Full text: Adreßbuch der Stadt Kiel und Umgegend 1934 (1934)

Olshausenstraße 
— 163 — 
Papenkamp II. x«n 
6 Andresen, fc., Bote 4 
Hagedorn, Ä„ Renwer 2 
tzempel, ß„ Kapellmstr, 
Hinrichten, SB., Asm, 
Moulin, G„ Schiffb.Ing. 4 
Pleß, H,, Ob, Steuersekr, 
Rohrmann, R„ Telegr, Bau- 
handwerker 2 
Saß, H,, Lenkn, a, D, 1 
Schäfer, A,, Korb, Kapt, 
a. D. 3 
Schäfer, A,, Fabrkdsrckt, a,D. 
— E, A,, Bervielsältigung 2 
Schulze, W,, Ob.Heiz.Gesr, I 
Schweym, A„ Ww, 3 
8 E giert, G„ Frl, 1 
V. Ebert, L,, Ww. 1 
Brcidenbach, B., Bäckerei 
Buchaly, K„ Prokurist 2 
Dreyer, A„ Konzertmstr, 1 
Gonberg, H,, Leutn, a, D, 4 
Guhra, R„ Posthelf, 4 
Homann, W,, Kfm, l 
Kalström, F,, Krastw.Führ, 4 
Lange, E,, Bcrw.Ob.Jnsp, 3 
Richter, E,, Ingen. 3 
Schmidt, F,, Ob.Steuersek, 
-<r Bon der Horst-Sir, -> 
10 E. Butschko, E,, Kolonial 
waren I. 
Jansen, Eh., Ww, 4 
Jntert, A., Bankbeamt. 1 
Kittler, A,, Autovcrmietg, T. 
Lange, H„ Marineangeh, 
Lüßenhop, P„ Frau 4 
Sellmer, F,, Leutn, a, D, 1 
Stcnder, SO., Kolonialwr, 
Wagner, R., Radiohdlg. 7 
Wittmann, W,, Ingen, 2 
12 E. Ohlscn, W„ Baugesch.7 
Bellmann, E„ Ww, 2 
Cobobus,M.,techn.Lehrerin 3 
Koll,W„vr,i>I>ii,otmöck, 3 
Martens, O,, Ingen, 2 
Meyer,M„Kunstgewerblerinl 
Pretzer, D,, Ww, Erdg, 
Reichenberger, T,, Ww, 2 
Richen, P,, Kfm, I. 8 
Salm, A„ Dipl, Ing, I 
Schnell, G,, Architekt 1 
Lagerplatz hinter 12 
E. Oblsen, W„ Techn, Ober- 
inspckt, (Ravensberg 1) 
Ohlfen, W,, Baugesch, I. 
14 E P-terf-n, ©., GeschästS- 
führ, (Niemannsweg 67») 
Berg, R,, Ob, Tel, Sekr, 1 
Glinka, P,, Pensionär 2 
Mllnkel, I,, Straßcnb.Fiihr. 
Popinga, A,, Zollsekr, 3 
Rademann, L„ Wirtschafter, 
Rathmann, E„ Pensionärin 
Säß, F,, Handelsvertr, T. 3 
Schillow, M,, Leutn, a,D, 1 
Sperling, W„ Ob, Zollfekr, 
i, R, Erdg. 
16 E, Bob, H„ Lebensmittel 7. 
Buchholz, A„ Frau 1 
Hübner, K„ Leutn, z, S, a, D, 
Kallienkc, W„ Steward 3 
Kloth, tz„ Rentenempf, 1 
Krutzikowsky, A,, Ww, 2 
— F„ Buchhalt, 2 
Pauls, J„ Ri-t-r 4 
Rickhoff, G,, Ingen, 2 
Rißling, H, G,, Angestellt, 4 
Schwarze, G,, Ob.Deckosfiz, 
Standke, O,, Leutn, z, See 
a, D, 8 
St-hl, H„ Ingen, 2 
Tack, O,, Drogist 1 
Samwerstr, ->■ 
18 E. Wagner, F,, Jnspelt, T. 
Appold, A,, Signalmstr, 
. Arp, E,, Ww, 4 
Dieckmann, E„ Balltechnik, 
G-rhold, M,, Ww, 2 
Hamann, F,, Feuerw.Leutn, 
a, D, 2 
Langer, W„ Graveur 
Schöning, J„ Ingen, 4 
Schroeder,F,, Ww, 
Staerl, O„ Betr, Lei». 
20 E. Kühler, J„ Bauunter 
nehm. 1. 1 
Bennewitz, E,, Leutn, Erdg. 
Danielsen, H„ Schiffsing, 
Halbe, F„ Ingen, 
Kühler, K„ Maurermstr, 1. 
— M„ Kontoristin 
Nickels, I,, Hilssmstr, 3 
— K,, Bäcker Erdg, 
Rave, H,, techn, Stadt-Ob, 
Sekr, 4 
Rüß, E„ Frau Erdg, 
Strehlau, W,, Vers.Jnsp, 7. 
Stuckenholz, E,, Pensionär 2 
22 E. Marks, R,, Fensterreinig, 
Institut 
Frantz, L,, Ob, Postinspekt, 
i, R, 2 
Gerhold, M,, Technik, 4 
Gericke, F,, Mar, Jntend, 
Jnspelt, 1 
Riegel, A,, Frau 
Schmidt, P,, Ksm, Erdg, 
Siemonsen, tz„ Milchhdl, 
Sproß, K,, Ingen, 
Stern, P,, Just, Sekr, 2 
Weber, A,, Stadt-Ob,Sekr, 
24 E. tzohensee, K,, Polizeimstr, 
E, Zelzer, R„ Hotelier 
(New Park) 
Armonat, R„ Leutn, a, D, 2 
Hansen, E,, Klempnermstr, T. 
Kutscher, K„ Leutn, a, D, 1 
— ksm, Angest, 1 
Rieser, A,, Dt. Steuersekr, 
a. D. 4 
Rosenthal, M,, Milch 3 
Roßmann, M.. Leutn. a. D. 
Sanftenberg, O., Mar.Ob. 
Sekretär 
Schmidt, A,, Ww, Erdg, 
Starke, E., Ww. 1 
26 E. Tröh, M., Frau (Ring- 
str, 75) 
Baack. W„ Obcrlehr, 1 
Geiger, K,, Arbeit, Erdg, 
Hädicke, O,, Steuersekr, 
Japp, K,, ZoNinshekt, 2 
Rcuhaus, tz., Pensionär 3 
R-lßig,L„ Reichsbk.Ob,Geld- 
zähler 3 
Rixecker, K„ Ob. Steuerm. 
Seidcmann, O,, Hausinsp, 
Voigerau, I,, Bürogeh. 2 
Wiese, B„ Ww, 4 
Hansastr, 
Oppendorfer Weg 
(Stadtteil Neumühlen- 
Dietrichsdorf) 
Benannt nach dem adel. Gut 
Oppendorf an der Schwentine, 
innerhalb des Gutsbezirks Op 
pendorf „Bloinenredder" nach 
dem Grafen Blome. 
Schönkirchener Str. 
Linke Seite 
Ackerland 
15 E. Frahm, A., Baugesch. I. 
17 E. Petersen, I., Baumstr. T. 
Grapengeter, F., Schlosser T. 
19 E. G. E. G. Verbraucher-Ge 
nossenschaft e. G. m. b. H. 
Schlicker, H., Lagerhalter 
21 existiert nicht 
Trenntrader Weg 
23 E Eigenh. Genossensch. 
e. G. m. b. H., Neumühlen- 
Dietrichsdorf 
V. Gewand, F., Spinnmstr. 
Fischer, R., Nieter 
Puchert, L.. Kutscher 
25 E. Keil, O., Zimmerm. 
27 existiert nicht 
Rantzauweg 
29 E Fink, O., Maschinenb. 
Müller, M., Werkz. Schloss. 
Landweg -> 
31 Pust, O-, Ingen. 
Lewerenz, I., Schmied 
33 E Langfeldt. W., Bürogeh. 
Geng, F., Marineangeh. 1 
Langfeldt, Kolonialwr. 
35 E. Vosgerau, K., Glaser 
37 E. Fegebank, F., Invalide 
Hoerenz, W., Schlosser 
39—47 E. Eigenh. Genossensch. 
e. G. m. b.H., Neumühlen- 
Dietrichsdorf 
39 Voll, A., Ww. 
Ulmenweg 
43 Missfeld, I., Nieter 
46 Ungenannt 
47 Hartwig, G., Zimmerer 
Rechte Seite 
Ackerland 
16 E. Bohnsack, H., Maurer 
Asmuffen, M., Pensionär 1 
Bohnsack, H., Bootsbau. 
— N., Kfm. 
Schwentinetal 
18 E. Plagmann, R., Rentner 
Duchow, W., Tischler 
Kessel, H., Mechanik. 
Plagmann, Caroline, 
Alkoholfr. Getränke 
— jun., R., Maurer 
Trenntrader Weg 
20—24 Eigenheim - Genossen 
schaft e. G. m. b. H., Neu- 
mühlen-Dietrichsdors 
20 Fischer, A., Schisssziinm. 
Patschinsky, O., Magazinarb. 
22 Gries, W., Maurer 
24 Friedrich, P., Nieter 
26 E. Möller, M., Pol. Betr. 
Assist, a. W. 
Schneckloth, K., Laborant 
Rantzauweg 
28 E. Putzke, I., Arbeit. 
Henningsen, W., Tischler 
Landweg 
Ellernbrook 
30 E Speth, F., Dreher 
32 E. Musche, I., Eigentümerin 
Pien, O., Schlachter 
34. 36. Baustellen 
Spitzenkamp 
38 E Eigenheim-Genoffenschaft 
e. G. m. b. H., Neumühlen- 
Dietrichsdorf 
Schmidt, I., Maurer 
40 E. Billing,E.,Elektrotechnik. 
■<- Gemarkungsgrenze 
Palisadenwcg 
(Stadtteil Friedrichsort) 
Unbebaut 
Papenkamp 
(Papen sniederd.) Pastor) 
Name einer der Ntkolaikirche 
gehörenden dort belesenen Flur 
(Straßcnbild s, nächste Spalte) 
Ringstr, -> 
Linke Seite 
1 geh, z, Ringstr, 47 
3 E. Langrehr, K,, Ww, 1 
Brause, I,, Schiffszimm, 
Dauw, L,,Rentnerin II, Erdg. 
Ehmke, F„ Bäcker H, Erdg, 
Elmenthaier, H„ Arbeit, 1 
S engler, M,, Straßenb, Arb, 
reve, Chr., Renlnerin 3 
Langrehr, H,, Reserendar 
— L,, Stadtamtm, 
Rößler, E„ Buchbind, Erdg 
Wciorki, M,, Frau 1 
5 E. Hagelstein, F, P,, Kleider- 
sabr, 7, 
Boll, W,, Buchhalt, 3 
Hillmann, F,, Maurer 3.2 
Kahler, K,, Ziegeleiverwalt, 
Lange, F,, Büroangest, 
(Straßenbild zu Papenkamp) 
Neve, Cl,, Invalide 3. 
Savazki, A„ Rentenemp- 
sängerin 
Schulze, E„ Elektrik, 3,2 
Sturzrehm, W,, Schiffb, 3,1 
7 E. Krüger, H,,Ksm, (Maybach- 
str, 5, 
V, Koch, F„ Verwalt, (Nr, 8) 
Grohmann, W,, Packer 3, 
Gunkel, W,, Krim, Bez, Sekr, 
GutowSIi, W,, Stemmer 
Heller, Clara, Geschästsinh, 
Heurich, I., Tapez, 1 
Jensen, E,, Schuhm, 3, 
Knnth, F,, Monteur 
Krämer, K,, HandelSm, 3,2 
Marcktnann, J„ Privatier 3 
Rollmann, H,, Obersekr, 2 
Schmidt, G., Zimmerer 
Speck, M,, Frau 4 
Trepkau, K,, Fra» 4 
Wilk-ns, H„ Schloffer 3 
9 E, Schlüter, H,, Hökerei Erdg, 
Beck, P„ Möbel 2 
Hopp, A,, Ww, 1 
Jans, B,, Arbeit, 4 
Jensen, O„ Werstarbeit, 4 
Knoblauch, E„ Maler 3, 
Krawatzki, O,, Maurer 3 
Lehmann, M,, Schloffer 2 
Meyer, H, M,, Heizer 3 
Paul, M,, Schmied 1 
schiniedemstr. 7. Zwi 
Bol, E,, Arbeit. 
Cicslack, A,, tzandelsm, 
Ellesse», M„ Ww, Zvif 
Kluge, M,, Ww, 
Köhler, J„ Arbeit, lintz 
Rüschman», F., Invalide 
Sandau, W,,Stadtasstst,a,ff 
Stuhlmacher, A,, Jnval, 
Boß, R., Beamt. Anwärt. 
Wränget, R,, Arbeit, 
13 E. Bauer'sche Erben 
V. Kerber, M,, Verwalter 
Dabelstei», Eh,, Ww, 
Fcldmann, F,, Ww, 
Gerke, H,, Straßenb.Führ, 
Kerber, O,, Sattler 
Otto, W,, Lagerhalt, 
Quell, P,, Rev, Dreher 
Rücho, M„ Ob, Mtr, Gefr, 
Wendt, O„ Ww, 
lä E. S-ll. H,, Privatier 
Alsen, W,, Technik, 
Borchers, «,, Ww, 
Ewers, B,, Schneiderin 
Meyer, A,> Postschaffn, 
Paris, K,, Schiffsingen. 
IS Reese, H,, Milchbdlg, 
Schmitt, H,, Funkmeister 3 
Ströh, I,, Arbeit, 4 
17 E. Müller, H„ Hallenmstr. 
Gatz. W„ Arbeit, 
Hansen, H„ Maurer 
Kahl, M,, Dreher 2 
Kerls, P„ Arbeit, 3 
Müller, G„ Zigarren 
Novack, F„ Hilismonteur 1 
Rattey, A„ Rentner 
Zühlke, tz„ Elektrik, 3 
Bon der Tann-Str, 
s, a. v, d, Tann-Str, 25 
19 E. Zieger, G„ Ksm, (Ringstr.) 
Bude, A„ Zollheizer 4 
Grebten, W„ Tischler 1 
Hallay, J„ Arbeit, 2 
Jansen, M,, Ww. 
Rielau, H,, Ww, 4 
Schumann,P„Schuhmacherci 
Sievcrs, H., Ww. 1 
Wilke, L,, Ww, 3 
Zehlecke. K„ Arbeit, 2 
21 E.Modcrsitzki,E. H. M.,Ww. 
V, Thiede, H,,ZimmererErdg, 
Eberhardt, R„ Schloffer 3 
Exner, G„ Tischler 3 
Hanse», H,, Werklnstr, 
tzennemeier, F,, Arbeit, 8 
Johannsen, B,, Ww, 2 
Poerschkc, H,, Arbeit, lintg. 
R-ita, M,, Schloffer 
SteinweNer, A,, Schloffer 2 
Vieths, E., Ww. 4 
Wendclburg, K, E, A,, Kelln, 
23 E. Gans, R„ Meiereibes, T, 
Barghvlz, W,, Schiffbau, 4 
Christ, E,, Frau 1 
Einseldt, tz,, Arbeit, 3 
Jöhnk, W„ Maler 
Kruse, A,, Maurerpol. 1 
NehlS, C„ Rentnerin 
Severin, G,, Ww, 
Weidemann, R., Töpsermstr. 
Zernitz, E„ lfm, Angest. 
25 E. Gans, R, F, F,, Meie- 
reibesitzer 7, (Nr, 23) 
Bendlewski, I,, Arbeit, 1 
Bredseldt, W„ Former 
Breede, Ch„ Arbeit, 2 
Holzt, P„ ksm, Angest, 
Noll, E., Kutscher Erdg. 
Oellerktng, K,, Krastw, Führ, 
Paap, F,, Kcffelschmied 
Pltckert, L„ Ww, 1 
Reimer, L,, Bohrer 2 
Rodehorst, F,, Schuhm, 
Schmiedemann, H,, Ma 
schinenb, 
Sick, P,, Schlächtermeister 7 
27 E. Franck, F,, Gaftw, 1 
Bargholz, W,, Arbeit, 3 
Ehmke, E„ Ww, 1 
Evers, M,, Bäcker 3 
Giirs, H,, Rentner 1 
Holtmann, H„ Maschinist I 
Hylla, C,, Ww, 3 
Kohlmorgen, G,, Arbeit, 2 
Kotecki, H„ Ww, 
Löblich, O,, Arbeit, 4 
Mattdics, H„ Arbeit, 2 
Oberstet», J„ Schmied 8 
Peters, S,, Ww, 4 
Sellenthin, R„ Arbeit, 2 
Stange, O„ Gaftw, 7 
Steen, Chr,, Ww, 4 
Wiese, E,, Pflegerin 
HarmSstr, -> 
29 E. Groth, F„ Schlachtermstr, 
7 Erdg, 
Groth, D„ Konfftllren 
— G,, Schlachtermstr, 7 
Jürgensen, M„ Ww, 4 
— W„ Zollaff, i, R. 
Kahler, H„ Steinsetzer 2 
Kutmann, F,, Seemaschintst 
Petersen, M,, «lenipner 
Schmidt, P,, Krastw, Führ, 
Seelow, R,, Expedient 4 
Trede, tz,, Kellner 1 
31 E Eeeseldt, H,, Mar, 
Lagermstr. a, D. 2 
II. 11*
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.