II. Teil Nlemannsweg— 160 —Niemannsweg
41 E. Kirchengem.Verband Kiel
(Flämische Str. 2a)
Nielsen, K., Pastor T.
43—47 existiert nicht
49 E. Joens, S-, Ww.
51 E. Reimers, F., Rentner 7.
Gerstenberg, A.. Frau 7 1
53 E. Mandel, H., Dr., Unib.
Profeffor T.
55 E. Jacobsen, N., Mittel -
schullehr.
Gregersen, H., Lehrerin
Schirren, E., Ghmnasiyl-
Lebrerin
— M., Ww.
67 E Fischer, E., Major a. D.
(Starnberg)
V. Schlenzka, E., Korv.Kapit.
a. D. 7.
Goldbeck-Loewe, A., Ww.
Beselerallee
59 E. Pauly, G., Dr., Stadt-
Oberbaurat a. D. I.
61 E. Tönnies, F., Dr., Univ.
Prof. * 2
Bode, Th., Ww. 1
Brühn, H., Ww. 1
Heberle, R., Priv. Dozent
Dr. 7
Herrmann, H., Ingen. 3
Hobeck, W., Stabsleiter 7. 1
Sell, M., Dreher
63 E. Hafner, E., Priv. Real-
schuldirekt. 7
Kieler Privat-Realschule m.
Schülcrheim
Einfeldt, M., Arbeit. Untg.
Emmerich, M., Obermstr.7. 2
65 E Körte, A., Ww.
Heitmann, I., Rentner 2
Meyer, W., Rentnerin 1
Tönnies, B., Arbeit.
67 E. Peters, C.. Rentnerin 2
Baumann, M., Torp. Kapit.
a. D. Erdg.
Kock, C., Stadt-Jnspekt. 1
67a E. Petersen, tz., Geschäfts
führ. I.
Pietsch, W., Dr. phil., Kfm.
69 E Ebers, W. O., Ziv.Jng.
7
Ebers, P., Ww. 1
Friedrich, H., Dr. pliil. 2
Neinecke, E., Ww. Erdg.
Schlüter, H., Nieter Dntg.
71 E. Feddcrsen, R., Rechts-
anw. u. Notar I.
v. Hofe, H., Tischler
71a £ Levit, A., Telegr.Assi-
ftentin a. D.
E Levit, M., Rcntnerin
73 Baustelle
Verl. Karolinenweg
75 E.Arp,P.,Landm.(Broders-
dorf)
Erichsen, V., Kfm. 2
Kern. P., Stadt-Ob.Sekr. 3
v.d. Recke. L., Freifr., Ww. 1
Ruhl, H„ Opernsäng. Erdg.
Scheel, E., Major a. D. I. 2
Schmidt, M., Ww.
77 E Scheunemann, M.,
Postrat 7. 1
Cordts, H., Monteur 3
Klüpfel, K., Konteradmiral
a. D. Erdg.
Korinth, E., Verkäuf.
Linckelmann, K., Rechtsan
walt 7 2
Wullenweber, S., Ob. Schul
lehrerin i. R. 1
79 E. Steiniger, I., Ww.
(Elmschenhagen)
Ruckpaul, F., Kfm.
Schroeder, W., Dr.-Ingen.
T. Erdg.
Spangenberg, E., Frau 1
81Schmidt-Gretting, Eigentüm.
(Goethestr. 6)
Hedde, A., Lehrerin i. R. 2
Matthiessen, H.. Dr., Vizeprä
sident d. Ob.Landesger. I.
Petersen. H., Rendant 7.
81a E. Hahnsiche Erben
V. Hausverwertg. v. Kiel u.
Umgeg., G. m. b. H.
(Holstenstr. 106)
Drews, W., Schneidermstr. 1
Huwaldt, N., Frl. 3
Jürgensen, H., Bürodiener
Junghans.E., Fabrikbesitzerin
Puritz, A.. Ww. 2
Törring, F., Gew. Ob.
Lehrer 3
Vogt, Dr., Univ. Prof. 7 2
81b E. Hahnsiche Erben
V. Hausverwertung v. Kiel u.
»Umgeg. G.m.b.H. (Holsten-
strahe 106)
Hagemann, I., Dipl.Jng. 2
Hulbe, F., Ww. 1
Jürgensen.H. ,S.A. Ob.Führ.
83 EGünther,A.,Direkt.7.3425
Berndt, F., Geschäftsführ.
7. Erdg.
85 E. Eckmann, I., Lehrer
(Stutebüll)
Jakobs, H., Ww. 2
Pape, H., Dr., Reg.Rat Erdg.
Petersen, I., Arbeit. Untg.
Uthemanu,A.,vw.Vizeadmiral
— Ursula, Kunstgewerbl. T.
87 E Theedesiche Erben
v. Brockdorff, C., Baron,
Dr. phil., Univ. Prof. 2
Rohst, F., Gen. Major a. D.
7 1
v. Studnitz, O., Kapitän z.
See a. D. 1 Erdg.
87a E. Theedesi'che Erben
Sandow, W., Tischler Untg.
Schultz, W., Kapitän z. See
a. D. Erdg.
Straehler,H.,Kapitän z.S. 11
Vogel, I., Dr., Architekt 2
89 E Petersen,C., Frau T. 6
V. Petersen, K. F., Kfm. 7 1
Werthwein, A., Lcutn. (I.)
a. D.
91 E. Hanke, F., Kfm.7.
Bartelsallee
93—97 existiert nicht
99 E. Kayser, L., Ww.
Düvelius, E-, Ww.
101 E Rudolph, W., Dr., Direk
tor 7.
103 E. Hell, F., Dr. med., Arzt
T.
Mylord, H., Dr., Rechtsanw.
T.
1
105 E Nehve, E., Fabrkt.
(Nr. 113)
Bartels, C., Hausdien.
Mangold, W-, Mar.Baurat 1.
Zaeschmar,K., Korv.Kapit.7.1
107 E Usener, I.. Frau 7.
Jodies, E., Ww.
Peters, F., Koch •
Simonis, H., Land.Kirchen-
amts-Vizepcäsid. 1
109EHinrichsen, F., Frau 1
Hinrichsen, K. H., Dr., Zahn
arzt 7
111 E. Werner, C., vw. Kapitän
z.See (Sophienblatt 32.34)
Edert,H., Prof., Ob.Studien
rat I. Erdg.
Mader, M., Frl. 1
Milch, A., Mar. Ob. Stabs-
apoth. 7 1
113 E. Nehve, E., Konsul I.
Wentz, A.. Frau
Wisatzki,W., Hauswart Untg.
115 ERasmuffen, P., Dr. jur.,
Landger. Direktor I.
117 E Brumm. P. W., & Sohn,
Getreide (Preetz)
Hoppe, W.. Arbeit.
Walter, H., Ingen. 1.
Caprivistr.
119 existiert nicht
121 E Lüthje, H., Kfm.
Hamann, K., Postangest.
123 E Nieschling,H.,Rcchtsanw.
u. Notar 7.
123a E Seidel, A., Kfm. 7.
125 E Fiskus
V. Rosenberg, H., Univ.Prof.
Univ. Sternwarte 7.
Bölcke, S., Mechanik. Erdg.
Stobbe, I., Dr. phil. 7. 2
Wirtz, C., Univ. Prof. 7. 1
127 E. Hansen, £>., Rentner 7
Matthiesen. P., Kfm. 7
129 E Rathje, H., Rechtsanw.
u. Notar
Bierwolf, H., Nieter
131—133 E Behnke, H., Frau7.
Behncke, L., Prokurist 7
135 geh. z. Nr. 137
137 E. Bündgens, B., Ww. 7
139 E. Bündgens, B., vw.
Konsul (Nr. 137) T.
Haffke, G., Autovermietg.
Moltkestr. ->
141 Baustelle
143 E Freffelt, O., Dr., Pro
kurist 7.
145 existiert nicht
147 Nervenklinik 7.
E. Preuss. Staat
Psychiatrische Klinik d. Univ.
Kiel 7
Büffler, A., Krankenschwest.
Burkhardt, M., Schwester
Christiani, E.. Dr. med.,
Assist. Arzt
Day, A., Krankenschwest.
Deml,H.,Dr.M6d..Assist.Arzt
Elfner, L., Schwester
Gaupp, R., Dr. med., Assist.
Arzt
Geyer,H.,Dr.rned.,Assist.Arzt
Günther, A., Schwester
Johnsen, D-, Krankenschwest.
Lübke, F-/ Maschinenmstr.
Lutz, L., Krankenschwester
Maibauer, B., Schwester
Mizgaiski, M., Schwester
Schlunk, I., Krankenschwest.
Schulz, F., Küchenvorsteherin
Stertz, G., Dr. med., Univ.
Prof. 7.
Wegener, H., Ob. Pfleger
Wehrhahn, L., Schwester
Wettengel, G., Ob.Pflegerin
Wicke, G-, Verw. Jnspekt. 7.
Zimmermann, G., Dr. med.,
Assist. Arzt
149. 151 existiert nicht
153 E. Stadt Kiel
Böttcher. H., Hauswart H. 1
195 Wirtschaftsgeb. Forsteck
E Diederichsen.H., Dr., Kfm.
(Nr. 178)
Mohr, tz., Kraftwagenführ.
Gärtnerei Forsteck
E Diederichsen, H., Dr., Kfm.
(Nr. 178)
V. Krug, A., Ob. Gärtn.
(am Wohld 66)
211 Städt. Gärtnerei
E. Stadt Kiel
V. Thomsen, CH., Gärtner
Düvelsbeker Gehölz
Koesterallee
Gärten
235 E Grundstücksamt der
Stadt Kiel
Hoppe, E., Angest. Erdg.
Krause, F., Landm. 1
Gärten
247 E. Botje, I., Stadt-Ob.-
Jnspekt.
Bock, E., Rentner
Wolschke. M.. Ww. 1
Gärten
Rechte Seite
Klaus Groth-Platz
2 E Schlink, C., Gutsbesitzer 7.
Greve, A., vw. Gymnasial-
Direkt. 2
Timm, C., Ob.Postrat 1
4 E. Prinz, E., Architekt
(Lorentzendamm 20)
Gier. tz.. Bäcker 3
Janhen, L., Ww.
Schütt, M., Ww. 2
4 Vollbehr,D.E.J., Geschwister
Kirchenstr.
6 E Gröbler, E., Ww. (Altona)
Weidemann, K., Int. Amtm.
a. D. 2
Weselmann, L., Kfm. 1
8 E. Brodmeyer.M.,Eigentüm.
Baumgarten, O., Dr., Prof.,
Geh. Rat 1
Gottschewsky, W., Buchhdl.
— W., Rechtsanw.u.Notar 7
Kark, M., Kraftw.Führ. D. 1
Lembke, E., Schriftsetz. H.
Mechlenburg, K., Dr., Legat.
Rat a. D. 3
Reinecke. M., Margarine
10 E. Prinz, E., Architekt
(Lorentzendamm 20)
V. Speck, Zwangsverwalt.
(Holstenstr. 81)
Homann.E., Geschäftsführerin
Kühler, I., Rentnerin 2
Marsily, N.. Frl. 2
Möbius, D., Rentnerin 1
Nendtorff, E., Lehrerin i. R.
Streich. P., Schiffskoch Erdg.
Stüben, D., Fürsorgerin
Studt, B., Lehrerin i. R. 2
12 E Holstein, I., Rentnerin
Andresen, V., Ww. 1
Dinse,P.,Dr.,Bibliotheksrat 1
Holstein, H., Kfm. Erdg.
Luig, E., Ww. Erdg.
14 E. Beckmann, W., Dipl.
Ing. 7.
Harendt, K., Arbeit.
Lebbe, C., Pensionsinhaberin
— F., Pensionsinhaberin 1
Schein, K., Bootsbauer 7 2
— L., Ingen. 2
Garnisonkirche
16 E Kirchengemeinde
Stehr, I.. Rentner
18 E. Alnor, W., Dr., Landrat
(Eckernförde)
V. Alnor, K., Dr., Studien
rat 7. 1
Helbeck,H.,Stadt-Ob.Jnspekt.
Müller, F., Stcllmach.
Opitz, O., Bankbevollm. 2
20 E. Aschcnborn, R., Vize
admiral a. D., 7.
Jauch, A., Ww. 7 2
22 E Nissen, G., Kapitänleutn.
a. D. 7.
Abmus, H., Dr., Facharzt 7 1
Doebel-Niffen, H., Pianistin
Nissen, H. C., Dr.jur., Pianist
7.
Saalwächter, A., Konterad
miral 7 Erdg.
24 E Lubinus, I., Dr. med.,
San. Rat 7
26 E Loewe'sche Erben
V.Loewe.G., Stadtsyndikus 7.
26a E. Ascher,K.,Konteradmiral
a. D.
Josepeit, M., Wirtschafterin
28 E. Schulte,F.,Bäckermstr. 7.
30 E Bockendahl. I., Ww. 7.
Jahn, G., Dipl.-Jng., Abt.-
Direktor 7
32 E. Bense, Ellh, Pensionat
Bichlmayr, A., Dr., Privat-
Dozent
Böhl, tz., Kfm.
Fresse, Staatsanw.
Gauss, R., Dipl.Jng.
Jürgens, M., Ww. 1
v. Koblinski, O., Oberstleutn.
a. D. 1
Maskow, E., Freg. Kapit. a.D.
v. Reventlow, A., Graf, Re
ferendar
34.34 a E. Lehmann, O., Kfm.,
(Mexiko)
V. Hausverwertung v. Kiel u.
Umg. G. m. b. H. (Holsten-
strasse 106)
Arndt, A., Frau
Behrens, W., Ob.Zollinspekt.
Dünke, M., Rentnerin 3
Feldmann, L., Buchhalt. 2
v. Gynz-Rekowski,M., Ww. 1
Harz, W., Kfm. 3
34a Lohmann, Ph., Mar. Ober
meister 2
Willen, F., Mittelschullehr.
36 E. Webers, E., Werkmstr.
Brinkmann, A., Lehrerww. 3
Claussen, F., Kfm. Erdg.
Göders, K., Arbeit. Ü.
Kruse, H., Maschinenschl.
Schöne, M., vw. Prof,
v. Wasmer,K., vw.Geh.San.-
Rat
Webers, E., Werkmstr. a.D. 1
38 E Schmeltzer, I., Kfm.
(Gross-Brebel)
Brühn, P., Lagermstr.
Krohn, tz., Kfm.
Nehm, D.Nfl., Feinkosthdlg.7.
Rasmussen, £>., Schlosser
Schumacher, H., Konditorei 7.
Sievers, H., Drogerie
40—44 existiert nicht
Reventlouallee
46 E. Laubinger, R. I., Dr.
med., Sanit.Rat 7.
Bauer, H., Seemann
Dörr, H., Drsiur., Intendant
46 a E Krupp, F., Germania
werft Akt.Ges. (Gaarden)
Büro-Räume d.S.A.-Gruppe
Nordmark
48 E. S.A.-Gruppe Nordmark
50 existiert nicht
52 E. Bischoff,M.A.,Kfm. 7.
V. Bi schaff, I., Verwalt.
(Harburg)
Lohse, H., Ob.Präsid. 7.
Meyer, H., Kraftw.Führ.
Karolinenweg
54—74 existiert nicht
76 E. Jvers, K., Reeder 7
78 E. Provinzialverwaltung
(Gartenstr. 1)
Röer,O.,Landeshauptmann 7.
80. 82 existiert nicht
84 E. Wegener, A., Konsul 7 2
V. Wegener, H., Prokurist 2
Heinecke, O., Konteradmiral
a. D. Erdg.
Virch, H., Bankdirekt. 7. 1
Wittern, K., Dr., Just. Rat 7
86 existiert nicht
88 E. Lüders,E.,Dr., Vizepräsid.
i. R.
Hedde, H., Gesanglehrerin
90 E Kühler, O., Dr. jur.,
Rechtsanw. 7
90 a E. Breede, K., Juwelier 7.
92 E Starke, H., Geh. Konsist.
Rat a. D. (Hannover)
Genske, W., Korv.Kapit. 7.1
Grohmann, W., Dr. 2
Mensing,O.,Dr.plii1.,Univers.
Prof. 7
Säger, I., Feuerwehrm.Erdg.
94 E Wildhagen,K.,Dr., Univ.
Prof. 7
94a Jensen, CH., Kfm. 7
Sottmann, F., Ww. 1
96 E Krupp, Fr., Germania
werft, Akt. Ges.
Oesten, K., Betr. Direkt. 7.
Sarnow, G., Konteradmiral
z. D. 1
98 E Klingmüller,V.,Dr.,Prof.
7
100 E. Bankhaus W. Ahlmann
Ahlmann,L.,Dr.^'ur.,Bankier
7
Bielenberg, tz., Dr. jur.,
Rechtsanw.
Knaack,H.,Kraftw.Führ.Erdg.
102 E. Ahlmann, L., Dr. jur.,
Bankier (Nr. 100)
Eltze,K.,Kapitänleutn. a.D. 7.
Knickrehm, H., Gärtner II.
Düsternbrooker Gehölz
152 E Christian Albrecht-Haus
b. Universität
Horn, E., Heimleiterin 7
Baustellen
Lindenallee
160 E Bielenberg.L.Geschäfts-
leit. 7 födg.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.