &., wiff. Lehrerin 3 
{ Schneider, O., Poftamtm. T. 
0 E, Berg, Wo. (Nienft: b. 
Hamburg) 
V. Stegelmann, Matter 
Hausverw. (Fleethörn 8) 
Behnjen, M., Apothek.Be- 
Tiberin 1 
Behnjen, W., Bezirksteit. 
Bultorf, W., Baugefch. T. 
Salujchty, G., Schifs-Ob.- 
Maichinijt- a. D. 4 
— M., Boftajfiftentin 
MEN 6. Sandjo Angel 
— X. Mitteljidh.Lehrerin 1.NR. 
toffmann, E€., Dr., Staats: 
archibrat 
Stub,F.,Rapit.z.S.a. D.Erde. 
n» 
= 
% 
1 E. Möller, M., Wiv. 
 
 
 
12 E. Pieil, €, Kim. (Schön- 
berg 1. © 
a1: 9. 
Barow, H.,Ob.FachjhulratT. 
Kühnert, K., Straßenb. Di: 
reft. T. 8 
Stolze,B., Ob.Reg.Rat Erde, 
Stuger,W.,SenatSpräfid. T. 1 
Voigt, M., Ob. Telegr.Sefr. 4 
14 E. Spie8, E., Frau 
Ahrens, E., Mar. Ob. Stab5: 
arzt 1 
Beckh, SG., Wow. 
Möller, H., Dr. med. 
Siegel, N., Oberftleutn. a. D. 
Wohlgehagen, K., Kraftfahr.4 
<- WilhelmshavenerStr. Z 
 
MAdolfitraße 
Segen 
IJungmannftr. 
—_ 
Schauen: 
burger 
fir. 
itr. 
vz] Langer 
Qornien= 
Pa 
N 
Waiß: {tr 
——————: 
| 
 
GT 
Beieler Allee 
 
 
<- Yungmannftr, DZ 
1a E. Möller, Gebr., Fahr 
radreparatur T 
Bothmann, K., Arbeit. 
Hegeler, H.,Behörd. Angeftllt.3 
Henningjen, W., Büchjenm. 
DHenfjel, R., Boliterer 
Herwig, S., Zollanmärt. 
Karten, H., Arbtrin. 
Kuneejh, H., Angeftellt. 
— ©., Handelsm. Erdg. 
Kohl, N., Mufiter 
Möller, A., Fahrradjehloff. 
— Q., Fra 
Wismann, AW., Kellner 
Brodow, D., Wiv. 
Franf, E., Maler 
Friedrich, K., Angeftellt. 
Gall, E., Arbeit, 
Glafow, H., Angeftellt. 3 
Glüd, M., Kim. H;2 
Hosmann, F.,Mafchinenb. E 
1 
Nu = N 
Kunghaus, A., Arbeit. 
Koch, W., Rentner S 
Köhn, Angeftellt. 
Zunow, RKraftwführ. H.2 
Möller, Gebr., Fahrräder 
— %., Motorradhdl. T. 1 
Müller, H., Lebensmitt. Erdg. 
Dbhljon, G., Invalide 
Rademacher, M., Monteur 2 
Napön, I, Rentner 
Rohard, F., Frau 
— ©., Arbtrin. 
Sade, H., Ww. 
Schiemanstt, W., Arbeit, 
Spigbarth, F., Wo. 
Stöden, F., Maurer H. 1 
Willer, G., Invalide H. 1 
8 E. Fiskus 
Hochichullehrinftitut f. 
Leibesiübung. d. Univer]. T. 
Stieper, B., Hausmitz. T. 
5 E. Dethleffjen, G., Eijenb. 
Sefr. a. D 
efe. a. D. 
Kopkow, I, Poftichaffn. 4 
Lil, B., Näherin 8 
— ©., Schloffer 
Neimer, B., Gajtw.T. Erdg, 
 
 
5 Rother, F., Handlasgeh. 
Stredfuß, E., Frau 
Wede, M., Frau 
v. Willig, A., Prüfer 
„Wi. 
— D., Malermftr. 
7 E. Kluge, E., Schlachter- 
mit. T. Er 
Brüggen, NR. Schiffb.Ingen. 3 
Caritenfen,W., Baumafchin.4 
Colmorgen,. H., Wi. 8 
See R., Ob. Maid. 
f. 
5 Erde. 
Hennig, R., Schmied 
Hinz, I., Madiotedhnik. 
Kinde, K., Hın. AngdwHtellt. 
Krohn, NR., Ww. 
Bape, I, Steuerfetr. 
Schmidt, Ch., Ww. 
— ß., Bauarbeit. 
Will, R., Boftaffift. a. D. 
Babel, N.,- Mechanik, 
< Schauenburgerftr. 
9 eriitiert nicht 
11 E. Mannzen, ., Aw. 
Göhler, F., Ww. 8, 
Green, A., Kraftwführ.Erde. 
Lindemann, B., Ob. Mafjchin.1 
Micel, W., Angeft. 2 
Möller, F.,Bäckermftr. T.Erde., 
Lrie8, H., Arbeit. 4 
Schlüter, E., Arbeit. 1 
Batac, R., Pekznäherin 3 
13 E. Schneider, Eigentüm. 
(Iungfernitieg 11) 
Bünning, W., Erped. 3 
Cver8, H., Stadtangeft. 1 
Marcufjen, Ch., Schmied 3 
Menzel, A., Bohrer 1 
Nölting, D., Pflegerin Erdg, 
Lernat, E., Tabatwr. Erdg. 
Schmidt, A., Schneiderin 
Schreiber, W., LTafler 2 
Wilfe, M., Arbeit. 2 
15 E. Ohlfien, D., Kfm. 
(Prees) 
Boll, W., Badmftr. 2 
Dorn, H., Angeftellt. 
Ehrentraut, O., Maurer 1 
Gorzelsti,W.,Angeftellt. Erde, 
SGottjpenn, €, Wo. 2 
Herig, G., Schiffsjimmerm. 
Hundt, H., Poftihaffn. 4 
SYonas, D., Schneider H. 1 
Yürgenjen, 9. Schiffszim. H.3 
Kruje, K., Rentner H.2 
Laas, E., Angeftellt. 1 
Müller, R., Stanzer H. 2 
Nitfch, A., Ww. H 
Dhrtmann, £., Straßb. 
Angeft. 8 
Rreuß, V., Stemmer H. 3 
Najchwig, M., Aw, 
Roß, W., Majchiniit H. 1 
Nudolpf, G., Mentner HH 
Schülfe, R., Arbeit. H Erdg. 
17 E. Weichert, F., Hebam- 
menjchweit. (Tirpigftr.13a) 
AUrtmeier, Th., Koch 8 
Bikner, A., Möbeltransp.T. 
Dürbrook,W.,Krantenpfleg.4 
Eggert, F., Buchdrud. 3 
Föhn, RN., Tijchler 2 
Griephan, D., Ob. Werft 
bucführ. 
Grund, €. Lebensmittel Erdg, 
Henfel, K., Uhrm. 
Lohfe, B., Arbeit, 4 
Scharbow,F., Anfchläg. Erde, 
Lhurow, W., Wehrm.-Anz 
geh. 2 
Wegner, H., Bote 4 
19 E Bernitt‘jhe Erben 
V. Brods, M., Frau 2 
Bernitt, E., Schneider: 
mtr. 
— 9. Kaufın. 
— 3, Schneidermitr. 
NNNOD 
DD NN DN EC SD 
Y 
- 
Böttger, H., Bol. Beamt.Erdg. 
Hafjenbanfk, $., Schuhm. 1 
Hinz, E., Ww 8 
Kuchel, W., Korrejpond. 3 
Merzenich, F., Iuft. Angeft. 2 
Wieje, M., technijch. Angeft.1 
 
 
 
21 E. Müller, R., Wow. 
Bahrejel, A., Benfionär 2 
Cbherhardt, O., Bootsmann 2 
GSamwinsti, €., Ww. 1 
Giebel, A., Wiv. 3 
®Grotfop, X., Glasreinig. 3 
Müller, K., Drogift 1 
Lhilippfen, H., Lagermftr, 
Roft, F., Schleifer Erde, 
Subhr, I., Frau Erdg. 
Vollitedt, I, Rentner 2 
23 E. Heitmann, R., Töpferz 
mfte, T, Erdg. 
V. Hausverwertung 
3. Howe u. Söhne, Holften- 
{tz. 1031. 
DBlüher, H., Dipl. Ing. 1 
Haböd, E., Ww. 2 
Siemonjen, R., Uhrmmitr. 4 
Wagner, R., Angeftellt. 4 
Witkugel, E., Konzert: 
pianiftin T. 
— $., Seijtlicher 8 
25 E. Ungenannt 
Bartels, A, Rentner 2 
Caffube, W., Ob.Majch.Mt. 
Entling, D., Schlachter. 4 
Leiphold, M., Ww. 3 
Scherf, H., Tijchler 4 
Scholz,$., Ob.San.Mt Erdg, 
Schütt, KX., Ww. 3 
Timm, I., Rentnerin 2 
Tüntjh, M., VBerw. Sekt. 1 
Voß, A, Wi. 1 
27 E. Schmidt, W., Lehrer 
(Forftiveg 50) 
Broll, H., Tiefbautechnik. 2 
Langtim, H., Frifeur 4 
Schellwien, H., Hn.Angeft. 3 
Schmidt, A., Autoreifen T. 
Schmidt, H., Kim. 1 
Schult, 6., Seuereitebaue: 
art. . 
29 E. v. Bergen, F., FeinkojtT. 
Hanjen, S., ten. Injpekt. 2 
Kähler, H., Steuerinipett, 1 
Köfter, Anna, Lebensmitt. 
Marz, R., Ww. 4 
Nemig, A., Fl. 8 
MNiethardt, H., Wakhfenwart 4 
Plambek, M., Wi. 4 
Schilling, E., Waffenrevij. 2 
Wirth, H., Landesob.Sekr, 3 
<- Lornfjenftr, Ze 
31 E. Beeth, A, Bantkdirett. 
RT, 1: 
KL RT 
VBeeth, F., Dr. phil., Land: 
wirtjch. Mat 2 
Dordan, W., Wi. & 
Chmann; D., Waffenrebij. 2 
Frech, A, Ob. Majch. Mt. 4 
Holitein,S., Kapit.Leutn.(B)8 
Linke, W., Stud. Affeff. 1 
Leterfen, €. D., Rektor i. N. 3 
Stüben, O., Zigarren T. Erde. 
31a E. Handte, M., Ob. Ing. 
(Chemnig) 
V. Carftenjen, S., Kfm. 
(Holtenauer Str. 104) 
VBehrs, I., Betr. Leit. 3 
Dip, E., Gärtner 2 
Bluhm, A., techn. Marine: 
- 
N Erdg., 
“ Dormeier, E., Kanzl. Sekt. 
a. D 1 
Föliter, O., Bautechnik. 
Holit, C., Weinhändler Erdg. 
Hanffen, O., Rentner 2 
Rühl, O., Saft. 
— 9. Ko N 
Dehmen, H., Ob. Majcdhinift 
Nehder, E., Lehrerin 4 
33 E. Callondan, H.,Majdhinift 
(Tirpibfix. 12) 2 
Geelhaar, F., Aw. 2 
Kohl, I, Ingen. Erdg. 
Krohn, O., Steindruderei T, 
Niemann, G., Kfm. 2 
RPiahl, D., Benfionärin 1 
Scharf, H., Bankbeamt. 3 
Schumann, D.,Lab.Gehilfinl 
Thieme, N., Kammermufif. 
35 E. Mieke, D., Eigentüm. 
(Xheodor-Storm-Str. 9) 
Ahrens, W., Zollinfpett, Erde, 
 
Ss 
 
 
 
35 Pactow, M., Pol.Db.Wacht- 
mitr. a. D. 8 
Praibilsty, G., Angeftellt. 1 
Wajchow, K., Ob.Steuerinip. 
Wiefe, H., Lehrer 
37 E. Didmann, H., Monteur 
Binotjh, M., Frau 8 
Boie, C., Ingen. Erdg, 
Didmann, Mathilde, Kolo- 
ntalwr. 
Drobe, A., Dreher 
Klausniger, I., Ww. 3 
Körner, OD. Klempnermftr. 3 
Kröger, F.,Prokurijt 
Lenich, A., Malermeijter 4 
Merten, B., Mafjch. Schloff. 2 
Lrohn, H., Venfionär x 
Roje, W., Kim. 
Stufenbröfer, Schuhmacherei 
<- Waibitr. > 
39. 41 eriftiert nicht 
43 E. Rirdengem. Verbh. Kiel 
SIeffen, I, Raftor T. 
KirchenvorftandAnsgar-Oft T. 
45 E.Gijemwiti, A, Wiw. Erde. 
Braajch, F., {tädt. Arbh. 
Gijewsti, KR. A., Ingen. 
Meyer, A. MitteljhuNehr.i.R. 
47 E. Heitmann‘jhe Erben 
V. Benny, L., Makler 
(Dänijche Str. 7) T. 
ee €., She 
1 
— "&., Lehrerin 1 
Heitmann, £., Elektrik, 2 
Oiterlamp, E., Kapit. a. D. 
— 9. Angeftellt. Erdg. * 
— Q., Schneiderin f. D. 
49 geb. 3. Bejelerallee 43 
—<- Bejelerallee > 
49a E. Stadt Kiel 
Brader, I. Maurermitr. Erde. 
Floritedt, E., Hm. Angeft. 1 
SYahnte, W., Stadtinjpekt. 3 
Sage G., Reg, Affefl. 
} Erde. 
Müller, K., Technik, 2 
Onfes,A., Bankbevollmächt.2 
Nöhling, KX., Fachlehr. 1 
Schramm, E., Kreisobm. T. 2 
Sommer, W., Bankangeft. 1 
Wilborn, A, Wmw. Erde, 
51 E. Cjement, S., Tabatıv. 
WVertrtg. T. 
V. Hausvermwertung 
S-Howe u. Söhne, Holften: 
tr. 1031 
fr. 
Ge %., Ob. Poftrat a.D. 
. 1 
‚Efjen, 2. Wi. Apothefenbef. T. 
Mag, M., vw. Kapit.Leutn. 
53 E. Schmidt, F., Frau T. 
Siefece, Th., Kfm., T. Erde. 
Hunger, L., Majorsww. 2 
Neupert, F., Vermeffungs» 
rat % 
Schmidt, W., Ingen. T.. 3 
55 E. Relm, E., Rord. Kapit. 
a. D. (Meppen) 
V. Selm, ., Geh. Baurat 1 
Klahn, A., Schuhm. 
Lech, H., Dr., Stud. Rat, 
Schaaf, W., Reg. Rat 2 
Schüße,R.,Dberjhullehr. NR. 
57 E. Vaglafdh, %., Frau T. 2 
Bolten, A, Mentinerin 1 
Hanfen, E., Rentner Krdg, 
danz, D., Mentner Erdg. 
Yordan, R., Hm. Angeft. 2 
Kraufe, N., Aw. 2 
Neumann, H., Kfm. . 
Vaglajch, E., Kim. I 
Schälfe, 5, Werftarb. 3 
Vollnberg, H., Ob. Stabs- 
zahlmeifter a. D. 
Wilste, E., Hilfsamtägeh. 
RNMechte Seite 
2a E. Holftein, D., NMentner 
Elmftad, C., Ww. 8 
Hirjhmann, E., Wiv. 2 
Hohenfee, RN., Schiffbauer 3 
Klaufe, W., Feldw. 8 
mM. 17 
 
	    
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.