Full text: (1934)

Sicvcrs'sches Haus 
E. Sievers, S., Zimmermstr. 
Hagemann, F„ Monteur 
NagelffcheS Haus 
^ Nagel, G. A., Schlächter 
meister 
Müller'sches Haus (18a) 
E. Müller, ®„ ffiio. (stiel) 
Appel, M>, Pflegerin 
Dettmann, O,, Arbeit, 
Gradert, W, Pfleger 
Kobusch, H,, Schlosser 
tzllttmann'sches Haus 
E, HUttmann, K„ Gartenbau 
Fick, W,, landw, Gehilfe 
Jäger'sches Haus 
E. Jäger, C,, Landw, 
Jäger, E,, Sattler 
Selstsches Haus (71) 
E. Sell, A,, Landwirtin 
Fuchse!, R,, Schlachtermstr, 
Dose'sches Haus 
E, Dose, I,, Tischler 
Dose, P,, Postschaffn, 
Paß, D„ Ww, 
Wulff'sches Haus 
E, Wulfs, F,, Gärtner 
Wulff, H,, Gärtner 
Lütt'sches Haus 
E. Lütt, I,, Schlachtermstr, 
Brügmann, E,, Arbeit, 
Thomsen'sches Haus 
E, Thomsen.H,, Arbeit, 
Thomsen, B,, Kutscher 
Reetz'sches Haus 
E. Reetz, H,, Rentner 
Neumann, P., Heizer 
Sander, H,, Schlachter 
Groth'scheS Haus (118) 
E. Groth, G,, Pensionär, 
BuczieSla, M,, Schnitterin 
Koch, tz,, Kfm, 
Weiß, I,, Rentner 
Kerginski'scheS Haus 
E. «erginsli, E,, Invalide 
Helbig'scheS Haus 
E. H-lbig, Nieter 
1 a E. Greve, H„ Mühl-nb-s, 7, 
Greve, M„ Müller 
ld E Greve, H„ Kfm, 
(Nr, I a) 
Hansen, I,, Kutscher 
Kufferow, W„ Arbeit. 
Reimer, E,, Frau 
S-llmer, H,, Arbeit, 
2 E. Marlens, M„ Ww, 
Martens, W,, Schlachter 
3 E. Posenau, O„ Ksm, 
4 E, Ludolphp, K„ Ksm, 
Stabe, li„ Arbeit, 
5 E. Horn, J„ Landwirt 
k E, Pogge, S„ Gärtner T. 
7 a E Scheel, G,, Landm, 
7 dE, Landlau, C„ Rentner 
DrewS, Th,, Milchtutscher 
8a E Dreselcr, tz,. Schlaffer 
MuhS, M,, Ww, 
Start, tz,, Arbeit, 
Mols, P„ Angestellt, 
8 b E. Jens, St., Ww, 
Hartwig, W. HandelSm, 
S E, Martens, H„ GartendauT, 
10 E Chrislens, O„ Landm, 
(Kiel) 
Martens, C,, Rentner 
11 E, Bracker, J„ Gemüsebau, 
12 E. Jöns, tz,, Landm, 
Kühl, tz,, Schlachter 
13 E Baasch, W., Landwirt 
Baasch, H„ Landm, 
14 E. Kähl-r, tz„ Schuhm, 
15 E. Prüßing, A„ Landm, 7 
Ik E. Frahm, H„ Schlachter 
mstr, 
R-penningffches Haus 
E. Repenning, Eigentüm, 
(Kiel) 
Steffen, W, Maschinenb, 
Schneidetisches Haus 
E. Schneider, F,, Rentner 
Repenning, E,, Arbeit, 
Krüger'sches Haus 
E. Krüger, F„ Milchhdl, 
Krüger, M,, Ww, 
Michelscn'sches Haus 
E, Michelsen, SB., Rentner 
Krieg'schcs Haus 
E Krieg, R., Gärtner 
Klinker, W„ Post-Betr, Assist, 
Hacske'sches Haus (88) 
E. Haeste, tz,, Eigentum, 
Jnsclmaun, F,, Arbeit, 
Ochs, W,, Zimmerm, 
Minge'ichcs Haus 
E, Minge, H,, Invalide 
Minge, J„ Berläuferin 
Bargholz, F,, Former 
Petersen, tz,, Schlosser 
Reimer, W„ Dreher 
Heuck'sches Haus 
E. tzeuck, I,, Lehrer a, D, 
Heuck, H,, Schuhm, 
Start'sches Haus 
E. Start, I,, Ob.Postlchassn, 
Benthienffches Haus (81) 
E, Benthien, tz,, Rentenempf, 
Meyer, P, Kontrolleur 
Schimmcckffches Haus 
E, Schimmcck, I,, Former 
Kröplin'scheS Haus 
E, Kröplin, B„ Ww, 
Roggensack, W,, Maschin, 
Technik, 
Becher'sches Haus (79) 
E, Becher, K,, Rentner 
Freuudstück'sches HauS 
E Freundstück, Former 
Balzer'sches Haus 
E, Balzer, G„ Bierfahr. 
Koch, G,, Pol. Beamt, a, D, 
Am Taubenkrug 
Hansdorfer Moor 
Flathffches Haus 
E Jlath, W., Arbeit. 
Jhlkater Weg 
Linke Seite 
Grönwoldtffches Haus 
E. Grönwoldt, R., Maurer 
Lepsienffches Haus 
E. Lepsien, K., Arbeit. 
Reimerffches Haus 
E. Reimer, H., Maurer 
Hinz, P., Rentner 
Störtebeker, I., Bäcker 
Bramberg 
Stolpeffches Haus 
E. Stolpe, A., Ob.Postschaffn. 
Nebendahlffches Haus 
E Nebendahl, ©., Ob. Post 
schaffn. 
Denker, H., Rentner 
Klosterweg 
Linke Seite 
Haaß'sches Haus 
E. tzaaß, Gastw, 
V. Bülow, O„ Gärtner 
Siebrcchtffches Haus 
E Siebrecht, K,, Zimmerm, 
Sicbrecht, W,, Zimmerm. 
Rechte Seite 
Kähler'sches Haus 
E. Kählcr, Meister a, D, 
Dirschoweit, A,, Ww, 
Ramcke'sches Haus 
E. Ramcke, I,, Zimmerm. 
Rebenstücken 
Wendisches Haus 
E Wendt, W., Maurer 
Wendisches Haus 
Lütgens, P., Arbeit. 
Schmidt, K. H., Marine- 
angehörig. 
Lehneckisches Haus (3) 
E. Lelmecke, H., Tischler 
(Annenstr. 55) 
Dempwolf, E., Arbeit. 
Steinte, W., Gastw. 
Lühisches Haus 
E. Lühr, E., Sägerci 
Asmussen, I., Buch- 
druckereibes. 
Berse, M., Ob.Kelln. 
Buck, K., Bäcker 
Sorgenfrey, B., Ww. 
Sienknechisches Haus 
E. Sienknecht, Bauunter 
nehm. (Kiel) 
David, B., Berw.Sekr. 
Rehdeisches Haus 
E. Rehder, O., Maler 
Plambcck^sches Haus 
E. Plambeck, A., Ww. 
Hagemann, G., Zimmerm. 
Redderkamp 
Teschner'sches Haus 
E. Teschner, F„ Maurer 
Höckendorsffches Haus 
E. Höckendorf, G,, Weichen 
wärt. 
Ohmsen'scheS Haus 
E, Ohmsen, C,, Schmied 
Gogoll'sches HauS 
E, Gogoll, R,, Klempner 
Hansen'sches Haus 
E, Hansen, L„ Archite» 
Ladewigffches HauS 
E. Ladewig, H,, Arbeit, 
JbsffcheS Haus 
Jhst, H„ Arbeit, 
Russee-Heidenberg 
Schmidischcs 5) aus 
E. Schmidt, F., Landm. 
(Neudorf) 
V. Bull, H., Maurer 
Wenzing'sches Haus 
E. Wenzing, H., Telegr. Bau» 
handw. (Heidenberg) 
Tieljen, D., Ww. 
Schlotfeldt'sches Haus 
E. Schlotseldt, H., Landw. 
Eggers'sches Haus 
E. Eggers, E-, Gartenbau 
Freise'schcs Haus 
E. Freise, Rentner 
Kurth^fches Haus 
E. Kurth, W., Gartenbau 
Grimm, E., Gärtner 
— 
Sccstraste 
■<r Dorfstr. 
Linke Seite 
1 E. Niclason, E., Seemann 
(Amerika) 
V. Schmidt, I., Fischer 
3 E. Thaden, M., Ww. 
Blau, E., Ww. 
9 E. Höckendorfs, R., Pensionär 
Kotz, M., Ww. 
11 E. Wiesncr, H., Tischler 
Traukis'schcs Haus 
E. Trautzis, I., Bahnarb. 
Rechte Seite 
2 E. Schimanski,, A., Böttcher 
10 E. Pacch, H„ Tischler 
12 E, Wrage, H,, Eigentüm, 
Colmorgen, M,, Korbmach, 
16 E. Siebraffe, H., Maler 
Rohde, M., Steinmetz 
18 E. Gogoll,E.,Leutn.z.S.a.D- 
20 E. Seligmann,H.,Kernmach. 
Suchsdorf 
Gemeindevorsteher: Chr. Süverkrttpp, Nr. 51, I. Kiel 5362 
17 E. Rolfs, I., Privatier 
Kämpen, H.. Hauptlehr. i. R. 
Spar- u. Darlehnskaffe, e. G. 
m. b. H. 
18 E. Gemeinde Suchsdorf 
Köll, O., Hauptlehrer 
19 E. Broocks, W., Schmied 
Frank, H., Arbeit. 
20 E. Wagner, Ww. (Kiel) 
Schnack, I., Landwirt 
21 E. Ratjen, H., Privatier 
(Amerika) 
V. Kohrt, H., Postschaffn. 
22 a E. Hammerich,H.,Gastw.7'. 
22 b E. Stabe, F., Ww., Gastw. 
Drews, H., Kutscher 
Hodam, K., Arbeit. 
Hutz, H., Arbeit. 
Nehls, W., Rentner 
Stabe, M., Ww. 
Ströh. A., Ww. 
23 E. Prützing, E., Ww. 
24 E. Stamer, D., Ww. 1. 
Baesko, B., Arbeit. 
Köhler, ^un., H.. Sattler 
25 E Schade, F., Malermstr. 
Grothkopp, I., Zimmenn. 
Wackermann, M., Ww. 
26 E Drews. C., Ww. 
Schuhmacher, K., Maurerpol. 
Wöhlk, C.. Ww. 
27 E Lüdt, F., Postbote a. D. 
Lädt, I., Buchhändlerin 
28 E Kruse, F., Landwirt 
29 E Lamp, G., Ww. 
Kahler, F., Altsitz. 
30 Baustelle 
30 b E. Arp, M., Ww. 
Steen, M., Ww. 
31 E. Ströh, B., Erben 
Martens, E.. Pächter 
Schlotfeld, W., Elektrotechn. 
32 E Köbke, CH., Ww. 
33 E Bastianffche Erben 
V. Bull, F., Landm. 
Höhne, E., Ww. 
— M., Arbeit. 
34 E Hüls, H., Schlachtermstr. 
(Kiel) 
Schwcnsen, B., Arbeit. 
35 E Kühler, H., Steward 
Becker, W., Maurer 
36 E. Grömin, A., Landwirt 
Albers, B., Landm. 
37 E. Friedrichen, H., Landw. 
Grothkopp, E., Ww. 
Hammerich, W., Landw. 
Jansen, W-, Ww. 
Jgla, I., Ww. 
Johannsen, H., Arbeit. 
Neitzel, M., Frau 
Petersen. K., Steinsetz. 
Prösch, H., Maler 
Wriedt, I., Steinschleif. 
Zickett, R., Arbeit. 
38 E Stabe.F., Ww.,Gastw.I. 
(Nr. 22 b) 
39 E Baasch, E., Maurer 
Gründe!, F., Rentner 
Stenzel, S., Ww. 
40 E. Büll, H., Landm. 
41 E Weigert, P., Landm. 
Hatz, I., Zimmerm. 
42 E. Trepkau, F., Landwirt 
43 E. Book, I., Bäcker 
Peise, H., Bote 
Reich, G., Bersorg.Anwärt. 
44 E. Petersen, F., Arbeit. 
Rehbecg, L., Arbeit. 
45 E. Bock, M., Ww. 
Bock, C., Zimmerer 
46 E. Speck, S., Ww. 
Grothkopp, A., Bahnarb. 
Stender, I., Arbeit. 
47 E. Stoltenberg.J.,Landwirt 
Buhmann, A., Arbeit. 
Hutz, H., Arbeit. 
Jgla, I., Arbeit. 
Kerber, W., Bahnarb. 
Kruse, H., Arbeit. 
Prösch, M., Arbeit. 
Reher, I., Schlosser 
48 E Gemeinde Suchsdorf 
K 8.1). A. P., Ortsgruppe 
Suchsdorf T. 
Frank, E., Arbeit. 
Franske, A., Ob.Landjäger 
Klühn, H., Gemeinde-Ob. 
Sekret. 
49 E. Brügge, R.,Gärtnereibes. 
60 E. Köhnke, H., Kfm. i. 
Köhnke, W., Kfm. 
Meyer, H., Arbeit. 
Stender, I., Invalide 
Stöbe, B., Ksm. 
Szymoniak, W., Ww. 
61 E. Süverkrüpp, E., Landm. 
Süverkrüpp, Ch., Landm. T. 
52 E. Koevc, Chr., Ww. 
E. Koeve, I., Arbeit. 
53 E. Gemeinde Suchsdorf 
Spritzenhaus 
54 E. Hatz, I., Aufseh. 
Rahn, M., Ww. 
65 E Stahl, E., Gutsbesitz. 
(Schwartenbek) 
Kosakowski, F., Tierzuchtmstr. 
Ohm, E., Kutscher 
66 E. Kruse, D., Ww. 
Krakow, F., Arbeit. 
— K., Rentner 
67 E. Reimer, I., Büroangest. 
68 E. Stahl, E., Gutsbes. 
(Schwartenbek) 
Hoffmann, K., Arbeit. 
Vorburg, H., Vogt 
69 E. Gemeinde Suchsdorf 
Schocnek,A.,Ob.Landjäg.a.D. 
60 E. Höhne, H., Gärtner 
61 E Bock, Ch., Ww. 
Buck, I., Schloffer 
Huppe, F., Ob. Gefr. 
62 E. Moll, Erben 
Keffal, W., Kim. 
Moll, A., Frau 
63 E. Stahl, E-, Gutsbes. 
(Schwartenbek) 
Eckert, F., Arbeit. 
Hörnke, W., Tagelöhn. 
Jöhnke, H., Arbeit. 
Näwe, R., Arbeit. 
64 E. 5zarni, H., Zimmerer 
Jürgens, M., Ww. 
Schumacher, H., Hauswart 
Schwendemann, H., Arbeit.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.