Full text: (1934)

Kronshagen 
13 
V. Teil 
157 E. Ev.-lulh. Parochial- 
vcrband 
Witthöit, St., Angestellt. 
— 'Dl., Rentner!» 
Rechte Seite 
2 E. Bitter, F., Gastw. 7. 
4 Baustelle 
6 E. Friebrichsen, E., Landm. 
Bock, P., Ksm. 
Haff, tz., Rciscvertrct. ICrclg. 
Loew, A., Frau 
Westphal, A., Ksm. 
8 E. tslauscn.Fei. (Schaststr.17) 
Bandmann, A., Obermstr. 
Reimers, M., Ob-rselr-t. 1 
10 BausteUe 
12 ff. Ahrens, G., Stein- 
metzmstr. 
14 E. Horn, E., Privatier- 
Giitje, H., Werlinstr. 
Kretschmer, G., Ingen. 
16—20 existiert nicht 
22 E. Buh, A., R-nwer 
E. Jensen, M.. Ww. 
Vetter, H., Kellner 
24 existiert nicht 
26 E. Blaste, tz., Ingen. 
Böhmer, H., Krasisahr. 
Peters, G., Wcrtmstr. 
28—30 existiert nicht 
32—38 E. Voibehr, C., 
Rentner 7. 
Bock, G., Gärtner 
Menzel, B., Rentner 
Mohr, A., Schlosser 
40 E. Mohr, V., Ww. Erdg. 
Gewand, W., Scilermftr. 
42 E.Sti-glitz.TH.,Ob.P°sts-tr. 
44 E. Kcmpfer, M.. Ww. 7 
List, F., Pensionär 1 
48 existiert nicht 
48 E. Schuhmacher, Ww. 
(Beommystr. 17) 
Arp, St., Drogist 
Dunse, tz., Leutn. a. D. 1 
50 ff.KnipphalS,M.^Leutn.a.D. 
Bielenberg, V., Rentner 
Sch-nthu-, C., Ww. 
52 E. Hcroiannte», L., Stud. 
Rat i. R. r . 
54.56 E. Wcstphal, tz.,LebcnS- 
mittei-Grohhdlg. 7 
Arp, O., Lehrer a. D. 
58. 60 existiert nicht 
62 E. Elender, A., Ww. 
Begehr, A., Jnstallat. 7 
Michel, St., Stell,». 
64 existiert nicht 
66 E. Hast, W., Eiergrohhdl. 
68 eiiftiert nicht 
70 E. Allgemeiner Konsum- 
Verein s. Kiel u. llntgd. 
E. G. m. b. tz. 
Burmeister. B., Schlosser 
Fleck, L., Lagcrhalt. 
72 E. Gemeinde Kronshag?» T. 
Filrsorgczweckverband 7. 
GeincindeverwalNtNg 7. 
Standesamt 7. 
Arndt, M., Ob.Telegr.Setr.1 
Möller, R., Amtsvorst. a.D. 
Volt, I., «ransiihr. 
74 existiert nicht 
76 E. Gemeinde KronShagen 
V. Kramp, W., Postbeamt. 
Haltcnhof. Otto, Arbeit. 
Miller, I., Heizer 4 
Ente. 
Marx, tz-, Dachdcck. 
Matches. C.. Jnv. Rentner 
— W-, Arbeit. 
Schalies, G., Invalide 2 
Svensohn, E., Maschinist 
Szelinsli, E.. Arbeit. H. 
Both, I-, Jnv. Rentner 
78. 80 existiert nicht 
82 E. Kerker. J-. Rentner 
Busch, W-, Schlaffer 
84 E. Kreissparkaffe d. Kreises 
Rendsburg 
Carstens C-, Kfm. 
Kiestig. W-, vr., Tierarzt 
Schlotfeldt, F., Sparkaffen- 
Beamt. 
i 86 E. Behrens, W., Kohlen 
Burchard, H., Seiler 
88 E. Reichsbahn 
V. Sick,F.,Eisenb.Betr.Assist. 
90. 92 E. Franke, O., Gastw. 
Ernst, I., Techn. 
Frank. A., Vertreterin 
Scharfenberg, F., Ww. 
94 E. Gemeinde Kronshagcn 
Kcnipser, W., Amts- 
oberschw. Lrdg. 
Meyer, R., Elcktrikmstr. Erdg. 
Pctersen, Th., Lehrer 1 
Westkamp. I.. Schuhmm. 2 
96 E. Reimer, W.,Bäckermstr. T. 
Behnke, E., Ww. 
Greger, M., Frau 3 
Homann, W., Schlaffer 
Krabbcnhöft, H., Frau 3 
Kriiger, R., Arbeit. 1 
Schröder. A., Frau 
Wölk, H., Arbeit. 2 
98 E. Grell. H., Arbeit. Erdg. 
v. Bergen, I., Arbeit. Erdg. 
Eylander, I., Schneider 1 
Karstens, A., Kellner 2 
Ricckmann, C., Sattler 2 
Schneider, K., Klcnipner 1 
100—114 existiert nicht 
116 E. Ohle. I., Ww. 
Ohle, P., Gärtner I. 
118 E. Heick, I., Schmicdemstr. 
Ich, H., Monteur 1 
Jöhnk, Ez., Stcinsch. Erdg. 
Sievers, W., Schuhm. 
120 E. Schnack, H., Meierei I. 
Brammer, H., Schmied 2 
Brecdc, L., Kutscher 3 
Koop, L., Ww. 1 
Mordhorst, M., Ww. 2 
Pctersen, I., Rcntenempf. 3 
122 E. Scheel, W.. Räuchereibes. 
Burmeister, I., Arbeit. 1 
Dankcrt, H., Maler 1 
Gättsch, E., Kutscher 
Scheel, W., Schlosser 
Steidel. M., Ww. 
Zickcrmann, C., Ww, 
124 E. Meyer, H.. Jnstallat. I. 
Donner, M., Ww. 
126 existiert nicht 
128 E. Glawecke, H., Maler- 
mstr. I. 1 
Hansen, H., Hausdiener 
Repenning, H., Werkmstr. 
a. D. 
Zisch, L., Ww. 
130—134 E. Sinjen, H., 
Landm. T. Erdg. 
Danker, H., Baumeister 
Diekmann, C., Landm. 
Krukenberg, M., Schlosser 
Wöhlk, K., Kutscher 
Koppcrpahler Allee 
Kieler Str. 
Linke Seite 
1—23 existiert nicht 
26 E. Haar, K., Rccpschläger I. 
Czarnccki, F., Ob. Älmtsgeh. 
27 E. Andritzky, I., Maurer 
E. Röhren, E-, Frau Erdg. 
Andritzkp, H., Arbeit. 2 
Balseris, D., Pol. Haupt- 
wachtmstr.. 1 
29—37 existiert nicht 
39 E. Sparkasse d.frühcren Aem 
ter Kiel, Kronsh. Bordesh 
Behrens, W., ksm. Versich. 
Leiter 
Pries, I., Geschäftsführer 
41 E. Dietrich, K., Dipl. 
Ing. (Mühlheim a. R.) 
Kalifen, H., Gartenbau. 
Schwien, K., Konrektor 
43—45 existiert nicht 
47 E. Klingbeil,Anna, Wäsche- 
vertretung T. 
Raasch, A., Gemeindekassier. 
Klingbeil, W., Elektrik. 
49—57 existiert nicht 
59 E Gem. Kronshagen 
V. Menze, W., Hausmstr. 1 
59 Sport- u. Spielplatz 
Elektrizitätszentralc 
Stieglitz.W.-Gmd.Sekr.Erdg. 
Reimers, F., Wegewärt. 2 
61 E. Schleswig-Holstein. 
Regierung 
Hansen, K., Ob. Lands. T. 
Hotje.H., Ob.Landjäg.I. 
63—71 existiert nicht 
73 E. vomSchrick.G.,Maschinist 
(Amerika) 
Barth, H., Steinmetz. 
75—99 existiert nicht 
101 E. Rönke, H., Eigentüm. 
103—141 existiert nicht 
143 E. Jdek.A.,'Frau (Rr. 145) 
145 E.Jdcck,H.,Dachdeckmstr.I. 
Schweichel, E-, Pensionär 
147—149 existiert nicht 
161 E. Andersen, D., Frau 
Andersen, R., Maurer 1 
Fedder, A., techn. Anaest. 
Lehrmann, G-, Arbeit. 
153 existiert nicht 
155 E. Röpstorf, F., Schlosser 
Luigrön, F., Marineangeh. 
157 E. Timme, H>., Kfm. 
159—161 existiert nicht 
163 E. Staack, A., Rentner 
165 E. Willing, G., Schlosser 
David, W-, Rentner 
Sailer, K., Steinmetz 1 
167 E. Dahl, H., Kfm. 1 
Kutt, A., Auto- u. Motor 
radreparaturwerkst. 
Rechte Seite 
2 existiert nicht 
4 E. Burmeister, O., 
Klempnermstr. I. 
Heide, O., Briefträger 
Wolter, M., Angest. 
6—28 existiert nicht. 
30 E. Bartsch, W., Lehrer 
32 E. Dähling, G., Frau Erdg. 
Schulze, K., Rentner 1 
34 existiert nicht 
36 E. Plumm, K., Schneider 
Plumm, H., Maler 
38 E. Thiele, 51., Zimmerm. 
Mönz, C., Kassierer 
40—46 existiert nicht 
48 E. Mahrdt, D., Ww. 
Drews,P.,Verwalt.Ob.Jnsp. 
60 E. Büll, Fr., Postagent 
Sucker, R., Werkmstr. 
52—82 existiert nicht 
84 E. Schmidt, F., Ob.Boots- 
mann a. D. Erdg. 
Prien, O., Schmied 
86 E. Klebingat,I., Bilanzbuchh. 
88 E. Busch, W-, Verbandsrcvis. 
90 E. Lattof, W., Maschinist 
E. Green, H., Postillon 
92 E. Jensen, I., Postschassn. 
Döhler. D., Ww. 
94 E. Röhren, G., Maurer 1 
Godbersen, H., Rentner 
Koch, E.. Schneider 
Peterwn^schcs Haus 
E. Pctersen, Gebr., Holzhdlg. 
Detlev, F., Gärtner 
130 E. Engel. F.. Rentner 
Schnoor, C., Handclsm. 
132 E. Johann, G., Ziinmercr 
Moldzen, 5l., Maurer 
140 E. Wulf,V.,Maglstr. Arb 
Schmidt, W., Rcgistr. Geh. 
142 E Rudow, F., Monteur 
Baasch, W.. Ww. 
Louisoder, H., Dreher 
158 E. Thede, I., Lehrer 
Scharfe'sches Haus 
E. Scharle, A.. Ww. 
Baasch, K., Elektromont. 
Trespsschcs Haus 
E. Tresp, H., Gärtner Erdg. 
Allertst'ches Haus 
E.. Allert, G., Wächter 
Köhler, I., Zimmerm. 
Andersenssches Haus 
E. Andersen, E., Maurer 
Engelke, C., Rentner 
162 E. Dührkop.E.. vr.,Arzt I. 
164 E. Pctcrsen-Schmidt. P., 
Ob. Postschassn. a. D. 
164 Liduda, G., Seemann 
166 E. Klüglein. E., Ww. 
168 E. Torn, W., Bürovorst. 
Eckernförder Chaussee 
5loppcrpahlcr Teich 
Straße nach dem Schühenhof 
Spielplatz 
E. Gem. Kronshagen 
1 E. Doosc, W-, Handelsgärtn. 
Voß, G., Pol.Ob.Wachtmstr. 
7 E. Kobarg, H., Tischler 
Freese, M., Ww. 
5)ubrich, O.. Zimmerm. 
9 E. Kieler Schützenverein 
von"1860 
V. Arndt, I., Verwalter 
15 E. Pomplun, E., Ww. 
5lrcndt, I., Pol. Haupt- 
wachtmstr. 
Schlichting, I., Arbeiter 
Kurt, K., Arbeit. 1 
Rechte Seite 
Städt. Sport- und Spielplatz 
Möllerstraßc 
1 E. Baum, G., Stellm. 
3 E. Jansen, P., Eigcnt. (Kiel) 
Muhs, W., Schifsshdl. 
5. E. Schmidt, F., Gärtner 
Schmidt, H., Gärtner 
ThießensscheS Haus 
E. Thießen. H., Landw. 
Haß, H.. Amtsgeh. 
Schwenscn, I., Arbeit. 
Szymoniak, H., Arbeit. 
Fürstenau'sches Haus 
E Fürstenau, R., Ob. Steuer 
mann a. D. 
Borwegcn, E., Angestellt. 
Kuhnt, R., eingestellt. 
Lund, B., Kataster-Hilfstechn. 
Müller, K., Sattler 
Wessel. W., Masch. Schlosser 
Ottendorfer Weg 
Kieler Str.'->- 
8 E. Hartmann, H,, Steinmetz 
Weigel, H,, Ingen, 
Stcenbcker Weg 
Niffen'schcS HauS 
E.R!flen,M.,Ob. Postschassn. 
Baustellen 
Suchsdorfer Weg 
1 E Biercnd, M., Landmanv 
Altenburg, H., Jnv. 
Hllttniann, I., Arbeit. 
Wulf, E., Frau 
46 E. Mandey, E., Heizer 
Gögge, R„ Zimnicrer 
56—52 E.Wcichert,W.,Gravcu> 
56 Hainann, A., Plätterin 
Hille, O., Ob. Maschinist 
Pelersen. A., Lagerist 
Waichlowsll, 31'., Monteur 
52 Riffen, tz., Tischler 
Otto, St., Arbeit. 
Seelauip, tz.. Versorg. Anw. 
62 E. Schwarz, K„ Gärtner 
sAincrila) 
V. Schwarz. W„ Tischler 
Beeck, I., Arbeit. 1 
Bock, St.. Arbeit. 2 
64 E. Müssenden», I., Maurer 
Mückenheim, St., Schlosser 
Tcgclkuhl 
Linie Seite 
3 E Röpsdors, tz., Ww. 
Göbcl, G., Seemann 
Schultz, O., Seemann 
9 E. Hartwig, H., Steinsetz. 
Brandt, H., Maurer 
— M„ Bauarb. 
Glau, 8., Rentner 
Rechte Seite 
16 E. Jobannsen, T., Rentner 
Ulmcnlillcc 
Linke Seite 
13 E. Riechers, H., Rentner 
Wolf. M., Architekt 
17 E. Vosgerau, F., Glaser 
5lndersen, I., Tischler 
19 E.Evers,H.,Gemeindevorst.'s'. 
Stamer. D., Ww. 
25 E. Herrmann, E., Pol.Ob. 
Wachtmstr. i. R. 
28—30 E. Häßler, H., Kauf 
mann, T. 
31 E Witt. E.. Kellner 
Binder R., Steinsetz. 
Müller, O., Schlosser 
35 E. Wcstphal, C.. Polier 
37 E. Wahl, H., Rentner 
Maier, W-, Maschinenb. 
39 E. Mittendorf. E., Kellner 
Jürgensen, I.. Maler 
Rechte Seite 
24 E. Vosgerau, W., Glasermstr. 
Detlev, W-, Tierzuchtgeh. 
34 E. Griesbach. 5l., Reichsbank- 
Sekr. 
Billenweg 
Linke Seite 
I E. Witt. Chr., Kellner 
v. Berg, H., Buchhalt. 
Hintz, A., Ww. 
3 E. Wöhlk. K.. Mciercibes. 
Lorcnzcn, M., Ww. 
II E. Peters, L., Elektroing. 
Lüthje, K., Konrektor i. R. 
17 E. Kock, W., 5lrbcit. 
Svenson, W., Arbeit. 
Rechte Seite 
8 E. Wöhlk. E., Tischler 
10 E. Porschke, Ob.Landjüger- 
mstr. I. 
Bolbchrstr. 
Linke Seite 
1 E. Gengelazky, R., Leutn. (I.) 
a. D. 
13 E. Filter, W., Maurer 
19 E. Grüdcr, H., Landessekrct. 
29 E. Doblick,G.,Betriebsmstr. 
39 E. Deresch, S., Frau 
Deresch, M., Rentner 
41 E. Reincke, F., Maurerpol. 
Clausen, O., Pol. Ob. 
Wachtmstr. 
47 E. Schmidt, K., Klempner 
Spriewald, F., Ob. Matr. 
Gefr. 
49 E.Stegmann,E.L.,Sbv 
Jürgens, W., Dreher 
51 E. Sprenger, F., 5lrbeit. 
Wcstphal, O.. Krankenpfleg. 
53 E. Danklefsen, E.. Tischler 
Struck, H., Tischler 
61 E. Schur, W., Maurer 
Witt, R., Ob. Sekr. 
Rechte Seite 
6 E. Stutzer. F.. Arbeit. 
Diener, F., Arbeit. 
10 E. Hillmann, B., Schiffbau. 
Wittke, A., Tischlermstr. 
Wildhof 
2 E Hirsch, H., Rentner 
Roscher, P., Marinewcrks. 
a. D. 
4 ff. Doose, Ch., Krastfahr. 
6 ff. Doose, I., Gärtner 
Kehr, tz., Buchhall.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.