II. Teil
Hofstraße
— 90 —
Hohenstaufenring
17 Soffen, W., Bankbeamt,
Wegener, Ch» Lokvmot.Führ.
Witt, W-, Buchhalt. 3
19 E. Zahlmann, 6., Eigen
tumerin
Aclpelt, W., Monteur 1
Aultuhn, W-, Frau
Broer, F., Maurer 2
Jenz, tz., Anschläger 2
Krämer.A., Hohlschleiferm str.
Willert, H., Dreher 3
Wricdt, F., Sertret. 1
Zahtman», O., Fuhrgefch.
81 E. Suhr.J., Eigentümerin!
Dieckmann, H„ Maurer 8
John, Cb., Ww.
Köster, W., Zimmerer 2
Schiemann, R.. Schlosser 3
Schlüter, Chr., Schlosser
Suhr, A., Monteur
Trufch.G., Versorg. Anwärt.
23 E. Peers, C.. Baugesch.
(tzofstr. 17)
Augustin, A., Arbeit. 3
Buchmann, tz., Schuht»,
tzenze, H., Schlosser 2
Pirfig, 91., Dreher 3
Schutz, O., Schlosser 1
Schwabe, P., Guhpuh. 1
Stcgclman», S}., SchissS-
zimmcrm.
Slender. L.. Et. Schweiber
Wolfrum, G., Invalide
25 E. Reimer, W. F. CH.,
Tischler (Bahnhoistr. 14)
HafcrfIroh.F..Maschinenbau.
Knoov, O., ffu,scher
Koreck, G., Invalide 3
Plep, tz., Rentticr
Schtnidt, E., Schubm. 2
Schröder, tz., Strasanst.
Beamt.
Thieme, A., Monteur 2
Tohki, M., Ww. 3
27 E. Reimer, W., B-triebs-
leit. (Bahnhosstr. 14)
Grihr, A., Ww. 1
Kord, L.,Motor.Schloss.Lritz.
Kristahl,F., Elcktr.Schweibec
Liszczenski, ff., Arbeit. 1
Marten, W., Rentner
Schlüter, D., tzansmstr.i.R.l
Witthöft, ß„ Maler 3
Wuiss, tz., Maurer 2
29 E. Reimer, W., Eigentüm.
(Babnhofftr. 14)
V. Schlich, R., Lolom. Füh.
Bufcheck, P., Schlachtermstr.l
Doofe, W., Maschinist 2
Hmrichs, tz., Werftangeft. 1
Krolm, A., Mar. Sekret. 1
Schlüter, Chr., Gemllfegcfch.
Schorest, C., Lotom.Führ. 3
Willer, H., gimmerpot. 2
Zenker. H., »allulat.
Rechte Seite
4 E. Henfchlel, M., Schtnied
Kempe, P., Nieter
Hiebet, O., Schlosser
Loisoder, tz., Schlosser
Scharfenberg, T.. Backwr.
Schult, M., Schmied Erch
Stossers, ÜB., Maschincnb.
Stoll-h, F., Nieter
Werner, ff., Ww.
6—8 Baustelle»
10 E. Mahrt, 6., Frau T.
Dinis. ff., ff[ tn .
Kasedorn. F., Former
Jcfchleit, E., Feuerwehrm.
Kohnle, I., Schlosser
Mahrt. I., ffraftw. Führ.
Rohlfs, E.. Ww. •
Thomfen,H.,S«rabb.Sckasst
12 E Scheel, I., Mar. Wer!
führ. a. D. Grimm, tz., Ww.
Jeh, W., Mafch. Wärt,
ffuligowski, I., Zugfchaffn.
Pohl, A., Schlosser
Rocktäfchel, W., ffraftwager
führ. Lrch
Schart, tz., Arbeit.
Start, A., Kreuzer
Stöterau, E., Portier
14 Etzameister, tz., Meicreibef.
(Wcüfce)
Graap, F., Milchhdlg.
ffähler, I., Ww. 1
Klug, A., Ww. 3
Pillukat, 9l., Bohrer 3
Rath, D., Eisenbahn. 1
Ricckcn, G., Former 2
Schröder, ff., Ww. 2
18 E Jarr, ff., Maschinist
Borgerl, tz., Arbeit. 3
BUlow, E., Pensionär 3
Eifermann, I., Händler 2
Friedland, O., Kupferschmied
Hingst, P., Bohrer 1
Jochimsen, W., Pol. Ob.
Wachtmstr.
Schulz, P., Zimmerm.
18 E. Wiktors, G., Mafchinenb.
9lbraham, A., Rentner 3
Geerdts, R.. Arbeit.
Hauschild, I., Bohrer 3
Henrichs, Tb., ffcffelschm.
Riecke», C., Maschinist 2
B-nzkh, W., Arbeit. 2
Vosgrau, W„ Arbeit. 1
29 E Bombach, Gebr. (Muh-
liusstr. 72)
aerber, O., ffransühr. I
aede, I., Schlosser 1
ffcrnert, F., Kupferschmied 2
ffowalcwslp, A., Angestellte
Lau, I., Schiffb. 2
Röschmann,tz., MeieristErüff.
Schnoor, M., Feinmechanil.
Mstr. Eräff.
Totzte, ff.. Rangier. 3
22 E Scheel, I., Mar.Werksühr.
a. W.
Block, O., Werstarb. 3
Koch, A., Dreher
Krause, tz., Lolom. Führ.
Petersen, P., Fräser 2
Schröder, M., Ww.
Schneider, F., Kesselschm.
Schwanebeck, M.. Kesselschm.
24 E Hoffmann. H., Steuer
wachtmeister (Ratzcburg)
Hinz, E., Ww. 1
Kock, I., Straßenb.Führ.
Ludwig, A., Arbeit. 3
RUschmann, K., Invalide 3
Schnell, M., Ww. 2
Schönbeck, F., Formerkirckx.
Sluhlmacher. H., RieterEnix.
Vob, H., Arbeit. 2
28 E. Wulff, H., Eigentümer
Blöckcr. W.. Schlosser 1
Bössow, B.. Schneider 2
Bründel, F., Ww. 2
Ewcring, A.. Tischler Evltz.
Horst, W.. Dreher
London, T., Maschinenschl.il
Plötner, A., Arbtrin. 2
Rocktäfchel, E., Lagerbalt. 3
28 E. Thomas, P., Maschinen
bauer (Bielenbergftr. 36)
Albrecht, M.. Maler
Böhlke, E., Former 3
BorcherS, A., Frisenr Eräff.
Busch, I., Arbeit. 2
Dahl, H., Ww. 3
Evers,H.,Transportarbcit. 1
Fitzner, A., techn. Angcst. 1
— tz., Hebamme 1
Schlimm, tz., Mat. Ausgeb.
Bielenbergftr.
Hohenbergstraße
Ueber die frühere Hohenberg
koppel führende Straße in der
Brunswik
Kirchenstr. ->
Linke Seite
1 E. Panzert, F., Frl.
Panzert, I., Rentner 1
Scheel, E., Major a. D. 7.
la E Hotze, G., Postinspekt. 1
Müller, H., Schiffsingen.
Stolzke, F., Feldw.
3 E Kieler Stadtmission e. V.
(Gartenstr. 12)
Kinderzufluchtsstätte 7.
Schellhorn, E.,Heimleiterin!
5 E Marchander, G., Offizier
(Stockholm)
V. Bustorf, W-, Verwalt.
Bustorf, G., Mittelschullehr.
Möller, C., Rentnerin T. 1
Schneidewind, W.,Justiz.Rat
7 E Marchander, G., Offizier
(Stockholm)
V.Bustorf,W.,Verwalt.(Rr.5)
Feldmann, A., VW. Direkt.
Sonderburg, E-, VW. Prof.
Teebken, G., Dr. med. T.
West, F., Kapit. z. S. a. D. T.
9 E Gottschaldt, R., Dr., Prof.,
Studienrat i. R. T. 2
Bicke, W., Konrektor i. R.
Brandt, O.. Stud.Rat
Huckfeldt, M., Lehrerin 3
11 E Brumm, P., Eigentüm.
(Preetz)
V. Brumm, O., Getreide
(Preetz)
Beitzen, E., vw. Kapit.Leutn.
Brühn, C., Buchhalt. 4
Christensen, R., Amtsger.-
Rat 2
Groth, O., Ww. 2
Hammerthaler, P., Reichsan
gestellt.
13 E Sellenthin, B., Dr.pkil..
Prof. 7. 1
Kleikamp, G., Korv.Kapit.7.1
Moritz, O., Priv.Dozent 2
15 E Petersen, H., Kapitän
(Apenrade)
V. Hausverwertung v. Kiel
u. Umgegend, G. m. b. H.
(Holstenftr. 106)
Gering, E., Frau, Geh.Rat
Kobert, H., Dr. med., ÜJtar.
Gen. Arzt T. 2
Nielsen, H., Zimmerm.
Schöner, E., Mar. Ob.Bau
rat a. D. 1
17 E Dransfeld. W. F., Kfm. 7.
Nolle, W., Dr., Studienrat
Schlüter, H., Dr., Augen
arzt
Sippel, I., Hauswart
17a E Alnor, I. M., Frau
(Tingleff)
V. Hausverwertung v. Kiel
u. Umgegend, G. m. b. H.
Beyer, E., Privatlehrerin 2
— I., Rentnerin
Dittmann, C., Dipl.Landw.
Hoher, 5)., Assist.
Nielsen, N., Rentner
— P., Behörd. Angest.
Susemihl, E., Rentnerin
— M., Rentnerin
19 E Pries, E., Direkt I.
Flohrschütz, A., Rentnerin 1
Milberg, O., SA.Srurm-
führ. 7.
N. S. Frauenschaft T.
Platz, T., Rentnerin
Tank, E., Glasermstr. 7. 3
19a E Wodtke,H.,Gener.Agent
Mienlus, R., Stadiob.Sekr.
21 E Engels, I., Kfm.
Engels, H., Sekretärin
Reichert, K., Sprachlehrerin
— M., Frau Justizrat 2
Schöner, M.. Amtsger.Rat
Stegemann. W., Rekt. i. R.
23 E Schmidt, F., Werkmstr.
Bartsch, H., vw. Geh.Mär.
Baurat 1
25a E Günther-Vetter, E.,
Gesanglehrerin 1
Günther, H., Gesangl.
25 E Reichs-Fiskus
V. Landesfinanzamt
Petersen, C., Dr., Prof.
Rechte Seite
2 E Lampe, C., Prokurist
4 s. a. Reventlouallee 11
E Martius, M., vw. Prof. T.
Lütje, R., Gärtner L.
Martius, L., Dr., Assistin. 7.
18 E Richter, B., Dr. med.,
prakt. Arzt T.
Boysen, P., Dr. sc. nat.,
Dipl. Landw. T.
20 E Möller.A.,Geh.Ob.Post-
ral i. R. (Esmarchstr. 19)
V. Beckert, C., Maler
Becker von Sothen, Erster
Staatsanw. a. Landgericht
Paulsen, I., Bankvorsteh. i.R.
Rathje, W., Ob.Jngen. 7.
Reger, W., Kapit.Leutn a.D.
7. Ente.
Schellack, F., Sachbearb. im
F.A.D. 2
Wülfing v.Ditten,P.,Konter-
admiral a. D. 7. 3
22 E. Knüppel, H., Kfm.
(Holtenauer Str. 158)
Beseler, E., Landger.Direkt.
Bittermann, E., Maschinen-
schlosi. 3
Doormann, I., vw. Prof. 3
Gäde, W., Frl., Privatiere 1
Schmidt, H., Ob.Landesger.
Rat 7. 2
24 E Buschauer, H., Dr.,Acrztin
Christ. W., Ww. 3
Hollmann, M., vw. Mar.-
Stabsapothek.
Keßler, R., Dr., Priv.Do-
zent, Oberarzt 7.
Knolle. B., Kfm.
Waligora, J.,Landessckr. i.R.
26 E Brandt, H., Dampf-
waschanst. 7.
Grabowski, M., Kellner
28 geh. z. Reventlouallee 23
E. Oberfohren, I., Ww.
(Bismarckallee 17)
Behlich, C., Gemüse
Dorau, H., Pol.Oberleutn.1
Koch. W.. Kfm.
Steffens, I., Brotfiliale 3
Steps, P.. Ww. 3
Trost, H., Bankangest.
Westermann-Lammers, E.,
Studienrat 2
Reventlouallee
Hohenleuchte
(Stadtteil Pries)
Ehemaliger Flurname
bei Pries (Dorf)
Friedrichsruher Weg
Linke Seite
Baustellen
Frcnssenstr.
Baustellen
Fritz Reuter-Str. ->
Baustellen
Rechte Seite
2 E Helbig, B., Frau
(Elisabethstr. 38)
Lütt, H., Meierei 7.
4 E. Fehmerling, K., Ww.
Bose, C., Gärtner Enig.
Schümann, H., Arbeit. 1
6 E Martin. T.. Schloff.
Humm, H., Ww.
6 E Kob arg, W-, Rentner
Philippi, H., Arbeit.
Kobarg, I., Kcrnmach. 1
8a E Kobarg, T-, Schlosser
Lampe, E., Gastw.
10 E Kropp, I., Landw. 7.
Hamann, Chr., Arbeit.
Szkaukellis, Arbeit.
12 E Kümmel, A.. Milchhdl.
14 E Kobarg, K., Maurer
Ackerland
74 E. Otto, H., Schloffer 1
Lausen, F-,KernmacherErd^.
Sportplatz
100 E Schweichel, O-, Rentn.
Winkler, W., Mar.Ob.Mt.1
Lagerraum
Fritz Reuter-Str. ->
110 E Seiffert, E., Ingen.
Aßmann, I.. Arbeit. 1
Siert, H., Vorarb.
Feldmark
Hohenradc
(Stadtteil Wik)
Alter Flurname in der
Geinarkung Wik
Prinz Heinrich-Str. -V
Linke Seite
Baustelle
Grundft. d. Allgem. Lokal- u.
Straßenbahngesellsch.
E Allgem. Lokalb. u. Kraft
werke A.G. (Berlin)
V. Allgem. Lokal- u.Straßen
bahngesellsch. 7.
(Werftsir. 233. 234)
Beyer, F., Depot-Verwalt. 1
5 E. Schröder, A., Bürogeh.
(Lübecker Chauffee)
E Barowzek, F., Schloffer
Bergandcr, V., Schleusenw.3
Büchner, F., Maschinenbau
meister ^
Elsner,R.,Straßenb.Schaffn.
Jaeckel, B., Kfm. 3
Köbke, A., Arbeit. 2
Schmüser, I., Straßenb.
Schaffn.
Seitner, H., Vcrtret. 7. 1
Straßenbahndepot
27 E. Kahl. E., Ww.
(Wiker Str. 19)
V. Wulf, W., Motorenschloff.
Jcworowski, S., Invalide
Macht, K.. Ww.
Weper, A., Invalide
Mannrade
22 E Bumann, F., Landm.7.4
Schramm, F., Ob.Gcfr.Erte-
Rech te Seite
Baustellen
Sonderburgstr.
Grundft., geh. z. Mühlenbrook 27
Hohenstaufeming
Benannt nach dem Fürstenge
schlecht der Hohenstaufen, aus
welchen von 1138—1254 die
deutschen Kaiser hervorgingen
Kronshagener Weg
Linke Seite
1 E Hügel, I., Gastty. 7.
Günther, H., Ob.Stadtsekr. 3
Lausen, C., Ww. 4
Radeniann, A., Prokurist 4
Trieschmann, A., Ww.
Wetzel. G.. Ob. Sekr. 2
Wolf, P., Ob. Postinspekt. 3
Wolff, R., Ob. Steuerinsp. 2
3—6 Baustellen
Frerichsstraßc ->
7—11 Baustellen
Griesingerstraße
13—17 Baustellen
Stroineyerstraße
19—23 Baustellen
Langenbeckstraße
25—35 E Kleinwohnbauge
noss. d. Arbeit., Angest. u.
Beamt. 7.
25 Elzholz. W., Ob.Heiz.Gefr.
Prcuß, I., Pol.Hauptwacht-
mstr. Erdß'.
Rautenbcrg, A., Arbeit.Erdß'.
Schramm, H., Graph. 5zilfs-
arb. 2
Sorgenfrei, W., Arbeit. 1
Sperfeld, M., Buchbinder 1
27 Jacobsen, E., Zimmcrpol.
Jöbnk, A., Bäcker 1
Lange, C., Tischler 2
Mandischer, F., Pförtner 1
Priebsch, B., Wäscher Erdg.
Schlüter, K., Arbeit. Erdg.
29 Bolle, M.. Filialleitrin. 2
Fuhrmann, H., Dreher 1
Hartung, E., Geschäftssühr.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.