Rendsburger Landstraße
— 177 —
Rendsburger Landstraße II» r«»
69 E. Frahm, 3., Bäckermstr, T.
Dretvs, g„ SBto. 3
Stöbert, Schlöffet 1
fiemle, Invalide 1
Rath, C„ Backet 3
Nielsen, F,, Arbeit,
Rönnseld, A,, ffilt. 1
Rump, O., Arbeit. 1
Schlunzen, W„ Kupserschm,
Zieh, A„ Eisenbahnatb, 3
- 61—66 Baustellen
67 E. SfieimetS, F„ Sofomot.
Führ,
Thomsen, ß., Dr. phil., Shn-
bifug 1
Ulbricht, A., Stadtselt, 2
69 E. Otto, A,, Lolomot, Fühl,
Hanko, H„ Kupferschmied 2
71 E, Bock, F,, Zimmermstr,
(Danewerkstr, 22)
6. Specht, E., Malermstr,
(Sophienblatt 80)
Graeper, O,, Feldmsst, 7,1
Meier, O„ Maurer Erdg.
— P,, Maurer 2
Peters, SB., Landessest, 2
Echaper, H,, Kftn, 7,
- M„ Ww, 7, 1
Schröder, M„ Or,, Stadt
tierarzt Erdg.
73 E. Stadt Kiel
Ewaldt, E„ Filialleiterin 2
Hilfsschule Erdg,
Luders, K„ Hilssschullehr, 1
Schmidt, H,, Gelderheb, a, D,
76 Baustelle
77 E. Stadt Kiel
Göttsche, W„ Ob, Gerichts
vollzieh, 7,
Wulssbrook
78 E, Frenzel, O,, Apothek, 7,
Freese, Or.msck,, pralt,Arzt7,
Roland-Apotheke, Inh, O. A,
Frenzel 7,
81 E. Stölting, tz,, Rentner
Barth, A„ Tierzuchtgeh, 1
Behnle, F,, Arbtrin, Erdg,
Blunl, M„ Mamsell 1
Karrenberg, tz„ Rep, Werkst,
Müller, W,, Schlöffet
83 E. Slölting. tz„ Rentner
(Rendsburger Landstr, 81)
Löbowitz, W„ Bahnarb. 1
Ludolph, tz„ Richtmstr, Erdg,
85 E, Graueob, I,, Klemp-
nermstr, 7. . Erdg.
Wolter, E,, Rentnerin 1
87 E Rieck, M„ Ww,
Birr, W,, Kletnpner 2
Engel, F„ Friseur Erdg
Harder, H,, Arbeit, 2
Leege, A„ Arbeit, 3
Nachtigall, A„ Schlöffet 4
Nordbeck, N,, Bote Eidg,
Rabe, tz„ Maurer 1
Riek, O„ Mechanik, 1
Schlünsen, A„ Ww, Erdg.
Schmidt. H„ Arbeit,
Schnoor, W„ Ww,
Skutta, C,, Ww,
Sütel, M,, Ww, 3
Tasche,tz,, Straffb,Schaffn, 3
89 E. Gehlsen, M„ Frau 1
Anhut, R„ Mechanik,
Augustin, F„ Rentner 3
Dahnke, W,, Just, Angest,3
Erich, W„ Schneider
Gehise», A„ Fahrradgesch,
— E,, Steuerderatg, 7,
Groß, K„ Motorenschloff, 3
tzartmann, «-, Schlöffet 2
Manien, A„ Lebensmittel 7,
Lincke. R,, Lokomot, Führ, 2
Schirmen,,G„Werkführ,°,D,
Schnack, S„ Angest, 7
91 E Bahrs, G,, Gärtner Erdg,
Kettenburg. J„ Monteur
Matzen, K„ PostalM a, D,
91a E Sinnknecht, J„ Maurer^
Estinknecht! I,, Gastwirt 7,
83—99 Baustellen
101 E, Christensen,H„Gartnere,
Sinn, A., techn, Lehrerin 1
193—113 Baustellen
116, 117 E. Stadt Kiel
Knabenvolksschule
Mädchenvolksschule
V, Kühler, J„ tzausmstr, 2
119 E. Schmeer, F,, Rentner
Holst, E„ Ww, 1
Rieper, A„ Kraftwagensühr.
Schmeer, G,, Maschinenb,
121 E. Langmaak, E., Arbeit.
121a E. Stange, J„ Elektrik,
123 E, Faust, F„ Milchgesch,
123a E. Reimers, F„ Malet*
mftr. _ . 1
Jöhnk, E„ Kfm, Erdg
Lasrentz, R., Arbeit. 2
Morzek, E,, Dreher 3
Ottilie, G„ Tischler Erdg,
Stelter, E,, Ww,
Stelzer, R,, Tischler 3
Sünkens, 3„ tzandlgS, Geh,
125 E. Sooft, T,, Schiffszim-
merm, Erdg.
Gehrke, A,, Arbeit, 1
Jeka, A,, Anstreich,
Kramer, A„ Arbeit,
— F„ Rentner
Rtdder, H,, Arbeit, Erdg,
127 E, Scharnberg, K,, Bau-
unternehmung 7, (Beseler-
allee)
129—133 Baustelle»
135 E. Scharnberg, K,, Tiefb,
Unternehm, (Beselerallee)
137—163 Baustellen
165 E. Reelsen, H„ Frau
(Nr, 162)
Griimmer, I,, Kfm,
Meier, C„ Büroangest, 1
167—187 Baustellen
189 E. Christensen, E,, Kfm,
(Forstweg 41) 7,
Möller, H, C,, Kalksandstein-
werk 7,
191—197 E. Vernimb, M,,
Ingen,
Bock, W„ Arbeit,
Hilbert, K„ Invalide
Löhndorf, L„ Invalide
Sänke, K„ Betriebslest. 7,
Sell, F,, Korbmach,
Stender, W„ Landarb,
Wrobel, F„ stöbt. Gürtn,
199—209 Baustellen
211 E. Vernimb, M„ Ingen,
RebenSiorff, W„ Fliesenleg
SieverS, I,, Mittelschulledr.l
Speckenbeker Weg
Rechte Seite
2—26 Gärten
28 E. Thusek, F„ Ww, Erdg,
Beuck, H, 2
Büttner, SR., Tischler
Drenckhahn, L,, Schlachter
Kröger, H,, Händler 2
Sydlo, W„ Maurer 2
39 E Harder, H,, Krastw.Führ,
Dobrich, D„ Ww,
32 E. Wehrend, A,, Reichsb,
Arb, a, D,
Wehrend, F,, Reichsbahn
bedienst, Erdg,
34 E. Treede, A,, Kofferträg,
JUrgensen, CH,, Schmied bl,
Köppen, E„ Ww,
Neve, G,, Schmied
36 E. Rohwer, M,, Frau
Jokubeit, M,, Kontoristin -
Lega, K„ Bäcker
Lohmann, I,, Werkmstr, 7,
Rower, I,, Schlachtermstr,
38 E Müller, H„ Filiallett,
(tzeikendors)
E Müller, J„ Zigarren
(Nr, 40)
Franzen, M,, Lederhdlg,
— O,, Tischler Erdg,
Haß, H,, Tischler 3
Lange, W,, Stadtsest, 2
Micheels, O„ Strahenb,
Schaffner 3
Plagmann, O,, Müller 3
Räwel, M„ Bäcker Erdg.
Spiegel, D-, Arbeit. 1
38 Ströh, W„ Reichsb, Arb.l
Taulin, K,, Rammet 2
40 E. Müller, H„ Fillalleit,
(Heikendorf) Erdg,
E, Müller, J„ Zigarren
Clauffeii, H,, Maschinist 2
Delss, H„ Maurer 3
GeiSler, E„ Heizer 1
Hain, H„ Arbeit, 3
Kolschowsky, C,, Monteur 2
StöckS, Th,, Kellner • 1
Würfell, A„ Arbtrin, 8,
42 E. Eiert, G,, Rentner
Greve, F„ Schmied
Kock, H,, Arbeit,
Lubitz, H,, Arbeit,
Pauliks, Ch„ Tischler
44 E, Kursawe, K,, Rentner
Bebensee, G,, Arbeit,
— K,, Heizer
Hüberer, R,, Friseur 1
Kibat, H,, Arbeit, 2
Lohmann, E„ Frau
Neumann, Ch„ Frau
Radtke, G,, Schweißer 1
Rings, H,, Kolonialwr,
— T„ Dreher
46 E. Odvja, SB., Maschinist
Rathje, E„ Ww, 1
Voß, C,, Invalide Erdg,
48 E. Reese, SB., Schlaffer
(Berlin)
V. Glaubitt, Ch„ Ww,
Düring, tz„ Arbeit, 1
Gripp, W„ Arbeit,
Petersen, I-, 'Arbeit,
60EStoltenberg, J,A„ Gärtner
(Lornsensst, 20)
Boockhoff, W„ Monteur
Günther, L, Ww,, Wasch-
anst, 7,
Heide, W„ Arbeit, 2
Nielsen, C., Ww.
Rhode, F„ Ww.
— E„ Ww, 1
— H„ Kontoristin 1
62 E. Bockffche Erben 1
V. Frohbös, A„ Ww, 1
Blaas, E„ Schlöffet
Fahnert, I,, Krastsahr,
Iöhnck, R,, Nieter
Krabbenhöst. F„Elestrotechn,
— W„ Wlv. 1
Leen, I., Arbeit,
54ELeinbrecht,G.,Höker(Nr,66)
Knaak, W„ Barbier
Krabbenhöst, J„ Ww,
Lange, tz,, Arbeit, 1
Meth, Ww, 2
Parbst, W„ Invalide Erdg,
Peiße, A„ Ww, 1
Steffen, tz„ Arbeit,
Uhrbammer, tz„ Böttcher 2
56 E Lenibrecht, ®„ Kfm,
Ebing. M„ Ww, vlltg,
Knickrehm, F,, 'Arbeit.
Wehrmuth, V,, Rentner 2
58 E. Kiel, F,, Kohlen
Groth, M,, Händler 1
Löhr. A„ Krastw, Führ, 1
Muxseld, D,, Frau 3
Schmid, K„ Schlaffer 3
Legier, J„ Zimmerer 2
Boigt, g,. Straffend, Angst, 2
60 E. Born, E,, Frau 7, 1
V, Born, T„ Drogen 7,
'Arends, F„ Reichsb, Arb, 2
Bredseldt. O„ Arbeit,
Brotfabrik Kilia, Bäckereiftl,
Jarr, J„ Arbeit, 3
Kröger, A„ Sstaffenb, Arbeit,
— J„ Schlaffer
Lunau, C,, Filterwärter
Möller, A„ Ww, 4
Piper, W„ Werknistr, 3
62 E Fingerloos, P„ Friseur
Brei, B„ Ww, 4
Hardt, H„ Zimmerer 3
tzauberg, F„ Stellmach, 1
Kohr, J„ Frau 4
LammerS, W„ Schlaffer 2
Sick, K„ Magazingeh, 3
Wehde, W„ HandlgS.Geh,
Wnls, E„ Ww, 2
64 E Reuser, Landschafts-
gärtner
64 Basedow, K., Arbeit.
Lassen, A,, Händler
Schröter, M„ Arbeit.
Seid, M„ Bügler
Stobbe, O„ Arbeit,
64 a E, Stobbe, O,, Landw,
66 E, Langus, Ch,, Rentner
(Rr, 68)
Beusen, H„ gimmerm.Untg.
Cvnta, H,, Schweißer vntg,
Jonas, H„ Rentner Erdg,
Kühl, W„ Schneider 1
Lewandowski, F„ Ww, 1
Marchzutb, F„ Arbeit, Erdg,
Skiba, A„ Rentner 1
68 E. Langus, Ch„ Rentner 1
Balert, H„ Angestellt, 2
Bock, W„ Arbeit, 1
Pahl, K„ Arbeit,
Ptel, J„ Arbeit, 1
Rudolph, K,, Kontorist 2
Schaper, W„ Arbeit, 3
Selck, E„ Ww, 2
Thebens, H,, Kutscher 2
Zickert, W,, Arbeit,
70 E. Seemann, A, Arbeit,
Harder, C„ Strahenb, Be-
ainter 1
Höppner, E„ Heizer
Kunkel. H,, Schub,nmstr, 1
Ledlvw, H,, Stemmer Erdg,
Riß. J„ Nieter 2
Seemann, A.. Arbeit.
Wiese, W„ Bohrer vutg,
72 E, Daul, A,, Eigentiitnerin
V, Daul, H,, Ksm,
Dahin, A„ Ksm,
Haff, I., Kutscher 2
Heide, F,, Ziegler 1
Jöhnk, J„ Arbeit, 2
RUckwardt, F„ Bahnarbeit, 3
Tietz, F„ HilsSschloff,
74 E. Meck, W„ Eisenb.Beamt,
Busch, J„ Strahenb, Führ, 1
Kruse.K,, Pol.Ob.Wachtnistr,
Salewski, B„ Gärtner
Wein, K„ Arbeit,
Westphal, O„ Schneider 1
Wiese, G,, Krastwag, Führ,
Zetzmann, K„ Schniied 3
76 E. Repenning, SB., Tischler
. (Kl, Kuhberg 29)
V, Repenning,J,,Tischl, Erdg.
Herzog, P„ Heizer 1
Mohr, F„ Wtv, Erdg,
Ristau, R„ Arbeit, L,
Ztmmermann, F„ Arbeit, 1
78 E. Sorgenfrei, H. Pri
vatier Erdg,
Jucknat, F„ Arbeit,
Sörensen,tz„Abrechn,Beamt,
Sorgenfrei, W,, Fischgesch,
80 E, Ernst, G„ Ksm, (Wall 24)
E. Ernst, M,, Frl, Erdg,
V, Ernst, R,, Rentner Erdg,
BehrenS, B,, Ob, Werkmstr,
a, D, 1
Hävernick,H„MaschiniftErdg,
Hesse, E, C„ Maschinenmstr,2
Gärten
Winterbeker Weg
82 E. Ehmke, SB., Gastw, 7.1
Harsdorf R,, Schlachter-
mstr. 1
Hennsche», E„ Eise»b,Affist,4
Laub, A„ Eisenb.Bssist, a,D,2
L°dv.F„Gerichlskass,Bollzieh,
Maas, H„ Ob, Postsekr, 2
Wilkerling, H., Malermstr. 3
84 E, Pöhls, CH,, stöbt. An
gestellt.
Ortmann, A,, Friseur 1
86 E. Spar- u, Leihk, d. früh.
Aemter Bordesholm, Kiel
u, Kronshagen 7.
V, Bernhardt, E,, Geschäfts
führer, 2
Bothinann, 9JL, Trichinen
schauerin 3
Bilsen, H„ Tapezier
Gerber, K„ Materlalienver-
walter g
Meyer, F„ Kfm, 1
Rathjen, A., Lehrer Erdg.
86 Riela», P„ Techn, Mar.Ob,
Sekr, i, R, 2
Wohlerz, H„ Reichsb.Fiihr, I
86a E. Berkes.tz .Bürovorfteh,
(baffeldieksdamm,We,29)
V. Willer, J„ Schubm, 1
Baker, I,, tzeißmangel 7.
Bisten, H„ Polsterei 7.
Gerbert, H„ Maurer 3
Grötnm,W„Maurerpol,Erdg,
Jaeger, M„ Gärtner 1
Mohr, H„ Elestrik. 8,
Priebe,M„ Pol.Hauptwacht-
meifter 3
Schnau, R„ Stabtaffist, 2
Miller, J„ Schubmach, Erdg,
Willmer, A,, Räucherei 2
88 E, Schröder, A„ Gastw, 7.
Gärtnerstr,
90—98 Baustellen
100 E. Bock, C„ Ww. 1
Bock, H„ Elektrik,
Grote, tz„ Fouragehdlg, 7,8.
— A„ Ww, Erdg.
Hamann, E„ Elestromont.il,
Meß, J„ Arbeit, U,
Preuß.A-, Elestrotechn.Werk-
statt 7. H.
Braustr,
102—108 Baustellen
110 E. Fritze, E, (Kirchhof
allee 29)
Arp, J„ Rentner 2
Bartb, E„ Schlosser Erdg,
Esmann, W„ Rangiermstr,
Mtischke, B-, Stemmer
Schneider, P,, Dreher 1
Schubert, E„ Bäcker 2
Schuldt, H„ Krastw, Führ,
Weigand, A„ Masch,Arb,3
112 E. Henriksen, ®., Frl,
(Metienhoser Weg 44)
Böhm, P„ Räucherer
Böttcher, W„ Invalide 3
Karstens, tz„ Maler Erdg,
Krautwurm, A„ Wtv,
Meter, H,, Kutscher
Micheel, M,, Strahenb,
Schaff»,
Petersen, J„ Straßenb.Führ,
— L., Ww. Erdg
Schlüter, H,, Strahenb.
Schaffn, 1
Weichenthal, E„ Ww, I
114 E Febdern, G-, Maurer-
mstr, 7.
V, Feddern, E„ Baugesch, 7.
Becherer, F„ Büroangest,
Drucker, F,, Kutscher
Ernst, tz,, Schiffb,
Ewers, E„ Arbeit, Edig,
Iöhnck,,8,, Ww, 2
Pabst, G„ Radsahrwärt, 3
Röhig, A„ Werkmstr, 2
116 E, Feddern,G,,Maurerinstr,
Petersen, tz,, Banlbeamt,
Schlünzen, E., zahnärztl,
Helserin 1
118 Baustelle
120 E. Rüdel'sche Erben
V, Rendtorff, G„I)r„Rechts-
anw, Martensdamm 2)
Christen,W,, Krastwag,Führ,
Kohr, W„ Kutscher Erdg,
Krebs, F„ Hilssphotogr,
122 E. Goos, T., Dünger»
hdig, 7. Erdg,
Jeflel, J„ Ww, 1
Winkler, E„ Arbtrin,
124 E. Mau, M,, Ob, Jnspekt,
Ww,
Haufendorf, E,, Ob, Heiz.
Gesr, 1
Jahnke,W.,Betr,Angest,Erdg,
128 Baustelle
128—186 Baustellen
138 E. Wölken F,, techn,
Lanbesamtm,
Suhre», I,. Küster i, R, 1
140 E. Wölken I'che Erben
V, Wölken, M,, Verwalterin
Jöhnk, O„ Arbeit,
«obarg, tz„ Sstbeit. Eidg.
Willitz, A„ Frau
142 Baustelle
II. 12

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.