Full text: (1934)

V. Teil Kronshagen— 12 —Kronshagen 
101 E. Andersen, H., Tischler 
Habenicht, F., Tischler 
103 E. Riepcr, Chr.. 
Schlniedcmstr. 7 
105 E. ©cm. Kronshagen 
Krawack. H., Zimmerer 
Reher, K., Maschinenmstr. 1 
109 E. Fleck, I., Gastw. 7. 
Thomsen, K., Ob. Bootm. 
Maat 
115 E. Laß, E., Schmied 
Behnke, H., Vollziehungs 
beamt. 7 
Brix, H., Bauarb. Erdg. 
Harm, H., Krastwagenführ. 
Schröder, W-, Maurer 1 
Voßgerau, B., Bauuntern. 2 
117 E. Walter, F., Fuhrunter- 
nehm. 7 
Brix, H., Arbeit. 1 
Grüneberg, C., Fuhrgesch. 
Heesch, G., Kraftf. 
Meier, A., Ww. 
— H., Gärtner 2 
121 E. Jwers, H., Malermstr. I. 
Koch, H., Weckführ. 1 
Bohner, K., Marmorschleif. 1 
125 E. Bumann, Ch., Landm. 
(Rumohr) 
Lemmke, F., Arbeit. 
Rechte Seite 
10 E. Pogge, E. Gärtnerei 
Jäger, E., Steinsetz. 
18 E. Stroh. F., Maschinen- 
tischlcr 
Schultz, B., Kutscher 
20 E. Hillmann, A., Rentner 
Feldhausen, I., Kl. Rentner 
Peters, K., Buchhalt. 
22 E. Thieffenhusen,W., Kfm. 7 
Häbler, H., Ww. 
24 E. Franzen, I., Schloff. 
Hilbert, W., Ww. 
28 E. Baum, O., Eigentum. 
(New Bork) 
Harrn, K., Steindruck. 1 
Ramm, W., Lagerist Erdg. 
38 E. Allg. Konsumver. f. Kiel 
u. Umgeg. (Gaarden) 
V. Jöhnk, A., Maurer 
Doose, K., Masch. Schloss. 1 
Graupner, H., Arbeit. 
Kunick, A., Maurer 1 
Lüthje, A., Arbeit. 3 
Müller, I., Arbeit. 
44 E Dornte, E., Reichsbk. 
Zahlmstr. 
Sibbcrsen.CH., techn.Landes 
sekretär 1 
56 E. Lutzenbcrger, 53., 
Gärtnereibe s. 
Schwarz, I., Feldw. a. D. 
64 E. Fleck, I., Gastw. (Rr109) 
Bollert, H., Autohdl. 7 
Ehlertsen, A.. Bootsm. 
68 E. Röschmann,W.,Fuhrm.I. 
78 E. Kock, C., Dreher 1 
Klein, A., Invalide Erdg. 
Schwensen. W., Schmied 
Stabe, H., 51rbeit. Erdg. 
91. 96 E. Röpstorff, Christine, 
Stcllmacherci 
E.Röpstorff,Dorothea,Landw. 
108 E Rüge, K., Mar.StabS- 
zahlmstr. i. R, 
Urhammer, K.. Nieter 
110 E. Hein, H., MaurerErdg. 
Riffen, W., Bauarbeit. 
112 E. Franke, H., Ob. Reg. 
Bausekr. 
Franke, H., Schmied 
— N., Baumeister 
114 E Stoehr,E.,Leutn.(Jng.) 
a.-D. Erdg. 
Siebte, E., Maurer 1 
118 E. Jcnsen, I., Lehrer 
Siebte, E., Schmied 2 
Struck, I., Schleifer 1 
120 E. Grönwoldt,M.,Maurer 
Möller, H., Kupferschmied 
Struck, E., Werkmstr. 1 
122 E. Jacobs. E., 
Mar.Werkführ. a. D. 
124 E Muns, H., Arbeit. 
126 E Boseski, W., Versorg. 
5lnwärt. 
130 E. Luck, W., Werkmstr. 
(Knooper Weg 30) 
Brennecke, E., Kraftfahrer 
Hoppe, K., Gärtner 
132 E Ploppa, I.. Maurer 
Braasch, F., Bäcker 
Jargstors, D., Angestellt. 
Kuhrt,, H., Arbeit. 
134 E Böhme, K., Maschinist 
Eichkamp 
Linke Seite 
3 E. Kahl, L., Arbeit. 
11 E Brarnrner, L., Kutscher 
19 E. Martens, W., Arbeit. 
Martens, A.. Maurer 
23 E. Schlichting, E., Büro- 
vorsteh. 
31 E. Green, A., Rentner 
33 E. Lubahn,©., techn.Angest. 
Blötz, A., Vcrtr. 
Ebermann, H., Verkäufer 
Rechte Seite 
Baustellen 
Eichkoppel 
Friedrichsenffches Haus 
E. Friedrichsen, E., Landm. 
Baasch, G., Schmied 
Detlef, E., 5lrbeit. 
Tiedjeffchcs Haus 
E. Tiedje, M., Schlachter 7. 
Bosy, P., Arbeit. 
Kraeknnke, K., Pol.Assist. i.R. 
Peterscn, I., Arbeit. 
Schäferffches Haus 
E Schäfer, W., Frau 
Schün'sches Haus 
E. Schün, P., Gärtner 7 
Schiiu, F., Gärtner 
Bichlerffchcs Haus 
E Bichler, E., Ww. 
Wollermannst'ches Haus 
E. Wollermann, A., Dreher 
Fresenhof 
3 E. Schröder, H., Gastw. 
(Brekendorf) 
Greisner, A., Pol. Haupt- 
wachtmstr. 
Oede, K., Pol. Büroangest. 
5 E. Beck, P., Lagerhall. 
Barthels, I., Versorg. An 
wärt. 
Wink, K., Monteur 
Friedenskamp 
Linke Seite 
I E. Arnold, Otto, Direktor T. 
3 E. Gäbe, K., Kfm. 7 
6 E. Kankowski, H., Ww. 
Offerrnann, B., Elcktromstr. 
7 E. Gerthsen, Chr., Dr. phil. 
(Tübingen) 
Saenger, E., Dr., Ob.Reg.- 
Rat 7 
9 E Roth, 51., Korv.Kapt. a.D. 
Erdmann, A., Ww. 
II E Krüger, F.,Ob.Werftsekr. 
Kock, F., Bankvorsteh. 
13 EWittern, C.. Posiinsp. a.D. 
Lang, K-, Dr., Assist.Arzt 1 
Wittern, A., Lehrerin Erdg. 
15 E. Gehl, R., Lehrer 
17 E Bücher, H., Kapt.Lcutn. 
a. D. 
Rechte Seite 
2. 4 Baustellen 
6 E. van der Smiffen, W., Dr. 
phil.,Landwirtschaftsrat I. 
van der Smiffen, A., Ww. 
8 E.Brügge,H.,Kleinpnermstr.7 
10. 12 Baustellen 
14 E Koch, H., Gastw. 
v. Bredow, H., Kapt. z. S. 7 
Friedhof Eichhof 
E Ev. luth. Parochialverb. 
Seemann, CH., 5lngestellt. 1 
— H., Pförtner 
Struve, H., Kirchen-Amt- 
mann 
Tempich, F., Friedh. Jnspekt. 
Gartcnheim (Am) 
siehe unter 51 
Gartenkamp 
E. Vosgerau, F., Architekt 
(Nr. 4) 
2 Drews, O., Pol. Ob. 
Wachtrnstr. 
Kcinpeni, F., Subdirekt. 
Piper, R., Zollinspekt. 
4 E. Vosgerau, F., 51rchitekt 7 
Schiemann, I., Ingen. 
Hasselkamp 
Linke Seite 
Kopperpahler Allee 
Gärten 
39 E. Ext, W., Dr. phil. 
49 E. Arp, H., Postschaffn. 
55 E. Drews, P., Verwalt. Ob. 
Jnspekt. 
Koch, 5l., Ingen. 
Baustellen 
69 E Krantz, K., techn. Landcs- 
inspekt. 
71 E. Nohtse, B., Ww. 
Strathausen, H., Ww. 
Müller, W., Ob. Maat 
73 E. Kolleckcr, M., Ww. 
Franke, A., Pensionär 
75 E. Steinmann, A., Ww. 
Witt, ©., Ob. Maschinist 
77 E. Peemöller, F., Prokurist 
79 E Möller, 51., Rentner 
Möller, L., Maler 
81 E. Paaskcsen, P., Kfm. 7 
Mohr, M., Kolonialwr. I. 
83 E. Preist, H., Ob.Stadtsekr. 
86 E. v. Heyne, E., 5)auptm. 
a. D. (Hamburg) 
Rother, W., Marine-Offiz. 
87 E. Pohl, E., Kantinenwirt 
(Wik) 
5lndreae, H., Kfm. 7 
Lanz, E., Ob. Lcutn. z. S. 
89 E. Schultze,O.,Kapt.z.S. 7 
91 E Altmüller, P., Ingen. I. 
Heuer, H., Pol. Wachtrnstr. 
93 E Brühn, 5t., Architekt T. 
95 E Klein, F., Korv. Kapt. 
a. D. 7. 
Neitzel, K., Ob. Leutn. z. S. 
97 E. Fücsen, O.. Ob. 
Studienrat 7. 
Friedenskamp 
103 E. Germer, W., techn. 
Stadtinspekt. 1 
Bromman, E., Ww. 
Harnack, A., Dr. phil., 
Marine-Sludicnrat 
107 E. Geyer, R., Gärtner 
Baustellen 
111 E. Vosgerau, F., Architekt 
(Gartcnkamp 4) 
Gablcr,H.,Dr.phil.,Physik.7 
Berndt, K., Bankvorsteh. 
113 E. Vosgerau, F., Architekt 
(Gartenkamp 4) 
Hinrichs, F., Kapitän 
Klemm, F.. Landw. Sach 
verständig. 
Nickelsen, I., Hauptlehr. 
Rauer, ©., Ww. 
Runge, W., Autosahrschule 
Gartenkamp 
Rechte Seite 
2 E. Niese, Th., Dr., Arzt 7 
Gärten 
30 E Bartulain, Eigentüm. 
(Berlin) 
30 Brühn, B., Arbeit. 
Sasawitzny, H., Rentner 
42 E. Klein, K., Maurer 
48 E. Stoffregcn, W., Landw. 
Bockelmann, E., Heizer 
Hitz, E., Ob. Werftbuchführ. 
62 E. Hageböcke, W-, Rentner 
Küster, F., Maschinist 1 
Baustellen 
68 E Repenning, H., 
Feuerwehrm. 
Horl, A., Ww. 
Reimer, K., Reisend. 
88—88a E. Brarnrner, K., 
Architekt (Kiel, Gerhard 
straße 92) 
Christ, I., Bauunternehm. 
Lorenzen, H., Bücherrevis. 
Schneider, K., Funkgefr. 
88a Peterscn, R., Handelsvertr. 
Plock, K., Ingen. 
90 E. Früchtenicht, W., Lehrer 
i. R. 
Früchtenicht, M., techn. 
Lehrerin 1 
Baustellen 
98 E. Lubinus, E., Ww. 
Stubbe, 5l., Ww. 
Hof Haffelkamp 
E. Stoffregen, W., Eigentüm. 
7 
Hitz, E., Ob.Werftbuchführ. 
a. D- 
Last, G., Arbeit. 
Gartenkamp 
Hcidenbcrg 
Staakffches Haus 
E. Staat, M., Gärtner, 
(Elmshorn) 
Kruse, G., Bäckerei 
Pape, W-, Werkmstr. 
Staat, A., Renkner 
Schmidtffches Haus 
E. Schmidt,W.,städt. Gärtner 
Schmidt, Chr., Ww. 
Waindakffches Haus 
E. Waindak, 51., Maurer 
Rcvermann, 51., Maurer 
Büll'sches Haus 
E. Büll, I., Landni. 
Gerresheim, H., Schlosser 
Martöns, F., Altenteil. 
Grundstück o. Stadt Kiel 
E. Stadt Kiel 
V. Sellmer, Ch., Landmann 
Büllffches Haus 
E. Büll, F., Arbeit. 
Thießenffches 57aus 
E. Thießen, tz., Landm. 
BierendEches Haus 
E. Bierend, H., Landm. 
Dibbern, K., Landm. 
Hindenburgstraße 
1 E Röhlina, 3-, fl’olleftcmt 
9lrnbt, Frau 
ZUHlddors, $}., Versorg.- 
Anwiirt. 
2 E. Sievert, 91, Ww, 
Breede, W„ Kfm, 1 
4 E. Wegncr, H,, Rentner 
Boham, B„ Köchin 
6 E, Basnhn, W„ Gärtner 
Hofbrook 
Linke Seite 
1 E. Doose, ©., Handlgsgeh. 
3 E. Markowsti, E., Arbeit. 
Konitzcr, F., Müller 
Kunst, M., Rentner 
13 E. Lüneburg, K., Zirnrnerm. 
Lüneburg, K., Maurer 
19 E. Blohm, M., Rentner 
33 E. Beinroth, H.,Pol.tzaupt- 
wachtmstr. 
37 E Baasch, I., Schiffbau. 
Heide, O., Posthelf. 
39 E Reimers, H., Straßenb. 
Schaffn. 
57 E. Groß, K., Pol. Haupt 
wachtrnstr. 
67 E. Muus, ©., Invalide 
69 E. Griese,A.,Werks1attschceib. 
73 E. Elsner, C., Hausdicn. 
Rechte Stile 
2 E. Lüth, H., Steinsetzer 
8 E. Siebte, E., Schmied 
10 E. Kaminski, F., Rentner 
22 E. Obitz, I., Bauhdl. 
Bialkowski, W., Konditor 
Mähl, M., Angestellt. 
24 E. Nietzschmann,O., Tischler 
30 E. Doose, O., Maschinist 
40 E. Löpticn, 51., Heilkund. 
Äielcr Straße 
Linke Seite 
1—3 E. Zummack, O., Masch. 
3 Döring, W., Prüfer 
Kaiser, H., Buchhalt. 
Kruse, I., Schiffbauer 
6 E. Hamann, K., Malermstr. 
Einfeldt, Fr., Lagerverw. 
Kruse, I., Former- 
Schultz, K., Rektor i. R. 
9 E. Jürgcnsen E., Rentner 
Höhn, 51., Technik. 
Zehnllsches Haus 
E. Zehrn, F., Eigentüm. 
Stangeffches Haus 
E. Stange, 51., Kfm. 
23 E^ Behnke, H., Pol. Ob. 
Sekret. 
51pel, H., Rentner 
Swierczynski, M., Kapitän 
29 E. Schlichting, R., Rentner 
Harbeck, I., Kohlenhdl. 
35 E. Thomsen, H., Korv.Kapt. 
a. D. 
37 E. Förster, H., Eisenbetonb. 
Hcidenrcich, E., Frau 
39. 41 Baustellen 
43 E. Beiz, F., Ob.Postsekret. 
45 E. Hempel, S., Ww. 
47 Baustelle 
49 E. Siek, W., Maler 
51 E. Laas, W-, Tischler Erdg. 
Burchard, W., Seiler 
Laas, I., Milchhdl. 1 
53 Baustelle 
55 E. Kaak, H., Landmann 
Stiegmann, R., Obersekret. 
57 E. Dierckscn, E., Kfm. 
Drews, G., Ingen. 
59-63 E.Sto!tcnberg,P.,Fabrik- 
bes. (Brunswiker Str. 9) 
Bittner, O., Arbeit. 1 
Diener, E., Arbeit. 
Plume, W., Schneider 
63 Göttsch, H., Maschinist 
Krüger, 51., Pensionär- 
Meyer, H., Ob. Matr. 
Spinnerei u.Seilwerk Krons 
hagen, P. Stoltenberg 
65—77 Baustellen 
79 Bahnhof Kronshagen 
E. Reichsbahn 
V. Doose, I., Bahnhofsmstr. 
81 Baustelle 
83 E. Marx, K., Schlosser 
Buchholz, E., Arbeit. 
95 E. Arpe, F., Ob. Postschaffn. 
97 E. Kowalski, F., Tclegr. 
Sekret. 
103 E. Sell, W., Maurer 
Vollbehr, K., Angestellt. 
105 E. Burchard I., Recpschl. 
107 E. Mumm, I., Bctriebs- 
nieister 
109 E. Karklinat, E., 5üw. 
Heinrich. 51., Werkmstr. 
Kock, F., Werber- 
Domäne 
E. Preuß. Staat 
V. Rolfs,P.,Domänenpächt.7 
Braase, D., Arbeit. 
Sibbersen, P., Tierzuchtgeh. 
Uhrhammer, F., 51rbeit. 
Wede, R., Arbeit.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.