Olshausenstraße
— 163 —
Papenkamp II. x«n
6 Andresen, fc., Bote 4
Hagedorn, Ä„ Renwer 2
tzempel, ß„ Kapellmstr,
Hinrichten, SB., Asm,
Moulin, G„ Schiffb.Ing. 4
Pleß, H,, Ob, Steuersekr,
Rohrmann, R„ Telegr, Bau-
handwerker 2
Saß, H,, Lenkn, a, D, 1
Schäfer, A,, Korb, Kapt,
a. D. 3
Schäfer, A,, Fabrkdsrckt, a,D.
— E, A,, Bervielsältigung 2
Schulze, W,, Ob.Heiz.Gesr, I
Schweym, A„ Ww, 3
8 E giert, G„ Frl, 1
V. Ebert, L,, Ww. 1
Brcidenbach, B., Bäckerei
Buchaly, K„ Prokurist 2
Dreyer, A„ Konzertmstr, 1
Gonberg, H,, Leutn, a, D, 4
Guhra, R„ Posthelf, 4
Homann, W,, Kfm, l
Kalström, F,, Krastw.Führ, 4
Lange, E,, Bcrw.Ob.Jnsp, 3
Richter, E,, Ingen. 3
Schmidt, F,, Ob.Steuersek,
-
10 E. Butschko, E,, Kolonial
waren I.
Jansen, Eh., Ww, 4
Jntert, A., Bankbeamt. 1
Kittler, A,, Autovcrmietg, T.
Lange, H„ Marineangeh,
Lüßenhop, P„ Frau 4
Sellmer, F,, Leutn, a, D, 1
Stcnder, SO., Kolonialwr,
Wagner, R., Radiohdlg. 7
Wittmann, W,, Ingen, 2
12 E. Ohlscn, W„ Baugesch.7
Bellmann, E„ Ww, 2
Cobobus,M.,techn.Lehrerin 3
Koll,W„vr,i>I>ii,otmöck, 3
Martens, O,, Ingen, 2
Meyer,M„Kunstgewerblerinl
Pretzer, D,, Ww, Erdg,
Reichenberger, T,, Ww, 2
Richen, P,, Kfm, I. 8
Salm, A„ Dipl, Ing, I
Schnell, G,, Architekt 1
Lagerplatz hinter 12
E. Oblsen, W„ Techn, Ober-
inspckt, (Ravensberg 1)
Ohlfen, W,, Baugesch, I.
14 E P-terf-n, ©., GeschästS-
führ, (Niemannsweg 67»)
Berg, R,, Ob, Tel, Sekr, 1
Glinka, P,, Pensionär 2
Mllnkel, I,, Straßcnb.Fiihr.
Popinga, A,, Zollsekr, 3
Rademann, L„ Wirtschafter,
Rathmann, E„ Pensionärin
Säß, F,, Handelsvertr, T. 3
Schillow, M,, Leutn, a,D, 1
Sperling, W„ Ob, Zollfekr,
i, R, Erdg.
16 E, Bob, H„ Lebensmittel 7.
Buchholz, A„ Frau 1
Hübner, K„ Leutn, z, S, a, D,
Kallienkc, W„ Steward 3
Kloth, tz„ Rentenempf, 1
Krutzikowsky, A,, Ww, 2
— F„ Buchhalt, 2
Pauls, J„ Ri-t-r 4
Rickhoff, G,, Ingen, 2
Rißling, H, G,, Angestellt, 4
Schwarze, G,, Ob.Deckosfiz,
Standke, O,, Leutn, z, See
a, D, 8
St-hl, H„ Ingen, 2
Tack, O,, Drogist 1
Samwerstr, ->■
18 E. Wagner, F,, Jnspelt, T.
Appold, A,, Signalmstr,
. Arp, E,, Ww, 4
Dieckmann, E„ Balltechnik,
G-rhold, M,, Ww, 2
Hamann, F,, Feuerw.Leutn,
a, D, 2
Langer, W„ Graveur
Schöning, J„ Ingen, 4
Schroeder,F,, Ww,
Staerl, O„ Betr, Lei».
20 E. Kühler, J„ Bauunter
nehm. 1. 1
Bennewitz, E,, Leutn, Erdg.
Danielsen, H„ Schiffsing,
Halbe, F„ Ingen,
Kühler, K„ Maurermstr, 1.
— M„ Kontoristin
Nickels, I,, Hilssmstr, 3
— K,, Bäcker Erdg,
Rave, H,, techn, Stadt-Ob,
Sekr, 4
Rüß, E„ Frau Erdg,
Strehlau, W,, Vers.Jnsp, 7.
Stuckenholz, E,, Pensionär 2
22 E. Marks, R,, Fensterreinig,
Institut
Frantz, L,, Ob, Postinspekt,
i, R, 2
Gerhold, M,, Technik, 4
Gericke, F,, Mar, Jntend,
Jnspelt, 1
Riegel, A,, Frau
Schmidt, P,, Ksm, Erdg,
Siemonsen, tz„ Milchhdl,
Sproß, K,, Ingen,
Stern, P,, Just, Sekr, 2
Weber, A,, Stadt-Ob,Sekr,
24 E. tzohensee, K,, Polizeimstr,
E, Zelzer, R„ Hotelier
(New Park)
Armonat, R„ Leutn, a, D, 2
Hansen, E,, Klempnermstr, T.
Kutscher, K„ Leutn, a, D, 1
— ksm, Angest, 1
Rieser, A,, Dt. Steuersekr,
a. D. 4
Rosenthal, M,, Milch 3
Roßmann, M.. Leutn. a. D.
Sanftenberg, O., Mar.Ob.
Sekretär
Schmidt, A,, Ww, Erdg,
Starke, E., Ww. 1
26 E. Tröh, M., Frau (Ring-
str, 75)
Baack. W„ Obcrlehr, 1
Geiger, K,, Arbeit, Erdg,
Hädicke, O,, Steuersekr,
Japp, K,, ZoNinshekt, 2
Rcuhaus, tz., Pensionär 3
R-lßig,L„ Reichsbk.Ob,Geld-
zähler 3
Rixecker, K„ Ob. Steuerm.
Seidcmann, O,, Hausinsp,
Voigerau, I,, Bürogeh. 2
Wiese, B„ Ww, 4
Hansastr,
Oppendorfer Weg
(Stadtteil Neumühlen-
Dietrichsdorf)
Benannt nach dem adel. Gut
Oppendorf an der Schwentine,
innerhalb des Gutsbezirks Op
pendorf „Bloinenredder" nach
dem Grafen Blome.
Schönkirchener Str.
Linke Seite
Ackerland
15 E. Frahm, A., Baugesch. I.
17 E. Petersen, I., Baumstr. T.
Grapengeter, F., Schlosser T.
19 E. G. E. G. Verbraucher-Ge
nossenschaft e. G. m. b. H.
Schlicker, H., Lagerhalter
21 existiert nicht
Trenntrader Weg
23 E Eigenh. Genossensch.
e. G. m. b. H., Neumühlen-
Dietrichsdorf
V. Gewand, F., Spinnmstr.
Fischer, R., Nieter
Puchert, L.. Kutscher
25 E. Keil, O., Zimmerm.
27 existiert nicht
Rantzauweg
29 E Fink, O., Maschinenb.
Müller, M., Werkz. Schloss.
Landweg ->
31 Pust, O-, Ingen.
Lewerenz, I., Schmied
33 E Langfeldt. W., Bürogeh.
Geng, F., Marineangeh. 1
Langfeldt, Kolonialwr.
35 E. Vosgerau, K., Glaser
37 E. Fegebank, F., Invalide
Hoerenz, W., Schlosser
39—47 E. Eigenh. Genossensch.
e. G. m. b.H., Neumühlen-
Dietrichsdorf
39 Voll, A., Ww.
Ulmenweg
43 Missfeld, I., Nieter
46 Ungenannt
47 Hartwig, G., Zimmerer
Rechte Seite
Ackerland
16 E. Bohnsack, H., Maurer
Asmuffen, M., Pensionär 1
Bohnsack, H., Bootsbau.
— N., Kfm.
Schwentinetal
18 E. Plagmann, R., Rentner
Duchow, W., Tischler
Kessel, H., Mechanik.
Plagmann, Caroline,
Alkoholfr. Getränke
— jun., R., Maurer
Trenntrader Weg
20—24 Eigenheim - Genossen
schaft e. G. m. b. H., Neu-
mühlen-Dietrichsdors
20 Fischer, A., Schisssziinm.
Patschinsky, O., Magazinarb.
22 Gries, W., Maurer
24 Friedrich, P., Nieter
26 E. Möller, M., Pol. Betr.
Assist, a. W.
Schneckloth, K., Laborant
Rantzauweg
28 E. Putzke, I., Arbeit.
Henningsen, W., Tischler
Landweg
Ellernbrook
30 E Speth, F., Dreher
32 E. Musche, I., Eigentümerin
Pien, O., Schlachter
34. 36. Baustellen
Spitzenkamp
38 E Eigenheim-Genoffenschaft
e. G. m. b. H., Neumühlen-
Dietrichsdorf
Schmidt, I., Maurer
40 E. Billing,E.,Elektrotechnik.
■<- Gemarkungsgrenze
Palisadenwcg
(Stadtteil Friedrichsort)
Unbebaut
Papenkamp
(Papen sniederd.) Pastor)
Name einer der Ntkolaikirche
gehörenden dort belesenen Flur
(Straßcnbild s, nächste Spalte)
Ringstr, ->
Linke Seite
1 geh, z, Ringstr, 47
3 E. Langrehr, K,, Ww, 1
Brause, I,, Schiffszimm,
Dauw, L,,Rentnerin II, Erdg.
Ehmke, F„ Bäcker H, Erdg,
Elmenthaier, H„ Arbeit, 1
S engler, M,, Straßenb, Arb,
reve, Chr., Renlnerin 3
Langrehr, H,, Reserendar
— L,, Stadtamtm,
Rößler, E„ Buchbind, Erdg
Wciorki, M,, Frau 1
5 E. Hagelstein, F, P,, Kleider-
sabr, 7,
Boll, W,, Buchhalt, 3
Hillmann, F,, Maurer 3.2
Kahler, K,, Ziegeleiverwalt,
Lange, F,, Büroangest,
(Straßenbild zu Papenkamp)
Neve, Cl,, Invalide 3.
Savazki, A„ Rentenemp-
sängerin
Schulze, E„ Elektrik, 3,2
Sturzrehm, W,, Schiffb, 3,1
7 E. Krüger, H,,Ksm, (Maybach-
str, 5,
V, Koch, F„ Verwalt, (Nr, 8)
Grohmann, W,, Packer 3,
Gunkel, W,, Krim, Bez, Sekr,
GutowSIi, W,, Stemmer
Heller, Clara, Geschästsinh,
Heurich, I., Tapez, 1
Jensen, E,, Schuhm, 3,
Knnth, F,, Monteur
Krämer, K,, HandelSm, 3,2
Marcktnann, J„ Privatier 3
Rollmann, H,, Obersekr, 2
Schmidt, G., Zimmerer
Speck, M,, Frau 4
Trepkau, K,, Fra» 4
Wilk-ns, H„ Schloffer 3
9 E, Schlüter, H,, Hökerei Erdg,
Beck, P„ Möbel 2
Hopp, A,, Ww, 1
Jans, B,, Arbeit, 4
Jensen, O„ Werstarbeit, 4
Knoblauch, E„ Maler 3,
Krawatzki, O,, Maurer 3
Lehmann, M,, Schloffer 2
Meyer, H, M,, Heizer 3
Paul, M,, Schmied 1
schiniedemstr. 7. Zwi
Bol, E,, Arbeit.
Cicslack, A,, tzandelsm,
Ellesse», M„ Ww, Zvif
Kluge, M,, Ww,
Köhler, J„ Arbeit, lintz
Rüschman», F., Invalide
Sandau, W,,Stadtasstst,a,ff
Stuhlmacher, A,, Jnval,
Boß, R., Beamt. Anwärt.
Wränget, R,, Arbeit,
13 E. Bauer'sche Erben
V. Kerber, M,, Verwalter
Dabelstei», Eh,, Ww,
Fcldmann, F,, Ww,
Gerke, H,, Straßenb.Führ,
Kerber, O,, Sattler
Otto, W,, Lagerhalt,
Quell, P,, Rev, Dreher
Rücho, M„ Ob, Mtr, Gefr,
Wendt, O„ Ww,
lä E. S-ll. H,, Privatier
Alsen, W,, Technik,
Borchers, «,, Ww,
Ewers, B,, Schneiderin
Meyer, A,> Postschaffn,
Paris, K,, Schiffsingen.
IS Reese, H,, Milchbdlg,
Schmitt, H,, Funkmeister 3
Ströh, I,, Arbeit, 4
17 E. Müller, H„ Hallenmstr.
Gatz. W„ Arbeit,
Hansen, H„ Maurer
Kahl, M,, Dreher 2
Kerls, P„ Arbeit, 3
Müller, G„ Zigarren
Novack, F„ Hilismonteur 1
Rattey, A„ Rentner
Zühlke, tz„ Elektrik, 3
Bon der Tann-Str,
s, a. v, d, Tann-Str, 25
19 E. Zieger, G„ Ksm, (Ringstr.)
Bude, A„ Zollheizer 4
Grebten, W„ Tischler 1
Hallay, J„ Arbeit, 2
Jansen, M,, Ww.
Rielau, H,, Ww, 4
Schumann,P„Schuhmacherci
Sievcrs, H., Ww. 1
Wilke, L,, Ww, 3
Zehlecke. K„ Arbeit, 2
21 E.Modcrsitzki,E. H. M.,Ww.
V, Thiede, H,,ZimmererErdg,
Eberhardt, R„ Schloffer 3
Exner, G„ Tischler 3
Hanse», H,, Werklnstr,
tzennemeier, F,, Arbeit, 8
Johannsen, B,, Ww, 2
Poerschkc, H,, Arbeit, lintg.
R-ita, M,, Schloffer
SteinweNer, A,, Schloffer 2
Vieths, E., Ww. 4
Wendclburg, K, E, A,, Kelln,
23 E. Gans, R„ Meiereibes, T,
Barghvlz, W,, Schiffbau, 4
Christ, E,, Frau 1
Einseldt, tz,, Arbeit, 3
Jöhnk, W„ Maler
Kruse, A,, Maurerpol. 1
NehlS, C„ Rentnerin
Severin, G,, Ww,
Weidemann, R., Töpsermstr.
Zernitz, E„ lfm, Angest.
25 E. Gans, R, F, F,, Meie-
reibesitzer 7, (Nr, 23)
Bendlewski, I,, Arbeit, 1
Bredseldt, W„ Former
Breede, Ch„ Arbeit, 2
Holzt, P„ ksm, Angest,
Noll, E., Kutscher Erdg.
Oellerktng, K,, Krastw, Führ,
Paap, F,, Kcffelschmied
Pltckert, L„ Ww, 1
Reimer, L,, Bohrer 2
Rodehorst, F,, Schuhm,
Schmiedemann, H,, Ma
schinenb,
Sick, P,, Schlächtermeister 7
27 E. Franck, F,, Gaftw, 1
Bargholz, W,, Arbeit, 3
Ehmke, E„ Ww, 1
Evers, M,, Bäcker 3
Giirs, H,, Rentner 1
Holtmann, H„ Maschinist I
Hylla, C,, Ww, 3
Kohlmorgen, G,, Arbeit, 2
Kotecki, H„ Ww,
Löblich, O,, Arbeit, 4
Mattdics, H„ Arbeit, 2
Oberstet», J„ Schmied 8
Peters, S,, Ww, 4
Sellenthin, R„ Arbeit, 2
Stange, O„ Gaftw, 7
Steen, Chr,, Ww, 4
Wiese, E,, Pflegerin
HarmSstr, ->
29 E. Groth, F„ Schlachtermstr,
7 Erdg,
Groth, D„ Konfftllren
— G,, Schlachtermstr, 7
Jürgensen, M„ Ww, 4
— W„ Zollaff, i, R.
Kahler, H„ Steinsetzer 2
Kutmann, F,, Seemaschintst
Petersen, M,, «lenipner
Schmidt, P,, Krastw, Führ,
Seelow, R,, Expedient 4
Trede, tz,, Kellner 1
31 E Eeeseldt, H,, Mar,
Lagermstr. a, D. 2
II. 11*

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.