Full text: Adreßbuch der Stadt Kiel und Umgegend 1934 (1934)

Weißenburgstraße 
II. Teil 
11 E. Ehmke, Th., Schiffb.Jng. 
Bechke, W.. Vcisich.Jnipekt.l 
Btcedc.H Maschinenschlost 4 
— St-, Kulschet 4 
Sortetact, $>.. tfm. Anatst. 
Hab, SB., Malet 2 
Mennecke, H., Schuhm. 
One. B., Ob. Kelln. 3 
Vctetscn, St., Kesselschmied 3 
Ptütz, F., Kfm. 
Rönnebuta, W., Reaisttakot 
Rechte Seite 
2 E. Rohatdt, B., Stau 
Dittmann, tz., Just. Wacht- 
instt. 1 
Hübet, I., Montcut 2 
John!, 9t., Vetbandstevis. 3 
Lasch, SB., Maschlnenb. Mstt. 
Nitz, A.. Invalide 2 
Rohatdt, O., Lebensmittel 
Rohdc, M., Pensionat 3 
v. Thun, O., Kfm. 1 
4 E. Timmke, H., Bäcketmstt. 
Bahnsen, I., Bäcketmstt. I. 
— P., Backet T. Krdg. 
Bebensee, D„ Sßlo. 2 
— I., Stadtob. Sekt. 2 
— W., Bütoaeh. 2 
Behtnsen, (&., Techn. 
Loten;, D-. Ww. 4 
Ostetwald, E., Ww. 3 
Pedctsen, K., Ww. 3 
Pvhlmann,S.,Vets.Anwätt.l 
Schtank, E., Expedient 1 
Seng, Böttchet ILtdg. 
Timmke, M-, Vetkänietin 1 
3 E Japp, Wilhclminc, 
Lebensmittel Etitz. 
Dunkelmann, P., Schlosset 
Haaac, H„ Postichassn. 4 
tzattmann, H., Astn. Ltdg. 
Kluvet, Th-, Ww. 3 
Kohlmotaen, C., Ww. 2 
Motchc, O., schneidet I. 4 
Petetsen, I., Stadtanacst. 1 
Schniidt, K-, Atbcit. 4 
Slvsatek, A., Bohtct 3 
■<r Hetzoa Ftiedtich-Stt. 
8 E. Wichmann, I., Jnaen. 
(Duisbuta) 
V. Hausvetwetmna v. Kiel 
u. Umata., G. m. b. H. 
(Holstens, t. 106) 
Batwia, O., Pensionat 2 
Beutel, M., SBw. Erdg. 
Biehl, A., Reisend. 
Deubctt, L., Ftau 3 
Einieldt, H., Kim. Erdg. 
Gettz, H., Nietet 4 
Giencke, B., VW. Dipl.Jna. 1 
Klotz, L., Pol.Ob.SBachtmftt. 
Schönina, F., Expedient 3 
Kitchhosallee 
Weg zur Fähre 
(Siehe untet Zut Fähre) 
Wchdcnweg 
(Stadtteil Wellingdorf) 
Nach der Wchdenkoppel. welche 
die Straße durchschneidet, 
benannt. 
Schönberger Sir. ->■ 
Linke Seite 
1 existiert nicht 
3 E. ©toll A., Schmicdemstr. 
5—13 existiert nicht 
15 E Hüllmann, H., Ingen. 7 
17—21 Baustellen 
23 E Ahme, H., Lokomot. 
Führ. a. W. 
25—27 Baustellen 
29 E. Wolf. W., Pol. Haupt- 
wachtmstr. 
König, F., Schiffbau-Jng. 
31 E. Miklowcit, A., Schlosser 
Jost, M., Versorg. Anwärt. 
Karow, H./ Buchhalt. 1 
33 E Gossel/ H., Pol.Ob.- 
Wachtmstr. 1 
Eich. K., Dipl. Ingen. 1 
Weberstraße 
35 E. Schröder, F., Postassist, 
i. R. 1 
Harder, L.. techn. Stadt« 
insp. a. D. Erdg. 
37 E. Wrobel, F., Fürsorg. 
Ermittl. 
Harm. H.. Feinmechanik. 
39 Baustelle 
41 E. Lange, I., Bauführ. 
43 E. Schönke, E., Mar. Ob. 
Wcrkmstr. 
45 E. Boldt, H., Expedient 
Behn, W., Büroleit. 1 
47—49 existiert nicht 
51 E. Stadt Kiel 
Göhre, P., Stadtinspekt. 
Hadlcr, W., akad. Zcichen- 
lchr. Erdg. 
53 Baustelle 
65 E. Schmidt, F., Stadtinspekt. 
Schmidt, A., Vcrtret. 
57 E. Parschau. G., Stadt- 
inspctt. 
Pctersen, W., Schmied 1 
59 E Jacobsen, R., Lehrer 
Blunck, A., akad. Musik 
lehrer 1 
61 E. Stolle, E., Buchhalt. 
Timm. E., Just. Ob. Sekr. 
63 E. Mäckelmann, K., Rektor 
Schmidt, I., Ob. Ing. I. 1 
65 E. Bödewadt, I., Schrist- 
leit. 7 
Hansen, H., Lehrer 
67 Baustelle 
69 E. Mitzlaff, H., Kapit. 
Leutn. (I.) a. D. 
71 E Ewers, W., Ingen. 
73—105 Baustellen 
107 E Stark, E., Kfm. 
Rechte Seite 
2 existiert nicht 
4 E. Ramm, L., Ww. 
Bolz, B., Ww. 
Duggen, E., Sattlermstr. 
Kobarg, I., Klempner 
6 E. Andritzke, H., Büro- 
Vorst. a. D. 1 
Kämpen, O., Schlosser 
Schoss, E., Schlosser 
Wagner, M., Ww. Erdg. 
8 E. Petersen, I., Wcrkmstr. 
i. R. 1 
Meß, K., Stcinsetz. 
Schramm, E., Ww. 
Wriedt, A., Schlosser 
10—14 Baustellen 
16 E. Bugenbagen-Kirchengem. 
Kiel-Ellerbek 
V. Herntrich, V., Pastor u. 
Privatdoz. I. 
18 E Fiskus 
Grabow, H., Prof., Stud. 
Direkt. 
20 E. Johannsen, F.. Schiffb. 
Ingen. Erdg. 
Schliebs, E., Mar.Ob.Sekr. 
i. R. 1 
22 E. Fleischmann, E., Ober 
ingen. 7 
24 Baustelle 
26 E Behrens, W., Ob. Bür 
germeister I. 
Schierholz, G., Referent 
28 E. Füttcrer, K., Kopitänl. 
Blunck, H., Angestellt. 1 
30 Baustelle 
Passader Str. ->• 
32 E. Schultz, T., Rentnerin 
(Hannover) 
V. Landmann, E., Frau 
(Mönkeberg) 
Bote, A., Ingen. 1 
Juhl, M., Bez. Schornstein 
feg. Mstr. 7. 
Liebe. ©., Ww. 1 
Onken, H., Pol. Ob.Leutn. 2 
34 E. Steffen, H., Zeichenlehr, 
i. R. 
Nissen, O., Ingen. 
36 E. Schlüter, A., Lehrerww. 
Dietrich, E., Monteur 
Röhlk, K., Ingen. 1 
38 E Heuck, A., General 
major a. D. 
— 218 — 
40 E. Sachse, T., Ingen. 
Langlo.D.Mittelschullehrerin 
42 E Köhler, H., Lehrer i. R. 
Neve, W., Buchbind. 
44 E. Platz, K., Gew. Schul 
direkt. 
44 a E. Voelkcr. F., Kfm. 
(Lüneburg) 7 
Dibbern, E., Maschinenb. 
Haushalts-Versorg. G. m. b. 
H., Verkaufsstelle 7. 
■<- Flüggendorfer Straße -> 
46 E. Roth. W-, kfm. Angest. 
46 a E. Schauer, W., Eigen 
tümerin 
Schauer, F., Schisssofffiz. 
48 existiert nicht 
Raisdorfer Str. 
50 Baustelle 
52 E. Schwartz, E., Lehrer 
54 E. Grothe, F., Ingen. 
56 E Linnich, M., Studienrat 
58 E. Lange, O., Ob. Mech.Mt. 
Wetzel, R., Versorg. Anw. 
60EMagnus,P.,Ob.Steuersckr. 
62 Baustelle 
64 E. Löwe, R., Ingen. 
Maatz, E., Lehrerww. 1 
66 E Tohtz, E., Ingen. 1 
68 E. Groth, F., Ww. Erdg. 
70 E Thaesler, R., Steuerob. 
Sekr. i. R. 
Becker, K., Kraftw. Führ. 1 
72 E Lenser, A., Ingen. 
74 E. Hahn, A., Jngcn.Ww. 7 
76 E Thode. C., Ww. 
Thode, I., Schiffb. 
78 E. Kaping, I., Mar.Sekr. 
Kolleck, H., Bohrer 
Rosenfelder Str. -> 
80 E Appuhn, E., Kfm. 7. 
Johannsen, G., Frau 
82 E. Kerls, K., Rentenempf. 
Selbach, H., Ob. Gefr. 1 
84 E Martens, I., Schiffb.- 
Jngen. 
86 E. Bösche, W., Ingen. 
88 E Otto, H., Mar.Obermstr. 
Sechting, F., Magistr. Ob. 
Sekr. i. R. 1 
90 E Brodersen, Th., Ingen. 7 
92 E. Kreye, W., Pol.Hauptm. 
a. D. 7 
Brück, I., Dipl. Ing. 1 
94 E Höhne. K., Bürovorsteh. 
Wülsten, A., Versorg. Anw. 
96 E Landhaus-Bauverein e.V. 
Kiel-Wellingdorf 
Sonntag, H., Pol.Mcister 
98 E Lindner, A., Gewerbe- 
Oberlehrer 
100 E. Kahl, F., Landesinsp. 
102 E Marx, F.,Schiffb. Ingen. 
104 E. Geißler. O., Lehr. i. R. 
Högner, F., Ob.Masch.Maat. 
106 E Pfeiffer, A., Steuervollz. 
Pfeiffer, A., Just. Supernum. 
108 E Grahl, H., akad. Musik 
lehrer 
110 E Wulff. H.. Lehrer 
Stadtgrenze -> 
Eisenbahn 
Weißenburgstraßc 
Schlacht bei Meißenburg am 
4. 8. 1870 
Wilhelmplatz ->• 
Linke Seite 
1 existiert nicht 
3 E Litz, O-, Stabsapothek. 
a. D. (Forstweg 35) 
V. Wöhlk, A., Maurermstr. 3 
Bannick, H., Schlachtermstr. 
Fischer, D., Ww. 1 
Kaiser, I., Dachdeckermstr. 7 
Klimm,H., Beamt.Anwärt. 2 
Reinhardt, M., Ww. 4 
Schlichting, S., Rentnerin 1 
Schnoor, H., Malermstr. 7. 
Wörpel, W-, Lagerverwalt. 
5 E. Kroll, I., Glasermstr. 7 
Breitenstrin, O., Maurer 4 
Jungjohann, K., Kellner 2 
Kroll, R., Glaser 3 
Kühl, W-, Schuhmmstr. 2 
Lüddens, A., Schristsetz. 3 
Meyer, F., Maschin.Mstr. 
Röschmann, H., Maurer 
Schröder, W., Invalide 1 
Voß, I., Arbeit. 3 
7 E. Koch, E., Frau, Kolonial 
waren 7 
Damm, M., Schlosser 1 
Fcddcr, E., Betr. Assist. 4 
Göttsche, T., Schneider 2 
Hähne, W., Frau 3 
Jürgensen. L., Ob. Heizer 3 
— W-, Hausdien. 3 
Koch, H., Kraftwagenführ. 7 
Lammert, F., Invalide 
— W., Schiffsmakl. 2 
Truschcit, E., Schlosser 1 
Vogel. M., Kfm. 4 
9 E Hauberg, Ä., Pensionär 
Ewers, W., Ob.Kellner 1 
Großmann, F., Dreher 4 
Hagenow, C., Schlosser 3 
Haß, C.. Ww. Ei-dg. 
Naumann, G., Mechanik. 1 
Neelsen, D., Ww. 1 
Peters, P., Kraftwag.Führ. 
Plambeck, H., Maler 2 
Ralf. L.. Ww. 4 
11 E. Gram in, K., Maschinenb. 
Baasch, A., Schuhm. 2 
— E-, Ww. 2 
Doose, K-, Kesselschmied 4 
Lüpkes, I., Ww. 1 
Möller, K., Bauunternehm. 7 
— K., Zimmerm. 3 
Roßberg, K., Stemmer Erdg. 
Schlegelmilch, K., Invalide 3 
Schlotfeldt, E., Tischler 4 
Sell, H., Taucher 2 
13 E. Bockhorn, H., Kohlen 
(Herzog Friedrich-Str. 90) 
V. Aschemann, K., Bauunter 
nehmer 
Boock, I., Friseur 4 
Castedello, K., Werkmstr. 3 
Günther, F., Postassist. 3 
Horn, F., Kleinrentn. 
Ricck, F., Schneidermstr. 1 
Scholz, M., Fuhrm. 
Schütt, W-, Angestellt. II. 
Steen. M., Ww. 2 
Timm, M., Landessekr. 1 
Zarp, H., Zimmerm. Ente 
is E. Leopold, A.. Kfm. 
(Holstenstr. 15) 
Behrens, H., Kraftwagenführ. 
Freier, K., Arbeit. 
Jakob, C., Bootsb. 3 
Kowohl, G., Telcgr.Arb. 4 
Lenkcit, W.. Ww. 1 
Oldenburg, CH., Reiscvertrct. 
Rohardt, H., Schloffermstr. 2 
Scheel, G., Balltechnik. Erdg. 
Schubert, H., Zollsekr. i. R. 1 
Wiese, D., Ww. 2 
17—19 Kohlenplatz 
E. Mölck, K., Frau 
Stutzt, H., Kohlen 7 
21—27 E. Mölck. W.. G.m.b.H. 
Getreidegroßhdlg.(Schillcr- 
strahe 1) 
29 Baustelle 
31 E. Funk, G., Renjner 1 
Dittmer, E., Ww.' 2 
Drewes, E., Heizer 4 
Ehlen, I-, Rentnerin Erck^. 
. Grambow, D., Ww. 3 
Käthe, I., Ww. Erdg. 
Petersen, O., Hafenarb. 4 
Prüß, H., Steinsetz. 3 
Röhling, A., Maurer 2 
Stoll, H., techn. Angest. 1 
Metzstr. ->- 
33 s. a. Metzstr. 24 
E Sellmer, E., Bäckermstr. 7 
Holz. W., Schisssführ. 1 
Kröger, M., Kernm. 4 
Lorenzen, H., Schlosser 
33 Müller, O., Kassier. 
Rau, R., Schlachter 3 
Riedel, A., Frau 3 
Schacht, H., Monteur 2 
Sellmer, K., Kfm. 3 
Wrangel, E., Arbeit. 3 
35 E Meyer, O., Angestellt. 
Bock, E., Ww. 3 
Fehrs, W., Telegr.Arb. 
Lund, K., Angestellt. 4 
Michaelis, F., Hilfslehr. 3 
Mißfcldt.W., Magazinarb. 2 
Mühlmann,R., Angest. Erdg. 
Schwager, K., Postkraftw. 
Führ. 4 
Vöetz, W., Schneider 
Wolers, H., Hausdien. Erdg. 
37 E. Kühn, W., Rentner 1 
Einfeldt, W., Bürogeh. 
Joswig, K., Ww. 
Korten, B., Seemann 3 
Lange, D., Ww. 2 
Niemann, H., Tischler 3 
Schmidtpott, W., Ww. 4 
Thomsen, E., Ww. 
Viobl, A., Kolonialwr. Erdg. 
Zilske, A., Rentner 2 
39 E. Bügler, CH., Omnibus- 
betr. 7 Erdg. 
Arpe, H., Fischhdl. 1 
Dobrans, K., Bürogeh. 
Gedawitz, A., Arbtrin. 3 
Hameister, E., Arbeit. 
Muhlack, C., Arbeit. 2 
Stessun, W., Arbeit. 4 
Voß, F., Kapitän 2 
— I., Bäcker Erdg. 
41 E. Ramm, CH., Wächter 
Bahr, K.. Tischler 
Bartels, O., Arbeit. 
Jhrens, K., Bohrer 2 
Jensen, H., Ww. 
Jöhnk, D., Ww. 4 
Koch, D., Ww. 
Rathlev, CH., Korkschneidcr 1 
Steen, H., Arbeit. 
Thoms, R., Steinsetz. 
43 E. Brundiek, R., Privatier 
(Geibelplatz 4) 
Bär, E., Werftarb. 4 
Folger, W., Ww. 1 
Jmhagen, F., Bürogeh. 3 
Lange, W., Rentner Erdg. 
Löffler, I., städt. Angest. 1 
Maas, I., Angestellt. 4 
Moldenhauer, A., Maler 3 
Rosenlund, W., Dreher 2 
Witt, W.. Stadtangest. Erdg. 
Witthöft, D., Ww. 2 
45 E. Volmeshaus, 31., Ww. 
Adler,B., Ww. 1 
Graefe, O., Schneidcrnistr. 
tzuchstcdt, H., Ob. Telegr.- 
Sekret. 2 
Jacobsen, W., Technik. 3 
Kühler, E., Dachdeck. Erdg. 
Klink, D., Ww. 4 
Kröhncke, I., Gärtner Erdg. 
Metzner, M., Frl. 4 
Ohms, I., Stadtangestellte 
Reimers, A., Ob. Stadtsekr. 
a. D. 2 
Schmidt, P., Altrentner 1 
Tank, CH., Ob. Postschaffn. 
i. R. 
— M., Hökerei 
Ullrich, H., Zollsekr. a. D. 2 
Vöbsch, H., Kfm. 1 
Wegencr, K., Tischler Erdg. 
Rechte Seite 
2 existiert nicht 
4 E. Lühr, W., Bautischlerei 7 
Bartels, E., Schlosser 4 
Biß, H., Zimmerer 2 
Jöhnk, E., Ww. Erdg. 
Koch, A., Handelsmann 4 
Lühr, H., Tischlermstr. 7 1 
— W., Rentner 
Rohlfs, H., Tischler 3 
Walter, K., Dreher 3 
— W., Gelderheber 2 
6 E Gerike, E., Mechanik. 
(Gutenbergstr. 68) 
Borck, W., Schneider 3 
Dembowstt, A., Arbeit. 4
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.