Full text: (1934)

Heikendorf 
— 11 — 
Kronshagen 
V. Teil 
16 E. Böge, 3., Schiffssiihr. 
Schütt, I.. Schiffsführ. 
Böge. H., Fischer 
17 E. Dahmke, H., Fischhändl. 
Buthmann, F., Maschinist 
Statt 
E. Buchmann, H., Eigen 
tumerin 
18 E. Schröder, R., Magi 
stratsbaurat 
21 E. Rix, P., Maschinist 
24 E. Dahmke, I., Steuerm. 
25 E. Henning, A., Eigentum. 
26 E. Dethmann, H., Eigen 
tümerin 
28. 30 E. Stinnes, H., Dr., 
Eigentüm. (Köln) 
36 E. Möller, M., Ww. 
Möller, H., Kapitän 
42 E Dittmar, G., Eigentüm. 
44. 45 E. Schenk, A., Ww. 
Rath, H., Dreher 
Schmidt, I., Arbeit. 
Sudau, F., Seemann 
48 E Schroeder, R., Eigentüm. 
52 E Tempkc, A. K., Eigen 
tümerin 
Tcichtorstraße 
Linke Seite 
3 E. Krützfeldt, A.. Putzer 
5 E Steffen, M., Ww. 
Schmidt, M., Arbeit. 
Wulff, H., Maurer 
9 E. Blunck. H., Kunstmaler 
13 E Steffen,H.,Schlachtermstr. 
ESteffen,M., Schlachtermstr. 
Steffen, M., Ww. 
15 E Hansen, W., Gärtner 
17 E Hansen, A., Frau 
Hansen, H., Steinhau. 
Feldweg nach 
Schrevenborn 
19 E Steffen. I., Rentner 
Joost, D-, Ww. 
Koltzau, K-, Frau 
Lorenzen, K., Ww. 
Maas;, M., Ww. 
21. 23 E Brühn, W-, Zimmer- 
mstr. 7. 
Brühn, M., Bauarb. 
Harder, E., Angestellt. 
25 E Schlappkohl, I., Pri 
vatier (Dictrichsdorf) 
Brumm,E., Telegr. Sekr.a.D. 
Scheipering, F., Bäckcrmstr. 
27 E Petersen, A., Müller 
Lorenzen, E-, Schneider 
Michalschek, G.. Schweißer 
Petersen, W., Ww. 
Wettich, M., Ww. 
29 E Sietneri, W., Gem. 
Ob. Sekr. 
Quandt, K., Rentenempf. 
Rixen, F., Arbeit. 
Steffen, K., Arbeit. 
29 a E Schill, H., Zimmermstr. 
(SchÜtzenstr. 97) 
Kay, F., Arbeit. 
Schill, E., Zimmerer 
31 E. Bankhaus Wilhelm Ahl- 
mann «Kiel) 
Denker, R., Kohlen 
Kasch, G., Arbeit. 
Kohn, R., Ww. 
Paustiau, D., Ww; 
Steffen, H.. Ww. 
33 E Denker, A., Maurermstr. 
(Nr. 153) 
Denker, H., Kolonialwr. 
Engel, E., Fräul. 
Schill, C., Fräser 
Wiese, T., «Schmied 
35 E. Denker, A., Maurermstr. I. 
Denker, C., Zimmerer 
Eiling, F., Arbeit. 
36 Wehborn, L., Frau 
Poggreen, M., Ww. 
37 E Denker, A., Bauunter 
nehm. (Nr. 153) 
Denker, W., Handelsm. 
Jannßen, L., Ww. 
Linde, K., Rentner 
Sander, E., Ww. 
Stark, H., Posthelf. 
Stintmann, O., Postschaffn. 
39 E Pahn, M.. Eigentümerin 
E Seyfert, H., Frau 
(Hamburg) 
Pahn, H., Optik. 
Seitz, M., Arbeit. 
Seyfert, F., Exped. 
Steffen, E., Schneider 
41 E. Schwantz, A., Zim 
merer 
43 E Paulsen, B., Ob. Post 
schaffn. a. D. 
46 E. Schwantz, A., Arbeit. 
Heikendorf-Dictrichsdorfer 
Chaussee -> 
Rechte Seite 
2 E Brühn, E., Friseur 
Brcither, W., Dentist 
Reinach, H.. Schlosser 
4 E Mielke, H., Frau 
Mielke, M., Rentenempf. 
Siclaff, W., Pensionär 
6 E. Twiffelmann,J., Rentner 
Bcamtenbk.KielNebcnstclle T. 
57offmann, A., Frau 
Twiffclmann, W., Klempner- 
mstr. 
8 E Twisselmann, I., 
Jnstallat. 7. 
10 E Cziborra,A., Bäckermstr. 
T. 
Rönnau, H., Monteur 
Rostock, R., Arbeit. 
Trojaner, H., Arbeit. 
20 E Oberhellmann, F., 
Kfnl. (Elmshorn) 
Gloy, W., Schneidermstr. 
Kaiser, I., Ww. 
Michaelis, I., Bäckcrmstr. 
Schaumann, R., Archit. 
Schmidt, E., Sattlcrmstr. 
22 E Dibbern, F., Uhrm. 
26 E Dibbern. W., Landw. 
Steffen, H., Schlachter 
Hindenburgstr. ->■ 
28 E Lorenzen, E., Makler 
32 E Willrodt, W., Schloffer 
Stephan, H., Arbeit. 
34 E Steffen, W.. Arbeit. 
Voll, F., Arbeit. 
Dahmke, H., Kassier. 
Bosgerau, M., Ww. 
36 E Andres, H., Arbeit. 
Kurzweg, H., Arbeit. 
38 E Kögebchns Erben 
Beeck, E., Arbeit. 
Ernst, H., Tischler 
Hinz, A., Arbeit. 
Möller, F., Invalide 
48 E Klühn. F., Tischler 
Klübn, F., Schloffer 
50 E. Hagedorn, F., Dr., 
Staatssckr. (Gut Schre 
venborn) 
Schirmer, I., Landw. 
Lehr. a. D. 
Heikendorf-Dictrichsdorfer 
Chaussee 
Nhlciiholt 
4 E Nicmeyer, Th., Frau 
(Kalifornien) 
Uhlmann, G.. Konditor 
Wille, A., Prokurist 
6 E Hulbc, M-, Eigentümerin 
8 E Neufeldt, H., Ingen. 
Fritzsche, H., Dr., Bücher« 
rcvis. 
Ulmenstraße 
Heikendorf-Dietricl sdorfer 
Chaussee 
3 E Ellerlagc, M.. Frau 
(Quakenbrügg) 
Mcigelt, M., Ww. 
6 E Fcbrans, K., Brandinspelr. 
a. D. 
7 E. Kraskc, Klara, Eigen 
tümerin (Kiel) 
Kraüke, A., Ww. 
9 E Gauticr, Th., Kord. 
Kapit. a. D. 
Biehkamp 
2 E. Untiedt, P-, Eigentüm. 
16 E. Kohlmorgen, H., 
Zimmern;. 
Gamm, R., Arbeit. 
Steffen. H.. Arbeit. 
Wellendorf, W-, Arbeit. 
Wiese, H., Invalide 
Wicscinvcg 
6 E. Steffen, L., Eigentüm. 
8 E. Lodowsii, M., Eigentüm. 
Wildgartcn 
Heikendorf-Dictrichsdorfer 
Chaussee -> 
Stcffen'sches Haus 
E. Steffen, H., Landw. 
Wohld 
Wicsessches Haus 
E Wiese, H., Eigentümerin 
Am Gartenheim 
Linke Seite 
1 Baustelle 
3 E SieverS, 93-, LandeS-Ob. 
Amtm, T. 
6 E Jacks, L„ SJreq. Kapt, 
(anq ) 0- D, T. 
7 E Schliitcr, Th,, Stcmmctz- 
mstr, (Kiel) 
Einfeld, R„ Baumstr, 
GeiSler, J„ Kfm, Ente- 
15 E Rolefi, P„ Postschaffn, 
Rechte Seite 
4 E Gell eich, I,. Arbeit, 
Kohlheim, E„ Feldwebel 
6 E Moldcnhauer, E„ Stadt- 
inspckt. 
Hansen, P„ Kapitän 
8 E Nitz, tz„ Marineangeh, 
10 E Boldt, SB., Arbeit. 
Ströh, Pol, Beamt? ,„7 
12 e Koppen, C„ G-ld-rhcb, 
14 E Küster, P„ Pensionär 
Batteriestraße 
4 E. Schütt. Pastor 
Carlscn, M., Ww. 
Falkenftcin, H., Handlgsgeh. 
Reimer, H.. Arbeit. 
Domänenwcg 
5 E Mever, C„ Leut», z,S, a,D, 
Dorfstraße 
Kieler Sir, -> 
Linke Seite 
I E Steffen, SB., Rentner 
Kronshagen 
Amtsverwaltung: Amtsvorsteher Johann Süverkrüpp (in Suchsdorf) 7. Kiel 6780. 
Gemeindeverwaltung, Standcsanit u. Fürsorgczweckverband: Gemeindehaus 7. Kiel 650. 
Gemeindevorsteher: Paul Drews I. Kiel 650. 
3 EStcffen,W.,Rcntner (Nr.1) 
Möller, O., Gastw. I. 
5 E. Martens, C., Fisch 
räucherei 
7 E. Sohrbeck, Ingen. 
9 E. Nehmke, H., Mar.Wcrk- 
lnstr. a. D. 1 
Haß, E.. Frau 
Heide, F., Ob. Bootsm.a.D. 
11 E. Kone zny, I., Kfm. 
Sachau, F.. Pensionär 
13 E. Zöllner, I., Darmhdlg. I. 
Oslnann, H., Postschaffn. 1 
15 E. Hoffman;;, K.,Zo!l-Betr.« 
Assist. 
Mordhorst, M., Frau 
17 E. Haß, E., Ww. 
Hinz, D., Kfm. 
19 E. Kock, Ch., Fischhdl. 
Rathjen, W., Kraftfahr. 
Storiner, E., Ww. 
Streufcrt, E., Mechanik. 
21 E. Prehn, Chr., Arbeit. 
Schumann, R., Invalide 
23 E. Roden, H., Maurer l 
Kistcnmacher, I., Rentner 
Rebenstorf, H., Schmied 
Roden, M., Rentner;;; 
Rechte Seite 
16 E. Gelhaar, A., Rentnerin 
18 E. Stegelmann, C., Tischler 
Lüth, M., Steinsctz. 
20 E. Greve, I., Zimmermstr. T. 
Reimer, W., Büroangest. 
28 E. Biercnd, M., Land;;;. 
Seiser, A., Steinsetz. 
Feldmark 
Cckcrnförd. Chaussee 
(früher Kopperpahl) 
Linke Seite 
1 E. Christ, CH., Baugesch. 
(Harmsstr. 11—13) 
Kahl. W.. Kutscher 
Rcdepcnnig, E., Platzmstr. 7. 
43 E. Färber, R., Casvtier 
Callscn, A., Ww. 
Feldhansen. I., Maurer 2 
Lehinann, W., Mechanik. 
Lüders, E., Ww. 
45 existiert nicht 
47 E. Tank. F., Kutscher 
Brink, O., Tischler 
59 E. Sittig. A., Ww. 
Holstein, W., Gastw. 
61 E. Grotjahn, W., Maschinen- 
führ. 1 
Brunzel, H., Glaser Ercig. 
Pünncr, A., Frau 2 
Sailer, K., Terrazzoleg. 1 
Sell, I., Arbeit. 2 
Stoltmann, A., Bahnarb. 
63 E. Hinz, C., Schuhnunstc. 
Jux. E., Ww. 1 
Köpke, A., Arbeit. 1 
Suhr, A., Schloffer 
Stapelfeld, H., Invalide 2 
66 E. Röpstorff, H., Ww. 
Doose, H., Arbeit. 1 
Göbel, G., Arbeit. 
Johannsen, E., Arbeit. 1 
Jöhnk, H.» Kraftwagenführ. 
Kasputtis, O., Seemann 
Kock, H., Eisenb.Angcst. 2 
Schmidt, tz., Schneider 
67 E. Grüttcr, H., Fabrikarb. 2 
Baasch. M., Maurer 2 
Bolliu, W.. Arbeit. 
Feddcr, A., Heizer 2 
Lehnau, A., Invalide 2 
Rath, CH., Arbeit. II. 1 
Pichozki, F., Kesselschmied 1 
Rei;ners, I., Arbeit. 
Stelzer, E.. Frau Erdg. 
Walter. M., Krastwagenführ. 
69 E. Schinidt, E., Kellner 
Böttcher. H., Arbeit. 3 
Drews, K., Schlachter 1 
Drusche, B., Ww. 2 
Jarr, I., Arbeit. 2 
Rieper, K.. Schnned 
Schmidt, M., Handelssc. 
— W., Schneider 
Sörenscn, Ww. 
71 E. Ricck, F., Schlachtmstr. 
Brccde, H., Arbeit. 3 
Gclhaar, E., Arbeit. 1 
vuldack. E.. Ww. 3 
Jarr, K., Nieter 
Michalack, I., Schachtmstr. 2 
Raabe, W., Arbeit. 1 
73 E. Christiansen, C., 
Schildermal. 
Andresen. R., Schuhn;. 
Baeskow, A., Ww. 
Horst, F., Ww. 
Monien, W., Elcktr. Erckg. 
Rath, W., Schleifer 
Steffen. F., Arbeit. 
75 E. Hartung,A.,Pserdehdl.7. 
Haß, F., Arbeit. 
Kramer, W„ Schweißer 2 
Rahr, A., Maler 
Schlüter, R., Mechanik. 1 
Sellmer, P., Stelln;. Ercig. 
77 E. Schröder, F., Näherin. 
79 E. Schröder, W.,Pantoffeln; 
81 E. Brüggessche Erben 
Brügge, D., Wlv. 1 
Fritsche, N., Klcntpner Erckg. 
Hagedorn, I., Invalide Erckg. 
Jcß, H., ^Arbeit. 1 
83 E. Niehusen, H., Gärtner 
Burmeister, H., Kraftfahr. 1 
Jöhnk, K.. Kellner 
85 E. Langer, E.. Tabakwr. 
Dankert, L., Stcininetz 2 
— W., Eisenbicg. 2 
Elbin, P., Maurer 
Jens, W., Kranführ. 
Stahlhut, D., Ww. 
Stahlhut, F., Elektrik. 
Strcufert, K., Steinmetz. 
Wicdeke, H., Schinied 
Wischnack, P., Schmied 
87 E. HülL, Schlachlcrinstr. 
(Knoopcr Weg) 
Anders. E., Schuhn;. 
Gottschalk. I.. Ww. 
Groß, N., Maschinist 2 
Ninnemann, O., Tischler 
Rathje, H., Rentner 1 
Rößler, A.. Ww. 
89 E. Ahmelmann, Chr., 
Eisenb. Assistent a. D. 
Petersen, W.. Handlgsgeh. 
91 E. Zwingenberg, A., Ww. 
Behnisch. P.. Friseur 
Göttsch, K., Gärtner 1 
Pricbsch, A., Maurer Erckg. 
95 E. Kaluschinski, W., Stemm. 
Wernicke, H., Tischler 
97 E. Maschmann, M-, Fuhv- 
gesch. 7.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.