Schicibstubeii
— 37 —
Schuhwaren
III. Teil
August Riepen
(stehe auch Vervielfältigungen)
Eckernförder Straße 12 T. 4890
Schocfcr, E. A., Olshauscnstr. 6.
Schröder, A., & Co., Markt 14 T. 6277.
Schulze, Fr., Quinckestr. 3.
Wittlake, Johanne, Brunswiker Str. 35.
Schuhmacher
Anders, <*., Hohenzollernring 81.
Albrecht, I, Eichcnbcrgskamp 14.
Albrecht, st,, Christianistr, 22.
Albrecht, st, stchdenstr. 4.
Albrecht, P, Herzog Friedrich-Str. 92.
Andresen, R, Priine 25.
Arp, E, Fährstr, 30.
Änlich, F, Goeihestr, 30.
Balicki, L, Dänische Str. 38.
Baumgart, H., Diippclstr, 89.
Baumgartcn, R, glccihörn 34.
Bede», A, Jungmannstr, Kl.
Beesch, st, Koldingstr, 18.
BeluhrS, W„ Gerbardstr. 81.
Bcnihien, st, Hasseer Str. 5.
Berliner, H, tzowaldislr, 8.
Bettle, F, Dnppelstr, 71.
Beu-le, A, Mittclstr. K.
Bichel, E, Micheljenstr. 18.
Bild, A, GaSstr. 10.
Block, M, Wörthstr, 14.
Bock, E, GabclSbergerstr. 14.
Bool, W, Mainnannstr. 17.
Bötlgcr, C, stieler Str. 22a.
Braasch, A, Feldstr, 34.
Brcier, A, Petersburger Weg 7.
Brocks, A, Sohststr, 28.
Brücker, tz,, Gerhardsir. 68.
Briigginann, H, stl. stühbcrg 36.
Brüh», I, Fritz Reuter-Str. 14.
Brynda, F, Waitzftr. 57.
Bumann, P, Johauncsstr, 42.
Burmeister, s, Advliftr. 48.
Burmeistcr, W, Feldftr. 47.
Buroh, H, Wilingerstr, 7.
Carl, A, Rosenfteg 1.
Christensen, tz, Gerhardstr. 37.
Cloer, J„ Priine 37
Damm, Chr, FricdrichSorter Sir. 11.
Danlcrt, st, tzelmholtzstr. 11.
Dau, M., tzoltenauer Str. 226.
Dehncke, R., Prinz Heinrich-Str. 116.
Dctlke, tz., Waitzftr. 69.
Dibbern, F., Elmschenhagen, Ronner
Weg 44.
Dibbern, tz., Waisenhofstr. 11. 13.
Dibbern, I, tzarmsstr, 124,
Donike, J„ FlUggendorfer SK, 5,
Dressel tz, Christian strusc-Sir. 14.
Egger«, I, Schauenburger Sir. 45.
Eichner, G, Jungmannstr. 42 a.
Erichsen, I, Jungsernstieg 38.
Escmann, F, Werftstr. 1K9.
Fcher, P, stnickweg 2.
Firmern, E, Schulstr. K.
Fischer, A, tzoltenauer Sk. 180.
Fischer, I, Eckernförder Str. 1.
Follwaczny, Tirxitzallce 125.
Folmer, A, stnooper Weg 1r8,
Franz, R, tz-il-ndorf-r We, 44.
Froh, W, 'Annenftr. 35.
Geest, A, Schauenburger Sir. 43 a.
Gillncr, F, stirchhosallec 4».
Glocgc, G, Waijenhosftr. 5.
Göps-rt, M, Metzstr. 17.
Grapengeter, A, Anncnsir. 32.
Gruel, tz, Waitzftr. 63.
GM, A, tzollmannstr. 56.
tzagen, C, Franckestr. 2
Sahn, E, Wilhelminenstr. II.
Hamann, tz, Fri-drichSort-r Str. 50.
Hamann, O„ Gerhardstr, 45
Hamer, E, stnooper Weg 115 a.
Hänichen, A, tzaienstrl 21.
Hansen, tz, H-intz-sir. 20.
Hansen, P, stnooper Weg 196.
Harder, tz, stömgsende o.
Harder, I, Schauenburger Sk. 89.
Hasenbanl, tz, Adollstr 19.
Hak. F, Elisabcthstr. 41.
Hast, I, Schütz-nsk. 2.
Haubcrg, A, tzohcnzollernrmg 47.
Hausmann, fim, st, Brunswiler Sk.
ytr. 22a T. 3661.
Hacvernick, Th., Papenkamp 67.
5^aye, H., Hospitalstr. 28.
5)cinel, G., Schauenburger Str. 77.
Heinrich, W.. Franziusallee 164.
Heitmann, O., Samwerstr. 23.
Henning, F., Norddeutsche Str. 14.
Hcnschcl, F., Weißenburgstr. 40.
Hitlers, W., Muhliusstr. 5.
Hillmann, F., Schusterkrug 11.
Hinz, C., Kronshagen, Eckernförder
Chauffee 63.
Hinz, O., Haststr. 7.
Hochstrate, F., Prinz Heinrich-Str. 96.
Hostmann, tz.. Jungsernstieg 3.
Höhne, K., Hohe Str. 4.
tzoldcrich, G., Hauptstr. 7.
Holst, I., Schauenburger Str. 76.
Holtheuer, R., Stormarnstr. 19 T. 1661.
Hoii'feldi, H., Krusenrotter Weg 25.
Hops, W., Steinstr 3.
Horns, W., Wörthstr. 38.
Howe, W., Fritz Neutcr-Str. 91.
Jacks, F., Knooper Weg 40.
Jacobsen, I., Klciststr. 21.
Jacubczyk, F., Gasstr. 1.
Jancba, F., Schuhmachersir. 35.
Idem, I., Schauenburger Str. 20.
Jenichen, E., Lornsenstr. 41.
Jensen, C., Großer Kuhberg 44.
Jeß, A., Sophienblatt 83.
Jeß, H., Adelheidstr. 25.
Jhms, A., Ringstr. 80.
Jngwersen, C., Harriesstr. 20.
Johannesson, H., Knooper Weg 80.
Johannsen, C., Königsweg 22.
Johannscn, F., Augustenstr. 18.
Jöhnck, Chr., Jägersir. 13.
Jöhnk, H., Karpfenteich 6.
Jokubeit, C., Elmschenhagen, Zeppelin
ring 75.
Jorgensen, P., Mittelstr. 11.
Jost, R., Hohenzollernring 67.
Jühlke, tz., Brunswiker Str. 14.
Jürgens, O., tzanffenstr 5.
Kaak, F., Schönberger Str. 157.
Kühler, D., tzeikcndorf, tzafenstr. 15.
Kühler, ,tz., Papenkamp 55a.
Kassubc, A., Waitzftr. 79.
Kelz, R.^ Gerhardstr. 71.
Kcrnspccht, E., tzolstenstr. 100. 102
I. 7138.
Keßler, M., Friedrichsorter Str. 7.
Klabundc, A., tzoltenauer Str. 118.
Klcmt, R., Ringstr. 73.
Klöbe. R., Werftstr. 167.
Kniep, L., Königsweg 9.
Koch, A., Feldstr. 23.
Kock, W.. Weißenburgstr. 34.
Kohrn, Chr., Großer Kuhberg 30.
Kohrt, W., Stormarnstr. 6.
Kolbe, tz., Schauenburger Str. 61.
Korb, M., tzaßstr. 20.
Kowalewski, I., Kämpcnstr. 10.
Krambeck, Brommystr. 10.
Kraske, K., Königswea 7.
Krasnitzer, A., Kieler Str. 68.
Krützel, G., Klotzslr. 3.
Kroll, A., Stadtfeldkamp 41.
Kunde, W., Sophienblatt 11.
Kunkel, 5)., Rendsburger Landstr. 70.
Ladewig, tz.. Alscnstr. 15.
Ladwig, tz., Lützowstr. 2.
Lamack, Anna, Waitzftr. 50.
Lamatsch, A., Kirchenweg 6.
Lanip, O., Projensdorfcr Str. 6.
Langbehn, W., Schwcffelstr. 6.
Lange, tz., Jungmannstr. 65.
Länger, F., tzarmsstr. 17.
Lässig, F., Schauenburger Str. 40.
Leckband, B., Augustenstr'. 45.
Lenasch, E., Waisenhofstr. 26.
Levercnz, F., Waitzftr. 98.
Lewcke, F., Schloßstr. 14.
Lictzbarski, G., Koldingstr. 4.
Lindcmann, O., tzastelmannstr. 10.
Loose, F., Lornsenstr. 34.
Ludstedt, M., Elmschenhagen, Plötzen 3.
Lütt, K., Schloßstr. 21.
Mack, P., Körnerstr. 28.
Matzen, I., Dickwcg 20.
Maurer, A., Schönberger Str. 65.
Mazelewski, F., Feldstr. 121.
Meyer, tz., Klosterkirchhof 2.
Meyer, tz., Stcrnstr. 15.
Meyer, L.. Wellsee, Segeberger Land
straße, Meyerss'ches Haus.
Mocek, A., Waitzftr. 64.
Modest. F., Schloßstr. 11.
Molzen, L., Gutenbergstr. 7 u. Eckern
förder Allee 29.
Mordhorst, A., Von der Horst-Str. 3.
Mühmel, tz., Karlstr. 3 I. 7930.
Müller, A., Elendredder 6.
Müller, F., Adalbertstr. 15.
Muxfeld, R., Knooper Weg 122.
Nebendahl, E., Ringstr. 106.
Neumann, F., Eichenbergskamp 22.
Nikolai, P-. Bremerstr. 14.
Nowack, K., Knooper Weg 180.
Oelke, tz., Feldstr. 133 T. 3824.
Oelmann, tz., Jungmannstr. 42a.
Oelschläger, K., tzasscldieksdammer
Weg 13.
Ohm, H., Kleiner Kuhberg 6.
Oldemeier, C., Gutenbergstr. 3.
Ortmann, G., Wrangelstr. 60.
Ostrowicz. A., tzolstenstr. 94.
Pastow, F., Knorrstr. 7.
Patzkc, F., Danewcrkstr. 9 a.
Paul, K., Werftstr. 151.
Paustian, F., Michelsenstr. 6.
Peek, H., Hasselmam»str. 29.
Perffon, C., Lutherstr. 11.
Peters, R., Prinz Heinrich-Str. 6.
Plambeck, I., Kieler Str. 49.
Plögcr, H., Gerhardstr. 95.
Postler, A., Boninstr. 35.
Pries, K., Schönkirchener Str. 10.
Prillwitz, H., Mittclstr. 6.
Prüß, tz., Jungsernstieg 15.
Prüß, K., Molfsee. Prüß'sches Haus.
Prüß. Th.. Schweffelstr. 24.»
Qualmann, H., Hofstr. 23.
Rabe, Chr., Waisenhofstr. 22.
Reimann, P., Stromeyerstr. 10.
Reincke, F., Fleethörn 57.
Reker, P., Lerchenstr. 21.
Nenner, E., Eichenbergskamp 19.
Rexin, Beselerallee 69a.
Ridder, A., Hamburger Chaussee 46.
Rieper, H., Bahnhofstr. 11.
Rieper, tz., Feldstr. 143.
Riesenbeck, R., Prinzensir. 68.
Ringe, G., Exerzierplatz 7.
Rix, tz., Jungsernstieg 37.
Rode, tz., Medusastr. 3.
Rodchorst, F., Papenkamp 25.
Rohlf, C., Kronshagencr Weg 38.
Rosentrcter & Plambeck, Feldstr. 5
T. 5874. •
Rucki, A., Schuhmacherstr. 25.
Rüge, O., Hamburger Chaussee 1435.
Runge. R., tzanffenstr. 1.
alau, E., Karlstr. 25.
Saleik, F., Dammstr. 17.
Sandow, E., Georgstr. 28.
Saß, E.. Porckstr. 1a.
Schellcnberg, O., Körnerstr. 2.
Schlafge, K., Jungmannstr. 57.
Schlüter, A., Kieler Str. 34.
Schlüter, A., Revcntlouallee 17 T. 4699.
Schmidt, A., Jeßstr. 10.
Schmidt, E., Kirchcnweg 31.
Schmidt, I., Blüchcrplatz 2.
Schmidt, Frau, Revcntlouallee 35.
Schnoor, E.. Schönberger Str. 14.
Schoer, E., Hardenbergstr. 29.
Schüttler, Ch., Jachmannstr. 35.
Schreiber, I., Schönberger Str. 108.
Schröder, Chr., Kieler Str. 14.
Schröder, tz., Jltisstr. 12.
Schuldt, tz., Augustenstr. 67.
Schulz, tz.. Kaiscrstr. 56.
Schulz, R., Sophienblatt 98.
Schulze, F., Gr. Ziegelstr. 48.
Schumann, P., Papenkamp 19.
Schwark, CH., Gerhardstr. 22a.
Seemann, A„ Körnerstr. 28.
Sell. Chr., Schönberger Str. 142.
Sell, tz., Wörthstr. 33.
Scllmäkcr, F., ^lnnenftr. 5.
Sichan, A., Blücherplatz 12.
Sick, M., Eichhosftr. 43.
Siem, P., Koldingstr. 32.
Sievers. W., Kronshagen, KielcrStr. 118
Sitan, W., Sörenstr. 39.
Sobotta, Tb-, Knorrstr. 25.
Soll, B., Königslr. 19.
Specht, K., Kirchhofallec 78.
Spetb, E., Luisenstr. 14.
Spielmann, K., Jungmannstr. 58.
Staak, F., Schulstr. 22.
Staat, I., & D. Erichsen, Augusten-
straße 76a.
Staak, W., Schwcffelstr. 20.
Stahl, W., Metzstr. 38.
Stammerjohann, H., Postgang 4a.
Stark, H., Feldstr. 81.
Stcinfeldt, I., Reesenberg 2.
Steinhardt, Elisabcthstr. 35.
Steinke, K., Friedenstr. 25.
Stcndcr, W., Hohenzollernring 73.
Srolte, H., Königsweg 59.
Stengel, G.., Richthofenstr. 32.
Stoltenberg, tz., Priine 6. 8.
Stolz, B., Eckernförder Str. 31.
Streck, K., Breinerstr. 10.
Strcubel, O., Heikendorf, Dorfstr. 15.
Ströh, W., Suchsdorf 77.
Stühm, M., Ahlmannstr. 22.
Stukenbröker, A., Adolsstr. 37.
Südel, F., Waisenhofstr. 46.
Taxacher, tz., Knooper Weg 48a.
Teifke, G., Projensdorfcr Str. 18.
Ticdtkc, H.. Herzog Friedrich-Str. 56.
Timmermann, A., Lehmberg 34.
Tode, E., Adolsstr. 2a.
Trautrnann, H., Muhliusstr. 6.
Treumann, A., Langer Segen 16.
Trost, E., Adelheidstr. 4. 4 a.
Trottnor. H., Schiitzenstr. 27.
Tykiel, F., Alte Lübecker Chaussee 43.
Utecht, H., Lüdemannstr. 51.
Völcker, W., Boiestr. 6.
Völkcl, G., Lehmberg 10.
Volkmann, E., Christianistr. 21.
Völler, W-, Schönkirchener Str. 26.
Voß, C., Brunswiker Str. 25 T. 5455.
Voß, ft., Johannessir. 52.
Wegner, P., Steinstr. 9.
Weller, I., Königswcg 3 J. 1418.
Wendt, tz., tzarmsstr. 39.
Wentorp, K., Kaiserstr. 27b.
Werner, 5)., Schaßstr. 9.
Wcskamp, I., Karlstr. 19.
Wcstkamp, I., Kronshagen, Kieler
Straße 94.
Wetzky, E., Stadtfeldkamp 20.
Wichnig, P., Jungmannstr. 24.
Wiegand, F., Preußerstr. 16.
Wiegntann, Lutherstr. 12.
Wildfang, A., Waitzftr. 97.
Willens, H.. Hcikendorfer Weg 65.
Will, F., Jricdrichüortcr Str. 64.
Willcr, I., Rendsburger Landstr. 86 a.
Winderlich, G., Gneisenaustr. 6.
Witt, C., Boninstr. 51 I. 3166.
Witt, K., Hayßenstr. 33.
Willig, P., Prinz Heinrich-Str. 14.
Wittkohl, H., Walkerdamm 19.
Wöhlk, tz., Teichstr. 4.
Wohlsen, tz., Stadtfeldkamp 10.
Woykc, F., Gebhardstr. 44.
Wulf, W., Annenstr. 82.
Wüstenberg, W., Von der Tann-Str. 7.
Schuhwaren
a) Handlungen
b) Vertreter
a) Handlungen
Alexander, D., Bcrgftr, 13,
Beckcndors, F„ Ringstr, 47 T. 28.
Bcrghosf, D„ stönigSwcg 1 T. 5120,
Borger, A, I, C„'Sopi,icnblaii 20
T. 2535.
„Cliafalla" Schubgcs, m. b, tz„ Berlin,
Zw-ignicderiassung stiel, Hoistcnstr, 39
1". 6797.
Fricdlacndcr, G„ Schuhhaus „Iduna",
Holstenstr, 11 7, 238«,
(Kanzcniniillcr, irarl, Eiifabcihstr,
Nr, 55, 57 7 4283,
Schubhaus Gnutzmann
Dänische Straße 41 Fernspr. 3.61
Hausmann, C., Brunswiker Str. 22. I.
Heinrich. I.. Flämische Str. 26 7. 2184.
Keßler, M., Fricdrichsortcr Str. 7.
Kratz, W., tzolstenstr. 32.
Lange, H., Muhliusstr. 82.
Mercedes-Schuhhaus, Inh. Fritz Plön,
tzolstenstr. 33 T. 5625.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.