KU NE
Adolfplat
a er
"MAdolfitr.
Il. geil
ESSENER
7 E. Lichte, S., Ww. Erde.
Brandt, F.,Landesob.Inip. T.
Deetjen, Fr. W., Schiffbing.
Sallinat, B., ftädt. Feuers
wehrmann 4
Günther, M., Wi. 1
Henrichjen, L., Privatier 2
Sa 9. a SD-Sla
t.
Sievers, W., Dipl.Loltsw.
Stolp, 8, Buchdruek.
Wengler, FI, ftellbtr. Ge:
(OFHSfÜhrT. 2
<- Düppelftz. >
9 E. Neimer’jdhe Erben
Bo, F., Zuichneider 2
TFahrenfrug, Kaffee T. Erdg.
Freiheit, Kranfenwärt. 4
Sroßmann, ., Steinbildh. 3
Kleinau, R., Ob.Reg.Inijp. 1
Raufch, A, Schloffer 4
Schrader, Ww. 38
Schulz, Ww. Erdg.
Teichfijcher, B., Kngen. 2
11 E. Hanfen, H., Kin. (So:
phienblatt 60)
Burmefter, N., Stud.NRat T.3
Greve, H., Klempnermftr. T.4
Günther, K., Werftverwalt.
Direlt.
Meyer, A., Kim. T. Erde.
RychHlewSfi, L., Kernmach. 4
Theile, ES Oberftud. Direkt.
1
13 E. wie Nr. 11
Hagge, I, Bafjtor T. Krdg.
Hinke, F., Korv.Kapit. 2
Baulfen, A., Landesbijchof
Beterjen, K., Maler 4
Seemann, $., Dreher 4
Weiter, E., Ob. Reg. Rat 3
Nechte Seite
2 E. Hecht, N., Rentner
(Tirpikfir, 125)
Albrecht jun., W., Meierei-
gefch. T.
Bertram, 5. X., Schädlings:
befämpfg. T.
0 UT Erdg.
Claufen, M., Wi. 2
Meyer, X., Freg.Kapit. a.D.
4 E. Meip’jhe Erben
Dethleffjen, D., Ingen. 1
Detmer, A., Baitor iR. Erdg.
Hüttemann, W., Dr, Stu-
dienrat 3
Kähler, L., Ww. 4
Martworth, F., Mar. Ob.:
Baurat T.
Delrich, N., Ingen.
AWöhlt, A., Gärtner 4
E. v.Döhren, I. W., Wiv.
Fiebig,G., Korb. Kapit.(Ing.)
Tlechner, G., Bantdirekt.
Bohl, G., Dr. phil.,Stud.Rat
Rodhl, M., Reg. Rat i. N.
<- Düppelftr. DZ
E. Ymboff, D., Wow. T. 2
Bruns, O., Matroje 3
Deutijchbein, €., Dr. jur.,©b.
Reg. Nat
eg. 1
Hülß, A, Sportlehr. 8
Smbhoff, C., Hochbau T.
Rröber, G., Dr.:Ing., Reg.
Baurat Erdg.
Nagorsni, &., wiff. Lehrerin 3
{ Schneider, O., Poftamtm. T.
0 E, Berg, Wo. (Nienft: b.
Hamburg)
V. Stegelmann, Matter
Hausverw. (Fleethörn 8)
Behnjen, M., Apothek.Be-
Tiberin 1
Behnjen, W., Bezirksteit.
Bultorf, W., Baugefch. T.
Salujchty, G., Schifs-Ob.-
Maichinijt- a. D. 4
— M., Boftajfiftentin
MEN 6. Sandjo Angel
— X. Mitteljidh.Lehrerin 1.NR.
toffmann, E€., Dr., Staats:
archibrat
Stub,F.,Rapit.z.S.a. D.Erde.

=
%
1 E. Möller, M., Wiv.12 E. Pieil, €, Kim. (Schön-
berg 1. ©
a1: 9.
Barow, H.,Ob.FachjhulratT.
Kühnert, K., Straßenb. Di:
reft. T. 8
Stolze,B., Ob.Reg.Rat Erde,
Stuger,W.,SenatSpräfid. T. 1
Voigt, M., Ob. Telegr.Sefr. 4
14 E. Spie8, E., Frau
Ahrens, E., Mar. Ob. Stab5:
arzt 1
Beckh, SG., Wow.
Möller, H., Dr. med.
Siegel, N., Oberftleutn. a. D.
Wohlgehagen, K., Kraftfahr.4
<- WilhelmshavenerStr. Z

MAdolfitraße
Segen
IJungmannftr.
—_
Schauen:
burger
fir.
itr.
vz] Langer
Qornien=
Pa
N
Waiß: {tr
——————:
|

GT
Beieler Allee


<- Yungmannftr, DZ
1a E. Möller, Gebr., Fahr
radreparatur T
Bothmann, K., Arbeit.
Hegeler, H.,Behörd. Angeftllt.3
Henningjen, W., Büchjenm.
DHenfjel, R., Boliterer
Herwig, S., Zollanmärt.
Karten, H., Arbtrin.
Kuneejh, H., Angeftellt.
— ©., Handelsm. Erdg.
Kohl, N., Mufiter
Möller, A., Fahrradjehloff.
— Q., Fra
Wismann, AW., Kellner
Brodow, D., Wiv.
Franf, E., Maler
Friedrich, K., Angeftellt.
Gall, E., Arbeit,
Glafow, H., Angeftellt. 3
Glüd, M., Kim. H;2
Hosmann, F.,Mafchinenb. E
1
Nu = N
Kunghaus, A., Arbeit.
Koch, W., Rentner S
Köhn, Angeftellt.
Zunow, RKraftwführ. H.2
Möller, Gebr., Fahrräder
— %., Motorradhdl. T. 1
Müller, H., Lebensmitt. Erdg.
Dbhljon, G., Invalide
Rademacher, M., Monteur 2
Napön, I, Rentner
Rohard, F., Frau
— ©., Arbtrin.
Sade, H., Ww.
Schiemanstt, W., Arbeit,
Spigbarth, F., Wo.
Stöden, F., Maurer H. 1
Willer, G., Invalide H. 1
8 E. Fiskus
Hochichullehrinftitut f.
Leibesiübung. d. Univer]. T.
Stieper, B., Hausmitz. T.
5 E. Dethleffjen, G., Eijenb.
Sefr. a. D
efe. a. D.
Kopkow, I, Poftichaffn. 4
Lil, B., Näherin 8
— ©., Schloffer
Neimer, B., Gajtw.T. Erdg,


5 Rother, F., Handlasgeh.
Stredfuß, E., Frau
Wede, M., Frau
v. Willig, A., Prüfer
„Wi.
— D., Malermftr.
7 E. Kluge, E., Schlachter-
mit. T. Er
Brüggen, NR. Schiffb.Ingen. 3
Caritenfen,W., Baumafchin.4
Colmorgen,. H., Wi. 8
See R., Ob. Maid.
f.
5 Erde.
Hennig, R., Schmied
Hinz, I., Madiotedhnik.
Kinde, K., Hın. AngdwHtellt.
Krohn, NR., Ww.
Bape, I, Steuerfetr.
Schmidt, Ch., Ww.
— ß., Bauarbeit.
Will, R., Boftaffift. a. D.
Babel, N.,- Mechanik,
< Schauenburgerftr.
9 eriitiert nicht
11 E. Mannzen, ., Aw.
Göhler, F., Ww. 8,
Green, A., Kraftwführ.Erde.
Lindemann, B., Ob. Mafjchin.1
Micel, W., Angeft. 2
Möller, F.,Bäckermftr. T.Erde.,
Lrie8, H., Arbeit. 4
Schlüter, E., Arbeit. 1
Batac, R., Pekznäherin 3
13 E. Schneider, Eigentüm.
(Iungfernitieg 11)
Bünning, W., Erped. 3
Cver8, H., Stadtangeft. 1
Marcufjen, Ch., Schmied 3
Menzel, A., Bohrer 1
Nölting, D., Pflegerin Erdg,
Lernat, E., Tabatwr. Erdg.
Schmidt, A., Schneiderin
Schreiber, W., LTafler 2
Wilfe, M., Arbeit. 2
15 E. Ohlfien, D., Kfm.
(Prees)
Boll, W., Badmftr. 2
Dorn, H., Angeftellt.
Ehrentraut, O., Maurer 1
Gorzelsti,W.,Angeftellt. Erde,
SGottjpenn, €, Wo. 2
Herig, G., Schiffsjimmerm.
Hundt, H., Poftihaffn. 4
SYonas, D., Schneider H. 1
Yürgenjen, 9. Schiffszim. H.3
Kruje, K., Rentner H.2
Laas, E., Angeftellt. 1
Müller, R., Stanzer H. 2
Nitfch, A., Ww. H
Dhrtmann, £., Straßb.
Angeft. 8
Rreuß, V., Stemmer H. 3
Najchwig, M., Aw,
Roß, W., Majchiniit H. 1
Nudolpf, G., Mentner HH
Schülfe, R., Arbeit. H Erdg.
17 E. Weichert, F., Hebam-
menjchweit. (Tirpigftr.13a)
AUrtmeier, Th., Koch 8
Bikner, A., Möbeltransp.T.
Dürbrook,W.,Krantenpfleg.4
Eggert, F., Buchdrud. 3
Föhn, RN., Tijchler 2
Griephan, D., Ob. Werft
bucführ.
Grund, €. Lebensmittel Erdg,
Henfel, K., Uhrm.
Lohfe, B., Arbeit, 4
Scharbow,F., Anfchläg. Erde,
Lhurow, W., Wehrm.-Anz
geh. 2
Wegner, H., Bote 4
19 E Bernitt‘jhe Erben
V. Brods, M., Frau 2
Bernitt, E., Schneider:
mtr.
— 9. Kaufın.
— 3, Schneidermitr.
NNNOD
DD NN DN EC SD
Y
-
Böttger, H., Bol. Beamt.Erdg.
Hafjenbanfk, $., Schuhm. 1
Hinz, E., Ww 8
Kuchel, W., Korrejpond. 3
Merzenich, F., Iuft. Angeft. 2
Wieje, M., technijch. Angeft.121 E. Müller, R., Wow.
Bahrejel, A., Benfionär 2
Cbherhardt, O., Bootsmann 2
GSamwinsti, €., Ww. 1
Giebel, A., Wiv. 3
®Grotfop, X., Glasreinig. 3
Müller, K., Drogift 1
Lhilippfen, H., Lagermftr,
Roft, F., Schleifer Erde,
Subhr, I., Frau Erdg.
Vollitedt, I, Rentner 2
23 E. Heitmann, R., Töpferz
mfte, T, Erdg.
V. Hausverwertung
3. Howe u. Söhne, Holften-
{tz. 1031.
DBlüher, H., Dipl. Ing. 1
Haböd, E., Ww. 2
Siemonjen, R., Uhrmmitr. 4
Wagner, R., Angeftellt. 4
Witkugel, E., Konzert:
pianiftin T.
— $., Seijtlicher 8
25 E. Ungenannt
Bartels, A, Rentner 2
Caffube, W., Ob.Majch.Mt.
Entling, D., Schlachter. 4
Leiphold, M., Ww. 3
Scherf, H., Tijchler 4
Scholz,$., Ob.San.Mt Erdg,
Schütt, KX., Ww. 3
Timm, I., Rentnerin 2
Tüntjh, M., VBerw. Sekt. 1
Voß, A, Wi. 1
27 E. Schmidt, W., Lehrer
(Forftiveg 50)
Broll, H., Tiefbautechnik. 2
Langtim, H., Frifeur 4
Schellwien, H., Hn.Angeft. 3
Schmidt, A., Autoreifen T.
Schmidt, H., Kim. 1
Schult, 6., Seuereitebaue:
art. .
29 E. v. Bergen, F., FeinkojtT.
Hanjen, S., ten. Injpekt. 2
Kähler, H., Steuerinipett, 1
Köfter, Anna, Lebensmitt.
Marz, R., Ww. 4
Nemig, A., Fl. 8
MNiethardt, H., Wakhfenwart 4
Plambek, M., Wi. 4
Schilling, E., Waffenrevij. 2
Wirth, H., Landesob.Sekr, 3
<- Lornfjenftr, Ze
31 E. Beeth, A, Bantkdirett.
RT, 1:
KL RT
VBeeth, F., Dr. phil., Land:
wirtjch. Mat 2
Dordan, W., Wi. &
Chmann; D., Waffenrebij. 2
Frech, A, Ob. Majch. Mt. 4
Holitein,S., Kapit.Leutn.(B)8
Linke, W., Stud. Affeff. 1
Leterfen, €. D., Rektor i. N. 3
Stüben, O., Zigarren T. Erde.
31a E. Handte, M., Ob. Ing.
(Chemnig)
V. Carftenjen, S., Kfm.
(Holtenauer Str. 104)
VBehrs, I., Betr. Leit. 3
Dip, E., Gärtner 2
Bluhm, A., techn. Marine:
-
N Erdg.,
“ Dormeier, E., Kanzl. Sekt.
a. D 1
Föliter, O., Bautechnik.
Holit, C., Weinhändler Erdg.
Hanffen, O., Rentner 2
Rühl, O., Saft.
— 9. Ko N
Dehmen, H., Ob. Majcdhinift
Nehder, E., Lehrerin 4
33 E. Callondan, H.,Majdhinift
(Tirpibfix. 12) 2
Geelhaar, F., Aw. 2
Kohl, I, Ingen. Erdg.
Krohn, O., Steindruderei T,
Niemann, G., Kfm. 2
RPiahl, D., Benfionärin 1
Scharf, H., Bankbeamt. 3
Schumann, D.,Lab.Gehilfinl
Thieme, N., Kammermufif.
35 E. Mieke, D., Eigentüm.
(Xheodor-Storm-Str. 9)
Ahrens, W., Zollinfpett, Erde,

Ss35 Pactow, M., Pol.Db.Wacht-
mitr. a. D. 8
Praibilsty, G., Angeftellt. 1
Wajchow, K., Ob.Steuerinip.
Wiefe, H., Lehrer
37 E. Didmann, H., Monteur
Binotjh, M., Frau 8
Boie, C., Ingen. Erdg,
Didmann, Mathilde, Kolo-
ntalwr.
Drobe, A., Dreher
Klausniger, I., Ww. 3
Körner, OD. Klempnermftr. 3
Kröger, F.,Prokurijt
Lenich, A., Malermeijter 4
Merten, B., Mafjch. Schloff. 2
Lrohn, H., Venfionär x
Roje, W., Kim.
Stufenbröfer, Schuhmacherei
<- Waibitr. >
39. 41 eriftiert nicht
43 E. Rirdengem. Verbh. Kiel
SIeffen, I, Raftor T.
KirchenvorftandAnsgar-Oft T.
45 E.Gijemwiti, A, Wiw. Erde.
Braajch, F., {tädt. Arbh.
Gijewsti, KR. A., Ingen.
Meyer, A. MitteljhuNehr.i.R.
47 E. Heitmann‘jhe Erben
V. Benny, L., Makler
(Dänijche Str. 7) T.
ee €., She
1
— "&., Lehrerin 1
Heitmann, £., Elektrik, 2
Oiterlamp, E., Kapit. a. D.
— 9. Angeftellt. Erdg. *
— Q., Schneiderin f. D.
49 geb. 3. Bejelerallee 43
—<- Bejelerallee >
49a E. Stadt Kiel
Brader, I. Maurermitr. Erde.
Floritedt, E., Hm. Angeft. 1
SYahnte, W., Stadtinjpekt. 3
Sage G., Reg, Affefl.
} Erde.
Müller, K., Technik, 2
Onfes,A., Bankbevollmächt.2
Nöhling, KX., Fachlehr. 1
Schramm, E., Kreisobm. T. 2
Sommer, W., Bankangeft. 1
Wilborn, A, Wmw. Erde,
51 E. Cjement, S., Tabatıv.
WVertrtg. T.
V. Hausvermwertung
S-Howe u. Söhne, Holften:
tr. 1031
fr.
Ge %., Ob. Poftrat a.D.
. 1
‚Efjen, 2. Wi. Apothefenbef. T.
Mag, M., vw. Kapit.Leutn.
53 E. Schmidt, F., Frau T.
Siefece, Th., Kfm., T. Erde.
Hunger, L., Majorsww. 2
Neupert, F., Vermeffungs»
rat %
Schmidt, W., Ingen. T.. 3
55 E. Relm, E., Rord. Kapit.
a. D. (Meppen)
V. Selm, ., Geh. Baurat 1
Klahn, A., Schuhm.
Lech, H., Dr., Stud. Rat,
Schaaf, W., Reg. Rat 2
Schüße,R.,Dberjhullehr. NR.
57 E. Vaglafdh, %., Frau T. 2
Bolten, A, Mentinerin 1
Hanfen, E., Rentner Krdg,
danz, D., Mentner Erdg.
Yordan, R., Hm. Angeft. 2
Kraufe, N., Aw. 2
Neumann, H., Kfm. .
Vaglajch, E., Kim. I
Schälfe, 5, Werftarb. 3
Vollnberg, H., Ob. Stabs-
zahlmeifter a. D.
Wilste, E., Hilfsamtägeh.
RNMechte Seite
2a E. Holftein, D., NMentner
Elmftad, C., Ww. 8
Hirjhmann, E., Wiv. 2
Hohenfee, RN., Schiffbauer 3
Klaufe, W., Feldw. 8
mM. 17

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.