Schaucnblirgerstraße
185
Schauenburgerstraße II. r-n
Schauenburger-
straße
Benannt nach den Grasen
von Schauenburg,
Gras Adolf von Schauenburg
gründete die Stadt Kiel
Adolsstr. ->■
Linie Seite
I existiert nicht
3 E Jaensch, Ww. 3
Doose, ®„ Schlaffer 2
Jngelmann, A., Ww. 1
— ff., Fräser 4
Lange, A., Seemann Krdps.
Leverenz, M., Arbtrin.
— SB,, Tischlerei
Marten, J„ Sattler 3
Martin, H., Schneider 2
Wiese, CH.. Arbeit, 1
3a E. Dohse, O„ Frau
(Gleschendorf)
Erdmann, R„ Seemann 1
tzcinrichr.M., Arbtrin. Erckg.
Jenscn, E„ Arbtrin, II, I
Kloth, F„ Matrose 2
Knappe, 9t., Ww,
Krupkat. O„ Schlachter 4
Reese, K., Tapez. 3
Reimers, A„ Rentnerin 2
— SB., Korrektor 2
Steinbach.tz..Elektrik. Erckg.
Tuschel, tz., Martneangehör,
Wecker, SB., Kim, Erdg.
Wriege, A„ Ww. 3
6 E Loop, G., Klempner 1
V. Langmaack, P., Autover-
vermiet.
Gehlhaar, C„ Ww. 3
G-ricke, R„ Schlaffer 4
Gundelach, L., Ww, 3
Haecks, SB,, Musiker I
Jonzek, Ww,
Kleids, R„ Dreher 2
Kreyenhagen, P,, Krastwa-
genstihr.
May, M„ Ww. Erckg.
Rump, Ga Arbeit. 8.1
Wegener, A., Ww.
Wolter, E„ Putzer 4
Wunoter, E., Zimmerm.
7 E Hacker, L., Musikmstr, a.
D. 7. Erckg.
Hagen, A., Pol. Ob. Wacht-
mstr. I
Kasulke. F., Tischl-rmstr. 2
Kummetz, C.. Arbeit. 3
Ladewig, K., Malermstr. I
Meyer, W„ Bohrer 1
Mordhorst, H„ MaffeurErckg.
Ricr, M.. Postsckr. 3
Bijohl. D., Arbeit. 2
8 E. Loeck, SB., Fuhrgesch.
(Dtippelstr, 87 a)
Dannat, K., Helfer 2
Dirks. R„ Musik, Erckg.
Jhde, I,, Klempner
Kaiser, tz., Schlofferei 1
Langmann, G„ Modelltischl,
— L., Elektromont.
Pahl, A„ Büroangest, 1
Penje, H„ LebenSniittel 7
Tbomsen, L„ Nieter 2
Ziihlke, R„ Amts-Ob, G-Hils.
a, D, 3
II E. Widing, J„ Ksm,
Barsuff, F,, Böttchermstr,
Dietrich, »,. Arbeit.
Meyer, H., Kellner
Stange. O., Bäcker 2
Stuhr, I., LandcSinspekt. 3
Uebcrmuth, L., Malermstr. 2
Vogt, K., Bäcker 3
W-ndt, K.. Privotiere
Wilcken, A., Zigarren Erckg.
18 geb. z. Gerhardstr. 14
E. Wiese. SB-, Bote
Grunwald, SB-, Vcrsorgs.
Anwärt.
Hoff, G., Tischler
LucaS, I.. Arbeit. 3
Maschmann. O.. Angestellt.
Ntff-n, W., Tischler 2
13 Rapp, A„ Arbeit. 1
Runge, G., V-rsorg.Anwärt. 2
Specht, C,, Schneidcrmstr.
Gerhardstr.
15 existiert nicht
17 E. Möller, A., Ww. Erckg.
Fengler, F., Ww. 2
Gläsel, K., Angestellt. 1
Legier. I., Ob.Matr. Gcfr. 4
Rönseldt, K,, Heizer 3
Schmidt, P., Schlaffer 4
Schulz, A., Ww, 3
Uhrhamer, W„ Schachtmstr,
Wendt, D„ Ww, I
18 E Seemann, D., Auto-
Zentrale 7
Bösenberg, M-, Ww. 3
Cavier, A,, Reichsangist.
Kahl, Ch,. Büroangestellt-
Krcbs, E,, Bote 3
Kröger, I., Brenner 4
Möller, J„ Ww,
Peters, I,, Verkäuser 2
Seemann, D,, Ww, 1
21 E. tzeesch, C„ Lebensmittel
Below, E,, Ww. 1
Christensen, K., Vorarb. 4
Karsten, H„ Tapez. 2
Kieler Rohprodukten-
Handelsgesellschast m.b.H.
Mehnke, F„ Schneider 3
Pohlmann, W„ Schneider 2
Roweddcr. E., Schneider 4
Sanders, H. S., Lastsuhrwes.
Wuls, tz., Maler 3
23 E Hunte, H., Ksm.
(Koldingstr. 34)
Brückner, F., Tischler 4
Derlin, E., Dreher 2
Fürst, M„ Kochst. 1
Hampel, E., Ww. Erckg.
Jansen, H., Ksm. 2
Steinbrecher, tz.. Zollwacht-
mstt. 1
Tesch.W., Maschincnb. Erckg.
Zllhl, W., Ob, Masch, Mt, 3
23» E. Rewe, S„ Ww,
Franzen, K„ Vers. Jnspekt,
Geest, A,, Schuhm, 3
Kägb-in, D,, Apoth. Helferin
Küchel, P„ Kutscher
Lobocki, I,, Motorenschloff, 4
NepPerschmidt,F„Maschinen-
schloff. I
Zimmermann, I., Ww. 2
25 E Höckendorf, M„ Ww,
(Christianistr, 12)
Dins-, F„ Bote
Jense», E„ Bot- 3
Jrmen, E„ Monteur 1
Rötting, A„ Maschinenschloff,
Penk, Heinrich, Tecrprodutte
Ptock, K„ Maler 2
Reyer, H,, Klempner 4
Schlappkohl, D„ Ww, 2
Schmiedemann, P,, Schiffs-
zimmcrm. 4
25» E. Karstens, SB., Eisen-
betonbau 7 (Beseler-
allee 44)
Boden- u, Siedlungsges. m,
b, H, zu Kiel
Hertel, B,, Technik. 1
Pietzsch, W.. Tischler 1
27 E Möller, H., SteNinmstr.
Andersen, Ch„ Arbeit. 4
Brey, F., Arbeit. 4
Dahl, R., Dreher 1
tzcllmund, W., Vertret. 2
Kemper, I., Frau Erckg.
Mertens, E., Reichsangest. 3
Schwager, T.. Heiz. Mont.
Witte, G., Arbeit.
— tz.. Just. Sekr. 4
29 E Meier. D.. Milchhdl.
(Nr, 36 a)
Biegemann, B,, Ww,
Fuhrberg, D„ Ww, 4
Krawczyk, S„ Ww, 2
Mi-lkc. R,. Ww,
Möhl, J„ Schmied
Mumm. W,, Dreher 2
Petcrsen, W,, Dreher 3
Thomsen, W,, Hasenarb, 4
Will, K,, Maurer Erckg.
Holtenauer Sst.
31 E. Awe, A., Kalkulat.
Appel, 9!., Verwalt. Sest. 1
Bibow, H., Hilisarb. Erckg.
Kastbcrg, O., Just. Sekr. 3
Ludwig, P., Schiffsingen.
Schuchardt, E„ Export u.
'Agenturen 7
Schütte, tz., Fliesenleg, 4
Westphal, SB., Werkmstr. 2
Witte, E„ Krim.Assist, 3
31» E. Schellhorn, L„ Tisch-
lermstr, 7 1
Hagen, tz„ Maler 2
Harnisch, E„ Ww, 2
Kahler, E„ Zimmerpol, 8
Klcinophorst, J„ Ob, Mt, 1
Kühn, A„ Seemann 4
Petersen, F., Vertret, Erckg,
Schellhorn, Gebr., Geschäfts
einrichtungen 7 Erckg.
33 E,Tieffcn,H,Ksm,(Holtenau)
V. Liessen, R„ Zigarren 7
Döring, H., Arbeit. Erckg.
Ewers, K„ Invalide 4
Gehrmann, K., Arbeit. 3
Grase, A„ Erheb.
Harm, Th., Maschinenb. 8.
Hoffmann, B,, Kellner
JverS, I., Invalide 8.3
Knispel, A„ Arbeit.
Koch, E„ Heizer 8.
M-b, A., Arbeit. 8.1
Nolvack, W„ Heizer
Paprzycki, I., tzaudelsm. 8.
Rodewald, H„ Schmied 4
Ruthkc, M., Ww. 8.
Sattler, tz., Invalide 1
Strüfing, W„ Seeosstz.
35 E. BartelmcS, W„ Maurer
Andreas, W., Schlaffer 2
Busch, F.. Tischler 1
Fischer, S.. 'Arbeit. 8. 3
Franke, B., Elektrik, Erckg,
Hartmann, F„ Versorg, Anw,
Haffenbcrg, A„ Invalide 8,1
Heinrich, G,, Biersahr, 8,3
Hinz, Ch„ Arbeit, Erckg.
Holz, tz„ Invalide Erdg.
Lesnicwski, K,, Kernmach. 8.
Möller, M„ Arbeit, 8,2
Reuschulz, O„ Zivilangest. 1
Reimer, J„ Maurer 8,1
Specht, A„ Arbeit, II.Erckg.
Wilborn, M„ Frau Erckg,
Wusterbartb, L,, Bobrer 8,2
37 E. Buttkus, SB., Maschinist
Alsen, Ch„ Rcnlenempsgrin,
Andresen, M„ Ww, 8.2
Becker, F., Ww. 4
Bier, CH., Arbttin.
Dingel, B., Schncidermstr. 2
Feith, R„ Tischler
Hinz, F., Handelsm. 8.
Ibsen, I.. Arbeit.
Jungk, W., Heizer 3
Kiel, F„ Tischl-rmstr. 3
Kock. D.. Ww. 8. Erckg.
Lau, A., Invalide
Losch, E.. SBw, Erckg.
Pros-, I., 'Arbeit.
Schilling, H., Kellner 1
Seiffert, E., Invalide
Ti-ig-n, A., Ww, 2
Tragisch, K„ Händler
Vorköper, Friseur
39 E Rieper, I,, Privatier I
Andersen, R,, Vorarb, 8,3
Barthelmann, H,, Buchhalt,
Cornils, H., Bankbcamt. 3
Doose, I,, Stadt, 'Arbeit, 2
- I., Ww,
Fink, W., Invalide 4
Grothc, A„ Ww, 8. 4
Grützmann, E,, Schiffb, 8, 4
Hagemann, H,, Möhel 7
Krantz, L,, Arbeit,
Lorenzen, SI„ Arbeit,
Möller, E,, Plätterin 8. 2
— L,, Ww,
Rathse, K,, Ww,
Riemer, C,, Kohlcnhdl, 7
Stabe, K,, Ww, 8, 2
Stuhrmann, A,, Händler
Weiß, E„ Frau 1
Wendt, A., Schiffb, 8, 4
Wulff. W., Milchgesch.
41 E. Krempe, A,, Ww,
Barth, C„ Reisephotogr,
Behrend, 9l,, Invalide 8, 4
tzöllmer, P,, Arbeit, 8. 3
Jepp, G„ Arbeit,
Jhrke, SB., Elektrik, 3
Knödel, B., Oscnsetz, 8, Erckg,
Kruse, C,, Ww,
Lundius, tz,, Schlosser 2
— O,, Mechanik. 8. 2
Maatz, A., Böttcher 8.2
Möller, A., Arbeit.
Müller, E., Büroangest.
Reels, M., Ww. 8. Erckg.
Pifchcl, E., Ww, 2
Rix, 91., Sceinann
Schncidereit, K,, Kransühr,
Seeger, K, Ksm,
Sicmers, F„ Kransühr,
Uden, G,, Angestellt,
Weber, tz., Rentner
43 existiert nicht
45 £ Mangels, I., Eigentum.
Bendseldt, K., Ww.
Biermann, P., Schlachter 3
Dudek, F., Rangierer
Eggers, I., Schuhmmstr.
. Gripp, tz., Handels,n.
Groht, Th-, Frau 4
Kunkel, W,, Dreher
Lange, 91., Ww. 2
Lapehn, G., Arbeit.
Müller, tz., Klempner
Neumanu, A„ Schiffsingen.
Raed«, A., Bäcker
Schade, F., Arbeit. 3
Straffburg, F„ Kinovorsühr.
Botz, W.. Arbeit. 8.1
WilmanowSki, tz., Heizer
47 E. Reese, A„ Kim. (Nr. 49)
Becker, H., Arbeit. 4
Dibbcrt, H., Ob. Gärtner-
Hagen, D-, Ww. 2
Kohrt, R., Dachdcck. 4
Reumann, K., Arbeit. 3
Ohmsen, I., Bäcker 1
Petecson, A-, Arbeit. 8.
Reese, Chr,, Ww., Mineral-
waffersbrk, 7
— M., Kutscher
Repcnning, A., Verkäuferin 2
Schul«, P., Obst 7 1
V-rgicn, A., Ww. 3
WaSgihen, A,, Frau Ilntg.
Wcinert, O., Maler 2
Wirtgcn, P.,Ob.Mtr.Gefr.8.
49 E. Reese, D., SBw., Eigen
tümerin 7. I
Borchert, A,, Maurer 2
Duve. E., Technik. 2
Grella, V., Arbeit. 4
Hölzel, A., Frau 3
Howe, Th., Frau 3
Pedersen. L., Zimmern,. 4
Reese, A., Ksm. 1
— Chr., Ww., Mineral-
waffersbrk. 7
Thcger, E., Ww. 1
51 EKahisch, tz., Ksm. (Annen-
str. 82)
Bauer, Magdal„tzökereiErckg,
Jurisch. R., Monteur 1
Kühl, H., Fcldweb. 2
Mattkc, A., Soldat Erckg.
Porath, T., Tapez. 3
Schattauer, K., Fra» Erckg.
Tannenberger,O..Mechanik. 1
Tiixen, I., Former 2
Wildgrube, K, & Co.,Tischler-
instr, 7 Erckg.
53 E Krummer, M., Ww.Zi-
garren votg.
Brühn, E., Ww. 1
Hackbart, G., Kransühr. 2
Kock, B., Elettr. 2
Open, K., Sattler 1
Otto, F., Maurer 3
Ritter. Ch., Ww. Erckg.
Schön, F„ Tischler 4
Witulski, W„ Ksm. 8
55 E tzahnau. 9t., Stellmach.
(Schönkirchen)
Armbrecht, R., Arbeit, 3
Boldt, F,, Straffend, Äugest,
Hauschildt, tz,, Rentcnemps.
55 Kahl, E,, Stadtassistcntin
Köpke, 91!,, Ww, Erckg,
Reumann, H,, Kutsch, Ilntg,
Schwarz, H„ Maurer 4
Tams, M,, Ww, 2
Wilk-nS, D„ Ww. 3
Knooper Weg
57 E Schüler, O., Schloffer-
msst, (Hardcnbergstr. 15)
Arzt, M., Ww. Erckg,
Blumberg, I., Isolier, 2
Dahncke, tz., Amoschloff, 1
Dunker, C„ Arbeit, 3
Gallert, W„ Former 4
Gutwirt, A., Frau 2
Hartwig, M,, Seemann 1
Schlüter. D„ Frau 3
Theile, H„ Wcrstarb. 4
Wöhlk, W„ tzasenarb, Erckg.
59 E. Scheuer, A„ Frau
(Gerhardstr. 95)
Duba», K., Klempner
Euen. M, Ww,
Gcrriets, F„ Slcinsetz,
Lembke, G,, Rentner
Osbahr, I,, »raslw. Führ,
Pcterffon, H„ Arbeit, 4
Schlordt, R,, Seemann 4
Schmuck. W,, Maurer 3
61 E Kolbe. J„ Ww. Erckg,
Bandt. G„ Seemann 2
Ermeliug. C„ Gärtner 3
tzerttich, L^ Lagennsstl 4
Lobe, E„ Stellmach, Erckg,
Molt-r, A„ Frl, I
— P„ Arbeit, I
Rest. W„ SBw. 3
PaszoSki, P„ Heizer 1
Reimer, I.. Arbeit. 2
— SB., Arbeit, 2
Schwöb, K,. Einricht. 4
63 s. a. Lindcnstr. 8
E. Schuhinachcr. 9l., Fuhrm.
(tzansasst. 22)
Treu, A„ Invalide I
65 geh, z. Lind-nstr. 10
67 existiert nicht
69 E. Harder. I., Schuhm.
Bercns, H.. Arbeit, 4
Bllnz & Kiel, Schnellastverk.
Czaja, V„ Arbeit, 2
Fromm. P„ Klempner 3
Kiel. M., Piano-Transp. 7
KloS, J„ Arbeit, 1
Möhl, E„ Maler 1
Niebisch, P„ Klempner 4
Scherf, W„ Bahnarb. 2
Bob. Ch,. Ww. 3
71 E. Th-ws, L., Schmied
(Papenkamp 59)
Barchscld, E.. Gemiisehdlg,
Bielenberg. F., kausm.Angest.
Dibbern,R,,Straffenb.Angest.
Götsch. G., Maschinenschloff.3
Jäger, K,, Posthels. Erckg.
Köhler, I., Monteur 1
Kuiawski, W., Ksnr. 1
Laubsch. W., Rentner 2
Löhndors, H., Heizer 4
Meyer, H., Meter 4
Rieck, E.. Schulnnach, 3
Wagner, G., Maschinenb. 3
-
73. existiert nicht
77 E Rieke, M„ Eigentümerin
(Theodor Storm-Stt, 9) ^
Bauer, K,, Vollzieh. Beamt.
Dreesen, W,. 'Angestellt.
Ehlers, H,, Angestellt,
tz-tnl, G„ Lat-rn-nwärt,
Kante, J„ Versorg, Anwärt,
Lellch, F„ Maurer
Madsen, G., Postbetr. Ass,st.
Ww. ^
Mordhorst. A., Schneider
Röhren, F„ Kellner 3
Rausch, A.. Ww. 1
Rohr, O.. Ww. 2
Ruhnke, W., kransühr. 4
Schmidt, A., Frl.
Schneettoth. E., Friseur
Suhr, K„ Dreher 2
Wriedt, M., Moffieur

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.