Full text: Adreßbuch der Stadt Kiel und Umgegend 1934 (1934)

II. Teil Nlemannsweg— 160 —Niemannsweg 
41 E. Kirchengem.Verband Kiel 
(Flämische Str. 2a) 
Nielsen, K., Pastor T. 
43—47 existiert nicht 
49 E. Joens, S-, Ww. 
51 E. Reimers, F., Rentner 7. 
Gerstenberg, A.. Frau 7 1 
53 E. Mandel, H., Dr., Unib. 
Profeffor T. 
55 E. Jacobsen, N., Mittel - 
schullehr. 
Gregersen, H., Lehrerin 
Schirren, E., Ghmnasiyl- 
Lebrerin 
— M., Ww. 
67 E Fischer, E., Major a. D. 
(Starnberg) 
V. Schlenzka, E., Korv.Kapit. 
a. D. 7. 
Goldbeck-Loewe, A., Ww. 
Beselerallee 
59 E. Pauly, G., Dr., Stadt- 
Oberbaurat a. D. I. 
61 E. Tönnies, F., Dr., Univ. 
Prof. * 2 
Bode, Th., Ww. 1 
Brühn, H., Ww. 1 
Heberle, R., Priv. Dozent 
Dr. 7 
Herrmann, H., Ingen. 3 
Hobeck, W., Stabsleiter 7. 1 
Sell, M., Dreher 
63 E. Hafner, E., Priv. Real- 
schuldirekt. 7 
Kieler Privat-Realschule m. 
Schülcrheim 
Einfeldt, M., Arbeit. Untg. 
Emmerich, M., Obermstr.7. 2 
65 E Körte, A., Ww. 
Heitmann, I., Rentner 2 
Meyer, W., Rentnerin 1 
Tönnies, B., Arbeit. 
67 E. Peters, C.. Rentnerin 2 
Baumann, M., Torp. Kapit. 
a. D. Erdg. 
Kock, C., Stadt-Jnspekt. 1 
67a E. Petersen, tz., Geschäfts 
führ. I. 
Pietsch, W., Dr. phil., Kfm. 
69 E Ebers, W. O., Ziv.Jng. 
7 
Ebers, P., Ww. 1 
Friedrich, H., Dr. pliil. 2 
Neinecke, E., Ww. Erdg. 
Schlüter, H., Nieter Dntg. 
71 E. Feddcrsen, R., Rechts- 
anw. u. Notar I. 
v. Hofe, H., Tischler 
71a £ Levit, A., Telegr.Assi- 
ftentin a. D. 
E Levit, M., Rcntnerin 
73 Baustelle 
Verl. Karolinenweg 
75 E.Arp,P.,Landm.(Broders- 
dorf) 
Erichsen, V., Kfm. 2 
Kern. P., Stadt-Ob.Sekr. 3 
v.d. Recke. L., Freifr., Ww. 1 
Ruhl, H„ Opernsäng. Erdg. 
Scheel, E., Major a. D. I. 2 
Schmidt, M., Ww. 
77 E Scheunemann, M., 
Postrat 7. 1 
Cordts, H., Monteur 3 
Klüpfel, K., Konteradmiral 
a. D. Erdg. 
Korinth, E., Verkäuf. 
Linckelmann, K., Rechtsan 
walt 7 2 
Wullenweber, S., Ob. Schul 
lehrerin i. R. 1 
79 E. Steiniger, I., Ww. 
(Elmschenhagen) 
Ruckpaul, F., Kfm. 
Schroeder, W., Dr.-Ingen. 
T. Erdg. 
Spangenberg, E., Frau 1 
81Schmidt-Gretting, Eigentüm. 
(Goethestr. 6) 
Hedde, A., Lehrerin i. R. 2 
Matthiessen, H.. Dr., Vizeprä 
sident d. Ob.Landesger. I. 
Petersen. H., Rendant 7. 
81a E. Hahnsiche Erben 
V. Hausverwertg. v. Kiel u. 
Umgeg., G. m. b. H. 
(Holstenstr. 106) 
Drews, W., Schneidermstr. 1 
Huwaldt, N., Frl. 3 
Jürgensen, H., Bürodiener 
Junghans.E., Fabrikbesitzerin 
Puritz, A.. Ww. 2 
Törring, F., Gew. Ob. 
Lehrer 3 
Vogt, Dr., Univ. Prof. 7 2 
81b E. Hahnsiche Erben 
V. Hausverwertung v. Kiel u. 
»Umgeg. G.m.b.H. (Holsten- 
strahe 106) 
Hagemann, I., Dipl.Jng. 2 
Hulbe, F., Ww. 1 
Jürgensen.H. ,S.A. Ob.Führ. 
83 EGünther,A.,Direkt.7.3425 
Berndt, F., Geschäftsführ. 
7. Erdg. 
85 E. Eckmann, I., Lehrer 
(Stutebüll) 
Jakobs, H., Ww. 2 
Pape, H., Dr., Reg.Rat Erdg. 
Petersen, I., Arbeit. Untg. 
Uthemanu,A.,vw.Vizeadmiral 
— Ursula, Kunstgewerbl. T. 
87 E Theedesiche Erben 
v. Brockdorff, C., Baron, 
Dr. phil., Univ. Prof. 2 
Rohst, F., Gen. Major a. D. 
7 1 
v. Studnitz, O., Kapitän z. 
See a. D. 1 Erdg. 
87a E. Theedesi'che Erben 
Sandow, W., Tischler Untg. 
Schultz, W., Kapitän z. See 
a. D. Erdg. 
Straehler,H.,Kapitän z.S. 11 
Vogel, I., Dr., Architekt 2 
89 E Petersen,C., Frau T. 6 
V. Petersen, K. F., Kfm. 7 1 
Werthwein, A., Lcutn. (I.) 
a. D. 
91 E. Hanke, F., Kfm.7. 
Bartelsallee 
93—97 existiert nicht 
99 E. Kayser, L., Ww. 
Düvelius, E-, Ww. 
101 E Rudolph, W., Dr., Direk 
tor 7. 
103 E. Hell, F., Dr. med., Arzt 
T. 
Mylord, H., Dr., Rechtsanw. 
T. 
1 
105 E Nehve, E., Fabrkt. 
(Nr. 113) 
Bartels, C., Hausdien. 
Mangold, W-, Mar.Baurat 1. 
Zaeschmar,K., Korv.Kapit.7.1 
107 E Usener, I.. Frau 7. 
Jodies, E., Ww. 
Peters, F., Koch • 
Simonis, H., Land.Kirchen- 
amts-Vizepcäsid. 1 
109EHinrichsen, F., Frau 1 
Hinrichsen, K. H., Dr., Zahn 
arzt 7 
111 E. Werner, C., vw. Kapitän 
z.See (Sophienblatt 32.34) 
Edert,H., Prof., Ob.Studien 
rat I. Erdg. 
Mader, M., Frl. 1 
Milch, A., Mar. Ob. Stabs- 
apoth. 7 1 
113 E. Nehve, E., Konsul I. 
Wentz, A.. Frau 
Wisatzki,W., Hauswart Untg. 
115 ERasmuffen, P., Dr. jur., 
Landger. Direktor I. 
117 E Brumm. P. W., & Sohn, 
Getreide (Preetz) 
Hoppe, W.. Arbeit. 
Walter, H., Ingen. 1. 
Caprivistr. 
119 existiert nicht 
121 E Lüthje, H., Kfm. 
Hamann, K., Postangest. 
123 E Nieschling,H.,Rcchtsanw. 
u. Notar 7. 
123a E Seidel, A., Kfm. 7. 
125 E Fiskus 
V. Rosenberg, H., Univ.Prof. 
Univ. Sternwarte 7. 
Bölcke, S., Mechanik. Erdg. 
Stobbe, I., Dr. phil. 7. 2 
Wirtz, C., Univ. Prof. 7. 1 
127 E. Hansen, £>., Rentner 7 
Matthiesen. P., Kfm. 7 
129 E Rathje, H., Rechtsanw. 
u. Notar 
Bierwolf, H., Nieter 
131—133 E Behnke, H., Frau7. 
Behncke, L., Prokurist 7 
135 geh. z. Nr. 137 
137 E. Bündgens, B., Ww. 7 
139 E. Bündgens, B., vw. 
Konsul (Nr. 137) T. 
Haffke, G., Autovermietg. 
Moltkestr. -> 
141 Baustelle 
143 E Freffelt, O., Dr., Pro 
kurist 7. 
145 existiert nicht 
147 Nervenklinik 7. 
E. Preuss. Staat 
Psychiatrische Klinik d. Univ. 
Kiel 7 
Büffler, A., Krankenschwest. 
Burkhardt, M., Schwester 
Christiani, E.. Dr. med., 
Assist. Arzt 
Day, A., Krankenschwest. 
Deml,H.,Dr.M6d..Assist.Arzt 
Elfner, L., Schwester 
Gaupp, R., Dr. med., Assist. 
Arzt 
Geyer,H.,Dr.rned.,Assist.Arzt 
Günther, A., Schwester 
Johnsen, D-, Krankenschwest. 
Lübke, F-/ Maschinenmstr. 
Lutz, L., Krankenschwester 
Maibauer, B., Schwester 
Mizgaiski, M., Schwester 
Schlunk, I., Krankenschwest. 
Schulz, F., Küchenvorsteherin 
Stertz, G., Dr. med., Univ. 
Prof. 7. 
Wegener, H., Ob. Pfleger 
Wehrhahn, L., Schwester 
Wettengel, G., Ob.Pflegerin 
Wicke, G-, Verw. Jnspekt. 7. 
Zimmermann, G., Dr. med., 
Assist. Arzt 
149. 151 existiert nicht 
153 E. Stadt Kiel 
Böttcher. H., Hauswart H. 1 
195 Wirtschaftsgeb. Forsteck 
E Diederichsen.H., Dr., Kfm. 
(Nr. 178) 
Mohr, tz., Kraftwagenführ. 
Gärtnerei Forsteck 
E Diederichsen, H., Dr., Kfm. 
(Nr. 178) 
V. Krug, A., Ob. Gärtn. 
(am Wohld 66) 
211 Städt. Gärtnerei 
E. Stadt Kiel 
V. Thomsen, CH., Gärtner 
Düvelsbeker Gehölz 
Koesterallee 
Gärten 
235 E Grundstücksamt der 
Stadt Kiel 
Hoppe, E., Angest. Erdg. 
Krause, F., Landm. 1 
Gärten 
247 E. Botje, I., Stadt-Ob.- 
Jnspekt. 
Bock, E., Rentner 
Wolschke. M.. Ww. 1 
Gärten 
Rechte Seite 
Klaus Groth-Platz 
2 E Schlink, C., Gutsbesitzer 7. 
Greve, A., vw. Gymnasial- 
Direkt. 2 
Timm, C., Ob.Postrat 1 
4 E. Prinz, E., Architekt 
(Lorentzendamm 20) 
Gier. tz.. Bäcker 3 
Janhen, L., Ww. 
Schütt, M., Ww. 2 
4 Vollbehr,D.E.J., Geschwister 
Kirchenstr. 
6 E Gröbler, E., Ww. (Altona) 
Weidemann, K., Int. Amtm. 
a. D. 2 
Weselmann, L., Kfm. 1 
8 E. Brodmeyer.M.,Eigentüm. 
Baumgarten, O., Dr., Prof., 
Geh. Rat 1 
Gottschewsky, W., Buchhdl. 
— W., Rechtsanw.u.Notar 7 
Kark, M., Kraftw.Führ. D. 1 
Lembke, E., Schriftsetz. H. 
Mechlenburg, K., Dr., Legat. 
Rat a. D. 3 
Reinecke. M., Margarine 
10 E. Prinz, E., Architekt 
(Lorentzendamm 20) 
V. Speck, Zwangsverwalt. 
(Holstenstr. 81) 
Homann.E., Geschäftsführerin 
Kühler, I., Rentnerin 2 
Marsily, N.. Frl. 2 
Möbius, D., Rentnerin 1 
Nendtorff, E., Lehrerin i. R. 
Streich. P., Schiffskoch Erdg. 
Stüben, D., Fürsorgerin 
Studt, B., Lehrerin i. R. 2 
12 E Holstein, I., Rentnerin 
Andresen, V., Ww. 1 
Dinse,P.,Dr.,Bibliotheksrat 1 
Holstein, H., Kfm. Erdg. 
Luig, E., Ww. Erdg. 
14 E. Beckmann, W., Dipl. 
Ing. 7. 
Harendt, K., Arbeit. 
Lebbe, C., Pensionsinhaberin 
— F., Pensionsinhaberin 1 
Schein, K., Bootsbauer 7 2 
— L., Ingen. 2 
Garnisonkirche 
16 E Kirchengemeinde 
Stehr, I.. Rentner 
18 E. Alnor, W., Dr., Landrat 
(Eckernförde) 
V. Alnor, K., Dr., Studien 
rat 7. 1 
Helbeck,H.,Stadt-Ob.Jnspekt. 
Müller, F., Stcllmach. 
Opitz, O., Bankbevollm. 2 
20 E. Aschcnborn, R., Vize 
admiral a. D., 7. 
Jauch, A., Ww. 7 2 
22 E Nissen, G., Kapitänleutn. 
a. D. 7. 
Abmus, H., Dr., Facharzt 7 1 
Doebel-Niffen, H., Pianistin 
Nissen, H. C., Dr.jur., Pianist 
7. 
Saalwächter, A., Konterad 
miral 7 Erdg. 
24 E Lubinus, I., Dr. med., 
San. Rat 7 
26 E Loewe'sche Erben 
V.Loewe.G., Stadtsyndikus 7. 
26a E. Ascher,K.,Konteradmiral 
a. D. 
Josepeit, M., Wirtschafterin 
28 E. Schulte,F.,Bäckermstr. 7. 
30 E Bockendahl. I., Ww. 7. 
Jahn, G., Dipl.-Jng., Abt.- 
Direktor 7 
32 E. Bense, Ellh, Pensionat 
Bichlmayr, A., Dr., Privat- 
Dozent 
Böhl, tz., Kfm. 
Fresse, Staatsanw. 
Gauss, R., Dipl.Jng. 
Jürgens, M., Ww. 1 
v. Koblinski, O., Oberstleutn. 
a. D. 1 
Maskow, E., Freg. Kapit. a.D. 
v. Reventlow, A., Graf, Re 
ferendar 
34.34 a E. Lehmann, O., Kfm., 
(Mexiko) 
V. Hausverwertung v. Kiel u. 
Umg. G. m. b. H. (Holsten- 
strasse 106) 
Arndt, A., Frau 
Behrens, W., Ob.Zollinspekt. 
Dünke, M., Rentnerin 3 
Feldmann, L., Buchhalt. 2 
v. Gynz-Rekowski,M., Ww. 1 
Harz, W., Kfm. 3 
34a Lohmann, Ph., Mar. Ober 
meister 2 
Willen, F., Mittelschullehr. 
36 E. Webers, E., Werkmstr. 
Brinkmann, A., Lehrerww. 3 
Claussen, F., Kfm. Erdg. 
Göders, K., Arbeit. Ü. 
Kruse, H., Maschinenschl. 
Schöne, M., vw. Prof, 
v. Wasmer,K., vw.Geh.San.- 
Rat 
Webers, E., Werkmstr. a.D. 1 
38 E Schmeltzer, I., Kfm. 
(Gross-Brebel) 
Brühn, P., Lagermstr. 
Krohn, tz., Kfm. 
Nehm, D.Nfl., Feinkosthdlg.7. 
Rasmussen, £>., Schlosser 
Schumacher, H., Konditorei 7. 
Sievers, H., Drogerie 
40—44 existiert nicht 
Reventlouallee 
46 E. Laubinger, R. I., Dr. 
med., Sanit.Rat 7. 
Bauer, H., Seemann 
Dörr, H., Drsiur., Intendant 
46 a E Krupp, F., Germania 
werft Akt.Ges. (Gaarden) 
Büro-Räume d.S.A.-Gruppe 
Nordmark 
48 E. S.A.-Gruppe Nordmark 
50 existiert nicht 
52 E. Bischoff,M.A.,Kfm. 7. 
V. Bi schaff, I., Verwalt. 
(Harburg) 
Lohse, H., Ob.Präsid. 7. 
Meyer, H., Kraftw.Führ. 
Karolinenweg 
54—74 existiert nicht 
76 E. Jvers, K., Reeder 7 
78 E. Provinzialverwaltung 
(Gartenstr. 1) 
Röer,O.,Landeshauptmann 7. 
80. 82 existiert nicht 
84 E. Wegener, A., Konsul 7 2 
V. Wegener, H., Prokurist 2 
Heinecke, O., Konteradmiral 
a. D. Erdg. 
Virch, H., Bankdirekt. 7. 1 
Wittern, K., Dr., Just. Rat 7 
86 existiert nicht 
88 E. Lüders,E.,Dr., Vizepräsid. 
i. R. 
Hedde, H., Gesanglehrerin 
90 E Kühler, O., Dr. jur., 
Rechtsanw. 7 
90 a E. Breede, K., Juwelier 7. 
92 E Starke, H., Geh. Konsist. 
Rat a. D. (Hannover) 
Genske, W., Korv.Kapit. 7.1 
Grohmann, W., Dr. 2 
Mensing,O.,Dr.plii1.,Univers. 
Prof. 7 
Säger, I., Feuerwehrm.Erdg. 
94 E Wildhagen,K.,Dr., Univ. 
Prof. 7 
94a Jensen, CH., Kfm. 7 
Sottmann, F., Ww. 1 
96 E Krupp, Fr., Germania 
werft, Akt. Ges. 
Oesten, K., Betr. Direkt. 7. 
Sarnow, G., Konteradmiral 
z. D. 1 
98 E Klingmüller,V.,Dr.,Prof. 
7 
100 E. Bankhaus W. Ahlmann 
Ahlmann,L.,Dr.^'ur.,Bankier 
7 
Bielenberg, tz., Dr. jur., 
Rechtsanw. 
Knaack,H.,Kraftw.Führ.Erdg. 
102 E. Ahlmann, L., Dr. jur., 
Bankier (Nr. 100) 
Eltze,K.,Kapitänleutn. a.D. 7. 
Knickrehm, H., Gärtner II. 
Düsternbrooker Gehölz 
152 E Christian Albrecht-Haus 
b. Universität 
Horn, E., Heimleiterin 7 
Baustellen 
Lindenallee 
160 E Bielenberg.L.Geschäfts- 
leit. 7 födg.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.