Langer Nehm
— 141 —
Lehmberg
II. Teil
30 E ©emittier, I, Schlachter
Gaartz, P., Arbeit. 2
Hub, H., Schiffb. 1
Jäger, E., Dreher
©emittier, I., Räucherei
Stoltenberg, A., Ww. 1
Baustellen
66 E Levide, M., Schankwirtin
Bustorf, O., Rentner 3
Grosse, A., Handelsm. 1
Grünberg, H., Schneider 2
Rath, W., Schisfb. 2
Stender, R.,Handelsm. Erdgs.
Träger, E., Werkmstr.
Fuchsbcrg ->
Hafenbahn
Baustellen
96 E Mähl,M.,Kleinrentnerin
Mähl, W., Arbeit. 1
Baustellen
Mönkeberger Chauffee ->
Langer Segen
Eine alte Kieler Exklave im
BrunSwiker Feld. Seeg oder
Seech (ntetoerb.) sumpfte-
wasserhaltige Wi-s-
stadftr.
Linke Seite
1 E Adolf. G-. «im.
(Karlstr. l)
Dells, Kath., Ww. 1
Klappholz, Invalide 2
Rcper, W.. Tischler Erckg-
Sörcnscn. A., Frl.
3 E Beamtenbanl e.G.m.v.v.
Broils, A., «utsch-r "
Eichmann, R., Nieter 8.
tz-ntse. F„ Fräser
tzoeg. E„ sftau ,,
A.. Stanzer
Richert, O-, Arbeit. H. Erdg.
Rosenfeld, tz-, Zimmerer
5 E Beamt-nbank e.G.m.v.v
Livsins, A.. Ksm. 7.
— Ti,.. Leihhaus 7.
— tz. Td„ Marnt-b-kl-'d.
Martiensv», E., GhmnastiO
5n E Seemann. S„ GasN°^
B-eck, tz-, Stadtangestcllte 2
— I., Büroangest. 2
— M„ Ww. "
Foginskv, G . Bäck« 4
»k-n.« Maschinist 3
BKd..tz..0b,W°«.m!t-.
Schröder, E„ Schneiderin 3
1 E Bollbebr, E., SSäckermstr. 7.
E Bvllbehr, J.,Bäckermstr.7
Bading, E„ Ww. °
Ballowslh, «„ Schmlrd 2
Fischer, tz-, Jndalide 2
tzamer, W„ Ww-
I a E Thomsen, A., Frl. u.
Miteigentüm.
Ahrens, D-, Ww. i
Granzotti, A.. Bildhauer
Melson, F.. Ww. khite
Speudal, tz-, Arbeit. 4
g E Reimers. 51., Ww. 7. 1
Abel, F-, Maurer 1
Arp, F„ Rentner 2
Grummt, M., Ww.
— W-, Tapezier II. Ente-
Mangelst", tz.. Arbeit 2
Michelsen, H-, Tapez. 3
Reimers, S,K., B-Nen-
rcinigungsanstalt 7
— «., asm- 7
II E Jüraensen, R„
Dekaturaiist. 1.
Boisen', W.','Veli°r«.DM»«"
Döae E.,Äand°lssr. B.Untg.
§V>». e., Maurer 1
SSÄ&S* H. 1
JUr nftn,F.Mm.U.2^
Kühler. R., «Im.
11 Kanneineher, tz„ Kranlen-
pst-ger 8, 2
Klein, E., Frau 8,
Pietzak, tz., Arbeit. 2
Prinz, W., Invalide 8, 2
Rathjen, tz., Schlaffer 2
Sahm, I., Maurer 3
Schulz, E., ksm. Angest. 3
Schwedhelm, R., Hausdien.
Sipplie, F., Lagerist 8.1
Tamm, E„ Arbeit. Ente.
Thober, A., Frau 8.
Wiese, A., Former 8. 3
Wittig, M., Bäcker 3
13 E Walther, tz. F. W„
Malermstr. I
Bartels, F., Krastwagensühr.
Boisen, L., Hökerei
Bredenbcck, F., Mechanik. 2
Feldmann, 5l., Ww. Ente.
Herzig, H„ Arbtrin. 3
Kölls, K., Fifchhdlg. 3
Krog, W„ Monteur Erckg.
Motto, E., Frau
Pctersen, Ww. 2
Petkus, Ww. 8. Erckg.
Sievers, F., Schmied 8. 2
Walther, F., Malermstr. 8.
13» E Schulz, L-, Rentner
Binder, K., Schuhm. Ente.
Dedlow, M., GlaSschletf.
Dugge», H., Mechanik.
Einseldt, Ww. 2
Schmidt, A., Arbeit.
Schulz, L., Invalide
Semmler, E., Ksm. 2
Tuttlies, G., Rentner
Vollertsen, E„ Bote
Witte, W., Friseur 1
IS E Ricper, M-, Frau
Kühne, P., Frau
Schultz, H., Arbeit. Ente-
Treumann, A., Schuhmmstr.
17 E Lindström, P. 51.,
Invalide Ente
Bockcnbagcn, T., Fron
Kaste, R„ Altwaren Ente-
Langbehn, D., Angestellte 2
Mohr, A., Ww.
Rosenbaum, L-, Ww. 2
Schaar, E., Frau
18 E Timm, Geschw.
Abel, tz., Ksm. Zwg.
Bruns, S., Ww. 1
Ebeling, £., Frl. 2
Eckold, 51., Invalide 2
Friedrich, 51., Heizer Ente.
Solls, A., Ww. 1
— C., Goldschmied 2
— M., Ksm.
Meesen/ U., Ww. Ente-
Rebehn, P„ Arbeit. Ente.
Saeger, D., Ww.
Staude, E„Ww. ^ 3
Timm,M., Buchhaltrin-Zerg.
Breiter Weg
11 E Pagel, F„ Baugesch, 7
Bark, W„ Rentner 2
Clausen, F., Kraftwagenführ.
Hamann, A., Rentner 3
Hohn, W., Rentner 3
Nölting, W., Stadtgärtn. 2
Suck, E., Versorg. 5lngest. 3
13 E Schoos, H„ Lieger a. D.
sDüfternbrooler Weg 108)
Bens, K-, Frl. Erckg.
Bornhöst, H., Schuhm.
Breede, F„ Frau
Dresel, W„ Schneiderei
Eichenwald, A„ Wächter 3
Fugmann, G., Hausdicn.
lllcrnheitn, F., Schlosser 2
Reycr, A„ Invalide 2
Zielinski, K.. Arbeit 3
15 E Fiehöser, B„ Ww. 2
Gildemcister, tz., Monteur 1
Müller, E„ Arbeit. 4
Räfcke, R., Schuhm. 2
Pagel. L-, Ww. 3
Riedel, F., Kellner I
Sukftorf, W., Arbeit.
Wessel, R-, Schlosser 4
!7 E Gloe, H., Kfm.
E Gloe, K., Frau
Assniann, E„ Ww.
1
27 Astmann, P., Motorschloff,
Diekmann, O., Arbeit.
Friede!, F., 5Irbeit.
Kieler Hausfrau 7
Leist, O., Kunst- u. Bau-
schlosserei
Norddeutsche Hausfrau 7
Nowack, L., Schweitzer Ente.
Olschewski, W-, Hilfsmont.
Pagel, F., Baugesch.
Reimers, K„ Elektromont.
29 geh. z. Annenstr. 1
Annenstr.
31 ff. Schweinesteisch,W.,Ww.
Ahrens, H., Ingen. 1
Bast, F., Ob. Matr. Gesr.
Bethke, W., Feinmechanik.
Böhme, P„ Schlosser 2
Christensen, M., Frau 3
Dengel, E„ Sekretärin 8
Frahm, E„ Ww. 3
Hauberg, I., Vermeffungs-
7 geh. 4
Höllinger, H„ Ww. 2
Jochimscn, I., Bäckermstr.
Köpke, J„ Handelsm. 2
Mohr, O., Bäckermstr. Ente.
Pitschek, G„ Leutn. a. D. 1
Reinhold, E.,Versich.Agent 7
Schugard, P., Friseur
Walther, H„ 5lrbcit. Erckg.
Walzial, A., Arbeit. 8.
33^E Dörssel, E., Frau 3
E. Dörssel, K, Seemann 3
Bahr, H., Schmied 2
Bast, F., Mar.Angeh. Erckg.
Danker, A., Kutscher I
— CH., Isolier. 1
Matthiescn, W., Dreher 2
Röder, B., Mass-urin Enlg.
Schwarzat, H., Ww. 2
Vogt, Ch., Schirrmstr. 1
Westphal, R„ Musiker 4
Will-r, H., BUroassist. 3
- Rechte Seite
2 s. a. Karlstr. 1»
E. Jans, S., Ww. Eilig.
Bcndtseld, W., Schloffermstr.
Delss, W., Bankbeamt. 1
Hehl, H., Gastw. 3
Jans, G., Posthelf. 3
Petermann, C., Schlosser 3
4 E Christensen, F„ Maschi-
nenb. 1
Fluhr, M„ Ww. Erckg.
John, F„ Schneider Erckg.
Mense, P., Krastw. Führ.
Rüdiger, W., Schreiberin 2
6 E Brühn, 6., Ww., Spe
dition 7 1
Ach, L„ Bot- 4
Brühn, C„ Expedient 1
Brühn, C.,Ww.,Spedition 7
Büchmann, G., Pol.Wacht-
mstr. 2
Fedder, D„ Ww. 4
— M., techn. Assistentin
Joslvig, A., Büroangest.
Lcuschncr, k., Feuerwehr!». 3
Prcust, G., Handelst». 3
Thielow,W.,Ob.tzeizergesr. 1
Timm, P., Kohlen 7
8.10. E. Marine-Fiskus
Marine -Bekleidungsmagazin
7
12 Kasern«
E Marine-Fiskus
Adolsstr.
Lange Straße
(Stadtteil Frtedrtchsort)
Friedrichsorter ®tt.
Linke Seit«
Grundstücke der Deutschen
Werke A.G.
E Deutsche Werke A.G.
1—7 Gärten
9 Ghllenswärd, A., Rentner 1
Wilhelm, Ü.,KalkulatorErckg.
11 Göhring, E., Schlosser 1
Mindt, R., Rentner Enig.
13 Goldbach, M„ Ww. 1
Kühler, H., Revisor
15 Marks, E„ Rentenemps.
Truberg, Herm., Rentenemps.
17 Dohnke, R., Rcnt». 1
Rahn, tz-, tzausmstr. Enig.
Zühlsdorf, H., 5lrdei>.
19 Rudolph, W., Rentner Erckg.
Vollmer, M., Ww.
Rechte Seite
2 Baustelle
4 Binroth, H., Heizer 1
Hugk, G., Feuerwehrwacht-
mstr.
6 Carljudt, H., Schlosser Enig.
Dambeck, K., Rentenemps.
<- Mittelweg ->
8 Joöst, I., Maschtncnb.
Kiekbusch, G., Feucrwehrm.
10 Gierth, tz., Rentenemps. 1
Lüthje, P.. Wärter
12 Möller, A., Former Erckg.
Vosgcrau,H.,Maschinenwärt.
14 Donner, P„ Modelltischl.
Philipowsky, R„ Schlosser 1
18 Carmosni, G„ Foriner Erckg.
Köhnke, A., Feuerwehrm. 1
18 Joppe, tz., «rastwg.FUHr.
Köhnke, I., Vizcwachtmstr'l
Neuer Weg
Lantziusstraße
«ausmann Lantzius vermachte
der Stadt eine Stiftung zur
Verschönerung Kiels. Gest.1826.
Kirchhosallee
Linke Seite
Baustellen
21 E Schönbnth, R„ Ksm.
(Holland)
Bauer, G., Architekt 7
23 E Willing, D.. Schlachter-
mstr. 7
25 E. Kamin, H., Bäckermstr. 7
Bunge, R., Vertret. 2
Baustellen
Rechte Seite
2—8 Baustellen
10 E Preust, 5t., Ob. Verwalt.
Seit.
Hosmann,F.,Ob.Feuerw.Mt.
12 E Bauer, tz.. Mar. Chef-
inge». a. D. 7
14 E. Sieders, H., Lehrer
18 E Truelsen, »., Stadt-Ob.
Sekr.
Tietje, A., Bürovorst. Erckg.
18 E Junge, C., Reederei-
Jnspekt. (Hamburg)
butlmann,5I.,OrganiItin 7 2
20 E. Jvens, A., Kfm. 7 Erckg.
Voigt, A., Polftermöbel 7
22 E Schmantes, G„ Or.
pltil.. Prof., Museums-
direktor 7
24 E. Harder, 51., Dr., RechtS-
a»w. 7.
26 E Hansen, SR., Justiz.
Jnspekt.
28 E Mohr, SB., Banlbet
(Berlin)
Mohr. F-, Ob.Telcgr.h
Wtetholz, E-, Ob.Postse
a. D.
30 E Böget, M., Renkte
Schlüter, K., Ism. Ange
Schneider, K., Ob.Masi
nist. Mt. 3
32 E Dürmeyer, 51., Sien
machermstr.
34 E. v. Johne, Th., Ksm
E Tillmann, C., Ksm.
Moldenhauer, C., Rentn
38 EP-lers-n,A.,Po>.ha
wachtmstr.
Döring, G„ RechtSanw.3
Leder, E., Ww.
38 E Weitster, H.,Maschinenb.
Ing. 7
40 E Hansohm,F.,BanIbeamt.
V. Flemming, B., Verwalter
(Gutenbergstr. 28)
Arp, K., Ksm. 7
42 E Warner, tz., Bank-
bevollmächt.
44 E Andrae, St., Buchhdlg.
46 E Schröder, tz., Wagenb.
(Ringstr. 84) 7
Gasper, A., Ww.
Schröder, E., Rentner
48 E Kracht, tz., Ksni.
(Hamburg)
Staerck, P., Kunslmal.
50 E Stöhr, M„ Obering. 7
52 E Husen, Th„ Parke,I-
gesch. 7. Enig.
Ehlers, Th.. Kantor
Schütt«, M., Lehrerin 2
Baustellen
Schmidtstr.
Lchmberg
Nach der alten Flurbezcichnung
der Gem. Brunswik „Lehm
burs" oder „LehmbargSkvppel"
Holtenauer Stt.
Mittelstr. ->
I E Lage & Gramm, Kaustt.
(Jägersberg 8)
Malthies, F., Jriscurmstr.
Wieck, L.. Zigarren 7
3 E Liebow, M.,Eigentümer>»
(Muhliusstr. 58)
Gösch, M.. Tischler 2
tzartrig, tz. A. Fr., Rost
schlacht. 7.
Höhn, A.. Tischler 1
Kuppe, A., Ww. 1
Teichstr. ->
5 s. a. Teichstr. 2
E. Seil, SB., Bäckermstr.
Grostklaus, E., Schissb. 2
Schütt, J„ 5Irbett. 1
7 existiert nicht
9 E Kratzte, M., Eigentümerin
Ausborn, W., Rentner 2
Dieckmann, A., gtmmerm.
Fürst, B., Drogist 1
Hendel, K.,Rundsunkanges>. 1
Kunkel, G., Klempner 4
Müller. M„ Arbeit. 3
Rohwedder, tz., Kanzleian-
g ft. 2
Schrödter, Fr., Zigarre»
Westphal, I.. Arbeit. 2
Wüstenberg, A„ Friseur 3
II E Schneeklotd, S., Ww.
Brandt, I., Arbeit. 2
Günther, A., Frau Erckg.
— tz., Ob. Wachtmstt. a.D.
Holst, P., Kellner
«arnahl, D„ Ww. »
Krämer, P., Monteur I
Lemmel. W„ Rentner 2
Thiele, S„ Einschal. 4
Westphal, F-, Rentner 4
13 existiert nicht
15 E Dührsen, tz.,LebenSm.7I
Bedep, «„ Arbeit. 3
Gutsmiaczhk, Ww. 4
Kurth, Ww. 4
Meining, A., Bohrer 1

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.