II. reu Rendsburger Landstraße— 178 —
Mchthofenstraße
144 E Sell. 6„ Gärtnerei-
b-sch-r T.
146—152 Baustellen
154 E Voll. W„ Gastw.
Stein, L„ Schlachter
156—160 Baustellen
162 E Reelsen, W,, Fubruu-
temehmer T, Erdg.
Bettle, F., Schuhmmstr, 2
Groth, Ausseh, a. D, 2
tzeesch, I., Stcucrasstst, I
Kopie, tz., Maschinenbau, 3
Thomsen, J„ T-legr, Bau
handwerk,
Wried«, M„ Ww, I
164 E Elleubera, P„ M-chanil,
Buchholz, P,, Händler
Doormann, J„ Arbeit,
Vost. F„ Arbeit, 1
— tz,, Maurer 1
— W„ Arbeit,
— W,„ Schloffer
166. 168 Baustellen
170 E Pohlmann,G„Zimmerni,
172 E Meier. R,, Zimmerer 1
Spading, A,, Korrespondent
174 Baustelle
176 E Kliialei», E., Bäcker
Schmidtke.W,, Ob.Mtr.Gesr,
>- tzasseer Sir, ->
180 E Petersen,tz.,Bäckcrmsir,
Blutau, I,, Buchbind,
Closter, J„ Kapitän a, D,
Duwe, b„ Werlmstr.
Kanopha, H,, Bäckermstr.
Kröhnle, F„ Maler 2
Rebien, R,, Ww, 2
Reese, P,, lsm. Geh,
Wiese, B„ Büroangest, 1
Zehmann, H,, Rentner Erdg.
182 E tzllbner, P., Feuer-
wehrm, 1
Brühn, H., Büroangcst. Erdg,
Sengpiel,tz„Ob,Sign,G«sr,2
Zigelski. B., Dreher 2
184 E Dürbrool, tz., Rats-
wachtmstr, Erdg,
Haltenhos,O„ Maschinenb, 1
Lauenstcin, F., Werlmstr,
188 E. Themse», Th,, Post-
B-tr, Assist, 1
Petersen, H, Maschinenb, 1
188 E Muller,'E„ ErmilllgS.
Beamt,
Eggers, J„ Schlachter
214 E tzuser, A,, Gastwirt I,
August, W„ Ob, Gefr.
Krögler, W,, Bäckermstr,
Rohls, A„ Arbeit, 2
Schcss, R„ Landm, 1
Staack, A„ Arbeit, 1
216 E Mühl, H„ Ilhrmach,
sDänische Sir, 34)
Mesimer, E,, Steucrberat,
218, 220 Baustellen
222 E. Suwe, A„ Ww, 1
tzaasc, W„ Mgsch.Schloff.
Reumann, tz,, Krastw, Fuhr,
224 Baust-ll-
226 Abbruch
228 E Biiller'sche Erben
V, Martens, W,, Pastor
lSchleswigec Sir, 40)
Reimer, G„ Maurer
230 E Stadt Kiel
V, tzaase, C„ Rentencmps.
Dramsch, W„ Arbeit, n,
Elers, L„ Ww, »,
Seguin, K„ Fuhrm, 7.
Wriedt. E„ Ww, 8,
232—244 Baustellen
248 E Raap, P,, tzosbesttz,
248 Baustelle
250 E Fbmer, K,, Ksm,
Bull, C„ Tischler Erdg,
Stadtgrenz- ->•
Reventlonallee
GrafFriedrichRevcntlou, Statt
halter d. Herzogtümer Schles
wig-Holstein von 1849—1851
(Straßsnbild s. nächste Spalte)
(Straßenbild zuReventlouallee)
Neventloubrücke
Düsternbrookec Weg
Linke Seite
I existiert nicht
3 E. Wertheimer, A., Bank-
dirett. (Wiesbaden)
V. Plambeck, H., Bücherrevis.
(Theodor-Storm-Str. 4)7°.
Plambeck, A., Frau
Maschke, Selma, Pension
5 E. Tonn^, M., Schneider-
mstrin. f. D.
Haupt, £)., Ob. Feldweb.
Tonns, F., Handlungsgeh.
7 E Wikingerhaus-Bau-
genoffenschaft
Wendt, O., Heizer
9 E. Petersen,L.,Dirett.7'.Erdg.
Heitmann, C., Ww. 2
Lemke, F., Ww. 2
Wiczorek, A., Frau
Wulff. I., Ofensetz. Untg.
II s. a. Hohenbergstr. 4
E. Martius, M., vw. Prof.
(Hohenbergstr. 4)
Wolf. F.. Buchhdl.
13 E Keßler, M., vw. Landes
baurat T.
Galster, M., Kapt.Leutn.a.D.
I. 1
15 E. Seemann, A., Kfm. I.
Christensen, H.. Dr.rned.I. 2
Galster, L., Ww. 2
von Hippel, W., Kapitän z.
S. a. D. 1
Kopf, H., Dipl.Volkswirt 3
15 n E. Heine, L., Ww.
(Halle a. S.)
V. John Spiering.gegr. 1886
Nachf. (tzolstenstr. 33)
Albers, K„ Ob. Reg. Rat 2
Lang, K., Friseur 7°. 1
Schäper, M., Maschinenb. 3
Thebens, H., Gerichtskaff.
Kurat. Erdg.
15 d E. Paulsen, W., Be
erdigungsinst. 7°.
Bahr, E., Rentner
Nicken, F., Deckoffiz.a.D. 8.1
— H., Referendar
Träger, E., Konzertmstr.7. 2
17 E Schlüter, A., Schuhm.
Meister J.
Schlüter & Sohn, A., Feinkost
T.
19 E. Schlüter.A., Schuhmmstr.
(Nr. 17)
Broders, I., Kfm.
Girke, B., Drogist T.
Mitteldorf, W., Ob. Ing.
Schlüter, W., Kfm. T.
21 E Lohrmann, R., Eigentüm.
romm, C., Rechtsanw. T. 1
üttel, T.. Ww. 2
Hahn,L.,vw. Landger. Dirett.
Lohrmann, W., Lebensmittel
23 geh. z. Hohenbergstr. 28
Hohenbergstr. ->
25 E Paulsen. C., Schiffs-
reederww. I. 1
Bartelt, W.. Postinspett. 1
l David,M., Kolonialwr. Erdg.
25 Lorentzen, H., Ww. Erdg.
Thomsen. A., Ww. Erdg.
Wist, S., Lehrerin a. D. 2
27 E. Groeger, E., Rentner 3
V. Berner, L., Klempner-
nlstr. T.
Harrje, Amtsger. Rat 2
Lange, H., Frau 8. 1
Schwartz,A.,Hauswart Erdg.
Stegemann, T., Lehrerin 4
Wodrig, C., Vertret. T.
29 E. Jansen, H., Bäcker
meister T. Erdg.
Ehlers, Dreher 3
Flegel, M., Dr. jur., Mar.
Kriegsgerichtsrat 3
Lindemann, K., Dr. med.,
Privatdozent T. 2
Pomplun, B., Frl. 4
Siewert, H., Ww. 4
Slevogt, K., Korv. Kapt.7. 1
Zander, F., Invalide 8.
31 E. Schulz, M., Eigentüine-
rin (Altona-Ottensen)
Brandt, F., Ww. 1
— W.. Kfm.
Erichsen, H., städt. Arbeit. 2
Klein, M., Arbeit. Erdg.
Sicvers, K., Drogist 8.
33 E Ehmsen, R., vw. Pol.
Major Erdg.
v. Hardenberg, Gräfin, I.,
Hortnerin 2
Klabund, F., Kfm. 3
35 E Hein, A.. Frau
V. Nehm, M., Ww. 1
Becker, G., Schneider Erdg.
— M., Ww. Erdg.
— W., Schneider Erdg.
Haupt, A., Jnstallatton T.
Schmidt, H., Schiffb.Ingen.
— K., Ww.
— M., Schuhm.
Thimrodt, R., Tischler 2
Rechte Seite
2 E. Lohmann, P. A., Holzhdl.
I. Erdg
Bourwieg, B., Dr., Landrat
a. D. 7°.
Kerner, K. H., Kfm. T. 2
Lohmann, H., Prokurist T.
4 E. Becker, A., Apotheker
(Preetz)
Brandau, H., Kfm. 1
Hemme, B., Dreher 2
Lohmann,Geschw., Pensionat
Lucht. H., Propst i. R. 1
4a E. Ahrens, Chr., offene
Handelsges. (Knooper
Weg 99-103)
Ahrens, M., Ww. Erdg
— W., Fabrikbes. T. 1
Niemeyer, I., techn. Assi
stentin Erdg.
— M., Biblioth. Ob. Se
kretärin
— M., vw. Generalmajor
Prieß, W., Arbeit. Untg.
Schmieding, M., Frau
6 E. Altherrenverband d.
Landsmannsch.
„Troglodytia" E. V.
V. Riis, I., Dr. med., Arzt
(Bcrgstr. 27)
Dürres, A., Bootsm. a. D. 2
Franz, I., Schneiderin 1
Köster, K., Motorbootsbes. 1
Schaab, W., Buchhdl. 1
8 ESchmidt.M.,vw.Admiral 1
Brüser, E-, Lehrer Erdg.
10 E. Seemann, A., Kfm.
(Reventlouallee 15) T.
Eulitz, I., kfm.Angest. Dntg.
Ruhfus, H.. Korv. Kapit. T.
Thomsen, H., Kfm. I. 1
12 E. Sauermann, E-, Dr.,
Museumsdirekt. T.
Zacharias. M., Frau Erdg.
— O-, Photographin
14 E Kräh, L., Rentner (Neu
münster)
V. Haendler-Krah, E., künst
lerische Photographien 7°.
Erbe, W., Dr., Reg.Rat Erdg.
Haendler, R., Photograph I.
14 Hansen. E., Schiffb. Untg.
v. Trenk, W., Hausdame 2
Weiland, F., Rentnerin 1
16 E. Rahn, O.. Dr., Prof.
(Amerika)
V. Hausvcrwertung v. Kiel u.
Umg., G. m. b. H.
(Holstenstr. 106)
Arp-Veladini, G., Lehrerin 2
Dehio. G., Frl. Erdg.
Hartenstein, F., Rentnerin 1
Karwelles,G.,Geschäftsführ.3
Lindemann, H., Frl. Erdg.
Ploen, M., techn. Assistentin 2
Sebelin, G., Rentnerin 1
Stehn, R.. Rentner 3
Therstappen, H., Dr. pttil.,
Univ. Lektor
18 E. Wenzel. E., Dr., Med.
Rat (Schmalkalden i. Th.)
V. Mack. I., Mar. Ob.Jng. 1
Lau, B., Schloffer
Reese, I., Rechtsanw.T'.Erdg.
Schlichting, C., Frau 2
Steinhäuser, L., Wohlfahrts
pflegerin T. 2
Wenzel. A., Ww. 1
20 E. Lammers, H., Kfm.
(Mexiko)
V. Rose, H., Verwalt.
Fänger, P., Freg. Kapt. T.
Sieveking, E., Ww. T. 1
Krönauer, I., Wächter Erdg.
22 existiert nicht
24 E. Krupp, Fr., A. G. Ger
mania-Werft, Kiel
Kraut, E., Modelldrechsler
v. Maltzahn, H., Freifrau,
Ww. T. 1
Ploppa,T.,Dipl.Jng.I. Erdg.
zu Rantzau, L., Gräfin I. 2
26 E Lohr, G. F., Ob.Baurat
i. R. 1
Glienke, D., Arbtrin. 8ntg.
Martens, C., Lehrecww.
Schwalm, H., Dr. pttil.,
Assist. Erdg.
28 E Benz, M.. Ww. Erdg.
Bügler,H.,Stadtinspekt.Erdg.
Lask, G., Kamm. 7.
— N., Ww. T.
Liebe, O., Schornsteinfeger-
mstr. 3
Manke,L.,kaufm.Angest. Erdg.
Rosenfeld, H., Schiffb. Dntg.
Strobel, H., Studienrat 3
30 E. Göbel, W., Kfm. I. Erdg.
Kihr, E., Pianohdlg. T.
(Falckstr. 21)
Niemannswcg ->
Richterstraße
(Stadtteil Holtenau)
Wendenburgstr.
Grundstücke d. Bauvereins f. d.
Kaiser-Wilhelm-Kanal, Bez.
Holtenau, e. G. m. b. H.
Linke Seite
1 Danz, H., Schncidermstr.
Rievers, M., Ww. Erdg.
3 Grün, F., Lotse Erdg.
5 Ewald, H., Kanalsteuerer J.
7 Dibbern, I-, Rentner Erdg.
- I.. Maschinist
9 Beta, M-, Rentner I.
11 Bold, H., Kanalsteurer
13 Bräsch, G., Kanalsteuerer T.
15 Stender, M., Werkhelf.
— O., Friseurin
17 Hinz, F., Lotse i. R. Erdg.
Hayßenstr.
19. 21 Fock, A., Rentner
Thaysen, I., Kanalsteuerer
23 Baabe, A., Kanalsteuerer T.
Lüttjohannstr.
25 Nestroy, P., Pol.Beamt.
Riemann, H., KanalsteuercrD
Rechte Seite
Kastanienallee
2 Hofmeister, F., Kfm. Erdg.
Steffens, E., Ww. Erdg.
4 Wasenitz, O-, Lotse Erdg.
6 Keitel, I., Lotse
8 Nüß, Cl., Lotse
10 Mühlenberg, M., Matrose
12. 14 Mathißon, E., Bau
technik.
- E., Ww.
Reimann, I., Ob. Maschinist
Hayßenstr. ->
16 Horn, W., Kanalsteuerer
18 Kraeft, M., Ww. Erdg.
20 Wallis, I., Lotse Erdg.
Lüttjohannstr.
22 Schulz, F., Pol.Ob.Wacht-
meister
Feldmark
Richthofcnstr.
(früher Wendenburgstr.)
(Stadtteil 5)oltcnau)
Eelbrook ->
Linke Seite
Grundstücke d. Bauvereins f. d.
Kaiser-Wilhelm-Kanal, Bez.
Holtenau, e. G. m. b. H.
1 Lampe, H., Taucher
3 Andresen, H., Kanallotse
— N., Mechanik.
5 Bertelsen, F., Postbeamt.
7 Boe, M., Ww.
9 5zansen, H., Lotse i. 9t.
13. 15 Dähnkc,L., Schiffskapit.
a. D.
Nachtigall, I.. Ob.Stadtsekr.
Ions, F., Kanalsteur.
17. 19 Pommcrcning, L.,
Materialverwalt.
21 Jöns, I., Kanallotse
Richtcrstr. ->
Kastanienallce ->
23. 25 Baustellen
27 Grahl, E., Arb.
Partikel, F., Schneiderin
29 Baustelle
31 E. Höft, H., Bäckermstr. T.
Dclfs, T., Ww. 1
Ende,G., Pol.Ob.Wachtmstr.
Kairies, I., Ob. Monteur 3
Konschak, G., Pol.Ob.Meister
Meyer, H., Kfm.
Stuhr, M., Pol. Ob. Wacht-
mstr.
33 E. Jensen,P., Schiffsführ. T.
Lausen, A., Kernmach. 2
Marx, B., Stellmach. Erdg.
Prectzcr, A., Maschinenb. 1
Rix, I., Arbeit. 1
Schacht, W., Dreher 3
Schmidt, W., Maurer 2
Thies, I., Malermstr.
35 E. Greve, CH., Pol. Ob.
Wachtntstr. Erdg.
V. Stieler, W., Flugzeug-
Bordwart 2
Bielenberg, H., Arbeit. 3
Blunk, G., Schlachter
Brügmann, A., Schnried
Dethlefsen, E., Rentnerin
Gothke, K., Ob. Masch. Mt. 3
Kock, R., Arbeit. 2
Lubs, H., Schneider 3
Rathje, P., Decksmann
Zinke, W., Arbeit. 1
Baustellen
Johann Sump-Str. ->
53 E. Hauschild, I., Landm.
Apenrader Str.
55 E. Hauschild, I., Landm.
Blank, Th., Ww.
Röpstorf, D., Rentnerin
67. 59 E StoltenbergffcheErbcn
V. Schacht. F.. Landm.
Carstens, D., Rentner
Schacht, W., Rentner
Baustellen
66 E Mähl, F., Landm. I.
65 a E Mähl, F., Landmann
(Nr. 65)
Schröder, H., Decksmann

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.