Weißenburgstraße
II. Teil
11 E. Ehmke, Th., Schiffb.Jng.
Bechke, W.. Vcisich.Jnipekt.l
Btcedc.H Maschinenschlost 4
— St-, Kulschet 4
Sortetact, $>.. tfm. Anatst.
Hab, SB., Malet 2
Mennecke, H., Schuhm.
One. B., Ob. Kelln. 3
Vctetscn, St., Kesselschmied 3
Ptütz, F., Kfm.
Rönnebuta, W., Reaisttakot
Rechte Seite
2 E. Rohatdt, B., Stau
Dittmann, tz., Just. Wacht-
instt. 1
Hübet, I., Montcut 2
John!, 9t., Vetbandstevis. 3
Lasch, SB., Maschlnenb. Mstt.
Nitz, A.. Invalide 2
Rohatdt, O., Lebensmittel
Rohdc, M., Pensionat 3
v. Thun, O., Kfm. 1
4 E. Timmke, H., Bäcketmstt.
Bahnsen, I., Bäcketmstt. I.
— P., Backet T. Krdg.
Bebensee, D„ Sßlo. 2
— I., Stadtob. Sekt. 2
— W., Bütoaeh. 2
Behtnsen, (&., Techn.
Loten;, D-. Ww. 4
Ostetwald, E., Ww. 3
Pedctsen, K., Ww. 3
Pvhlmann,S.,Vets.Anwätt.l
Schtank, E., Expedient 1
Seng, Böttchet ILtdg.
Timmke, M-, Vetkänietin 1
3 E Japp, Wilhclminc,
Lebensmittel Etitz.
Dunkelmann, P., Schlosset
Haaac, H„ Postichassn. 4
tzattmann, H., Astn. Ltdg.
Kluvet, Th-, Ww. 3
Kohlmotaen, C., Ww. 2
Motchc, O., schneidet I. 4
Petetsen, I., Stadtanacst. 1
Schniidt, K-, Atbcit. 4
Slvsatek, A., Bohtct 3
8 E. Wichmann, I., Jnaen.
(Duisbuta)
V. Hausvetwetmna v. Kiel
u. Umata., G. m. b. H.
(Holstens, t. 106)
Batwia, O., Pensionat 2
Beutel, M., SBw. Erdg.
Biehl, A., Reisend.
Deubctt, L., Ftau 3
Einieldt, H., Kim. Erdg.
Gettz, H., Nietet 4
Giencke, B., VW. Dipl.Jna. 1
Klotz, L., Pol.Ob.SBachtmftt.
Schönina, F., Expedient 3
Kitchhosallee
Weg zur Fähre
(Siehe untet Zut Fähre)
Wchdcnweg
(Stadtteil Wellingdorf)
Nach der Wchdenkoppel. welche
die Straße durchschneidet,
benannt.
Schönberger Sir. ->■
Linke Seite
1 existiert nicht
3 E. ©toll A., Schmicdemstr.
5—13 existiert nicht
15 E Hüllmann, H., Ingen. 7
17—21 Baustellen
23 E Ahme, H., Lokomot.
Führ. a. W.
25—27 Baustellen
29 E. Wolf. W., Pol. Haupt-
wachtmstr.
König, F., Schiffbau-Jng.
31 E. Miklowcit, A., Schlosser
Jost, M., Versorg. Anwärt.
Karow, H./ Buchhalt. 1
33 E Gossel/ H., Pol.Ob.-
Wachtmstr. 1
Eich. K., Dipl. Ingen. 1
Weberstraße
35 E. Schröder, F., Postassist,
i. R. 1
Harder, L.. techn. Stadt«
insp. a. D. Erdg.
37 E. Wrobel, F., Fürsorg.
Ermittl.
Harm. H.. Feinmechanik.
39 Baustelle
41 E. Lange, I., Bauführ.
43 E. Schönke, E., Mar. Ob.
Wcrkmstr.
45 E. Boldt, H., Expedient
Behn, W., Büroleit. 1
47—49 existiert nicht
51 E. Stadt Kiel
Göhre, P., Stadtinspekt.
Hadlcr, W., akad. Zcichen-
lchr. Erdg.
53 Baustelle
65 E. Schmidt, F., Stadtinspekt.
Schmidt, A., Vcrtret.
57 E. Parschau. G., Stadt-
inspctt.
Pctersen, W., Schmied 1
59 E Jacobsen, R., Lehrer
Blunck, A., akad. Musik
lehrer 1
61 E. Stolle, E., Buchhalt.
Timm. E., Just. Ob. Sekr.
63 E. Mäckelmann, K., Rektor
Schmidt, I., Ob. Ing. I. 1
65 E. Bödewadt, I., Schrist-
leit. 7
Hansen, H., Lehrer
67 Baustelle
69 E. Mitzlaff, H., Kapit.
Leutn. (I.) a. D.
71 E Ewers, W., Ingen.
73—105 Baustellen
107 E Stark, E., Kfm.
Rechte Seite
2 existiert nicht
4 E. Ramm, L., Ww.
Bolz, B., Ww.
Duggen, E., Sattlermstr.
Kobarg, I., Klempner
6 E. Andritzke, H., Büro-
Vorst. a. D. 1
Kämpen, O., Schlosser
Schoss, E., Schlosser
Wagner, M., Ww. Erdg.
8 E. Petersen, I., Wcrkmstr.
i. R. 1
Meß, K., Stcinsetz.
Schramm, E., Ww.
Wriedt, A., Schlosser
10—14 Baustellen
16 E. Bugenbagen-Kirchengem.
Kiel-Ellerbek
V. Herntrich, V., Pastor u.
Privatdoz. I.
18 E Fiskus
Grabow, H., Prof., Stud.
Direkt.
20 E. Johannsen, F.. Schiffb.
Ingen. Erdg.
Schliebs, E., Mar.Ob.Sekr.
i. R. 1
22 E. Fleischmann, E., Ober
ingen. 7
24 Baustelle
26 E Behrens, W., Ob. Bür
germeister I.
Schierholz, G., Referent
28 E. Füttcrer, K., Kopitänl.
Blunck, H., Angestellt. 1
30 Baustelle
Passader Str. ->•
32 E. Schultz, T., Rentnerin
(Hannover)
V. Landmann, E., Frau
(Mönkeberg)
Bote, A., Ingen. 1
Juhl, M., Bez. Schornstein
feg. Mstr. 7.
Liebe. ©., Ww. 1
Onken, H., Pol. Ob.Leutn. 2
34 E. Steffen, H., Zeichenlehr,
i. R.
Nissen, O., Ingen.
36 E. Schlüter, A., Lehrerww.
Dietrich, E., Monteur
Röhlk, K., Ingen. 1
38 E Heuck, A., General
major a. D.
— 218 —
40 E. Sachse, T., Ingen.
Langlo.D.Mittelschullehrerin
42 E Köhler, H., Lehrer i. R.
Neve, W., Buchbind.
44 E. Platz, K., Gew. Schul
direkt.
44 a E. Voelkcr. F., Kfm.
(Lüneburg) 7
Dibbern, E., Maschinenb.
Haushalts-Versorg. G. m. b.
H., Verkaufsstelle 7.
■<- Flüggendorfer Straße ->
46 E. Roth. W-, kfm. Angest.
46 a E. Schauer, W., Eigen
tümerin
Schauer, F., Schisssofffiz.
48 existiert nicht
Raisdorfer Str.
50 Baustelle
52 E. Schwartz, E., Lehrer
54 E. Grothe, F., Ingen.
56 E Linnich, M., Studienrat
58 E. Lange, O., Ob. Mech.Mt.
Wetzel, R., Versorg. Anw.
60EMagnus,P.,Ob.Steuersckr.
62 Baustelle
64 E. Löwe, R., Ingen.
Maatz, E., Lehrerww. 1
66 E Tohtz, E., Ingen. 1
68 E. Groth, F., Ww. Erdg.
70 E Thaesler, R., Steuerob.
Sekr. i. R.
Becker, K., Kraftw. Führ. 1
72 E Lenser, A., Ingen.
74 E. Hahn, A., Jngcn.Ww. 7
76 E Thode. C., Ww.
Thode, I., Schiffb.
78 E. Kaping, I., Mar.Sekr.
Kolleck, H., Bohrer
Rosenfelder Str. ->
80 E Appuhn, E., Kfm. 7.
Johannsen, G., Frau
82 E. Kerls, K., Rentenempf.
Selbach, H., Ob. Gefr. 1
84 E Martens, I., Schiffb.-
Jngen.
86 E. Bösche, W., Ingen.
88 E Otto, H., Mar.Obermstr.
Sechting, F., Magistr. Ob.
Sekr. i. R. 1
90 E Brodersen, Th., Ingen. 7
92 E. Kreye, W., Pol.Hauptm.
a. D. 7
Brück, I., Dipl. Ing. 1
94 E Höhne. K., Bürovorsteh.
Wülsten, A., Versorg. Anw.
96 E Landhaus-Bauverein e.V.
Kiel-Wellingdorf
Sonntag, H., Pol.Mcister
98 E Lindner, A., Gewerbe-
Oberlehrer
100 E. Kahl, F., Landesinsp.
102 E Marx, F.,Schiffb. Ingen.
104 E. Geißler. O., Lehr. i. R.
Högner, F., Ob.Masch.Maat.
106 E Pfeiffer, A., Steuervollz.
Pfeiffer, A., Just. Supernum.
108 E Grahl, H., akad. Musik
lehrer
110 E Wulff. H.. Lehrer
Stadtgrenze ->
Eisenbahn
Weißenburgstraßc
Schlacht bei Meißenburg am
4. 8. 1870
Wilhelmplatz ->•
Linke Seite
1 existiert nicht
3 E Litz, O-, Stabsapothek.
a. D. (Forstweg 35)
V. Wöhlk, A., Maurermstr. 3
Bannick, H., Schlachtermstr.
Fischer, D., Ww. 1
Kaiser, I., Dachdeckermstr. 7
Klimm,H., Beamt.Anwärt. 2
Reinhardt, M., Ww. 4
Schlichting, S., Rentnerin 1
Schnoor, H., Malermstr. 7.
Wörpel, W-, Lagerverwalt.
5 E. Kroll, I., Glasermstr. 7
Breitenstrin, O., Maurer 4
Jungjohann, K., Kellner 2
Kroll, R., Glaser 3
Kühl, W-, Schuhmmstr. 2
Lüddens, A., Schristsetz. 3
Meyer, F., Maschin.Mstr.
Röschmann, H., Maurer
Schröder, W., Invalide 1
Voß, I., Arbeit. 3
7 E. Koch, E., Frau, Kolonial
waren 7
Damm, M., Schlosser 1
Fcddcr, E., Betr. Assist. 4
Göttsche, T., Schneider 2
Hähne, W., Frau 3
Jürgensen. L., Ob. Heizer 3
— W-, Hausdien. 3
Koch, H., Kraftwagenführ. 7
Lammert, F., Invalide
— W., Schiffsmakl. 2
Truschcit, E., Schlosser 1
Vogel. M., Kfm. 4
9 E Hauberg, Ä., Pensionär
Ewers, W., Ob.Kellner 1
Großmann, F., Dreher 4
Hagenow, C., Schlosser 3
Haß, C.. Ww. Ei-dg.
Naumann, G., Mechanik. 1
Neelsen, D., Ww. 1
Peters, P., Kraftwag.Führ.
Plambeck, H., Maler 2
Ralf. L.. Ww. 4
11 E. Gram in, K., Maschinenb.
Baasch, A., Schuhm. 2
— E-, Ww. 2
Doose, K-, Kesselschmied 4
Lüpkes, I., Ww. 1
Möller, K., Bauunternehm. 7
— K., Zimmerm. 3
Roßberg, K., Stemmer Erdg.
Schlegelmilch, K., Invalide 3
Schlotfeldt, E., Tischler 4
Sell, H., Taucher 2
13 E. Bockhorn, H., Kohlen
(Herzog Friedrich-Str. 90)
V. Aschemann, K., Bauunter
nehmer
Boock, I., Friseur 4
Castedello, K., Werkmstr. 3
Günther, F., Postassist. 3
Horn, F., Kleinrentn.
Ricck, F., Schneidermstr. 1
Scholz, M., Fuhrm.
Schütt, W-, Angestellt. II.
Steen. M., Ww. 2
Timm, M., Landessekr. 1
Zarp, H., Zimmerm. Ente
is E. Leopold, A.. Kfm.
(Holstenstr. 15)
Behrens, H., Kraftwagenführ.
Freier, K., Arbeit.
Jakob, C., Bootsb. 3
Kowohl, G., Telcgr.Arb. 4
Lenkcit, W.. Ww. 1
Oldenburg, CH., Reiscvertrct.
Rohardt, H., Schloffermstr. 2
Scheel, G., Balltechnik. Erdg.
Schubert, H., Zollsekr. i. R. 1
Wiese, D., Ww. 2
17—19 Kohlenplatz
E. Mölck, K., Frau
Stutzt, H., Kohlen 7
21—27 E. Mölck. W.. G.m.b.H.
Getreidegroßhdlg.(Schillcr-
strahe 1)
29 Baustelle
31 E. Funk, G., Renjner 1
Dittmer, E., Ww.' 2
Drewes, E., Heizer 4
Ehlen, I-, Rentnerin Erck^.
. Grambow, D., Ww. 3
Käthe, I., Ww. Erdg.
Petersen, O., Hafenarb. 4
Prüß, H., Steinsetz. 3
Röhling, A., Maurer 2
Stoll, H., techn. Angest. 1
Metzstr. ->-
33 s. a. Metzstr. 24
E Sellmer, E., Bäckermstr. 7
Holz. W., Schisssführ. 1
Kröger, M., Kernm. 4
Lorenzen, H., Schlosser
33 Müller, O., Kassier.
Rau, R., Schlachter 3
Riedel, A., Frau 3
Schacht, H., Monteur 2
Sellmer, K., Kfm. 3
Wrangel, E., Arbeit. 3
35 E Meyer, O., Angestellt.
Bock, E., Ww. 3
Fehrs, W., Telegr.Arb.
Lund, K., Angestellt. 4
Michaelis, F., Hilfslehr. 3
Mißfcldt.W., Magazinarb. 2
Mühlmann,R., Angest. Erdg.
Schwager, K., Postkraftw.
Führ. 4
Vöetz, W., Schneider
Wolers, H., Hausdien. Erdg.
37 E. Kühn, W., Rentner 1
Einfeldt, W., Bürogeh.
Joswig, K., Ww.
Korten, B., Seemann 3
Lange, D., Ww. 2
Niemann, H., Tischler 3
Schmidtpott, W., Ww. 4
Thomsen, E., Ww.
Viobl, A., Kolonialwr. Erdg.
Zilske, A., Rentner 2
39 E. Bügler, CH., Omnibus-
betr. 7 Erdg.
Arpe, H., Fischhdl. 1
Dobrans, K., Bürogeh.
Gedawitz, A., Arbtrin. 3
Hameister, E., Arbeit.
Muhlack, C., Arbeit. 2
Stessun, W., Arbeit. 4
Voß, F., Kapitän 2
— I., Bäcker Erdg.
41 E. Ramm, CH., Wächter
Bahr, K.. Tischler
Bartels, O., Arbeit.
Jhrens, K., Bohrer 2
Jensen, H., Ww.
Jöhnk, D., Ww. 4
Koch, D., Ww.
Rathlev, CH., Korkschneidcr 1
Steen, H., Arbeit.
Thoms, R., Steinsetz.
43 E. Brundiek, R., Privatier
(Geibelplatz 4)
Bär, E., Werftarb. 4
Folger, W., Ww. 1
Jmhagen, F., Bürogeh. 3
Lange, W., Rentner Erdg.
Löffler, I., städt. Angest. 1
Maas, I., Angestellt. 4
Moldenhauer, A., Maler 3
Rosenlund, W., Dreher 2
Witt, W.. Stadtangest. Erdg.
Witthöft, D., Ww. 2
45 E. Volmeshaus, 31., Ww.
Adler,B., Ww. 1
Graefe, O., Schneidcrnistr.
tzuchstcdt, H., Ob. Telegr.-
Sekret. 2
Jacobsen, W., Technik. 3
Kühler, E., Dachdeck. Erdg.
Klink, D., Ww. 4
Kröhncke, I., Gärtner Erdg.
Metzner, M., Frl. 4
Ohms, I., Stadtangestellte
Reimers, A., Ob. Stadtsekr.
a. D. 2
Schmidt, P., Altrentner 1
Tank, CH., Ob. Postschaffn.
i. R.
— M., Hökerei
Ullrich, H., Zollsekr. a. D. 2
Vöbsch, H., Kfm. 1
Wegencr, K., Tischler Erdg.
Rechte Seite
2 existiert nicht
4 E. Lühr, W., Bautischlerei 7
Bartels, E., Schlosser 4
Biß, H., Zimmerer 2
Jöhnk, E., Ww. Erdg.
Koch, A., Handelsmann 4
Lühr, H., Tischlermstr. 7 1
— W., Rentner
Rohlfs, H., Tischler 3
Walter, K., Dreher 3
— W., Gelderheber 2
6 E Gerike, E., Mechanik.
(Gutenbergstr. 68)
Borck, W., Schneider 3
Dembowstt, A., Arbeit. 4

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.