— 97 —
Holtenauer Straße
139 Martischewsky.A., Haf.Pol.
Jnspett. 4
Meyer, C., Ww. 2
Oeßelmann, I., Bezirksdirekt.
I. 2
Peters, M., Korv.Kpt. (I) 3
Stankewitz, M., Ww. 3
Stieghorst, H., Dipl.Jng.I.1
— I., Rechn. Rat 1
141 E. Johannsten.H., Rentner
Beyreis. M., Ww. 2
Mahn, E., Studienrat
Ruhtz, E., Ob. Reg. Baurat
Schmidt, E., Studienrat 3
Seckendorf, O., Mar.Jng. 4
143 E. Bickel. A.. Töpfermstr.
(Nr. 73)
Badewitz, D-, Ww. 3
Drews, O.,Ob.Vcrwalt.Sekr.
Friedrichsen, W., Ww. 3
Führung, K., Malermstr. 4
Kiene, O.,Tapezmstr.I. Erdg.
Langenbach, L., Lehrerin a.D.
Lippe, G., Jndustriebed. T.
Maasch-Engelhardt, E.,Ww.
Maly, M., Musiker 4
Repenning, G., Lehrerin 1
— I., Handelsvertret. 1
Schönrogge, O., Univ. Ob.
Sekr. 1
Wolter, G., Ww. 3
145 E.Delfs,P.,Bäckermstr.I.
Bötel, E., Näherin 4
Bull. W., Ob. Zollsekr. 3
Burmeister, E., Klav.Lchrerin
— tz., Ksin. 1
Graupner, M., Mar. Fach-
schullehr. 2
Harder, K., Heiz. Mont. 4
Hartung,H.,Leutn.z.S.a.D. 1
Kjärböll, C., Rektor 2
Schneider, E., Schiffsingen. 3
Senkpiel, L., Frau 4
Esmarchstr.
147 existiert nicht
149 E. Siegmon, F., Bertret. I.
Ascher, P., Kapt. Leutn. 1
Capell, P.. Pol. Major
Drepper, R., Automoh.Sach-
verst. I.
Kohl, R., Dr., Stud. Rat 2
Mogel, W., Feinkost T.
Morien, B., Materialausgeb.
Nachuin, R., Ww. 4
Schmidt, H., Dr.pttil., Stud.
Rat 3
Schulz, W., Bankbeamt. 4
Schwarz, A., Dr.,Prof.,Stud.
Rat i. R. 3
Siegmon, F., Freg. Kpt. (I.)
a. D. I. 2
151 E. Hecht. F., Ingen.
(Roonstr. 2)
Jensen, G., Gärtnereibes.
(Nr. 81)
153 Wafferturm
E. Stadt Kiel
Licht- u. Wasserwerk T.
155 E. Stiefler, P., Baugesch.
I.
157 E. Stiefler, P., Baugesch.
(Nr. 155)
Eckeberg, F., Ww. Erdg.
Wichmann, C., Schneiderin 1
169 E. Hagge, H., Rechn. Rat
Hagge, H., Ob. Rentmstr. 1
— K., Musiklehrerin
Hardenbergstr.
161 E. Beamt. Wohnungsverein
e.G.m.b.H. (Karlstr.13.15)
Bielfeldt, H.,Ob.Turnlehr.I.
Duggen, H., Reg. Amtm. 2
Mangott, L., Reichsangcst. 4
Schwandt, G., Gen. Landsch.
Verwalt. Direkt. T.
163 E. Rathje. S., Ww.
Schröder, W., Stenotypistin
Sinn, D., Lehrer i. R.
165 E. Warnecke,G.,I)r, Fach
arzt T.
167 E. Lasky, H., Direkt.
(Flensburg)
Kühne, M., Ob.Musikmstr. 1
Lasky, D., Maler Erdg.
Suhr, A., Ww. 2
169 E. Henningsen, H., Rentner
Andrescn, E., Verkferin.Erdg.
Fischöfer, Christa, Dentist.
Praktik. 2
— E., Ww. 2
Hellmann, K., Ww.
— T., techn. Lehrerin 1
Henningsen, D., Mech. Erdg.
— L., Verkäuferin
Tesch, A., Frau 1
Nettelbeckstr.
171a—175 E. Fiskus
171a Biedlingmeier, W., Mar.
Angeh. Erdg.
Boldt, E., Ob. Mtr.Gefr. 2
Habicht,O.,Mar.Angeh.Erdg.
Hagen, W., Mar. Angeh. 2
Lange, I., Schreiber 1
Schwarz, H., Mar. Angeh.
171 Bull, W., Mar. Angeh. 3
Hopp, W., Mar. Angeh. 2
Johannscn, H.,Mar.Angeh. 2
Mäker, E., Mar. Angeh. 1
Michaelsen, O., Mar.Angeh.
Nickhisch, K., Mar. Angeh. 1
Rabe, H., Mar. Angeh. 2
173 Bargenda, H., Mar.Angeh.
Bodewell, F., Ob. Feldw. 2
Fischer, O., Mar. Angeh. 1
Gase, W., Mar.Angeh. Erdg.
Pctersen.P., Ob.Bootsm.Mt.
Ritter, G., Mar. Angeh. 2
173 a Bausch,P.,Mar.Angch. 2
Buckhardt.O.,Versorg.Anw. 1
Nimmerich, R., Mar.Angeh.
Schmidt, H., Mar.Ang. Erdg.
175 Behnke, R., Stabs-Gefr.
Heine, A., Verwalt.Jeldw. 2
Hoffmann,K.,Ob.Heiz.Gefr. 1
Kolbow, K., Ob.Bootsm.Mt.
Schütz, G., Ob. Gefr.
Thomas, W., Ob.Masch.Mt.
Weist, A., Ob.Sanit.Mt. 3
v.Wieding,E.,Ob.Mtr.Gefr.l
177 E. Röhl, E., Frau
Christensen, N., Lehrer 1
Kegler, M., Ww. 4
Knopp, W., Reg. Ob. Sekr.
Köster, K., Ob.Telegr.Sekr.
a. D.
— W., Scemaschinist
Matz, W., Schiffsbauingen.
Schultz, H., Steuerprakt.
Sund, M., Telegr.Assistentin
a. D. 4
Weistner, L., Ww. 2
Wellendorf,H.,Ob.Btsm.Mt.
179 E. Booksch, Geschw., Eigen-
tüm. (DüvelsbekerWeg 35)
E. Wüstnei, H., vw. Geheim
rat (Esmarchstr. 61)
Arpe, M., Ww. 4
Buchwald, B., Korv.Kpt. (I.)
a. D. 1
Deneke, Dr., Facharzt
Krabbe, G., Dr., Mar.Stabs-
arzt T. 3
Volkmann, G., Ob. Fachstud.
Direktor Erdg.
181 E. Skau, N., Rentner
V. Kurzweg, F., Rentner 3
Behm-Echolot-Fabrik,Jnhab.
Dr. h. c. A. Behm T.
Claußen, G., Kfm. 4
Engler, M., Angestellt. 2
Epel, O., Ww. 1
Gorghau, G., Kfm. 3
Heinemann, O., Blumen 2
Hoch, E., Ww. 1
Hornborg, O., Musik. 3
Oberheim, H., Kfm. 4
Pilz, K., Arbeit. 4
Rhode, H., Angestellt. 2
— R., Verw.Jnsp.a.W.
Richter, E., Frau 1
Speth, B-, Heimschutz 1
Stühmer, E-, Ww. 1
Kleiststr. ->■
Baustelle
195 E. Tbode's Erben
Beeck, H., Seemann Dntg.
Donath, A., Pol. Beamt. 3
Jundt, A., Ob. Feldweb. 2
Preuster,M.,Ob.Masch.a.D.2
195Pudelko, A., Reichsbk. Assist.
Röver, A., Torp.Ob.Maschin.
a. D. 1
Scholle, A., Schneidermstr.
Sengewald, A.. Rentnerin 1
Thode, I-., Tischlermstr. 3
— M., kfm. Angest. Erdg.
— W., Ww. Erdg.
Weistmann,R.,Ob.Masch.Mt.
197 E. Schnack, M., Ww.
V. Schröder, E., Ww. Erdg.
Jäger,M., Dr.med., Reg.Rat
Jansen, I., Pastor 3
Mecke, K., Ob.Leutn.z.S.a.D.
Stübner, E., Versandbuch-
handl. I.
— P., Ob.Deckoffiz.a.D. I.
Wiegner, R., Kapt.Leutn.I. 4
199 E. Otto, W., Ob. Telegr.
Jnspett. (Bad Pyrmont)
V. Schulpich, W., Kausm. T.
Barduna, H., Manufakturwr.
Bäuerlein, R., Verw. Jnsp. 2
Burmeister, H., Heizer 3
Bustorff, H., Maschinenbau
meister 4
Gerth, H., kfm. Angest.
Gcschkc, H., Fährmstr.i.R.4
Hebbeln, L., Ww. 3
Jensen, H., Ob.Deckoff.a.D.l
Klement, A., Elektromont. 4
Kock, E., Maler Erdg.
Paasch, E., Ratswachtmstr. 1
v. Pech mann, H., Freifrau,
VW. Hauptm. 1
Piening, P., Kfm. 1
Prebensen, A., Schriftleit. 2
Ruge-Boll, P., Steuerassist. 3
Schacht, E., Schneiderin 1
Schulze, E., Friseur Erdg.
Schwensen, W., Volksschul
lehrerin a. W. 2
Seddig, P., Bäcker 4
Sieh, H., Hauptlehr. i. R. 1
Wilz, P., Zigarren T.
Cacabellenweg
Projensdorfer Stt.
Rechte Seite
2 E. Brüel, A., Konditorei I.
Jacobsen, I., Ww. 3
Schulz, A., Lagervorsteh. 4
Stark, Chr., Gastw.
4 E. Busse, I., Gastw. T.
Bäringhausen, W., Kraftw.-
Führer
Bock, W., Bertret. 4
t örster, H., Dentist T. 2
riephan, F., Reichsb.Ob.-
Sekr.
Müller, H., Baugesch. I.
Nöttelmann,O.,Pol.Kranken-
wärter 1
6 E.Huper.W.,Schneidermstr. I.
Doerge, F., Amtmann 3
Geisler, H., Versorg.Anw. 4
Klonz, K., Uhrrnach.
Kuhrmann, F., Kfm. 4
Schmüser,K.,SpezialFrauen-
kleidung I.
Schu, H.. Dr., Zahnarzt T.
Vogt, G., Konfitüren T.
Weiß, H., Klempnermstr. 4
8 E. Steffens, W., Dr. pttil.,
Apothek. T. 1
Kronen-Apotheke, Dr. W.
Steffens T.
Grabisch, A., Dr.med., Fach
arzt T. 2
Vogeler, I., Dr., Arzt T. 2
10 s. (i. Preußerstr. 2—6
E. Jngwersen, L., Kausm. T.
Ebert, O., Kellner 4
Kummer, L., Kfin. 4
Nolte, A., Dentist 2
„Zum Patzenhofer", Restau
rant T.
Preußerstr. ->
12—22 existiert nicht
24 E. Jacobsen, W., A.-G.,
Kaufhaus I.
26a E. Bocksch,K.,Eigentümerin
(Düvelsheker Weg 29)
Hansen, G., Herrenartikel
Paesell, H., Barbier 3
Holtenauer Straße H. r.u
26a Schultz, A., Pensionär 2
Weiseborn. W., Kfm. 1
26 E. Richter, I. M., Le-
dergrosthdl. T.
Greve, C., Rentncrin 3
Heineck, P., Ingen. 3
Pförtner, H., Frau 2
Schultze, M., Monteur 2
28 E. Lawitzky, M., Kaufm.
(Schillerstr. 24)
Bischoff, K., Handelsvcrtr. 1
Cappelle, H., Schlachter 1
David, K., Elekttik.
Dunker, W., Reisender
Hamann, H., Bürobedarf T.
Hye, H., Arbeit. II.
Larcher, H., Heizer
Müller, M., Mar. Just. Ob.
Sekr. 3
Schmidt, H., Magazinangest.
Seewald, O., Goldschmied
Strafen, K., Kutscher 8.
Weidekaff.B., Maschinenmstr.
30 E. Heimische Erben
V. Rathje,G.,Ob.Telegr.Jnsp.
Heim,M.,Telegr.Sekretärin 1
Kaisers Kaffee, Filiale T.
Kautz, A., Ww. 3
Pinz, W., Ob. Heiz. Gefr. 3
Rathje. G., Ob.Postinspekt. 1
Rehmke, A., Photogr. 8.
32 E. Pietsch, E.,Herrenmod.I.
34 E. Prien, W., Feinkost T.
Brinkmann, E., Bäckerei T.
36 E. Scharst sch e Erben
V. Schark.F., Dr.p1iiI.,Zahn-
arzt T. 3
Bartel, F., Gemüse
Flügger & Co., Farbensbr.
John,A.,Versich.Ob.Jnspekt.l
Kasulke, F., Möbelbeizerei 8.
Metelmann, M., Ww. 2
Müller, R., Bildhauerei 8.
Musikhaus Arion, Herberger
& Co. T.
Penning,R.,Segelmacherei8.
Sicvers, W., Malermstr. 3
Specht, H., Tischlermstr. 3
Bost, H., Obst I.
Wensin, M., Malermstr. 8.
38 E. Hagedorn, H., Privatier 2
GaniguS, B., Frau 1
Grüttner, tz., Filialleiterin 2
Hipp, O., Schiffbauer 8.
Magnus, M., Frau 1
Mehrens, C., Maler 8.
Stocks, M., Lebensmittel T.
Thomsen, E., Gemüse
40 E. Mielke, M., Ww.
(Jägersberg 21)
V. Petcrsen, K., Monteur 1
Claasen, C., Büchsenmach.
Hell, F., Techn. Büro I.
Konditorei u. Kaffee M.
Möller T.
Meyn. O., Kurzwaren
Möller, M.,Konditoreibcs.I. 1
42 E. Plöhn, F., Eigentümer
Krüger, K., Bootshauer 3
Molle, M., Glasermstr. 1.8.
Reimers, O., & Söhne,
Betten-Haus T.
Riesebeck, P., Ob. Kellner 2
44 E. Kühne, W., Fabrikbef.
(Berlin)
V. Jensen, E., Prokurist
(Kirchhofallee 120)
Brügmann, H., Arbeir. 8.
Garske, E., Gemüse
Hagemann, H., Möbel T.
Hilbert, C., Arbtrin. 8.
Kott» LDombrowsky.Klempn.
Lütje, O., Bankvorsteh. 1
Roemer, C., Ww. 8. 1
Solidus, Schuhwr.
Wölfert.A., Tischlereibedarfs
artikel I.
Wulff, G.. Schneidermstr.I. 2
46 E. Hclbig, F., Baumeister
(Elisabethstr. 38)
V. Helbig, O., Maurerpol. 1
Helbig, I., Maurerpol. 2
v. Hofe, A., Büroangest. 2
Kasu, G.m.b.H.. Lebensmittel
Lauer, O., Musik. 8. 1
46 Lehmkuhl,P., Versorg.Anw. 3
Martensen, E., Mechanik. 3
Robbe, A., Ww. 3
Sirota, A., Ww. 2
Szeklinski, M., Kfm. 8. 1
Wohlleben, P., Ww. 1
48 E. Heinrich, F., Eigentümer
(Sonderburg)
V. Jausten, H., Verwalter
(Holstenstr. 32)
Badura, L., Schneidermstr. 1
Bruhnsen, C., Arbeit.
Christiani, F., Versorg.Anw.
Gruher, O., Techn. 3
Klapprorh, A., Wertteil. 2
Kunze, O., Hausdiener
Raedler, H., Kfm. T. 3
Runze, O., Waschanstalt 2
Christianistr.
50 E. Rolfs, H., Konfektion I.
Falkenhayn, K., Ingen. 2
Horn, F., Baugesch.
Peters, H., Rechn.Revisor 3
Rathlev, H., Sportlehr. I. 2
Rolfs, R., Lehrer a. D. 2
Silberschmidt, R., Musik. 3
Spetzler, Geschw., Korsett-
geschäft
52 E. Kraft, M., Ww.,
Weinhandlg. T.
Äschert, A., Händler
Carlsen,T., Bankbevollmächt.
Koch, F., Kfm. Erdg.
Muss, K., Irl. 2
Wengler,W.,Möbcltransp. T.
Wiesnewski,St.,Angest.Erdg.
Annenstr.
54. 56 existiert nicht
58 E. Karstadt, R., Akt. Ges.
(Hamburg)
V. Karstadt, Kaufhaus
(Holstenstr. 1-3)
„Blitz" Eilboten, Inh. W.
Schröder T.
Böckmann, H.. Zigarren T.
Hill, E., Obst
Nähr, Luise, Leihbibliothek
Schneekloth, E., Friseur
Schünemann, F., Ww.
60 E. Schöning, K., Schlachter-
meister(Kronshag.Weg 74)
Carstens, R., Bertret. 3
Coestcr, I., Verwalt.Jnspekt.
Freist, O., Schauspiel.
Hein, G., Musik. 2
Kolle, H., Blumen T. 3
Köster,P.,Ob.Postsekr.a.D. 1
Krantz, H., Fischhdlg. J.
Lampe,W.,Friseurmstr.Erdg.
Lau, CH., Schiffbau. 4
Möding, Th., Schokoladhdlg.
Otto, R., Dreher 4
Strathmann, H. C., Tabakel.
Weichold, A., Uhrm. 2
62 E. Eiden, A., Frau (Koblenz)
V. Lachmann, W., Kfm.
Adams, F., vw. Kapt. 4
Arends. A.. Friseur
Beine, A., Lacke u. Farbenl.
Colhoun, E., Buchhalt. 3
Dibbern, W., Ww. 2
tzansen,tz., Zeichenlehr. I. 3
Hildebrandt, W., Bankdirekt,
a. D. I.
Lachmann, W., Strickerei
Langhoff, L., Ww.
Riese, G., Kfm. T.
Seel, C., Schlachterei T.
64 E. Lienhard, I., Schneider
mstr. (Möllingstr. 20)
Cordes, Elsbeth, Buchhdlg. T.
Detlefs, E., Ww.
Hinze, R., Handarbeitsgesch.
Langfeld, A., Maler
Runge, A., Ww.
Schumann, H., Dentist
66 E. Müller, H., Frau
(Hammerstein)
Hahn. E., Heilgymnastin 4
Herold, F., Sämereien I.
Kühl & Riese, G. m. b. H.,
Kohlen I.
Reinhardt, C., Kfm. 3
II. 7

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.