Richthofenstraße
75 E. Busch,«., Ob.Poftinspclt.
Adams, S}„ Äanollotfe
Rechte Seite
2 E Kirchner,«.. Mech. Werkst.
7.
4 E. Jöhnk, E., Automob. Ver-
mietg. 7
Prinz, O., Krastw. Führ. 8.
6 E. Bausch, D.. Ww. Erdg.
Bausch, Ä., Malermstr. I.
Bellmann, P., «analsteucrer
Knebel, A„ Pol. Beamt.
Kühl, I., Kanalstcur. 8.
Petersen, H., Kim. Erdg.
8 E. Lucht, A., Frau
Gimm, L., Rentner 2
Harms, G.. Kanalsteur. 1
Löhndors, G., Meisrist Erdg.
Lucht, A., Jnstallat.
Müller, E., Arbeit.
10 E.Jeb,E.,Schl°sser(Rr.32>
Ich, I., Ww.
12 E Neumann, H., Baustoffi7
Riesebeck, A.. Lotse 1
Schröder, Th., Kutscher
1t Vollsschulc
E Stadt Kiel
V. Grotkop, W., Lehrer 7
16 E. Hartwig, W., Ob.Postsch.
Andresen, H., Lotse
Duhm, A., Lehrerin 2
16a E. Lilienthal, C., Friseur-
mstr. Erdg.
Hinle, G., Ob. Matr. Gesr. I
Münder, A., Ww. 2
- O., Zollsckr. i. R. 2
Peters, H., Ob. Bootsmt. 1
Schärfst P„ Schlosser 2
Trebs, A., Bordwart 1
18 E. Luchtssche Erben
Bauer, H., Prolurist 7.
Groh, St., Ob. Funlmt.
Kobara, I.. Ratswachtmstr.
Schrust, F., Kanallotie
Wolss, E., Flugzeugschloffcr
18a E Ahrens, Sattler 2
tzaushalts-Versorg.G.m.b.tz.
Filiale 7
Hinrichsen,«., Kapit.d.Hdls.-
Marine
Pauschardt, H., Dr. MI.,
Chemik. 7. ^ ‘
20a E Harder, W., Ob. Poft-
schaffn. .
Kiel C., Versorg. Anwart.
Krause, O., Platzmstr.
Richterstr.
22 E. Jepp, J„ Bierverleg.
(Hamburg)
V. Rüge, W., Werkhclst
2t E Tietjens, N., Kanalsteur.
Ahlswe, St., Funlmt. 7
Hubrich, G.. Flugzeugsuhr.7.
Tietjens, M., Kanalsteur. 7
26 E Nehls. F-, Arbeit.
Mühlnickel, R., Kanalsteur.
Paasch, C., Arbeit.
Schür. Rentner
28 E Petersen, M„ Ww.
(Eekbrook 12)
V. Nielsen, I, Tischler
Dill, S„ Arbeit.
Freese, C., Arbeit. 1
Guinand. P.. Arbeit. 1
Klein. G., Heizer
Mohr. A., Ww. Erdg.
Nielsen, I., Tischler Erdg.
Vosgerau,J.,Strassenb.Führ.
Witthöst, I., Arbeit. 2
30 E Siirgensen, ff., Schlach-
termstr. 7.
Berndt, S., Kanalarb.
Bosmanny, G., Verw.Angeft.
Kobarg. Ä-, Schlosser
Lensch, S- Schlosser 2
Schmidt, Eh., Burodicn. t
G. E. G. Verbrauchergenoss.,
e. G. m. b. tz., Schlachterfil.
32 Elettrizitätsweri d. Gem.
Holtenau 7.
E Stadt Kiel
V. Hinle, A., Maschinist
Johannscn, H., Rentner
Stengel, G., Schuhm.
3t E. Krüger, H., Kanalarbcst.
Busch, E., Schmied 2
Cohn, B., Former 2
Glibmann, A., Zeitschristen-
vertr. Erdg.
Hamann, H., Kanalarbeit. 3
Jess, E., Monteur 1
Klemp, M., Ww. 3
Lubs, H., Schneiderei Erdg.
Lühder, E., Telephonistin 1
Miss'eld, F., Arbeit. 2
Rein, M., Mechanist 1
Sommer, H., Schlosser 1
36 E. Vosgrau, I., Landw.
38 E. Vosgrau, I., Landw.
(Nr. 36)
Thoms, M., Ww.
t0 E. Lucht, C., Eigentümerin
(Kanalstr. 32)
Heinz, Koch 1
Heilmann,K.,Vollzieh.Beamt.
t2.t2 a E. Röpstorff,CH.,Landw.
(Nr. 42)
Kühne, F., Maurer
Baustellen
48 E. Hamann, H., Lehrer
(Nr. 50)
Böttcher, A., Lots- 7. 1
Messe, Ob. Lenin. a. D. Erdg.
50 E. Hamann, H., Lehrer
Jügel, F., Arbeit.
50 a E. Missseldt, F., Zimmert».
52 E. Arpe, O., Tischlermstr. 7.
54. 56 Baustelle
58 E Vosgerau, I., Maurer 1
Blatt, W., Kapitän
60 E Strafe. J.,Ww.,Gastw.7
V. Strusc. H., Gastw. - 7
Carlscn, S.. Ww. 1
Jcglinneski, B-, Sattler
Stölstng, O., Eleltromont.
Dänischenhagener Str. ->
Zur Hochbrücke —>
Ringstraße
Bei der Anlegung als Um*
faflungs-, Ring-Strahe gedacht
Linie Seite
I. 3 E Hintz, C., Kim.
(Königswcg 34)
E. Hintz, W., Ksm. 7. 2
Hintz, C., Hotelbcs. 7
5 E. Ed. Landesstrchenamt Kiel
(Sophienblatt 12)
Schwach, F., Staatl. Ob.
Rentmstr. 1 ». 2
Staatl. Kreiskaffe Erdg.
7—11 E. Kieler Kohlen-Kontor
(Holstenstr. 64)
— 179 —
7-11
Kieler Kohlen-Kontor G. m.
b.tz.,Kohlenhandel 7. Erdg.
Ni-sel. W., Angestellt.
13 E. Bischoff, M., Fabrkt.
(Niemannsweg 52)
Hinrichsen & Ewaldt, Lcbcns-
mittelgroßhdlg. 7.
15 E Jenne, M., offene Han
delsgesellschaft
Senne, M., Zweignieder
lassung in Kiel, Drogen-
Grosshandlg. 7
Hopsenstr.
17 existiert nicht
19 E. Preussischer Staat
Amtsgericht
Schoos, H., Just. Ob.
Wachtmstr.
21—31 E. Preussischer Staat
Amtsgericht 7.
Anwaltszimmer d. Land- u.
Amtsgerichts 7.
Landgericht 7.
Hintz, P., Just. Wachtmstr.
Magnussen, F., Oberheizer
Puck,R.,Just. Ob. Wachtmstr.
Wendte, C., Just. Ob. Wacht
meister
Königsweg
33 E. Schröder, H., Dr. med.,
pralt. Arzt 7
Lamp, S., Ww.
35 E. Pahl, I., Tischlermstr. 7.
Jungclauffen, H.P., Ksm. 1
Rudolph,F., Ifm.Angest. Erdg.
37 E. Zieger, M., Grosslsm.
(Holtenauer Sst. 68)
Babbe, B., Trilotagen 7 1
Zieger, G., Zucker-Grosshdlg.
7. 8. Erdg.
38 E. Edel» Grosseinkaufsverein
d. Kolonialwr.-tzändlcr, e.
G. m. b. H. 7 Erdg.
Bardcnhewer, F., Brauerei
masch. 7.
Gottors, W., Kutscher 8.1
Otto, F., Bez. Schornstein
feger 7. Erdg.
41 E. Fretnnirst, Emma, Leder-
bekleidg.
Alt, H., Kfm.
- I., Ww.
Gätcke, R., Kirchenamtm.
Leega, W., Reklame-Atelier
Pest, Monteur
43 E. Jacob, I., Dr.med.,
©(mit. Rat (Altona)
V. Lusse,H., Verwalt. (Altona)
Busse, F.. Direkt.
Haas, tz., Hdlsvertret. Erdg.
Haas & Co., Zigarrenvertr.
Schmidt, W.,Mar.Ob.Stabs
ingen. a. D.
45 E Juler, S., Lehrer a. D. 2
Buchwald, F., Rentnerin
Höppner,E.,Waren-Agent. 7
47 E Beckendors, F., Schuh-
hdlg. 7. Erdg. u. 1
Burmeister, Milchgesch.
Jacobsen, M., Ingen. 1
Schuster, A., Rechn.Rat 3
Schwandst J„ Ob.Gerichts-
vollzieh. 7. 2
Verein d. Ruheftandsbeamten
Papenkamp
Brüggmann, H., Rentner 7
— Meta, Lastverkehr 7.
Puttlamer, E., Ww. 2
Sell, A.. vw. Rettor 1
51 E. Canips, O., Eleltromstr.
(Ringftr. 55)
4. Pol.Revier 7 Erdg.
Eggerstedt. C., Rentner 2
Lang, F., Eleltromstr. 2
Mcnger, C., Ww. 2
Roer, M., Ww. 1
Wagner, F., Krim. Asstst.
Anw. 3
53 E Joost, A., Ww. 7. Erdg.
Joost, O., Frl. Erdg.
Pensly, B., Pensionär 2
Schuhmacher, tz., Pertret. 1
Wallgrün, A., Hausdame 3
Ringstraße
55 E Camps, O., Elektrotech
nik. 7. 1
Gärtner, D., Ww. 1
Güldensupp, I., Maschinen
setzer 2
Güldner, A-, Autodroschken
besitzer 7. 3
Hercksen, E., Ww. 2
Huß, K., Apothek. 7
Maack, I)r. woä. vet. 7 H.
Muhlack, H., Tischlerei 7.
Paulsen, S., Kfm. 3
Wehber. F., Ziv.Jng. 7
57 E Sinn, R., Zimmermstr.
(Nr. 57a)
Bcsler,K.,Reich8b.Sekr. Erdg.
Blohm, F., Mittelschullehr.
i. V. 1
Hansen, M., Kfm. 1
Henscl, E., Uhrmach. 4
Hoepner, C-, Pensionär Erdg.
Horn, E., Schneiderin
Jacobsen, H., Rcchtsanw. 7. 3
— W., Reichsb. Ob.Jnspekt.
Krambeck, Tr, Hdlsvertr. 7.4
Rohrbeck, W., Dipl.Jng.7.3
Thierbach,F., Berbandsgesch.-
Führer 7 '
— M., Ww. 2
Wiesch, E.. Reichsb.Ob.Sekr.
i. R. 2
57 a E. Sinn, R.. Zimmer-
mstr. 7.
Baugeschäft R. Sinn 7
Dölcker, F., Drogist 3
Knievel, H.. Kfm. 7. 3
Kohlmorgen, W-. Prokurist
Kuncke, Th., Geschäftsiühr. T.
Roggensack, R., Ob.Stadtsekr.
Schröder, W., Kfm. 7
Treptow, F., Ww. 1
Zinck, F., Frau Erdg.
59 EAlbrecht,W.. Jnstallations-
gesch. 7 (Kirchhofallee 33)
Behrens, Seemann 2
Haushahn, P., Dekorateur
Schulze, H., Putzer 1
Stahl, R., Lacke u. Farben 7
Thaub, L., Ww. 1
Kirchhofallee
61 existiert nicht
63 E Larsen, H., Eigentum.
Becker, H., Steueramtm. 1
Billing, H., Betriebsmstr. 4
Carstens, H., Verw.Jnspekt. 4
Fürstenberg, A., Handels
vertret. 1
Fürstenberg, F., Magneto-
pathie
Hattenhorst,Ella,Tabakwr. 7
— E., Angestellt. Erclg.
Loose, F., Geschäftsführ. 7 3
Petersen, W., Kfm. 7 2
Schwarz, O., Postinsp. 2
Ullrich, E., Konfitüren Erdg.
65 E. Wilde, E., Eigentümerin
(Holtenauer Str. 125)
Lehr, O., Maschinenputz. 3
Leistner, F., Ww. 2
Loerbroks, G., Zahnarzt 7
Mander, H., Maler Erdg.
Möller, C., Privatier 2
Molnar, M.. Werkführ. 2
Scheff, E., vr., pr. Arzt 7.
67 E Jürgensen,E..Pserdehdl.
(Husum)
V. Kunitz, F., Ob.Bootsm.
Mt. a. D. 1
Alberts, P., Hausmstr. a. D.
Bruhn.K.,Kraf1w.Führ.Untg
Grether, A.. Ksm. Erdg.
Kühn. W., Gewerbetreibend.
Kugellis, E., Arbeit. Erdg.
Schreiner, K., Mechanik. 1
Schütte, D.. Assistentin 2
69 E. Weichenthal.P., Schmied
Borchert. H., Schneidermstr.
— P., Schneidermstr. Erdg.
Hauschildt. H.. Pol.Ob.Sekr.
i. R.
Jürgensen, A., Ww. 2
Meinke, E., Ww. 1
Schmidt. G., Kfm. Erdg.
Wahrlich, C., Dreher Erdg.
H. Teil
71 E. Petersen, ®., Scttret. T -
Ehmke. ®., Ww. 3
Hansen, SB., Lastkraftverst
Jänsch, I., Arbtrin. 4
Jöhnk, I., Tischler 1
Jürgensen, E„ Maurerpol. 3
Kampe, F., Mar, Ob.Feuer-
werksmst 2
Kortiem, H„ Seemann
Leck, F., Rentner
Riem, SB., Kellner 2
Thode, I., Glascrmftr. 7
Waldt, Ä., Schmied 8. Erdg.
Wiggermann, tz., Heizer 8.
73 E. Rönnekamp, W, Kupfer
schmied 2
Bauer, D., Ww. 3
Fluche, ff., Tischlermstr. 3
Kleinst 9t., Schuhm.
Koctzsche. B.. Ww. 1
Sierwald, I., Landessekr.
a. D. 2
Steinhardt, M., Ww. 1
75 E. Thrö, I., Bcz.Direkt. 7
Tamm, H., Ksm. 7. 2
Weihmann, B., Direkt. 7.
77 E,Gerdsen,O., Möbeltransp.
(Boninstr. 16)
Bünning, D., Wlv. 8. 2
Engel, F., Händler 2
Glinkowsli, F., Tischler 8.1
Jensen, O., Seemann 8.
Lorenzen, B., Arbeit.
Petersen, A„ Zollsekr. I
Schlapkohl,H., Schneidermstr.
Wicschman», F., Kutscher 1
Winter, P., Tischler Erdg.
79 ESchnooc,L.,SchIossermstr.
Ahl-rs, I., Arb. 8. 2
BaSner. I., Invalide Erdg.
Bobzien, M., Ww. Erdg.
Grast M., Fran 2
Jakob, I. 9t.» Rentner 8.1
Klcemann, M., Ww. 1
Krull, E., Frau 2
Pcttke, E., Frau i
Lenz, F.» Dreher 1
Schlapkohl, H.G., Sttassenb.
Schaffner Zwg.
Schlott, H., Dreher 8. 1
Schnabel, A., Arbeit. 8. 2
Schulz, tz., Kellner Erdg.
S-iffert, A., Ww. 8. 3
Siebke, Th.. Ww.
Staerk, F., Arbeit. 2
Wcrnecke, H., Tischlerei
81 E. Wulff, F., Bauarb.
Balinski, M.. Maler 2
Engel, tz., Nieter Erdg.
Finn, H., Kellner
Hintz, A., Rentner I
Jönck, M.. Ww. 8. 1
Just. A., Nieter 8. 1
Karlsen, C., Ww.
Mart, H., Arbeit. vntg.
Schlotseld, L., Ww. 1
Schwarz, A., Schlosserei 7
Straubmann, Sl., Arbeit.
Wöhlk, CH., Ww. 8. 2
Wulff, I., Arbeit. 8.
Zielke, E., Frau Untg.
83 E. Krause, B., Photograph
Bauer, A., «rastwag. Führ.
Ehrich, O., Monteur 8.
Grantsau, E., Buchdruck. 8.1
Hanne, C., Ww. 1
Hopp, T., Schlosser
Jöns, I., Lehrerww. Erdg.
Ktöskorn, K., Schlosser
Senff, E., Kesselschmied 2
85 E Göltschc, A.. Bäckcrmstr.
(Kronsdagener Weg 21)
Dibbert, F., Eisend. Zug
führer a. D. 2
Grepka, W., Torp.Schloss. 1
Krack, E., Angestellt. Erdg.
Rathje, ff., Kutscher 3
Reimer. I.. Zimmerer 2
Westphal, tz., Glaser 1
Wolsenberg.J.,Rentner Erdg.
87 E. Langmaack's Erben
V. Langmaack,tz.,Dipl.Jng. 7
Bieber, M., Frau 2
Farin, A.,Kartoffelgrohhdlg.
— B.. Handelsm. I
Fritsche, A., Ob.Heiz.Gefr,
II. 12*

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.