— 165 —
Pickertstraße
II. Teil
Paul Flemming-Straße
Paul Flemming-
Straße
Baul Fl-mming, Dichter des
bekannten Kirchenliedes: „In
allen meinen Taten, laß ich
den Höchsten raten," Er nahn,
an der bekannten Gesandtichast
nach Persien teil u, hatte seine
Wohnung in der Fischerstr,
Gest, 1640
Harmsstr,
Linke Seite
Hindenburg-Oberlyzeum T.
kn Stadt Kiel
Goll, H„ tzausmstr,
Schumann, K„ tzausmstr,
2 E. Stadt Kiel
KiclerMuttcr-u, Säuglings-
dein: 7
V, Ortsausschuß sllr Säug-
^ NngSschutz e, V, 7.
Bendfekdt. H„ Mamsell
Krönlkc. W,, Ob,Schwestcr
Schröder, E„ Schwester
Seigel, M., Schwester
S-lmäcker, L,, Waschsra»
Walter, E., Schwester
Rechte Seite
2 E Ev,luth, Ktrchengemeinde-
vcrbd, (Flämische Str, 2»)
Vizelinkirche mit Pastorat
Knuth, W,, Pastor 's,
Schröder, K,, Pastor T.
4 E. Ev.luth. üirchengemciiide-
verbd. (Flämische Str. Ln)
V, Lesch, W„ Küster 7.
Mennckcn, A,, Gem.Schwcst,
Ohm, E-, Gem. Schwest. 1
;—16 E Stad« Kiel
V, Selmcr, tz„ Schiffssilhr,
(Zastrowstr, 21)
l Jmberg, Th,, tzandlungsgeh,
Mücke, O,, Schlosser Erder-
j Schiewe, 6-, Mar.Ob.Sign,
Maat Ercig,
Schnoor, W„ Lehrer 1
10 Leser, A-, Malcrmstr, Ercig,
Löffler, K„ Angeft, 1
12 tzarder, K,, Schneider
M„ Ob.Fcuerwehrm,
Suhr, W,, Ob, Stadtsekr, 1
14 Christiansen, F„ Feuer-
wehrm, 1
Stcglich, A„ Pcrsorg.Anwärt,
16 Geister, W„ Stadtinspekt, 1
Kontrad°witz,F„ Postinspekt,
Schüler, L„ Ob.Mont, 1
Spanholz, C., Stadtasstst.
Tesch, W„ Monteur 2
Gellertftr, ->■
Pestalozzistraßc
Hamburger Chauflcc ->•
Linke Seite
Siedlung sür Kriegsbeschädigte
und Hinterbliebene
E Siedlungs-Gcnossenschast
f. Kriegibesch, u. Hinter
bliebene c, G, m, b, H,,
Kiel - Süd, «rusenrotter
Weg 75
existiert nicht
E Pautzsch. F„ Ob.Jng,
, E Schul,, A„ Ingen,
Fröbclstr,
' existiert nicht
! Hilger, E„ Mittagstisch
— tz., Maler
1 Schwarten, F,, Arbeit
— O„ Arbeit, Erdg.
3 Ramlcr, G„ Postschaffn,
5 Meier, I-, Postschaffn,
7 Westphal, O„ Postschaffn,
g tzöwel, F-. Landesobers-K,
!I Langseldt, K,, P-stl-Ir.
>3 Poll, E„ Krastw.Fuhr,
15 Oehrtmann, R,, Zimmerer
I
27 Breuer, A,, Pol, Haupt-
wachtmstr,
29 Woiwode, D„ Ww,
31 Misgayski, F„ Straßenb,
Führ,
Rechte Seite
Unbebaut
Krusenrotter Weg
Petersburger Weg
(Stadtteil Gaarden-Süd)
Benannt nach dem jetzigen Hos
Petersburg, srllher ein vom
Herzog Carl Friedrich ange
legtes Jagdschloß, nach der
russischen Hauptstadt benannt,
lStraßenbild zu Petersburger
Weg,
Feldmark
-
Die nicht mit E. versehenen
Grundstücke geh, der Stadt Kiel
Linke Seite
1, 3 existieren nicht
5 Puck, E„ Pol, Wachtmstr,
a, D,
— Selma, Brothdlg,
7 E. Werner, A., Klempner
Breicr, A„ Schuhm,
9 E Meyer, A„ Ww,
— S,, Weißnäherin
11 E. Schmidt, 6., Kfm.
13 E, tzoltorff, SB., Just, Ob,
Wachtmeister
15 E Rickelscn, I,, Ausgeb,
17 Pein, Ai,, Ww,
19 ESchweder.tz,, Eisenb,Arb,
21 E Hansen, I,, Büroangest.
23 E, gcrnitz, F,, Rentner
25 Schlichting.J., Werkmstr,
a, D,
27 E Peters, I,, Rentner
29 E Minton, E,, Straßenb,
Führ,
»I E, Kottusch, A„ Ww,
Weiß, Chr,, Rentner
33 E Schmidt, G,, tzammer-
sühr,
Staack, W,, Packer Ercig,
35 E Springe, F,, Lagerhalt,
Bock, O,, Stellmach,
■<- Finlelberg
37—43 existiert nicht
46 E. Adam, E,, Stadt-Ob,
Sckr,
47 E, Herrnbrodt, L,, städt,
Hasenmstr,
49 E Bacskow.W,,Büroangest,
51 E Hebbeln, H„ Poftassist,
a, D,
53 E Hildebrandt,P,,Maschin,
55 E Martens, A,, Bürogeh,
Martens, A„ Modelltischl.
— G„ Schlaffer
57 E H außen, F„ Ksm, Z.
59 E Bönicke, A,, Hobler
Gaartz, tz,, Maler
61 E, Andresen,K,,Photograph
63 E Twietmeyer.D,, Kutscher
65 E Grube, SB., Abtlgs.Leit,
67 E Hübner, O,, Buchhalt,
69 E Ochs, M,, Frau
Ochs, W,, Buchhalt.
71 E Schwenke, tz,, tzandels-
vertr, s.
73 E Meyer, tz,, Tischler Z.
75 E. Steinl,eck, H,, Ob, Post
schaffn,
77 E. Richter, M,, Kranken-
kontroll.
79 E Boß, W,, Arbeit,
81 E Traulscn, F„ Slrbei«,
88 E Boska, K,, ksn>, Singest.
85 E. Reimann, G,, Mar.
W-rksühr, a, D, (Reu-
tzeikcndors)
Wenzel, E,, Ingen, 1
87 E Kohrt, tz,, Bahnarb,
Kohrt, W„ Tischler
89 E, TH°mS,A,, Ob,Stadtsekr,
91 E Ostrowski,, A!„ Ww,
ManSseldt, A„ Bauschloff,
93 E, Paetz, tz,, Pensionär
95 E Lühr, G„ Schneider
97 E Boldt,E„ Werkmstr, i,R,
99 E. Hansen, I,, Stadt-
Ob.Sekretär
101 E. Hagen, A,, Kellner
103 E Stengel, F,, Maurer
105 E Mandler, D., Schloff.
107 E Evertz, P,, Kalkulator
109 E, Fischer, A„ Ob, Post
schaffner
111 E Gorra, A,, Werkmstr,
a. D.
113 E Tramm, P,, Blinden-
Ob.Lehrer
115 E, Wrangel, tz,, Invalide
117 E Biel, tz„ Pol,Ob.Mstr,
119 E OchS, F„ Arbeit,
121 E tzilliges, SB., Magazin-
ausseh.
123 E. Steen, E„ Werftarb,
125 E Giilich, S„ Frau
V, Gülich, C„ Stadtaffist, i,R,
127 E, Mollenschott.J.,Metall-
putzer
Mollenschott, L„ Metallputz,
129 E Mordhorst, A„ Schloff,
131 E, Vetter, K„ Rentner
133 E Kowall, F„ Kellner
135 E, Lausen, SB., Bohrer
137 E Schmedcmann, J„Ww,
139 E. Fick, K„ Maurer
Rechte Seite
2 E. Kreutzseldt, H,, Schlachter
4 E Schlobohm-H.^äscherei-
bcs, 7,
6 E. Kordts, J„ Kutscher
8 E Günther, F„ Bürvdiätar
10 E Scharsenberg, J„
Abteilgs.-Vorsteher
12 E Scharfenberg, G„
3lngestellt.
14 E, Klatt,J,,Maschincnmstr,
16 E, Arpe, K„ Stadtasstst,
18 Bramnier, H„ Arbeit,
20 V, Groß, F„ Schneider
22 Bock, F„ Stelimach,
24 E. Petercit, H„ Arbeit.
26—36 existieren nicht
38 E Fuchs, K„ Ingen,
Heffe, A„ Laborant
40 E. Dierlamm, H„ Ingen,
42 E Reimers, F,, Lokomot,
Führ, a, W,
44 E, Hoffert, M,, Ww,
46 E Thies, C,, Arbeit,
Fahnert, H,, Friseur
48 E Kühl, 31., Ww,
50 E. Braun, P„ Arbeit,
52 E Gorra, A„ Werkinstr,
(Augustenstr, 30)
Werner, tz„ Telegr.Jnspekt,
54 E Goergens, K„ Tischler
56 E. Gloystein,G„ Zivilingen,
58 E. G. E. G, Verbraucher-
Genoffensch,, e, G, m, b,H„
Filiale I,
Sp-th, P„ Ang-st-llt. 7
60 E G, E, G, Berbraucher-
Genoffensch,, e, G, m, b, tz,
Filiale 7
Gerber, E,, Brauer
Weburger Weg
62 E Fischer, H„ Maschine»-
schloff,
64 Struve, D,, Kutscher
— H,, Schlosser
66 E, Fahnert,I,, Maschinenb,
Meyer, H„ Modelltischl,
68 E. Traulsen, R„ Straßenb.
Angest.
Schiesewitz, M,, Arbeit,
70 Martens, C„ Maurer
SLille, W„ Kranführ,
72 E Petersc», P„ Invalide
74 E, Kaack, D„ Rentner
76 E Schöning, L., Ww.
78 E Winkelmann, A,, Schloff,
80 E Holst, G„ Stadtangeft,
82 E Wichman», P„ Monteur
84 E, Lochbronner, I,, Bahn-
beam», a, D.
86 E Sch-fflcr, P„ Wächter
88 E Gaartz, tz„ Arbeit,
90 E. Becker, G„ Bote
92 E, Hansen. A„ Heizer
94 E Lorenzen, K„ Landes-
Obersekr. i, R,
96 E. Wäsch, W„ Schiffsingen,
98 E. Maßmann,M.Kransühr.
100 E. Schmidt, O,, Rangier-
ausseher
102 E Wentorf, F„ Schmied
104 E. Hanko, R,, Tischler
108 E B-nning, D,, Ww,
108 E. Bold«, H., Feuerwehr
beamt.
110 E, Holler, K,, Bote
112 E, Schümann, Th„ techn,
Angest,
114 E. R-ndza, A„ Ksm, 7
118 E, Müller, C„ Maurerpol,
118 E Jacobsen.CH,, Ob,Post
schaffn, i, R,
120 E Riffen,J„Ob,P°stschassn,
i. R, 7.
122 E, Lüthmann, H„ Elektrik,
124 E Szukies, J„ Arbeit,
Paulsen, E„ Frau
126 E. Bünning, Ch„ Arbeit,
128 Knospe, K„ Maler
- M„ Ww,
130 E W-ber,A„Maschi»-»setz.
132 E, Gorra, H,, Fräser
-<-■ Feldmark
Pfaffenstraße
Früher Papeustrate, nach den
ehemals dort belegenen Dienst
wohnungen der Pfarrhcrren von
St. Nikolai, das Grundstück ist
jetzt vom Karstadt'schen Waren
haus überbaut
Schuhmacherstr.
Linke Seite
1 existiert nicht
3 Speicher
E. Karstadt. R.. Akt. Ges.
(Holstenstr. 1. 3)
6 E. Bauer, E., Gastw. I.
Biermann, M., Seemann
Schmidt, W-, Malermstr. 2
Rechte Seite
2 E. Nebendahl, A., Kfm. u.
Geschwister
Nebendahl, H.A.,Kolonialwr.
4a E. Möller. D.. Ww. T.
Möller, Gastwirtschaft T.
Schmetcher, A.. Ingen. I.
4—14 geh. z. Holstenstr. 1. 3
Torstr.
Pserdeborn
Der Pserdeborn war ein im
vorigen Jahrh, zugeschütteter
Teich, vom Mühlenbach durch-
floffen und diente als Pserde-
tränke.
Klinke ->
Linke Seite
1 E Stadt Kiel
Lembke, I, tz„ Saatgesch, 7,
3 E, Jappe's Erben 7 2
V. Jappe, F„ Schlofferei 7
Jappi,S,,RechnungSsührcrin
Jnnungskrankenk, d. Schlaffer
Rechte Seite
2 existiert nicht
4 st a. Klink- 12
E Weiße, B„ Frau
Holstenstr,
Philosophengaiig
-4- Bnurswiker Str, -V
Linke Seite
1 s. a. BrunSwiker @ir. 13.15
E. Biermann, F,, Ksm,
(Küterstr, 20—24)
E Petzold. P,, Ksni,
Ammon, tz„ Arbeit,
Barnowski, O„ Bahnarb, 1
Bernard, 3l„ Tischler Ercig,
Nichles, K„ Schuhm, 1
Scharffenberg.tz,, Schlachter-
mstr,
3, 5 geh, z, Lorentzendamm
-4- Dahlmannstr,
7 geh, z, Dahlmannstr, 7
Rechte Seite
2, 4 geh. z, Dahlmannstr, 4
Dahlmannstr,
6 E. Langwadt, Ch„ Ksm,
(Hamburg)
V, Ladner, 31,, Verwalt.
(«önigsweg 26)
Kreuzer, J„ Schneider s, D,
u, H, 7
Leinung, K„ Frau
Praße, E„ Frau
SieverS, K„ Or, msä„ Affift,
Arzt
— P,, Ob.Pvstinspekt. 3
Westphal, tz„ Architctt
— K,, Ww,
— W„ Möbel 7, E?dg,
6 a ESJStc, tz,, Motoren 7
8 E Stadt Kiel
Frauenberussschulen 7
Mahrt, E,, tzilsshausmstrin.
Petcrsen, W„ tzausmstr,
10 geh, z, Blocksberg 7
12—18 existiert glicht
20 E KrusenroiterhauS 31. G,
V. Haeseler, F„ Rechtsanw.
(BrunSwiker Sir, 33)
BUlling, C., Schuhm, 7.
Burschenschaft der Krusen-
rotier 7 Ercig,
22 geh. z, Blocksberg 17, 19
24, 26 existiert nicht
28 s, a, Blocksberg 25
E Schult, F,, Frau
(Blocksberg 25)
Graap, E,, Rentner!» 2
Harttnan», K„ Zimmerer 1
Haujchild, Rentnerin 2
Kroschowski, Cb,, Ww, H.
Marten, K„ Fischer krdg,
©tcintc, tz,, Arbeit, « Ercig,
Bergstr, ->•
Pickertstraße
(Stadtteil Gaarden-Ost)
«r. jur. Plckert, 1897—1901
kommiff, Gemeindevorsteh, d,
am 1, 4, 1901 eingemeindeten
Landgemeinde Gaarden, Kreis
Plön
(Strahenbild s, nächste Seite)

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.