Heikcndorf
9
Heikcndorf
V. Teil
33 E. Wellenkamp, M-, Ww. r.
Wellenkamp, Th-, Mittel-
schullehrcrin
35 E. Bergmann, E., Ingen.
Rademacher. B., Laborant
33 E. Credner, E., Eigentum.
Rechte Seite
4 E. Theophile, W., Rechts
anwalt u. Notar I.
8 E. ff rahm, I., Rentner
8 E. Rühr, C. ff., Kapit. a. D.
10 E. v. Pein, ff. W., Spar
lass. Direkt, a. D.
Rühr, R., Kapit.
12 E. Cordes, R., Buchhändl.
Eichenhain
16 E Knese, W., Tischler
17 E. Köpke, CH., Rentner
19 E. Reinack, F., Rentner
Wiesess'cheS Haus
E. Geschwister Wiese
Wiese, H., Landw.
Ernst-Wiese-Straße
1 E. Peetz, H.. Lagcrhalt.
2 E. Schnoor, I., Eigentum.
3 E. Wiese, Chr., Werkzeug
schlosser
4 E. Kollath, R., Dreher
6 E. Untiedt, E., Schlosser
9 E. Sindt, W., Arbeit.
Pawelzyk, K., Schlosser
12 E. Dobbertin. H., Schlosser
14 E. Mehnert, P., Schlosser
15 E Wagner, H., Arbeit.
Poggrün, H., Arbeit.
16 E. Racke, E., Schlaffer
18 E Meurer, I., Invalide
Meurer, G., Schlosser
19 E. Wunderlich, W., Schloff.
20 E. Knoth, E., Schlosser
22 E Möller, I., Seemann
30 E. Schulze, St., Zimmerer
Langbchn, R., Dreher
32 E. Provinzialverband
Schleswig-Holstein
Busch, E., Wegewärt.
Jensen, W., Secnrann
Friedrichstraße
L inke Seite
1 E. Holzcnberg, G., Schlosser-
mcister
Postagentur Heikcndorf
Steude, B., Ängest.
3 E. Holzcnberg, G., Schlosser-
meister
Jhms, H., Arbeit.
Reimer, W., kfm. Angest.
Elender, E., Ww.
6 E. Vogel, A., Ww.
Schlappkohl, O., Masch.Bau.
7 E. Vogel, E., Malcrmstr. T.
Krahl, Hertha, Mitinhab. d.
Ja. H. Beckmann, Kiel,
I. 64
Rechte Seite
4 E. Theiler, E., Wcrknistr.
6 E Steffen, D., Ob.Post-
schaffn. a. D.
Kcding, H., Kellner
Graf-Spec-Allce
1 E. Köhler, R., Pensionär
Grasweg
5 E. Schnce!loth,H., Zimmer.
Brulin, tz., Kausm.
7 E. vchnovr, I., Schlaffer
Fock, SB., Dreher
9 E. Luther, W., Monteur
15 E. tzinte, K., Geflügelzücht.
17 E. tzübschniann, B., Rcntn.
Hafcnstraße
Dorfstr. ->
Teichtorstr.
Linke Seite
5 E. Steffen, C., Ww.
Arp, H., Kirchcnrechnungs-
führ.
7 E. Waap. M., Werftbcs.
Rennslädt, W., Dr., Zahnarzt
Utecht, K., Schleusenmeister
i. R.
9 E Kühler-Holzenberg, H.,
Kfm. T.
Böge, R., Ww.
11 E. Thormählcn, W„ Friseur
13 E. Seyfert, A., Kolonial
waren T.
15 E Kühler, D., Schuhmach.,
Niemann, E., Arbeit.
17 E Leschke, P., Bäcker
19 E Ritter, Th.. Apotheker
(Laboe)
Boldt, H., Arbeit.
Rathje, tz., Drogist
Riecken, tz., Gcmeindevorst.
21 E. Wcndt, D-, Ww.
Arbeitsamt
Holtfrcter, W., Elektr.
Kretschmann, E., Angest.
23 E. Böhe, H., Meiereibes.
25 E Schwantz, H., Fräser
Rechte Seite
2 E. Gemeinde Heikendorf T.
Amtsverwaltung T.
Gemeindehaus
Standesamt
Heyden, W., Hauswart 2
4 E. Schulz, D., Ww.
Pctersen, V., Kellner
6 E. Satz, I., Gastw.
Jantzen, F., kfm. Angest.
Langmaack, M., Ww.
Saß, F., Dreher
8 E. ©rotiern, F., Wäscherei-
besitzer
10 E. Kahler, W., Büroangest.
12 E. Schomburg, P., Rentn.
Clautzen, H., Plätterin
20 E. Schölzchcn, Fr., Bau
unternehm.
Carstensen. I., Lehrer
Horst, W-. Landjäg.
Jansen, A., Kausm.
Krantz. W., Ingen.
22 E. Eggerstedt. H.. Jnstallat.
Siems-Meyer, I., Arbeit.
24.26 E. Willrodt, E., Frau
Kracht, A., Finanzbeaint.
Willrodt, E., Fuhrm.
28 E. Rohden. O.. Dr., Arzt T.
Strandhalle
E. Dillmar, ©., Kausm.
Haffkamp
Binse Seite
23 E. Lohmaim, ff., Arbeit.
Gruel, tz., Nieter
25 E. Lage, D„ Ww.
Braas, A., Arbeit.
Fläderich, W., Arbeit.
Rosenield, A„ Zimmerm.
49 E. Falle, M., Frau
Geest, !>!., Arbei!.
67 E. Ulenter, 71., Schlaffer
Rechte Seile
50 E. Severin, 30!., Ww.
54 E. Flügel, A., Major a. D,
E. Steffen, R„ Invalide
78 E. Dillina, W., Rentner
84 E. Keller, B., Schlaffer
86 E, Machts, M., Ww.
Köhler, M.. Pol. Ob. Wacht-
mstr. a. D.
114. 116 E. Ploen, Gastw.
Rohwedder, K., Arbeit.
120 E. Paustian, tz., Schlaffer
Petersen, O., Arbeit.
Hakcnsoll
Linke Seile
3 E. Wiese, E., Graveur
5 E Pnngst, A„ Schmied
13 E Wende, P.. Schlosser
Michalk, P., Tischler
17 E. Krüger, M., Schlosser
Schulze, F., Zimmerm.
19 E. Schnoor, A., Schlosser
21 E. Würzbach, K.. Invalide
23 E. Seyfert, E., Schlosser
26 E. Wessel, O., Maschinenb.
27 E Bujack, F., Lagerhalt.
Hatz. L.. Frau
31 E. Sump, W., Schlosser
Rechte Seite
4 E. Jahn, H., Hobler
8 E. Wentritt, O., Zimmerer
10 E. Ullrich. H., Dreher
12 E Schülzke, F., Schlosser
14 E Petersen. tz., Maurer
Burmeister, H., Maurer
18 E. Ferting, T., Schlosser
20 E. Rietz, E., Maurer
Havas
12 E. Schmidt, G., Direktor
14 E. Schmidt, A., Frau
16 E. Menke, L., Ww.
Beyer, H., Buchhalt.
Heikendorfer Weg
143 EJungjohann.T.,Gärtner
Hintz, A., Dreher
Jahn, D-, Ww.
Petersen, G., Arbeit.
146 E. Stamer, Gastw., „Am
Hirschtal" T.
Witte, P., Kausm.
147 E. Bonde, I., Haupt
lehr. i. R.
149 E. Steffen, H., Eigent.
Hindenburgstraße
Ludwigstr.
Linke Seite
1 E. Buhmann, W.,"Dreher
13 E. Hartung, I., Malcrmstr.
Trapp. I., Lehrerin
Rechte Seite
4 E. Deppe, A., Ww., Brücken
wärt.
Deppe, I., Händler
6 E. Thede, P., Gemeinde-
kassier.
10. 12 E. Klüver, ©., Arbeit.
Sander, K., Arbeit.
Holstenbergweg
Linke Seite
I E. Böhe, M., Eigentümerin
3 E. Schölzchcn, R., Arbeit.
Linde, E., Stellm.
Patvelzick. E., Schlosser
Botz, K., Ww.
Witt, H., Arbeit.
5 E. Reinack, H., Arbeit.
Reinack, E., Schlosser
7 E. Steffen, I., Rcntencmpf.
Ohm, C., Dreher
9 E. Schneekloth,M.,Kolonial
waren T.
II E. Bauer, C., Stellmmstr.
Bauer, K., Helfer
Reumann, H., Rieter
Sieck. I.. Arbeit.
13 E. Bräsch, D., Rentcn-
empfgrin.
Arp, E., Rentner
E. Rix, W-, Kapitän
16 Arnienhaus
E. Gemeinde tzeikendorf
Rechte Seite
4 E. Werner, O., Schlosser
Klingenberg, F., Rentner
KockerolS, A., Ww.
6 E. Stoltenberg, M., Frau
Steffen, D., Frau
Stoltenberg, M., Mechanik.
14 E. Kurzwegsschc Erben
Kurzweg, F., Ww.
Lösch, H., Rentner
Meurer,,P., Dreher
Petersen, G., Arbeit.
Schendel, F., Techn.
Utecht, D., Arbeit.
Horst-Wcssel-Weg
1 E. Rolff, F., Zollwachtmstr.
2 EMcrkcnlrup, Maria (Kiel)
ßotel Seeblicb
Möltenort T. Laboe 128
3. 4 E. Geschw. Dahmke,
Dahmle, tz.. Kanalsteurer
Graulina, B., Ob.-Schwest.
Lempke, O.. Fischer
5 E. Lempke, A., Gastw.
6 E.. Thaysen, L., Architekt
Schlewe, Br.. Bahnbeauit.
7 E. Pflug,L. Dr.phil.,SI)emit.
IG E. Ratbje, SB., Ww.
Köhler, tz.. 'Arbeit.
Ratbje, M. Rentnerin
— W., Kriegerww.
17. 18 E. Ivens, ff., Eigentum.
21 E. Eckelmann, Fr., Stabt«
Inspektor
Kitzcbcrgcr Weg
Heikendorf-DietrichSdorfer
Chaussee
4 E. Hatz, C.,' Schlosser
v.KicdschynLki,G.,Segclinach.
6 E. Schnoor, R., Invalide
Dicckinann, H., .Kupferschm.
Schncckloth, M-, Rentnerin.
Stephan, 5)., Postschaffn.
8 E. Koppcrschmidt, H.,
Pensionär
Ihlow, E., Ww.
10 E. Arp, A., Rentner
Koreinke, A., Pol.-Ober-
Wachtmeister
12 E. Scheel, K., Arbeit.
Ebsen, F., Rentcncmpf.
24 E. Biereye, Ch., Invalide
Kunkel, O., Angestellt. 1
35 E. Bötticher, O., Major a.D.
Schmidt, R., Schlosser
E. Thaysen, L., Architekt
36 E. Utecht, R., Arbeit.
E. Utecht, W., Arbeit.
Rautcnbcrg, E., Schlosser
Utecht, A., Scenmnn
40 E. Wodrich, E., Ww.
Golfttubhaus
E.. Schrevenborn G. m.b. H
Jannscn, L., Ww.
Paustian, Fr., Arbeit.
Rolfs, W., Dreher
Kolonnenwcg
Linke Seite
1 E. Reichsvermögensamt Kiel
Marr^ H., Leutn. d.M. a. D.
31 E. Schulz, E., Eigentümerin
33 E. Ringe, A., Eigentümerin
35 E. Loschen, W., Eigentum.
37 E. Hansen, E.,Eigcntümerin
39 E. Rir, M., Eigentüm.
41 E. Möller. I.. Eigentüm.
43 E. König, H.. Eigentüm.
Rechte Seite
2 E. I. Meinkcs Erben
V. Meinte, Fr., Frau
Cieskowski. Ch., Ww.
Rohloff, W., Dreher
40 E. Reichsvermögensamt
Pannsch. M.. Ww.
Konsul-Lieder-Allee
Linke Seite
1 E. tzowaldt, E.. Buch-
druckereibes.
Knutzen, I., Schlosser
7 E. tzowaldt, A. F., Ing.
9 E. Schmidt, E., Major a. D.
Alsleben, F. W., Ober-
Postsekr.
Brinkmann, A., Tischler
13 E. Stahl, A., Eigentümerin
Dröge, 5)., Landw.
17 E. Verein der Freunde des
SchulungS- und Arbeits
lagers der Universität Kiel
V. Jungmann, cand. raed.
Riehn, E., Gärtner
21 E. Baiton, Ch., Eigen
tümerin
27 Biologische Reichsanstalt
s. a. Schlotzkoppelweg 8
E. Fiskuü
Blunk,H.,Dr.,Prof.,Rcg.-Rat
MöbeS, H., Ob.-Gärtn.
45 E. Nehm, D., Kaufm.
49 E. Hoffmann.J., Eigentüm.
Rechte Seite
16 E. Erben des Konsuls
Ph. Lieder
Gorissen, Ch., Ksm.
Lieder, I., Ww.
24 E. v. Schuckinann, B., Ww.
tzeincking, E-, Reisend.
26 E. Hertz-Dahlström. O.,
Eigentümerin
28 E. v. Hildcbrandt, M.,
Rentner
30 E. Kühn, Fr., Dr.
Wachs'schcs Haus
E. Wachs, O., Landrat a.D.I.
Bohnert, K., Gärtner
Frölich, A., Hauptm.
32 E. Höckner, W,Major a. D.I.
34 E. Tancr6, A., Dr. phil.,
Ock.Rat
36 E. Weigmailn.H., Dr.,Prof,
a. D. T.
38 E. Kühn, Fr., Dr., Pro
kurist (Berlin)
Bustvrf, H., Kaufmann
44 E. Licht» u. Kraftwerk
Kitzcbcrg G. m. b. H.
Lau, H., Betriebsleiter
Korügcn
E. Fiskus
Bauschmann,A., Bootswerft
Laboeer Weg
2 E. Mordhorst, A., Eigen
tümerin
3 E. Gemeinde Heikendorf
(Spritzenhaus)
Stark, E., Pol.-Wachtmstr.
4 E. Schneekloth, A., Ww.
Schlecrt, H., Büroangest.
12 E. Waap, K., Werftbcs. T.
Schetelig, £>., Pastor
16 E. Krützfeldt, I., Rentcn-
empf.
Reuheikendorfer Weg
20 E. Brockmann, R., Fuhnn.
100 E. Severin, M., Eigen
tümerin
Langenrehm
Bcrgstr. ->
Linke Seite
7 E. Bauer, tz., Zimmerm.
9 E. Tietje, Fr., Eigentümerin
11 E. Steffen, Ch., Eigentüm.
17 E. Köster, I., Eigentüm.
Rechte Seite
4 E. Erben Pctersen
Petersen, E., Ziimnerer
Petersen, M., Arbeit.
Utecht, K., Arbeit.
24 Mathietzcn, tz., Gärtner
Le hinkam p
100 E. Reimer, K., kaufmänn.
Angest.
Steffen. R., Steinsctz.
Vollertsen, I., landw. Arb.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.