IMuhliusstraße
157 —
Muhliusstraße II. r-u
49 Struck, ß„ Malermsst, T.
Voss, Ss., Rentner Erdg.
Will-, F„ Kfm,
49a E Sahn, W., tzandels-
vertr, T. 1
Bajohr, 91., Rentner 3
Hettner, M,, Schlaffer 4
Juhl, E„ Rentner 2
Königsseld, E,, Ww, 1
Meller, A„ Ww, 3
Ohrt, H,, Butter «n grvs ff,
Petcrfen, K,, Straffend,
Schaffn,
Puls, W,, Maurer
51 E Paulfen, R,, Klempner ff,
E.Paulfen, Th,,Klcmpnereiff,
Frien, W,, Tischler 4
Hansen, O,, Büroangest, 4
Kleist, E,, Kellner Erdg.
Lietzbarski, E,, Frau 3
Schäfer, W,, Sladtselr, 1
Schneider, F,, Mar.Angeh,
Zimmer, F„ Tischler 2
53 s, a, Legicnstr, 16
E. Roggensack, E„ Frl.
V, Fritz, W„ Gastw, ff.
Neumann, J„ Schiffsing, 3
Zwingmann, 91,, Schneider
meister s, D, ff, 2
— A„ Ksut.Gehilse 2
Fährstr, ->
55 E Linde. E-, Ww. ff.
Abeffer, R„ Feinmechanik, 3
Bindeballe, I,, Prokurist 1
tziiper. J„ Ww, 2
Keil, W„ Pol.tzauptwacht-
mstr, 3
Linde, J„ Inh, W, Weib,
Kolonialwr, ff.
Rocsner, B„ Ww,
Wulf, E„ B-rtr, ff,
57 E Danker'sche Erben
Bärwirlh,E„ Leutn,(J,)a,D
Danker. 9lnna, Gcschäftsinh.
— G,, Kontoristin Erdg,
— tz,, Rektor
— L>,, Prokuristin Erdg.
Kanthak, K,, Arbeit, 3
Pemöller, E.. Land.Ob.Sekr.
59 E Weisner'sche Erben
(Nr, 61)
V, Trierweiler, A,, Bücher-
revis. ff. (Schuhm.-Str.20)
tzartnig, tz., Kfm. ff.
Schott, A„ Dr„ Augenarzt ff,
Täubner, Friedet, Leiterin d,
Priv.Klinik
— W„ Kfm, ff, 3
61 E. Weisner'sche Erben
V. Trierweiler, 91., Biicher-
revls. ff. (Schuhm.-Str, 20)
Pr-Hn, W,, Jugendpast, ff,
WeiSncr.G,, Dr, weck., Fach
arzt ff,
63 E Sinussen, tz.G, E,, Maler-
mstr, ff,
Barielsen, J„ Werlmstr, 3
Bllll, O„ Tischlerei
Cerny, B„ Schneider s, D, ff
Claussen, H„ Maler Erdg,
— R„ Malermstr. Erdg
Dupler, tz,, Ob.Feldw, 2
Neumann, A„ Ing,Büro ff,
Schenck, F., Buchhalt. 1
Thorius, W„ Landesamtm, 2
Voigt, E,, Klav.Lehrerin 1
Bob, tz„ Arbeit. Erdg.
65E Reichs-Kanal amt,Vern>ltg,
u, Betrieb ff,
V, Richter, A„ Verw.Ob.Jn-
spckt, (tzoltenau, Grimm-
str, 12)
Schlüter, 91., Kastellan ff,
Voss,F,, Dr, Jng„ Baurat ff,
65n E. tz-cht. F„ Ing, ff,
(Roonstr, 2)
Baumgart, A., Metallarb. 4
tzintz. I,, W«, 3
Leck, M,, Ww, 1
Meyer, F,, El-Itrvmstr, ff, 2
R-im-rS, tz,, Tapeziermstr, ff.
Reimers & Lucht, Polster-
möbel ff.
Schenck, M„ Bertr, ff,
Selahn, F„ «rastw.Führ, 3
65» Sieders, E,, Frau Erdg,
Voß, F,, Dr. Ing., Baurat ff.
Wunderlich, A-, Fein
mechanik ff,
67 E. Christen, W„ Ksm,
(Schlobgarten 12)
tzeinemann, K,, Beamt,
Ninow, F,, Rentnerin 1
Thiebe», W„ Gastw,
Zitz, W„ Rentner Untg,
69 E. Christen, 983., Ksm,
(Schlobgarten 12)
Kleines, 91., Maschinist a.D, I
Graas, tz„ Angestellt, Erdg,
Grunow, W„ Mar.Angeh,
Möws, tz„ Wächter 2
Schwach, W,, Arbeit, Untg,
71 E Römisch-kath, Kirchen
gemeinde (Gasstr, 1)
Katbol, Fürsorge-Verein für
Mädchen, Frauen u.Kinber
Antonisheim, Mädchen-,
Mutter- u, Säuglingsheim
73 E. Elberfeld, Ph„ Jnstallat,
Auscher, tz„ Schneidermstr, 1
Gerstel, M„ Mützensabrik ff.
tzintz, E,, Zimmervermictrin,
Wammes, tz,, Zigarren
75 E. Neumann, G,, Tischler-
mstr, 2
Bauer, A,, Ww, Erdg,
Büge, tz„ Schriftsetzer 1
Dinkel, A,, Ww, Eilig.
Landt, tz,, Sattler I
Müller, O,, Dreher 2
Schulz, M,, Ww, Eotg,
Stork, E,, Drogist Erdg.
Solstorf, G„ Beamt, 1
77 E W-isn-r, Frau Dr.
(Dänische Sir.)
Bittermann, P,, Frl. 3
— L„ Frl, 3
Neumann, E., Ww. 3
Reisbcrger.F,, Deckosfiz.a.D,
Schcrwitzki, 91,, Ww, I
Schlünzen, E,, Ww, 2
— Maria, Musiklchr,
77» E, Lüthckc, C,, Eigentüm,
(Moltkestr, 10)
Ehrmann, M,, Kfm, 3
Gelszcit, E,, Krastw.FUHr,
tzertz, A,, Ksm,
Lüthcke, L., & Söhne,Ofenb.ff.
Mertens, O,, tzeilkundig,
Ruhberg, F,, Frl,
Schmidt, B,, Schlossermstr, ff,
Zimmermann, M„ Textilwr,
79 E Dellwig'sche Erben
(Dammstr. 20)
Geest, F., Seemann 2
Laur, E,, Bootsm, 2
Rieper, K,, Kindergart.
Leiterin Erdg,
Trennt, T,, Ksm, 1
81 E. Keil, F,, Wäschereibes, ff,
Möller, K„ lfm, Leit, 2
Pfahl, Waschanstalt, Inh,
F, Keil ff, Erdg,
Richter, C„ Ww, 3
81» E P-ls-Leusd-n, F,, Dr.
med. (Düppelftr, 54)
Dürbrook, E,, Klempner 3
Grothe, R„ Maschinenb,
Pannwih, K„ Maschinenb,
Ritter, Ch„ Maschinist 1
Schünemann.R,, Telegraph,3
Selahn, tz,, Arbeit,
Wulf, M„ Ww, 2
83 E Rohlss, tz„ Kfm, ff,
Grams, C,, Frau 1
tzoffmann. O.,Ob Masch.Mt.
Nohns, W„ Dachdeck, Erdg,
Prehn, Wilhelmin-,
Schneidermstr,
Repenning. M., Kolonialwr.
Rohlfs, tz„ «sm, 2
Schoenentz, E,, Mar.Zahl-
mstr. a. D. 2
Fleethörn ->■
85 E Stadt Kiel
Staat!, Studienseminar ff,
Jarl, W,, Rentner 3
Krön, F,, Penstonär 1
Wittkop, M,, Schneiderei ff.
87 E Stadt Kiel
V. Groth, F,, Reit- u. Fahr
lehr,
Bednarz, W„ Schmieds 2
Heide, tz„ Wächter
Köhler, E,, Pol, Assist, °. D,
— O,, Bürogeh,
Rosacker, M,, Ksm, ff,
Wittrock, O,, Spark.Direft,
a, D, ff,
89 E Stadt Kiel
V. Groth, F,, Reit- u. Fahr
lehr,
Adolphs, F,, Händler
Bahnhossmisssoi, Martha
heim ff, 1
Becker, F,, Arbeit, 3
Seemann, E,, Heimleiterin ff.
91 existiert nicht
91» E. Friese, 6., Möbelfabr.
93 E Philipps-», I,, Kfm,
(Bcllmannstr, 5)
V, Grotbkopp, W,, 9lrbeit,
Anders, A„ Seemann
Buerschaper, H„ Ww, 2
Bünning, H,, Ksm, Erdg,
Falk,W„ Dekorat.Malermstr,
Frciberg, W,, Sattlermstr, 1
Kohberg, I,, Maschinist 2
Ladda, E,, Ww, I
Rathjen, C,, Bäckermstr.Erdg,
Stesse», C,, Ww,
Techau, F,, Schlosser 3
95 E Friese, C,, Möbelfabrik
(Nr, 101)
V, Weinknecht, F,, Kfm.
(Nr, 103)
Grube, M,, Schneidermstr, 2
Lübker, W,, Baugefch, ff,
Matthiseyk, Gastw, ff,
Plagemann, G., 9lufseh. 4
Riese, R„ Bildhauer ff,
97 E Friese, C,, Fabr».
(Nr, 101)
V, Weinknecht, F,, Kfm,
(Nr, 103)
Dankwart, F,, Kransllhr, 2
Eifert, Friseur Erdg,
Geist, F,, Schnstsetz, 3
tzildebrandt, Ww, 1
Kehr, tz,, W-rksühr, a, D. 3
Ruhstcin, A„ Ingen, ff, 2
Schlitt, O,, Bllroangest-Eidg,
Schmelzer, K-, Ww. 1
99 E Friese, C-, Fabrkt.
(Nr, 101)
V, Weinknecht, F,, Kfm,
(Nr, 103)
Bracker, Angestellt, 2
Bruchhäuser, M,, Ww, Erdg,
Brühn, I,, Gcschästssühr, 1
Christiansen, K,, Ww, 3
Sasse, J„ Ww, 1
Jvers, tz„ tzökerei
Neubert, P,, Dreher 3
Schäfer, L,, Krastw.Fiihr. 2
101 E. Friese, 6., Fabrkt, ff,
Möbelfabrik S. Friese ff.
103 E Friese, S„ Fabrk,
(Nr, 101)
V. Weinknecht, F„ Ksm, ff. 2
Friese, C„ Innenausbau ff.
Rechte Seite
2, 4 s, a, Brunswiker Sir, 41
E. Ohden, tz, D„ Bäcker-
mstr, ff, Erdg,
Drcws, A,,Ob-Schull-hr,i,R,
Postel, K,, Blumen ff, 4
6 E. Victor, A,, Schuhmmstr,
(Brunswiker Str, 43)
Meyer, tz,, Schmied Erdg,
Michaels-», G,, Gen, Agent
Skoecat.E,, Materialausgeb,
Sommer, N„ Pol.Beamt,
3 E Jonas, S,, Ksm,
(tzoltenauer Str, 17)
V. tzausverwcrtung G.m.b.tz,
(tzolstenstr, 106)
Alsleben, E,, Mechanik,
D-lss, F,, Arbeit, 1
Gogolok, I,, Maurer 2
Heinrich, M,, Gal», Jnstit,
Llldtke, R,, Maler I
Oehlwein, B., Ww. 2
Rixen, E„ Ww, Erdg.
10 s, a, Brunswiker Mir, 45 »
E. Baumann, F,,'Schlachter-
mstr,(Brunswiker Str,45»)
Lange, I,, Schristsetz, Erdg,
— W„ Rentner Erdg.
Schaube, K,, Schneidermstr,
Tock. W„ Lehrer i, R, 2
12 E Uhlrich, A, SR., Tapezier-
mstr,
Drenckhahn, Nestor I
Gaese, O,, Füller vntg,
tzellriegel, G,, Antiquitäten-
hdlg. Erdg.
Kühl, A,, Vorzcichn,
Lauritzen, A,, Seemann II,
Meyer, tz„ Ksm, 2
Pape, E., Arbeit. Untg.
Witt, W„ Arbeit, H.
Zietlow, W,, Elektromonteur
14 E Erichsen'schc Erben
V, Brodtmeycr, M„ Frau
(Niemannsweg 8)
Brandt, M,, Frau 1
Dahl, tz,, Bankbeamt,
— tz,, Ww,
Henning, J„ Ww, 2
Jacobs, E„ Maschinist 1
Jans, I,, Kellner Erdg,
Johannsvhn, E„ Förster 2
Rieper,tz,,Maschinenb, llntg,
— M„ Speisewirtsch, Erdg.
Stossregen, SR., Friejcur Erdg.
16 E Scheel, W,, Maler
mstr, ff, Erdg,
Bohn, 91., Rentner 1
Giese, I., Schneider 3
Horn, A,, Rentner 2
Johannscn, M,, Buchhalterin
Krause, E,, Kcrnm, H. 2
Löhndors, tz„ Zimmerm, D,
Möhle, tz„ Drechsler II, I
Rüschmann & Scheel, Maler
mstr, ff.
Schoppe, F,, Jndustr.Bedars
Wannhoss, K,, Schlosser H. 1
Wilhelm, R,, Wäscherei
18 s. a, Baustr, 5
E Schippmann, E., Ww.
(Baustr, 5)
Engelmann, J„ Beamt,
Jaschinizik, G,, Ww, 3
Klabunde, K., Staatsbcamt.
a, D, 1
Krause, tz., Arbeit, Eilig.
Näther, ©,, Buchhalterin
Rausch, A„ Krastw.Führ,
Uzar, O,, Brauer
Weissserdt, A,, Ingen, 2
Will-, K,, Lehrerin 1
-4- Baustr, -V
20 E Meister, B,, Frau (Essen)
E Michels,«,, Ob.Postsckr.
(Falckstr, 10)
V, Brammer, T,, Versich,
Angeft. 1
Barhorn, W„ Stepper Untg.
Burmeiftcr, B,, Ww, 3
Johannsen, R,, Kolonialw,
Knorre, A„ Dentist
Kuhn, «,, Arbeit, Untg.
Meister, «., Stadtangest, 1
Michels, Ä„ Ww, 1
Riedel, W„ Lebensmittel ff,
Rössiger, P„ tzandlgSgeh, 2
Schoos, J„ Ww, 1
Schwerzel, M,, Vers.Anw, 2
Wille, A„ Betriebsleit, 2
22 E Lucks, I,, Penstonär 1
Allwardt, O,, Schlosser 2
Jungclassen, A,, Frl, 2
Maab. R„ Pol.Wachtmstr,
a, D. g
A., tzandarb.Lehrerin
Ruschmann. E„ Malermstr, ff
Schtnaljohann, J„ Tischl-r-
lltstr, Erdg,
Schmidt, D„ Ww, Erdg,
Specht K„ Frau 8
Tiburci.W,, Schuhmmstr, 3
24 existiert nicht
26 E Hartwig, E„ Tischler-
mstr, ff. i
Eichmüller, Frau
Sisch-r. H„ Tischlermstr, 2
26 Ki-witt, M,, Rentnerin 3
Scllke, B,, Rentner!» 3
28 E Krautwald, F,, Glaser-
mstr, ff,
Franck,M,,Telegr,Sekrctärin
Raslcwski, F,, Pensionär 2
Rother, E,, Jnval, 1
Schoos, L., Frau
30 E Müller, 91., Ww, 2
Albrecht, ffi., Kaufst,
Gräuel, U„ SWw, 1
Hansen, R„ Ww, I
Huber, A,, Kupferschmied 2
Jacobs,W,, Bäckerei ff.Erdg,
Kühl, J„ Schlachter 4
M-hrlein, E,, Angest, 2
Müller, M,, Kontoristin 2
Pcterscn, F,, Kellner 3
Schulz, W„ Ob,tzeiz,Gesr,3
32 E Grabow & Watthes,
Polstermaterialien ff,
Glüsing, D., Ww. 2
Grabow, A., Ksm. ff. 1
Matches, tz„ Kfm, I
Tcnsfeldt, 91,, Friseur 2
34 E Schlotseldt, W,,
Schlachterei ff. 1
Müller, A,, Ingen, 2
36 E Schncpel, G,, tzotelbcs.ff,
Kroeger, tz,, Ksm, I
Lindemann, E,, Ww, Erdg,
Petersen, W„ T-legr, Ob,
S-Ir, a, D, 2
Schumann, 91., Angestellt, 2
B-rgstr. ->
36a s, a, Bergstr, 17
E Karstadt, R,, A.G., Kaust
Haus (Berlin)
38 s, a, Bergstr, 17
E. Karstadt, R„ 91.«., Kaust
Haus (Berlin)
Arp, tz„ Ww, o
Fritsche, E,, Ww.
Frommest, G„ Fensterreini-
gungsinstitut z
Hammer, z„ Maler 1
Jagla, M,, Frl,
Kasper, A„ Pflegerin 2
Krüger, tz„ 2
Mohr, Dora, Lebensmittel
RehlS, F„ Kist-nfabrilalionff,
Nielsen. tz„ Schlosser 3
Riese, Ch„ Buchbinder 1
Rücke«, O,, Heiz,Ob,Mt, 2
Schütt, F„ Ww, i
Weiss. E„ Segelmach, Erdg,
40 E. Jaspersen, C„G,m,b,H.,
Baustosse ff,
Braak, I,, Omnibusbes, 3
Ebeling, C„ Kfm, 2
— Carla, Bankbeamt, 2
Jaspersen, U„ Ksm, ff,
Johannsen, W„ tzandlgsgch,
Jürgens, A„ Arbeit, 3
— W,, Dreher 8
Sieders, tz„ Arbeit. 4
42—48 E Gemeinnützig-Klein«
»°^,^°^°uses-UIch°st
Kt-l-M,tte m, b, tz,
. (Fährstr, 18)
^ im °*jf' Bancheamt,
(Wall 1) (V v, 42—46)
Bcbrens, W„ Angestellt.
De.m, P,, Buchhalt, 2
tzarm, W„ Magiftr.Angest.l
Jürgens,W.,Buchdruck.Lrä§.
Karsten, E„ «sm, 3
Klein, F„ Schneiderin Erdg,
L-chtr-ck, J„ Ksm, 3
Schmidt, F,, tzauSmstr.Erdg,
Thode, M„ Angestellt, 2
Wagner, K„ 9lngcftellt, 3
Wallgrün, A,, Maglstr.An-
gestellt, 1
W-ftphal, W„ Angestellt, 1
44 Bastholain, W„ Bank-
beamt. 1
Ehses, C,, Ingen. 3
EiSner, tz„ Sänger Erdg,
Elm, F„ Buchhalt, 1
Fehder, A„ Photograph 3
Fuchs, O,, Ksm, 3

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.