II. Teil
Knooper Weg—129 —
175 Liepner, 6., Töpsernistr.7.
— ß., Töpfermstr. T.
Nisi, §., Zoll-Betr. Assist. 4
Wahn, SB., Spediteur T.
177 E. Schiescwitz, E., Ww. 1
Busch, G., Baugesch. 7 3
Johanneffon, E., Ww. 2
Meyer, F., Ww. 3
Morawski, W., Krastw.Führ.
Ohrtmann,^M., Frau 4
Peters, M., Bllchsenmach. 4
Rogat,"R.7sSchiffb.Jng. 1
Schmidt, G., Schauspielerin
Stegemann, M., Ww. 2
179 E. Schröder, I., Lehrer
(Möhrkestr. 9)
V. D-incrt, E., Frau
Bcsteimann,F., Torp.Schloss.
Deinert, E., Ww.
Homuth, C., Stadtaffist. 1
tzüttmann, St., Telcgr.Bau-
sühr. 3
Jansen, P., Versich.Vertr.
Koch, E., Frau
Martensen, I., Rentner 4
Radzcika, I., Ww. 2
Thiele, E., Ww. 2
Wilhelm, tz., Buchdruck. 4
181 E. Slagars, A., Ltn. z. S.
a. D. Erdg.
Andresen, E., Ww.
Birle, R., Leutn. a. D.
Engel, G., Reinig.-Jnftit. I.
Klabunde, E., Elektromont.
Kloth, F., Ww. 4
Oswaldowsli, A., Kellner
Retzlass, W., Krim-Assist.
Tirocke, F., Ob. Berw. Selr.
i. R.
183 E. Henningsen, tz., Ange
stellt.
Ahrns,H.,Ob.Maschinist a.D.
Grundt, W., Leutn. a. D. 1
Jacobsen, B., Ob.-Steuer-
Jnspekt. 3
Jansen, G., Bäckcrmstr. 7.
Kaiser, F., Mar.Angeh.
Kallmerten. F., Postinspekt.
Mastmann, tz., Elettrik. 4
Schultz, R., Rentner
Steller, O., Gauselr.
Zimmer, I., Ww.
Bremerstr.
185 E. Hingst,G.,Ob.Postse>r. 3
Deckmann, tz., Bhs.Ob.Jnsp.
i. R. 1
Tsohse, tz., Maler 4
v. Gyldenseldt, Marg., Frl. 1
— Marie, Frl. 1
Hingst, O., Dentist 3
Jessen, H., Ingen.
Lorenz, H., Lt». a. D. 2
Muhs, tz.. Rechn. Dirett. 3
Papcnsust, O-, Pensionär
Schütt, SB., Mar.Ob.Stabs-
zahlmstr. a. D. 2
187 E. Softe, K., Ww. 2
Baetcke, M., Ww.
Feist, E., Schmied
tzeu!ült,W.,Rcg.Baurat a.D.
Osann, E., Ww. 7. Erdg.
— Mathilde, Dr. med. 7.
Röhl, 93., Frau 1
189 E. Rubber,, P., Maler-
mstr. 7. 1
Bertschat, E., Ksm.
— G., Klavierlehrerin
Brüning, A., Ww. 2
Gundlach, G., Mar. Int. Ob.
Jnsp. 3
tzaase,F., Mar.Ob.Jng. a.D.
Hast, B., Klau. Lehrerin 4
Lau, O., Prokurist 3
Streitz, tz., Ob.Just.Sekr. 4
Boß, A., Just.Jnspekt. 2
Warenversandges. m. b. H.
Zindler, M., Ww. Erdg.
Rechte Seite
2 E Berg,Th.,Manufakturwr.1
Engelke, F., Zahnarzt 7
Jensen, CH., Studienrat 3
Staude, E.. Ww. 4
Voh, W.. Konrektor 3
4 E Dittrich, O., Kfm. 7.
Dittrich, CH., Ww. Erdg.
6 Lagerplatz
E.Hollmann,O., Möbelspedit.
Sellin, I., Marktreis.
8—10 existiert nicht
12 E Damenstift „Aus Dank
barkeit"
V. Stubbe, D., Dr., Pastor
(Bülowstr. 16)
Averhoff, M., Telegr.Beam-
tin a. D. - 2
- P-, Frl. 1
Boldt, D., Rentnerin 1
— F., Rentnerin 1
Chalybaeus, Jr^ Oberin
Eckert, C., Buchhalterin 1
— E.. Rentnerin 1
Gaack K., Rentnerin 1
Jaeger, D., Rentnerin Erdg.
Kahl, D., Rentnerin 2
Kretzmanm E., Rentnerin 1
Mannweiler, L., Rentnerin 2
Marquardt, E., Rentnerin 2
— G., Rentnerin 2
Meder, A., Rentnerin Erdg.
Meyer, H., Handlgsgeh.
Petersen, E., Privatlehrerin
— I., Rentnerin 1
— M., Rentnerin 1
Schräder, I., Rentnerin
Sievers, B., Rentnerin 2
— W., Rentnerin 2
Stau, A., Hauswart Erdg.
thor Straten, E., Rentnerin
Tietz,' A., Rentnerin Ercig.
Zander, H., Rentnerin 2
14—20 existiert nicht
Jakobikirche
Waiscnhofstr.
22 E. G. E. G. Verbraucher-
Genossensch. e. G. m. b. H.
(Segeberger Str. 11)
Eichelberg, L., Landesinsp. 4
Eisenberg, A., Buchhalterin
Jöhnk, G., Gen. Vertret. 1
Leega, H., Kfm. 7 2
Locker, I., Kfm. 3
Riis, P., Lehrer 2
Runge, C., Frl. 4
Schlüter, W., Ww. 4
Schotten, W., Stud.Assess. 1
Tensfeld, A., Kfm. 3
Thomas, G., Kün. 4
Weise, H., Choristin 4
24 EL Gehrt, I., Feinkostwr. 7
Claußen, I., Bäcker 1
Ehmke, H., Fuhruntern. 1
Hesse, Flora, Brot
Nehls, K., Elektromont. 2
Wöhlk, tz., Rentner
cX) ei. ^jici|vyniunn, aij.,
Zigarren 7 Erdg.
Berg, L., Badewärt. 3
Bonn, v., M., Friseurin 2
Ehlers, E., Obst Erdg.
Eilken, H., Bücher Erdg.
Graßmay, F., Ob.Bootsm.-
Maat 1
Gruhl, G., Kontorist 3
Hendrich, I., Maler 3
Rath, D., Priv. Plätterin 3
Schultz, M., Damenfriseur 1
28 E Licbow,E., Sattlermstr.7
Brandt, E., Schuhm. 17
— R., Schiffbauer Erdg.
Frahm, W., Milchausträg.
Liebow, K., Sattlermstr. 7
Portius, P., Schlosser 8. 1
Schleett. Elisabeth, Kaffee
v. d. Smiffcn,H.,Arzt-Ww.2
Stix, O., Fahrräder
Weber, F., Ob.Mt.
30 E Schöning, M., Frau
(Ziegelteich 7)
Gräning, I., Rentenempf. 1
Harnitz, P., Schriftsetz. 17
Iahn, M., Arbtrin. 3
Iwan, G., Arbeit. 8.
Kohrt, M., Wärter 2
Mihfeldt, E., Arbeit.
Müller, G., Packerin 1
Rogall, E., Kellner
Strube,W., Schlachtermstr.7
Tonke, G., Konfitüren 7
32 E Lossau, E., Klavier
lehrerin 1
32 Adamsen, Ww. 8.
Bauer, A., Korbmmstr.
Bumann, E., Seemann
Cakl, F., Friseurmstr.
Donicht, R., Schmied
Fröber, K., Ingen.
Hameister, Ch., Ww. 2
Moritz, R., Bertr.
Schadtc, F., Schlosser
Schlotfeldt, A., Arbeit.
Steen, D., Arbtrin. 8.
Tschacher, W., Former 8.
34 E. Blichenbcrg, T., Ww.
Callsen & Niemann, Auto-
repar. 7
Green, I., Heizer 4
Höhne, A., Gastw. 7
Knoblauch,Magdal.,Schreib-
masch. Arb. 7 3
Mordhorst, H., Graphologe
— H., Konrektor
— T., Ww. 1
Nielsen, I., Konditorei
Schulz, I., Just.Jnspekt. 3
Sengstake, G., Rentner
— H., Verwalter 2
36 E. Jacobsen, F., Privatierl
Balzus, M., Rentner 2
Block, H., Tischlermstr.
Brocks, A., Büroangest. 1
Göhlich, W., Fernspr.Gehilf.
Heick, W., Krastw.Führ. 3
Hilbert, H., Krastw.Führ. 8.
Janßen, W-, Konditor Erdg.
Kriep, A., Ww.
— H., Mechanik. Erdg.
Löhndorf, K., Arbeit.
Nielsen, W., Friseur 2
Petersen, E., Schmied 3
Stühmke, F., Rentner 1
Tevs, I., Heizer
38 E. Thomscn, M., Ww. Erdg.
Gebert, H., Klempner 1
Gohrt, M., Friseur
Gondcsen, E., Maschinist 8.
Guhl, W., Schlosser 8. 2
Hafemann, O., Büchsenm. 2
Höppner, H., Ww. 2
Jens, G., Ww.
Reul, M., Ww. Erdg.
Rüge, W., Schneider 8. 2
Sauber. Ww.
Will, W., Arbeit. 8. Erdg.
Ziegler, A., Nieter 8.
40 E. Petersen, I., Schneider-
mstr. (AchterwehrerStr.18)
V. Petcrsen,H.,Schneid.Erdg.
Hertz, P.. Tischler 2
Herzog, M., Frau, Hökerei
Hoffmann, W., Musik. Erdg.
— W., Rentner Erdg.
Jacks, F., Schubmmstr.Dntg.
Janßen, H., Rentner 1
Krüger, C., Schlosser 1
Senger, H., Dr. jur. 2
42 E. Böscher, H., Gastw.
(Fleethörn 73)
Blöcker, A., Ww. 3
Buckys,S., Ob.Garderobiere
Lambertz, I., Betten
— L., Ww. 1
Lieber, E., Torp.Jng. a. D.
— I., Konfitüren
Petersen, F., Schneidermstr.
Winzelberg, S., Kurzwaren7
Fleethörn
44 E. Richert, E., Kfm.
(Rendsburg)
V. Lorenzen, P-, Privatier
Belling, H., Friseur Erdg.
Breiter, H., Schlachter 3
Feustel, I., Mar.Obmstr.z.D.
Jaspersen, W., Tischler
Kröger, R., Leinen 7
Kühl, H., Dr., Steuerberat.7
— W-, Vertreter
Mattenklodt, Marg., Blumen
7
Neuhoff, F., Frl.
Richter, A., Ksm. 7
Schmidt, A., Zimmerver
mieterin 1
Sell, K., Zigarren
Thiem, E., Schlosser 8. 1
Knooper Weg
46 E. Knutzen, Chr., Ksm.
(Sonderburg)
E. Levens, P., Bauunter-
nehm. (Sonderburg)
V. Otze», A., Ob. Steuersckr.
a. D. (Feldstr. 37)
Berg, R., Zollbeamt. 4
Carlsen, I., Vertret.
Carstensen, W., Tapez.
Döpping.M., Stadtangest. 3
Flemming, M., Kapitän 3
Hirsch, Dora, Pianohdlg. 72
Martin, K., Betriebsing. 1
Peters, C., Zimmer.
Pflug, E. I. W., Drogerie 7.
Plambcck, W., G-schästsf. 7
Rixen, D., Schuhmacher
Wicncke, O., Brauer 3
Witt, tz., Pol.Versorg.An
wärt. 4
48 E. Lammers,F.,städt.Angest.
Fiegcr,Frieda,Papierhandlg.
— I., Buchbindermstr. 7.
Mohr, Maria, Ww. 2
Richnow, I., Ww. 3
Schultz, R., Dr, Zahnarzt 1
Spethmann, W., Ksm. 7. 2
48n E. Roher, S., Schuhwrhdlg.
7. 1
Bielenberg, Th., Vertr.
Fust, F., Ww. 4
Goecke», A., Lehrer 3
Hingst, R., Friseur
Mciners, A., Ww. 2
Metzger, I., Händler
Möller, H., Frau 4
Plewka, E., Zigarren
Reichert, H., Ww. 1
Taxacher, H., Schuhmacher-
W-rlst.
50 E. Kirchner, I., Dach-
deckermstr. 7. Erder, u.l
Dachdecker-Innung, Ober-
mstr. Kirchner 7.
Kohlmorgen, K., Vertr.
Ohrt, W., Gärtner 2
50 a E. v. Döhren, SB., Ww.
(Adolsplatz 6)
Jochimsen, C., Gencralag.7.1
Koester, F., prakt. Zahnarzt 2
— 31!., Kochschul- 7. 2
Mattenklodt, tz., Piano-
magaz.
M-cklbg. Hagel- u. Feuer-
Versich.-Gesellsch.
Schulz, K„ Tischler &dg.
Schweizerische Unfall Ber-
sich.-Gesellsch., General
agent 7
Timm, I., Sattler Erdg.
Vogts, G„ Generalagent 1
„Winterthur", Lcbensver-
sich.-Gesellsch., General
agent. 7
50 b Lagerschuppen
E. Kirchner, I., Dachdccker-
mftr.
62 E. Meyer, E„ Ww.
(Fleethörn 65)
V. Meyer, SB., Ksm.
(Fleethörn 65)
Brammer, F., Heizer 1 D.
Carstensen, I., Bauarb.
Diekmann,A.,Schachtmstr.H.
— B., Seemann
Evers, G., Arbeit. 2. D. 2
örst, E., Wärterin 11.
iese, O., Melker
Göh»ia»n,K.,Glasbläs-rl.D.
Mallon, G., Schmelzer II. 2
Möller, F., Arbtrin. II.
— S., Arbtrin. H
Schuld«, M., Arbtrin. 28.2
S-ll, H., Handels»!.
Siev-rs, A., Arbeit. 8
Thebens, A., Ww.
Winkler, I., Ww. 2. 8.1
-
54.^56 E. Stadt Kiel
Stöbt, tzochdauamt
Büchner,W., Ob.Stud.Dir.7
gimmcrmann, G., Pros. 7.
~*r- Fährstr.
68—72 existiert nicht
74 E. Jungclaussen, E., Lehrerin
E. Jungclauffen, M., Lehrerin
Appuhn, W., Vertret. 7.
— W., Jim., Ksm. 7 1
Jungclaussen, E., Ksm.
— G., Ingen.
Thomsen, G-, Rentnerin 2
76 E. Diederichsen, P., Eigen
tümer
(Mummar! a. Alsen)
V. Hausverwert, v. Kiel u.
Umgig., G. m. b. H.
(tzolstenstr. 106)
Baasch, F., Blumen
Dauseldt, B., Rentnerin 1
Frahm, M., Vertreterin 2
Jöhnk, B., Schristsctz. 2
Kähler, tz., Ksm. 2
Krönig, 3R., Lehrerin i. R. 4
Metz, E., Ww. 4
— P., Pol.Beamt.
3!iklas, K., Schornsteinseg.
Rademacher, tz., Ww. 3
Spierling, B., Geschästsinh.
— D., Konfitüren
Stank, M., Zigarren
— M-, Ingen.
Wüstenberg, C., Rentnerin 1
Mittelstr.
78 E. Bohlig, F., Ksm. 1
Füllgras, O., Arbeit. 4
Jaworowski,A.,tzandelsm. 4
Schekahn, M., Gerichtsdiätar
Schmicdemann.G., Lagerist 2
Schmidt, B., Hebamme 7.
— O-, Mechaniker 7. 2
Sierau, Thora, Damen.
schneid.
Tetziaff, Th., Eisenbahn-
rangiermstr. 3
Tilgner, W., Friseurgeich.
80 E. Bachmann, tz., Bäcker
meister Erde.
Blodow, W., Tischler 3
Brühn, E., Invalide 4
— tz„ Gärtner 8.
— W., Autoschloff. 4
Bunning, D., Arbeit. 1
Johanneffon. tz„ Schuhm.
Müller, F., Arbeit. 4
Säger, W.. Arbeit. 1
Sicvers, W., Maler 2
Stahl, I., Maschinenb. 2
82 existiert nicht
Teichstr. ->
84 Eingang Teichstr.
E. Schwienhorst, F., Maß
schneiderei 7. 1
Adomeit, tz., Tabakwr. 7.
Decker, F., Uhrmach. 3
Diedrichsen, I., Anschläger 3
Japp, C., Rentnerin 2
Lenz,W.,Rottenausseh.a.W.l
Mordhorst, I., Ww. 4
Petersen, M„ Plätterin 2
Strunk, A., Mechanik. 4
86 E. «ersten, F., SRaurer
(Schulensec)
Brcdahl, A., Bäcker 8. 2
— tz., Arbeit. 8 2
Busch,I.,Krankenpflegerin 8.
Hansen, A., Ww. l
tzcesch, M., Arbeit. 8. 1
Heick, L., Frau 1
Hinze, A., Ww. 2
kerslcn, F., Maurer
Ladda, O., Arbeit.
Mcrscherup, P., Arbeit. 8. 2
Mogensen, F., Ww.
Plambcck, W., Arbeit. 2
Schulz, G., SBw.
Gell, F., Heizer 17 1
Bochezer, H., Dachdeck.
88 E. Sand-r.O.,Ksm. Eggers, I., Arbeit.
Fährle, F., Arbeit.
Hermann, H., Arbeit. 2
Körner, H., Schloffer 1
Sander, R., Friseur
Schmidt, H., Arbeit. 1
— I., Arbeit. Erdg.
Spüler, I., Arbeit. Erdg.
Stöcken, B., Bote 2
Vorbek, I., Former 1
n. 9

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.