Clmschcnhagcn
5
(Elmschenhagen
V. Teil
9 Matthiesen, H„ Klempner
11 Nikuta, F., Stemmer
13 Jessen, H., Tischler
15 Schröder, W.. Nieter
17 Neumann, B-, Maurer
19 Blaasch, E., Maurer
21 Blaasch, tz., Maurer
23 Göttsch, H., Zimmerm.
Rechte Seite
2—12 E Heimstätte Kiel
2 Wischer. 5)., Maler
4 Niels, O., Kraftfabr.
6 Baumgart, A., Ciseleur
8 Schlichting, W-, Former
19 Rönnau, F., Arb.
12 Reimers, F., Arb.
18 E. Ko sch nick, E., Maurer
20—24 E. Heimstätte Kiel
20 Kirstein, A., Arbeit.
22 Pocrschke, A.. Zimmerm.
24 Gösch. W., Maurer
Hinterste sliögen
Lange'sches Haus
E. Lange, fe., SBecIraftr.
!Hofd)Ci)!i'id)cS Haus
E. Roschctzli, 31., Stemmer
«ruse'scheS fcouä
E. «rufe, H.. Tischler
Nikolai, G., Arbeit,
Mundtuches Haus
E, Mündt, A„ Juftijfetr..
Christensen, A., Ww.
Mündt, F„ Maler
HardersffcheS Haus
E. Harders, J„ Invalide
Pauisen, R,, Arbeit,
Wuls-sches Haus
E, Wulf, E., Frau
Vuchholz, «., «erum.
Wulf. W„ Bootssleuerm.
Hochbehälter (Am)
f, uni, A
Hof Kroog
1 E, Wiese, E., Landw.
2 E. Winter, A„ Landm.
3 E, Pauftian, W,, Juhr-
unternehm.
4 E, Mel,er, G„ Eisend,
Betr. Assisi, a, D,
Mel,er, H,, Maschinenb,
5 E, «ohn, C„ Gärtner
«ohn, B„ Schlaffer
«obrt, O,, Gärtner
Tommffches Hau«
E, Damm, 3i„ SieNrik.
Gerlitz, M„ Arbirin.
Höhcnstraßc
1 E. Schlemminger, A., Kupfer
schmied
Fähnrich. E.,Motoreuschloff.
2 E. Repenning, M., Ob. Feu-
erwehrm. i. R.
3 E. Siedler, K., Bäcker
4 E Westpbal. M., Arbeit.
17 E Weinte, I., Arbeit.
Körbel, H., Kellner
18 E Weih, B., Schlosser
24 E. Hinz. Gr., Maurer
(Neumünster)
Brauer, M., Verwalt. Assist.
Horst Wessel-Straße
(Früher Straffe M)
Linie Seite
5 E. Szndrve,ins», « .Maurer
Szuprvezins», M„ Ww.
7 ff Stöterau, W., Arbeit,
13 ff, Poredda, F., Pensionär
15 ff, Behne, Behne, P„ Maler
17 ff, Limburg, T,, Zimmerm,
Hühmer, tz,. Schlaffer
21 ff. Blöder, L„ Maurer
Appelgrün, I,, Ww,
23 ff, Seidler, F„ Maschinenb,
25 ff. Graeve, C., Archivar
27 ff. Krause, O„ Dreher
Kraule, E„ Milchhdl.
29 ff. Siedlung Kroog
Gurle, tz„ Taller
Bahr, B„ Schlosser
Rechte Seite
Ili ff Bilnning, M„ Kransühr,
Hör», H,, Arbeit,
20 ff, Zakrzewski, W„ Tapez,
Dostal, K„ Dreher
32 ff, Beyer, tz,, Gärtner
34 ff, Bever, A„ Eigentum,
Weiff, B„ Schlosser
38 ff. Scheel, N„ Maschinist
Im Dorfe
I» ff. Kirchengemeinde Elm
schenhagen
Manense», H„ Pastor
1 ff, Kirchengemeinde Elm
schenhagen T.
Fürst, I,, Rentner
Rohwer, «,, Diakon
3 ff, Schlüter, D,, Fuhrgesch,
5 ff, Schröder, W,, Postschaffn,
Jlgenis, E,, Ww,
Schnoor, E,, Rentner
7 ff, Wöhlk, H,, Maurer 1
Fendesack, M,, Ww, 1
Hartmann, I., Former Erdg.
Loewitz, G,, Arbeit, 2
Loewitz, H,, Motorenschloff,
Lüthje, T,, Rentner 2
Osbahr, C., Arbeit. EiAg.
Stadl, S,, Ww.
13 ff. Oewerdiek, G., Schmied
Geriete, W., Pensionär 1
Jöhnk, H., Seemann
Ohrt. Renluerin
Ramm, H,, Arbeit,
13» ff. Hemm, K„ Garnier
16 ff unbekannt
Mees, E„ Büsettstütze
Tosle, R,, Maschinist
19 ff Fürst, E„ Gastw.
(Kiel-Wellingdorf)
V, Sieben, W,, Organist
Nickels, D„ Wlv,
Stell, W„ Korbmach,
Wörzel, A„ Arbeit,
Kastanienallcc
Linke Seite
I Rathaus
E Gemeinde Elmschenhagen
Lau, E., Ww.
3 Hilfsschule
E Gemeinde Elmschenhagen
9 E. Frenwl, D., Ww.
II E. Kistenmachcr, M., Ww.
Callscn, C., Vertret.
Hamann, A., Kontoristin
— E., Ww.
13 E Steiniger. I., Frau
Schmidt. H., Bankbealnt.
Rechte Seite
10 E Flenker, Eh., Hoch- u. Tief-
baugesch. 7. 5010
Doormann, A., Wlv.
Dohrmanu, H., Maurer
Erdtmann, H.. Krastw.Fiihr.
Flenker. I., Kontoristin
Hoog, H.. Schlnied
14E.Wüstefeld,A.,Schlosscrmstr.
I. 5232
16 E Ziegler, H., Krim. Assist.
Rohling, A., Hausangestellte
Kicfkampstraße
6 ff, «limpel, M„ Wlv,
Rademann, F., Ww,
Rademann, H„ Oberkelln,
fticlcr Straße
Linke Seite
11 E. Lauko, E., Monteur
Jaeger, I., Invalide
11 Konrad, I., Buchhalt.
Pampcl, M., Ww.
13 E Pampel, W., Angestell.
15 E Röschmann, H., Rentner
Röschmaun, H., Schlosser
Schuldt, O., Pfleger
17 E. Evcrs, H., Werkmsir.
Hab, F., Tiefb. Technik.
19 E Jürs, I.. Technik.
Bednarz, G.. Einkäuf.
Rechte Seite
18 E Haase, G.. Rentner
Haasc, E., Kontorist.
Westphal, K.. Bauuntcrn.
22 E. Niedcrhaus, A., Jnval.
Nagel, B., Schaffner
24 E. Wittmann, W., Borarb.
Lange, F., Schlosser
Lange, F., Schlosser 1
Wittmann jun., W., Dreher
26 E Prien. P., Tischler
Prien. A.. Ww.
28 E Witt, A., Ww.
Witt. W., Kausm.
Dresen, K., Mechanik.
Mai, K.. Invalide 1
Osterhof, A., Konstrukt. 1
30 E Schwarz, I., Bohrer
Kläschen, I., Former
32 E Priest, tz., Strastenb.
Schaffner 1
Feddcr, H., Mechanik.
34 E. Tirocke, H., Lagerist
Tirockc, A., Stenotypist
36 E. Diedrichsen, W., Dreher
Dich, K., ksm. Angcst. Erdg.
38 E Raabe, W., Schlosser
Christiansen, W., K upfcrschm.
40 E. Kurzweil,F.,Ob.Buchhalt.
Schoch. I.. Bürogeh.
42 E. Schiemann, G., Arbeit. 1
Harnis, E., Stellmacher Erdg.
44 Baustelle
Berläng. Kieler Str.
Bottgerff'ches Haus
E Bottger, M., Zimmerer
Klausdorfer Weg
Krohnsschcs Haus
E Krohn, W., Schiffbau.
Beil, tz., Rentner
Brinktnann, W., Kupfer
schmied
Klosterweg
2 ff, Schi», «.. Werkmsir,
Schilt, K., Kraftw. Führ.
4 E Bcck, C., Invalide
Beck, tz., Sattler
Kruppallee
Linke Seite
3 E Zeier, I.. Zimmerer
Nacve, K.. Ncntnerin
Schalter, I., Versorg. Anw.
5 EVuthmann,CH.,Ob.Stadt-
Sekretär
Buthmann, E., Verkäuf.
Dreyer, W., Oberleutn.
z. S. a. D.
Urbach, E., Rentner.
11 E Bohnstorff, L., Ww. Erdg.
V. Wcgncr. W.. Schiffb. Ing.
Förster. K.. Mar. Werks,
a. W.
Wegner, I., Stadtangestellt.
13 E Carslcnscn. C., Kvnrett.
a. D. 7.
15 E Willmer, W., Werklehr.
19 E. Merkel, I., Enengiestcrei-
bes. 7.
Koch, F., Buchhalt.
29 E. Mose, P., Pensionär
Bonde, B., Ww.
Bonde, W., Chemik.
Rechte Seite
4 E. Schmidt, CH., tzandlgs.
Bevollm. 7.
8 E. Föh, A., Ingen.
Föh, D., Bankbeamt.
Weidenhaupt, A., StaatL-
anwaltsch.Rata.D.
12 E. Menges, W., Ingen, a. D.
14 E. Thalwitzer, O., Ingen.
Thalwitzer, F., Schlosser
Lämmermann, C., Friedhofs-
inspekt.
18 E. Müller, A., Pensionär
Müller, E., Buchhalter
20 E Bamert, P., Ww. 7.
Marks, tz., Dipl. Landw.
22 E Monkemeier, H., Ingen.
26 E Timm, H., Obermstr.
30 E Petcrsen.M., Ob.Jngen.
32 E. Brandt, W.. kfm.Angest.
36 E Möller, W.. tcchn. Ob.
Stadtsekr.
Lucknerstraße
(Früher Straste N)
Linke Seite
11 E. Jöhnk, 5)., Werkinstr.
Jöhnk, tz., Friseur
13 E Nasncr, A., Segelmach.
Nasner, G., Angcst.
17 E. Treichel, H., Invalide
Möller, H., Frau
Hast. W., Fräser
19 E. Heinrich, F., Maurer
Heinrich, B.. Drogist
Petersen, H., Melker
25 E Martschot, E.. Schmied
Martschot, G., Plätterin
27 E Weidemann, M.,
Schiffsing.
29 E Schuhmacher., H.,Rentn.
Schuhmacher, H., Angcst.
Rechte Seite
8 E. Reinhardt, F., Stemmer
Ackermann, P., Strasten-
bahnführ.
10 E Struve, A . Kesselschmied
Dachn, G., Arbtrin.
Struwe, W., Ww.
Zitzmann. A., Schiffsasphalt.
14 E. Heide, E., Ww.
16 E. Helm, G., Frl.
Helm. W., Ingen.
18 E. Mcctz, K., Tischler
20 E Zotzmann, A., Optik.
22 E Obgartel, K.. Nieter
24 E Seiler. K. Kontroll.
26 E Schreiber, st., Seemann
28 E Limburg. H., Lebensmitt.
Mackensenstraße
(Früher Straffe P)
4 ff tzakanson, W., Zimmerm.
Ziegner, E.. Ww.
10 ff. Kunkel, tz., Pol. Haupt-
tvachtmstr.
Schikorr, A., Invalide
12 ff Heimstätte Kiel
Zeika, O., Pol.-tzauptwacht-
mstr.
Ntittclwcg
Linke Seite
1 ff Eiaenheimffedlung Elm
schenhagen
Andresen, M., Biechschmied
Behreud, L., Ww.
5ffDeutsch,K.,SchiffSjimmerm.
Flanz, tz., Schiffbau. 1
7 ff EiiduachowsIi,E..Klenrpn
9 ff. Ealljen, tz., Schachtmstr.
tzackbartb, W., Seentann
Speck. P., Bäcker
II E. Dibbern, tz., Geschäfts-
sührer
Simoneit, C., Frau
Rechte Seite
2 ff Hoppe, H., Arbeit.
Plötzen
1 E. Franz, 31., Tischlermftr.
Pfeiler, Tischler
Wiese, «., Meiereisachm.
3 E. Ludsteck, Schuhm.
7 ff Metting, W., Schmied
Bahr, tz., Schiffbauer
Krüger, P., Maschinenbau.
Pottberg
3 ff Ramm, h., Lehrer
5 ff Ulrich, F., Gemeinde-Ob.
Sekr.
7 E. Schäske, G., Maschinenb.
Mordborst, W.. Postschaffn.
9 E. Seit» CH., Rentner
Struck, I., Eisenb. Betr. 3Iff.
13 ff Runkwitz, A., Ingen.
Schmidt, h., Frau
15 ff. Ar», 3l„ Bez.Kommiff.r.
Pottberghöhe
8 E.La»gmaak,CH.,Schiffszim.
14 ff Bahr, 3i., Arbeit.
Bahr, P., Arbeit.
Pottberghöhe
1 E. Ulbricht, W.. Ingen.
Ulbricht. M., Ww.
3 Baustelle
Prcctzer Chaussee
Linke Seite
Laosch. B. Spediteur
3 ff. Köster, «., Maurer
huh, CH., Maurer Erdg.
hub, H., Ofenseh.
Strafen, 3ü., Arbeit. I
5 ff Holz, W., Marineaffistent
Bädeker, L., Elektrik.
Bichel, I., Strahenb.Augest.
Blockus, H., Arbeit. 1
BoU, E., Arbeit. 2
Diedrichsen, H., Jnval.
Jerseionkowski, O., Landm.
Kloth, «., Maier 2
Küster, O., Schlachter 2
Mull. I., Arbeit. I
Sandkühler, E., «upserschnt
Seiler, R.. Ob.BootSm.Maat
Seiler, M., Kolonialwr.
Steenbock, F., Schlaffer
Uecker, N., Jnval.
7 ff. Stör, ff., Gastw.
Engelmann,H.Krastw. Führ.
9 ff. Strunck, I., tzandelsm.
Hinh, I. Arbeit.
Hintz, Fr., tzändlrin.
II ff Tiedemann, A„ Ww.
Silbermann, H., Arbeit.
Tiedemann, I., Ferkelhdlg.
13 ff Fischer, Anna, Frau,
Käsehdlg.
Schwarze, A., Gasftlter
15 ff. Hamann, A., Frau
Hamann, B. MUhlenbes.
Treede, tz., Arbeit.
21 ff. Kläschen, W., Rentner
Burmeister. W., Kutscher
Cbrlsiensen, tz., bei,er
Christiansen, tz., Telegr.Arb.
fflaschen, Ww., Rentner
Natschke, tz., Schmied 2
Sonic, «,, 3lutomechanik.
Wahl. 31., Schneider
Walther, ft., Lithograph 1
23 ff. Steen, tz., Landm.
25 ff. Bebensee, B-, Ww.
Allen, A., Arbeit. Erdg.
Carlsen, M., Bohrer
Kamrath, tz., 3Irbeit.
Lüthje, I., Arbeit.
Mann, E.. Schiffszimm.
Natusch, M„ Former
Natusch, P., Schlosser
31 ff Gebauer, E., Eigentüm.
(Gaarden)
Bednareck, I., Masch.Schloff.
Breckenselder, B., Pensionär
Gülck, I., Arbeit.
Hansen, T.. Bootsbauer
Walendh, A., Schmied I

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.