Waitzstraße
215 —
Waitzstratze
II.
Teil
55 existiert nicht
57 E. Schröder, H., Schiffb.
Arp.W-, Strahenb.Schaffn. 1
Brammer, I., Maler 1
Brynda, F., Schuhin.
Köhler, A., Giehermstr. 2
Meincke, E., Ob.Bootm.Mt. 4
Schröder, D., Frau 2
Schundau.L., Pol.Sekr.i.R. 2
Stender, W., Schneider
Wittge, E., Ww. 3
59 E. Albrecht,F., Handschuhm.
Deppe, A., Ww. 4
Funke, K., Klempner 1
Hauschildt, E., Hcbammen-
schwester 7
— W-, Baugesch. T.
Kruggel, B., Ww. 3
Mikuzies, G., Angestellt.
Rabe, I., Ww. 3
Schlunzen, R., Tischler 4
Staack, E., Rcntncrin 2
Wittkc, A., Näherin Krdgs.
61 E. Schüler,O.,Schlosscrmstr.
(Hardenbergstr. 15)
Basch, E.. Wcrftarb. Erdg.
Bindcmann, K., Mar. Buch-
führer
Carstens, W.. Ww. 3
Halberstadt, F., Reisender 2
Hintze, A., Ww. 4
Hoher, C., Ww. 2
Jacobi, H., Mechanik.
Krog, S., Pensionärin
Zumkeller, H.. Ww. 1
63 E. Nielsen, H., Stemmer
E. Unverzagt, Clara, Ww.
Bednarzik, G., Arbeit. II.
Brcmann, F., Kraftwagfhr. 2
Dalbert, M., Ww. 4
Erens, Charlotte, Eisfbrk.
Fritz, I.. Arbeit.
Gosch, H., Arbeit. 8.
Gruel, H., Schuhmmstr. 2
tzammerschmidt, L., Ww. 3
Jagemast, G., Seemann 1!.
Jcnsen, W., Schmied II.
Kairies, E., Ww. 4
Koch, M., Ww. 1
Kühn, E., Angestellt. 2
Kowalski, A., Arbeiterin
Krützfeldt, W.. Kutscher
Lühr, M., Ww. 1
Lüth, K., Arbeit. 3
Otto, R., Angestellt. 4
Pietsch, K., Zimmcrm. 2
Riese, A., Zimmcrm. 1
Rönn. W.. Maurer 8. 1
Wenzel, Alma, tzökerer
Witulski. C., Ww. II. 3
65 E. Rathje, tz., Maler-
mstr. 7 '
Barthel, E., Gütertransporte
Bordis.A.. Schneiderin Erdg.
Brock, I., Maschinist 3
Dose. H.. Arbeit. 2
Grcve, E., Heizer 1
Groth. H-, Arbeit
Haffelbergcr, E., Ww.
Nickisch, W., Fnseur 4
Niemann. L., Arbeit. 4
Renner. A., Klempnermstr. 7
67 E Dieckmann, D., Eigen-
tüinerin
Boldt. I., Frl. !I.
Dieckmann, G., -Spedition I.
69 E. Dettke, Schuhm.
E Bcicr, Th , Tischler 88
Broun, W.. AE 8.
Deitle, P,, Majchmenb,
R„ tzolzbildh, 2
Froh»,, St., Bauorb. 4
strccic, M-, Ww. 6
Hoff, W., Töpscrel
Jonffen, H., Delorat. I
Karell, F>, Kupferschmied I
Knocke, 8., Kcffclrein. 3
Kobarg, O-, Arbtrin. H.Erdg.
Konopotzki, A., Arbeit. 8.3
KUhl. C., Krostw. Führ.
Looe, W., Stcllopenb. 8.
Lüthje, &■' Angestellt. T. 2
Rühren, SB-, Arbeit. H.
Mied, K , Arbeit. 4
Riedel, W-, Galvaniseur
Römer, H., Arbeit. L.Lntz.
69 Scharfenberg, I., Schiffs-
zimmcrer 3
Ström, A., Ww. 8. 2
71 E. Puck, H., Eigentüm.
Blatt, K., Maurer 1
Bolgen, S., Ww. 8. 1
Geislcr, H., Dreher 2
Hübener, Frau II.
Jaucr. B., Schlosser 4
Nissen, I.. Maler 1
Papst, F., Kraftfahr. 8. 3
Petersen, I., Frau 2
Rugenstcin, I., Bäcker 3
Rukat, G., Milchgesch. 7.
Spöck, E., Bildh. 4
Storni, M., Ww.
Thomsen, A., Arbeit. II.
Ungcr, K., Schlosser 8. 2
Winter. A., Ww. II. Erdg.
Wriedt, H., Arbeit. 8. Erdg.
73 E. Ramm, L., Frau
(Wehdenwcg 4)
Bauer, N., Tischler 4
Hartmann, W., Bäcker 4
Kaun, F., Klempner 3
Klinck, F., Maurer 1
Kurschat, H., Gemüsehdl.
Lischkc, H., Arbtrin. 2
Lohmann, F., Klav.Lehrcrin
Schwarz, R., Schlosser Erdg.
Silz, F., Matrose 4
Thormählen.TH., Angestellt.1
Wothe, O., Kraftw. Führ.
Knooper Weg ->
75 existiert nicht
77 E. Jörgenscn,J.,Ob.Vcrwalt.
Jnspckt. (Hohenzollernring
Nr. 52)
Arp, A., Ww. 4
Buck, F., Kranführ. 4
Buhmann, W., Kutscher II.
Danchl, A., Friseur II. 2
Dümmlcr, B-, Schlosser II.
Frcese, H., Bicrfahr. Erdg.
Gnoth, K., Schlosser 2
Hinz, G., Bauarb. II. 1
Jenns, A., Fensterputz. Erdg.
Koch, A., Vertret. 1
Lehmann, M., Ww. 1
Mibfeldt, H., Maler II. 1
Paustian, G., Arbeit. 8. 3
Queitsch.H., Mechanikmstr.8.
Schwidtal, M., Mechanik. 3
Selb, K., Magazinarb. 3
Stein, L., Bäcker 8. 3
Ulrich, C., Negistrat.
79 E. Lehmann, M., Ww.
(Nr. 77)
Claben, G., Landschaftsgärtn.
Firnges, I., Schlosser 1
Kassube, A., Schuhmmstr.
Klimke, M.. Ww. 4
Köster, W., Rentnerin
Meier, W., Maschinenschl.
Schuster, W., Taklet 3
Schwalenberg, A., Tischler
Turowski, L., Ww. 4
Vosgerau, T., Tischler 2
81 E. Albrecht, K., Ingen.
(Goethestr. 30) 7.
V. Albrecht, S., Eisenkon
struktion 7
Beckmann, I., Ww. 1
Guttau, I., Bauarb. 1
Müller, I., Kransühr.
Pries, A., Biehhändl. 3
Ricmann, H.,Landschaftsgtn.
Schädler, Schmied 3
v. Sosen, R., Kassier. 2
Starck, H., Kraftwagenführ.
Svendson, K., Arbeit. 4
Böllers, Ch., Hilfsarb. 3
83 E. Wothe, B., Ww.
Goldbach, W., Maschinenb. 3
Hansen, I., Tclegr. Aufs. 3
Härtwig, H., Autodroschken
besitzer 1
Lübbers, H., Ww. 2
— O., Plätterin 2
Meitz, G.. Koch 4
Müller, E., Verkäuferin 4
Reimers, M., Rentner 4
Steffen, H., Kutscher 1
Wöhlk, H., Arbeit.
85 E. Berger, I., Frau
Baasch, E., Frau 1
Buhr, M., Reisedame 4
Hofmann, O., Eisenb.Sekr.
a. D.
Maslowsky, A., Ww. 3
Mayer, P., Schlosser 4
Mielk, E., Arbeit. 3
Witt, K., Schneidernistr.
Wölffel, L., Schlosser Erdg.
87 E. Wesuls, Ch., Handelsm.
Boldt, I., Gärtnerciarb. 2
Carlsen, A., Ww. 4
Degenhard, A., Ww. 2
Dittmer, I., Tischler 3
Gnipwitz, R., Ob. Zimmer-
mstr. 4
Gude, H., Maurer
Klinisch, A., Schiffsingen. 1
Lorenzen, H., Milchhdl.
Neutze, I., Ww. 4
Reimer, R., Arbeit. 4
Scheff, G., Tischler 3
Wesuls, A., Handelsm. 8.
89 E Krüger, A., Schlosser
Hoof, G., Krim. Geh. Erdg.
Kahl, K., Kontoristin 1
Krüger, M., Kolonialwr.
Lange, H., Krastwagenführ.
Müller, W., Mar. Koch 3
Nötzel, F., Ww. 4
Reinke, W., Arbeit.
Siegfried, P., Seemann 4
Waldau, M., Chorsäng. 3
Zimmermann, K., Schleifer 1
91 E. Ploen, Jda, Ww.
Eckrnann, P., Invalide 3
Gramman, L., Handelsfr. 4
Gundlach, C., Gastw. 7
Harter, I.. Krastwagenführ.
Koch, M., Ww. 3
Köppen, M., Seemann 2
Reinke, A., Rentner 1
Schablowski, W., Nieter
93 E Wittssche Erben
V. Wölbert, E., Versorg.
Anwärt.
Bauer, F., Bankbeamt.
Gehrts, A., Ww.
Krüse, K., Arbeit.
Kühn, H., Gärtner 4
Martiensen, H., Maurer 8.
Richter, K., Brauer 3
Rurach, R., Angestellt.
Seidel, W., Monteur 2
Thams, I., Arbeit.
95 E. Lübke, P., Bäckecmstr. 7.
Buck, H., städt.Arbeit. 2
Evers, K., Arbeit. 4
Hamann, K., Maler 3
Henning, I., Ww. 2
Hill, E., städt.Arbeit. 3
Jürgensen, H., Arbeit. 1
Lofink, A., Rentner 4
97 E. Jürgensen, I., Zimmerer
Bendingcr, A., Fräser 2
Ehlers, H., Magaz.Arb. 3
Joas, M., Musik.Feldw. 4
Möller, I., Brauereiarb. 2
Rossow, tz., Magazinarb.
Schröder, W., Tischler 3
Siebte, L., Rentnerin
Tröster, M., Schneider
Wildfang, A., Schuhm.
99 E. Lassen, W., Kraftw. Führ.
(Amerika)
V. Rathje, V., Verwalterin
(tzassecr Str. 5)
Albin, N., Friseur 1
Brücker, H., Maler 3
Greineisen,H.,PflegerinErdg.
Grosse, H., Pensionär 2
Harms, B.. Frau Erdg.
Hauschild, W., Kfm. Erdg.
Kidrowsti, O., Montagemstr.
Krohn, H., Angest. 3
Meyer, W.. Schiffb. 4
Zcchow, H., Schiffszimmerm.
101 E. Ehmke, E., Frau
Becker, E., Versorg.Anwärt.1
Beier, A., Versorg.Anwärt.3
Drischel, W., Frau
Ehmke, P., Tischler Erdg.
— W., Malermstr.
Gabriel, A., Werftarb. 1
Günther, A., Postschaffn. 2
101 Kramer, P., Monteur 2
Kruse, H., Kellner 3
Schneckenburger, I., Tischl.
Hansastr.
Rechte Seite
<- Forstweg
2 E. Stadt Kiel
Hoffenfelder, K., Direkt.
Manrau,E.,Stadtverwaltgs.-
direktor 7. 1
— K., Gerichtsasseff. 1
Ottsen, I., Ob.Stadtassist.
Postel, H., Stadtangest.Erdg.
4 E. Sudhausssche Erben
Berweger, Ch., Näherin 1
Meves, H., vw. Prof. Erdg.
Sudhaus, A., vw. Prof. 1
6 E. Ziemke, E., Dr. med.,
Univ.Prof. 7.
8 E Bellersen, A.,Studienrat 7
Raspe,K.,Dipl.Ing., Prof. 1
10 E. Skagerrak-Klub e. V. 7
V. Habcnicht, H., Klubwirt 7
12 E. Struck, B., Dr. 7
(Düsternbrook 47)
Schaper, tz.,Versicherungen7.
Struck, Th., Rentner 1
Feldstr. ->
14—20 s. a. Feldstr. 38 a
E. Struck, B., Dr., Volks
wirt
22E. Willens, K.,Tischlermstr.1
E. Willens, M-, Frau
E. Zuber, F., Abllg.Leiterin
Dietz, E., Ww. 3
Freund, F., Marine-Ob.-
Wachtmstr. a. D. 2
Kaste, K., Schneiderin
König, K., Schneider 3
Krumpel, K., Zollaffist.
Peters, I., Arbtrin. 4
Pöhler, H., Pensionär
Reschardt,A.,Schiffszimmerer
Suplie, P., Postwcrkführ. 2
Winge, tz., Kfm.
24 E. Töpke, ft., Stcuervoü-
zieher i. R. 1
Dethless, F., Postsekr. 3
Dunker, W., Landessekr.
Frey, H., Versorg.Anwärt.2
Hach, M., Rentnerin
Rüting, W., Schiffszimmerer
Scholz, P., Tischlermstr. 3
Unbehauen, H., Bootsführ. 4
Wanner, E., Ww. Erdg.
26 E. Bargholz, I., Bäcker-
mstr. (Lübeck)
V. Hausverwertung v. Kiel
u. Umgeg., G. m. b. H.
(Holstenstraße 106)
Arp, A.. Ww.
Bieder, Wächter 4
Freesc, H., Krankenpfleg. 3
Iwan, Arbeit. 4
Meier, Ww. 2
Nielsen, N., Koch
Schark, E., Ww. 3
Schlichting, A., Tischlerei 7
Schmidt, A., Tischler 3
Seemann, E., Ww. 1
Siebert, A., Rentner 4
Warnken, I., Tischler 2
28 E Johannsen, H., Klempncr-
mstr. (Holtenaucr Str.
Nr. 96-98) 8. 1
V. Hausverwertung v. Kiel
u. Umgeg. G. m. b. H.
(Holstenstrabe 106)
Behnke, F., Ob.Sekr. 3
Czerwonka, G-, Schneider II.
Dohrn, K., Näherin 4
Evers, E., Vers.Beamt.
Goos, S., Ww.
Hauschild, E., Tischlermstr.8.
Heidenreich, W., Pensionärin
Held, M., Aufwärterin
Mayländer, E., Rentnerin 1
Müller, C., Plätterin 4
Prohn, F., Elektromont.
Schlapkohl, tz., Arbeit.
Schlüter, M.. Ww. 4
Thomsen, W., Ww. 3
30 E. Meier, W., Kammerdien.
(Hemmelmark)
30 V. Luckmann, K., Kransühr-
Häbel, R., Pol.Wachtmstr.
Hartmann, R., Versorg.An-
wärt.
Jepp, M., Ww. 3
Mohr, T., Schneiderin 3
Schiffer, G., Schneidermstr.
Schmidt, F., Mar. Ob. Sekr.
a. D. 2
Schwardt, A., Landessekr.
32 E. Ladewig, E.. Schlobvogt
a. D. Erdg.
Dohrmann, H., Buchhalt. 2
Evers, A., Ww. 3
Jwang, E., Heizer 1
Kuper, B., Tischler 3
Peters, I., Ww. 1
Schilling. G., Reichsangest.
Strasiewsky, G., Ww. 2
34 E Claubcn, D.. Ww. Erdg.
Clauben, G., Feinkost 7.
Denker, G., Kfm. 7 1
Hartmann,K.,HauLmstr.a.D.
Oldekop, A., Tapez. 2
Orbmann, F., Tischler 4
Path, M., Schneiderin 3
Schramm, B., Zimmervcr-
mietcrin 2
Adolsstr. ->
36—42 E Stadt Kiel
Obcrrealschulc (Hcbbelschule)
Berg, H., Hausmstr.
Hulgaard, N., Hausmstr.
Gerhardstr. ->
44 E. Gäthje, tz., Malermstr.
(Holtenaucr Str. 130)
Burk, G., Versorg.Anwärt.4
Domnick, G., Seemann 4
Dreselcr, M., Ww. 2
Gäthje, H.. Sohn, Maler-
werkst. 7
Maise. I., Musik. 4
Meyer, L., Ww. 1
Müller, H.. Maschincnschloss.
Nowotny.F., Mar.Werkführ.
Peters, W., Ww. 1
Raeschke. A., Frau 3
Wagner, A., Buchhalt. 3
44 a Zimmerplatz
E Karstens. W.. Baugesch.
(Besclerallee 44)
46 E Petersen. I.. Privatier
E. Petersen, P.. Schiffs-
Maschinist Erdg.
Ahrens, A., Töpferei
Braeske, E., Konditor 4
Jacobi, tz., Schiffbauingen. 3
Koschel, A., Dr. jur.. Reg.
Rat 2
Petersen, P., Schiffsmaschi
nist i. R. Erdg.
48 E Liebrechl. M.. Eigen-
tümerin (Wellsee)
V. Sünckens, tz.. Telegr.Bau-
handw.
Besuch. K., Ingen. 1
Boller. Ch., Ww. 3
Boutin, K., Rentnerin 4
Holle, O., Arbeit. 4
Kroll, A.. Pol.Hauptwacht-
mstr.
Röber, Seemann
Schneider, P., Dr., Dipl.
Ingen. 3
Simon, H., Schneidermstrin.
f. D.
Westoph, Paula, Tclegr.
Assist, i. R. 1
— W., Stadtamtm. 7
50 E. Schöffer, S., Frl.
(Bad Oeynhausen)
E Wichmann, N., Frl.
(Bad Oeynhausen)
V. Wichmann, F., Dr.,
Schriftlcit. (Wiesbaden)
Andresen, W., Postassist. 3
Bobsien, CH.,Ob. Postschaffn.
Busch. C., Näherin Erdg.
Garbe, G., Sozialberat.Erdg.
Gottwald, R., Ob. Maschinist
a. D. 2
Griese, I., Rentner 3
Hummel, P., Ww. l

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.