II. Teil
Karpfenteich
— 116 —
ie
6 Legband, D>, Böttcher 3
— Sä-, Sattler
Prehn, »., Schlaffer 2
— M., SB». 1
Rohwedder, D-, Schlaffer 2
8 E. Krauff, 51., Frau Dr.,
Ww. (Torgau)
V. Gosch, H., Registr. AM.
a. D.
Affsahl, L.. Frl. I
Ewald, A., Haushälterin 3
Flechse!, I., Schlaffer 1
Franzen. W., Feilenhauer
Gasch, H., Elcltromont. Erdg.
— I., Stenotypistin &dgr.
Grage, 8., Arbeit. 3
Groth, M., Pensionär 2
Joast, D., Ww. 2
— I., Kontoristin 2
Schock, G.< Schmied 3
Starlcn, I., Lokomotivheiz. 1
10 E. Schröder, St., Tischler
Hamann, L., Pol. Haupt-
wachlmstr. i. R.
Läppen, P., Eisenb. Schaffn,
a. D. 3
MehrenS, I., Arbeit.
Plcp, H., Schlaffer 1
Schröder, R., Dreher I
Schultz, H., Polsterer
Wrobel, F., Straffend. Kon
trolleur i. R. 2
12 E. Dau, I-, Dreher 1
Böhm, P., Klempner 3
Ehmsen, H., Arbeit. Eilig.
Hoffman», D., Nieter I
Jürgensen, K., Angestellt. 2
Reger, F., Kcffelschuiied 1
Wienbcrg, A., lsm. Angest. 3
- L.. Ww.
Zapel, 9t., Schmied 2
<- Helgolandstr. ->
14 E Kühl, 6., Ksm.
(Helgolandstr. 25)
Birkholz, W., Angest.
Funsenderg, A., Redakteur
16 E Tillmann, A., Eigen
tümerin
Rucks, P., Apotheker I
Tillmann. I., Uhrmmstr. 7.
18 E Piepgras, A., Steuer»
affist.
Arends,C.,La»bwirtsch.Rat 1
Marx, F., Straffend. Angest.
Thrun, H., Referendar 2
22 E Schult, F.. Dreher
Behnke, E., Wartesrau
Brockmann, E.,Marineangeh.
Hamann, F., Pensionär
24 E Dahmke, F., Arbeit.
Langenheim, tz., Expedient
Reichwald, tz., Kutscher I
Schlünscn, W.. Elektrik.
- Kaserne
(Stadtteil Friedrichs««)
Fallensteiner Sir. ->
Ostffügel
E. Deutsches Reich
Westflügel
E, Deutsches Reich
Möhrkestr.
Kasernenstraße
Benannt nach den Kasernen der
Matrosen-Divisionen.
Linke Seite
1—5 existiert nicht
7 E Klüttermann, St., Ww.
Ecksmann, 51., Arbeit.
Kaese, A., Schneider 2
Kröhnc, I., Ankerwickl. 8.1
Nagler, F., Jnstitutsverw.1
Perl, M., tzandelsvcrtr. 2
Wilhelmy, E.< Frau
9 E Pries, F. G., Maschinenb.
(Nr. 8)
Jankowski, A., Seemann
Kunstein, G.. Rentner
Osowskt, I., Invalide 2
9 Schmidt, H., Invalide 1
Speth, E., Näherin Erdg.
Uebermuth, R., Arbeit«».
11 E Logenhaus G.m. b. tz. T.
Forst, St., Mufft. 2
Soueowski, A., Ww.
— G., Ksm.
Rechte Seite
2—8 existiert nicht
8 E Grundmann, H., Eigen-
tüm. (Hosholzallee 15)
E. Stau, Th., Ksm.
Goihl, I.. Kraftw. Führ.
Güntsche, A., Maschinenb. 3
— M., Ww. 3
Holz, R„ Maurer 3
Kowalzig, H., Maschinist 1
Kratzcnberg, E., Reichsb.
Ob. Sekr. i. R.
Pries, F., Maschinenb. 2
Prüff, I., Bäcker 3
Reglin, I., Rentner 1
19 E Bob, St., Schuhmacher-
mstr.7.(Brunsw!kerStr.25)
Albrecht, F., Schlachtermstr.
Blcffmann, Th., Ww. 2
Bokelmann, E., Monteur 4
Borchert, R., Angest. 3
Emlowski, I., Ww.
Gras, 8., Ww. 2
Hering, M., Angestellt. 3
König, H., Maschinenbau. 2
Ohms, B., Arbeit.
Reiffnitz, M., Ww. 1
Rhode, H., Bote Erdg.
Schlicht, E.. Invalide Erdg.
Sell, Th., Arbeit. Erclg.
12 E Klotz, M., Ehefrau
(Karlftr. 35)
Andresen, 51., Frl. Ercig.
Bast, F., Ob. Mtr. Gcsr. 1
Jaschinsli, A., Ob.Mtr.Gesr.
Jobannffen, P., Handlgsgeh.
Krause, tz., Unter,nstr. 4
Löhler, 8., Kellner
Neumann, H., Schiffb. 3
Nielsen, H., Schokolade 7. 4
P-t-rsen, L., städt. Für
sorgerin 3
Polzsub, W., Baugesch. 7.
Sebald, W., Mechanik. Mt. 1
Starck, Cb., Invalide
Treu, O., Verwalt. Angest. 2
Vordeck, W., BUroangcst. 1
Wendt, H., Schiffsingen. 3
Wals, H., Rentner I
Kastanienallre
(Stadtteil Holtenau)
Hatte bis 1919 einen Baum
bestand alter Kastanien. Durch
Beschluß der durch die Revo
lution 1918 entstandenen Ge
meindevertretung wurde die
Allee abgeholzt und jetzt neu
angepflanzt.
Linke Seite
Grundstücke des Bauvereins
Kaiser-Wilhelm-Kanal, Bez.
Holtenau, e. G. m. b. H.
1 Brügmann, W-, Kanal-
fteuerer
3. 5 Gronewold, H., Kanallotse
Pallesch, E., Schifsskapit.
7. 9 Venters, G., Büroleit. T.
Mathiesen, K., Pensionär 2
11. 13. Meyer, A., Ww. 1
Dade, R., Lotse i. R.
15.17 Jungermann, G., Kanal
lotse 1
Meyer, E., Kanallotse 1
19 Martens, C., Lotse 1
21 Maybauer, O.,Kapitän i.R.
23 existiert nicht
Hayßenstr.
25. 27 Jöhnk, I.. Gärtner
Käding, H., Kanallotse a. D.
29 E KirchengemeindeHoltenau
Janß, A., Pastor I.
31 E Dieben, H., Schiffs-
Händler I.
33 existiert nicht
35 Andresen, S., Heizer
Grimmstr.
Lindenweg
Königstr.
37 E Deutsches Reich
Pieper, H., Hafenmstr.
39 E Deutsches Reich
V. WafferstrabenamtHoltenau
T. Erdg.
Linnemann, M., Reg.Baurat
I. Erdg.
41 Baustelle
Rechte Seite
2 EBauvereinKaiser-Wilhelm-
Kanal, Bez. Holtenau,
e. G. m. b. H.
Johannsen, C., Tischler Erdg.
Linnemann. E., Schwester 1
Stacker, W., Lotse a.D.Erdg.
4 E Huse, H., Kanallotse
6 E Kelling, L., Lotse
6a E Dunker, F., Königsendc
Wullestr. ->
8 E de Bries, L., Lotse
Pueschel, K., Major a. D. 1
8 a E Schimanski, W., Kanal
lotse
10 E Schultz, G., Lotse
12 E Kiil.A., Seelotse T.Erdg.
Kolbe, C-, Kanallotse 1
14 E Kiil, Ch., Buchhall. T.
E Kiel. P., Lotse T.
16 E Pctersen, W., Kapitän
18 Garten geh. z. Nr. 20
20 E Otte, F., Bctr.Jngen. T.
Gosch, G., Arbeit. H.
Jarren, H., Kanallotse
Weihe, A., Tischlermstr. 8.
22 E Grimm, W-, vw. Konsul
(Nr. 24)
Ewers, I., Kuttcher
24 E Grimm, W-, vw. Konsul I.
Klippenberg, W., Rentner
Seidel, W., Funkmaat 1
Königstr.
Kanalstr.
Kastanienstraße
Papenkamp
Linke Seite
1 existiert nicht
3 E. Laffrentz, F., Ww.
5 E. Blender, A., Rentner 2
Blender, W., Landesämtm. 2
Clauffen, H., Generalagent 1
Franck, M., Frau 4
Kruse, A., Arbtrin. Erdg.
Manns, G., Schneider 3
9Ieinhardt,E.,Arbeit. il.Erclg.
Robwaldt, E., Ww. 3
Schech, O., Bote
Süverkrüpp, G., Rentner 1
Tarrach, K., Ww. 8. Erclg.
Timm, I., Rentner Erclg.
Ballstedt, E., Frau 8. 1
7 E Stocks, I., Fettwaren 7.
Bauer, A., Maler 3
Dudda, E., Schmiedeges. 4
Hünemörder, F., Kutscher 2
Knutzen, B., Ww. 1
Krohn, I., Arbeit. 2
Plebn, R., Barbier 3
Stöcks, M., Schlachter 7. 1
9 E Bratzke, A., Tischlermstr.
Beyer, R., Büfett. Ercig.
Bieber, Sch., Rcntnerin Erclg,
Bratzke, K„ Friseuse Ercig.
Fietz, K., Schweitzer 1
Heinrich, F., Steinramm. 3
Oeverdiek, B-, Arbeit. 1
Paasch, R., Ww. 2
Steiler, A„ Seemann Ercig.
Wiese, I., Nieter 2
11 E. Hansen, 51., Assekuranz
(Sophienblatt 42 a)
Bichel, W., Bäcker Ercig.
Brammer, tz., Heizer Ercig.
Gosch, I., Heizer 1
Körner, 9t, Maurer 1
11 Mehrlens, P., Arbeit. 3
Prüff,H.,Straffenb.Schaffn.3
Schewe, M., Mar. Angeh. 2
Stetter, M., Ww. 2
Wöhlk, B., Frau 4
Wolgast, W., Ww. 2
13 E Müller, 51., Ww.
(Hamburg)
V. Sell. M., Frau (Nr. 12)
Jürgensen, H., Maurerpol.
Knudsen, P., Aust. Kanzl.
Sekretär Ercig.
Richter, P., Arbeit. 1
Willecke, L., Formermstr. 2
15 E Müller, I., Architekt 7.
Weinreich, G., Former
17 E. Liethmann, A., Rentner
Andresen, Th-, Schmied I
Barnowski, F., Arbeit.
Brandts, CH., Rentner 3
Brandt, CH., Kerum. Ercig.
Liethmann, I., Rentner
Mätzig, W., Zimmerer 2
Pausten,W., Arbeit. 8.Ercig.
Schütt, A., Büroangest. 2
Schwieger, H., Ob. Post
schaffner 3
19 E. Wiese, G., Eigcntiim. 1
Baubus, D., Frau 3
Brüsewitz, L., Ww. 1
Hallmann, E., Heizer Ercig.
Reimer, E., Kraftw.Führ. 2
Töllsc, H., Arbeit. Ercig.
Willer, G., Nieter 2
8 Schmidt, L., Ww. 2
Stall, W., Invalide 3
Starrer, K., Heizer
Wteser, P., Frau
Wrobel, G.. Frau 1
10 E. Lohse, 6., Pensionär 1
Lohsc, 6., Jnstallat. 7.
12 E Sell, 51., Invalide Ercig.
Möller, H., Arbeit. Ercig.
Radden, F., Rentner 1
Rathleff, K., Monteur 1
— R., Ww. 1
Tolle, CH., Ww. 2
14 E. Krause, P„ Konsul
(Berlin)
V. Panienka, E., Fra» 2
Hansen, W., Zementcur
Kühler, M„ Ww. 2
Knorr, L., Ww. I
Langscld,W.,Klempner Ercig.
Lüth, K.. Krastwagensühr.
Panienka, I., Rentner 2
Sibbert, E., Schlosser Ercig.
Svenso», E., Arbeit.
Wegner, E., Arbeit. 3
16 s. a. Michelscnstr. 30
E. Stich, M., Ww. 2
Borde, W., Kupferschmied
Brandt, K., Photograph
Janiak, M., Schuhm. 1
Jürgensen, D., Lebensmittel
Krüger, St., Schlosser
Löckelt, K., Mechanik. Zwg.
Siegcncr, W., Arbeit.
Michelsenstr.
21 geh. z. Michelsenstr. 28
23 s. a. Michelsenstr. 31
E. Wiese, I., Bohrer 1
Borck, W., Postillon 2
Fischer, P., ksm. Angest. 2
E uchs, B-, Rentner 3
rese, E., Rangier. 4
Mangelsen, L., Rentnerin 3
Rediek, W., Mechanik. 4
Scholz, G., Möbelträg.Ercig.
Will, tz., Schuhm. Mstr.
25 E. Koch, 51., Tischlermstr. T.
Anstadt, F., Schlosser 4
Bellmann, A„ Schloffinstr. 2
Bütow, A., Schlosser I
Franke, tz., Kontrolleur 2
Gunlich, W„ Ksm. 3
Konsemüller, E., Soldat 4
Kretschmarin, G., Ww. 3
Scheunert, O., Kupferschmied
Rechte Seite
2 E. Starken, W-, Tischler 1
Dahlke, F., Seemann 1
Gundlach, F., Mat. Ausgeb.
Lüth, F., Schuhm. 2
Moeller, M., Frau 2
Starken, tz., Rentner Ercig.
— SB., Tischler 1
4 E Ohms'sche Erben
V. Ohms, F., Frau Ercig.
Brandt, 8., Nieter 1
Brummund, tz., Zimmerer!!.
Depnis, E., Maler 2
Drellcr D., Arbeit. 2.
Dunst, 51., Stemmer Ercig.
Gerhardt, F., Bohrer 8. 1
Green, E., Kellner 8. Ercig.
Pohünann, F., Flechter 8.1
Schmurr, M., Frau 1
6 E. Kirstcin, E., Rentner Ercig.
Becker, tz., HauSdien. Ercig.
Dunst, H., Expedient 2
Harms, R., Kutscher lintg.
Hcrmanffon, S., Wätterin
Holst, H., Frau
Howe, K., Frau 3
Kiclhorn, E., Ww. 1
Klein, tz.. Fräser
Krüger, M., Arbtrin. 2
LUdtke, W., Kutscher
Steen, A., Wärterin 2
8 E. Doormann's Erben
V. tzausvwtg. v. Kiel u. Umg.
G.m.b.tz. (tzolstcnstr. 106)
Bach, A-, Kupserschm. 3
Glomm, M., Frau I
Holst, A., Schuhm. 1
Keuls, M., Arbeit.
Kreutzseldt, H., Kutscher 2
Michelsenstr.
(Stadtteil Ellerbek)
Benannt nach der Ehefrau
Katba«ne Henipel, geb. Wiese
Schönberger Stt.
Linke Seite
1 existiert nicht
3 E. Kuhnert, G., Rentner
Besler, D., Frau
Braatz, 51., Arbeit. 1
Ehlert, R-, Friseur
He«ing, A., Buchhalterin
Mifffeld, H., Schweiber 1
Möller, H-, 5lrbeit. Ercig.
Plöhn, M.. Ww. 2
5—11 Baustelle»
13 E Langcnschwadt, E., Ww.
(Knorrstr. 16)
V. tzausvwtg. v. Kiel u. Umg.
G.in.b.tz. (Holstenstr.108)
Biedermann, W., Kraftw.-
Führer 2
Boll, H., Arbeit. 1
Detlefs-», St., Tischler 2
Dobratz, W., Transp.Arb.3
Kelling, 5t, Invalide
Köhn, W., Schmied 1
Kunst, L., Arbeit. Ercig.
Kossi», A., Heizer 2
Oberg, Th., Dreher 8.
Otto, Ch., Anvalide 3
Witt, tz., Straffend. Schaffn.
15 E Möller, F., Elektrik.
(Mathildenstr. 19)
V. Gaardener tzausbefftzer-
Berein (Kaiserstr. 45)
Braasch,CH.,Reepschlg. Ercig.
Ertel, M., Maschinenbau. I
Linder, W., Müller 1
Müller, W., Ww. 2
Paulsen, Th., Ww. 3
Rathje, A., Ww. 2
Reimers, M., Ww. 3
Schwill, A., Schiffb.
Sell, tz., Pol. Hauptwacht-
instr.
17 E. Lange, St-, Frau
Fährmann, 5t., Singest.Ercig.
Hamann, C., Ww. 2
Scheel, St., Arbeit 1
Schwark, H., Arbeit. 1
Schwarz, O., Gä«ner 2
19 E Theede, tz., üausm.
(Julienstr. 11)
Rockstroh, A., Ww. 2
Schröder, A., Arbeit. Ercig.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.