Full text: Adreßbuch der Stadt Kiel und Umgegend 1934 (1934)

— 89 — 
II. Teil 
Herzog Friedrich-Straße 
Hofstraßc 
60 E Möller.R., Eigentümerin 
Bisstram, O., Braumstr, 1 
Castelli. H., Bankbeamt.Enlg. 
Just, Dl-, Rcntiierin Erdg. 
Möller, 6., Drogist T. 2 
Schulz, St., Nieter Untg. 
62 E Seil, K., Rfm. 
Nickel, M„ Lagerart. 
Sell, H., Porzcllanhaus 7. 
Schülperbaum 
64 existiert nicht 
66 E Sellnier, P., Werkmstr. 
Bracker, W., Putzmacherin 2 
Bruns, tz., Kapitän 2 
Glindemann, J.,Rev.Beamt. 
Hause, I., Ww. 1 
Hurst, SS; Papicrhdlg. 
Meyer, F., Telegr. Ob. Bau- 
iühr. 
Runge, E., Vcrtr. 7. 4 
Sprich A., Händler 
Ticdke, H., Schuhm. 
Wenke, A., Schneidermstr. 1 
58 E Schütz, K., Angestellt. 2 
Albrecht, 51., Schiffbau. 2 
Dehn, G., Frau 4 
tzarck, W., Zollinspekt. 1 
Ibens, I., Kcaftw. Führ. 4 
Jöhnk, W„ Ksm. I 
Kuhlmann, K., Maller 4 
Magnussen, H. Bühnenmstr. 
Müller, F., Dipl. Landw. 3 
Petersen, K., Dr., San.Rat I. 
Schutz, K., Angestellt. 
Steeger, E., Elektrik. 
60 geh. z. W-b-rstr. 7 
<r Weberstr. 
62 geh. z. Weberstr. 6 
64 E Path, I. E. W„ Land. 
Ob. S-lr. (Goethestr. 16) 
V. Adermann, A., Privat. 
Bcckniann, H., Friscurmstr. 
Buck, tz„ Kfm. 
— H., Poftinspekt. a. D. 
Kühler, G., Schiffb. 4 
Ulbricht, M., Ww. 3 
66 E Schürbel, SR., Kontroll. 
Boe, G., Gastw. 
Dost, C., Rentner 2 
tzäbig, M., Ww. 3 
Meier, R., Lehrer I 
Mengel, A., Post-Kraftw. 
Führ. 
Schlüter, A., Maschinenb. 
Stoltenberg, F., Ksm. 3 
Stri-p-cke.F., Schneidermstr. 
Suhr, W., Kassierer I 
68 E Pries, SB., Gastw. 
(Eichhos) 
V. Müller, A., Rentner 
Badura, C., Kellner 
Einseldt, K., Reichsb. Assist. 
a. W. 3 
Hagge, H., Lagerist 4 
Hausen, C„ Kranlenpsscg. 3 
Klein, P.. Reichsb. S-lr. 2 
Langmaack, I., Ww. Erdg. 
Moll, G.. Frau 
Müller, A., Rentner 2 
Steffen, F., Ww. 1 
70 E Mews, I., Ksm. 
Bruesewitz, M., Näherin 
Buschlc, 8., Kolonialwr. 
Christensen, M., Ksm. 2 
Hemme, C., Ww. 4 
Jöhnle, I., Ww. 2 
Mcderow, H., Rentner 3 
Mews, I-, Ksm. I 
Neubauer, W., Koch 3 
Schcmborski, W., Ww. 1 
72 E Fischer, C., Reisend. 2 
Bartelt.O., Reichsb. Assist. 3 
Friedrichsen, C., Bürogeh. 
a. D. 3 
Grotkopp, F., Invalide Erdg. 
Krabbenhöst, K., Schneider 2 
Philippcryk, V., Strahenb. 
Führ. 4 
Poddick, «., Tischler 1 
Stotz, O., Ksm. 1 
72 Winzelberg, H., Handelsm. 
Schahstr. 
74—84 Brauerei Eiche geh. z. 
Priine 17. 19 
88 s. a. Schasistr. 13 
E Seemann, I., Eigen 
tümerin (Ellerbek) 
V. Hcimel, P., Schlosser 
Borncmann, A., Ksm. I 
Hodorff, A., Schneiderin 2 
— W„ Tischlermstr. 2 
Janle, I., Arbeit. Erdg. 
Kock, R., Lebensmittel Erdg. 
— P., Rentner Erdg. 
Martini, F., Bankbeamt. 1 
— M.. Ww. 1 
Sacht, A„ Schlachter 2 
Schröder, F., Frau 3 
Witt, A„ Handelsm. 3 
88 E. Seemann, I., Eigen 
tümerin (Ellerbek) 
V. Heimel, P., Schlosser 3 
(Schahftt. 13) 
Blohm, tz., Arbeit. 
Bunke, P., Drechsler 3 
Engclmann, F., Wächter 2 
Kramer, W., Packer 4 
Rohde, K., Arbeit. 
90 6. Bockhorn,tz.,Brennstoffc7. 
ASmussen, W., Jnval. 2 
Bockhorn, tz., Ingen. 
Grohhenning, K., Zimmern,. 
Krüger, M., Elektrik. II. 
Kunze, A., Rentner 3 
Löffler, I., Arbeit. 1 
Meier, A., Rentnerin 
Oltersdors, O„ Schloff. 2 
Svendson, I., Arbeit. 
Trede, H., Arbeit. 
Wriedt, L., Arbeit. II. 
92 E Bockborn, H., Kohlen 
(Nr. 90) 
Gebauer, M., Arbeit. 
GiUe, E., Rcntnerin 
Halley, W., Schlosser 
Hilbert, E., Arbeit. 
Kruse, H., Schlosser 1 
Thomsen, E., Rentncrin 
94 E Krämer, SD!., Frau 
(Wörthstr. 1) 
V. AllerS, tz., Rentner Erdg. 
Bausch, M., Arbeit. Erdg. 
Brachmann, F„ Arbeit. 2 
tzamer, E-, Arbeit. Untg. 
tzavemeister, W., Ww. Erdg. 
Kinda, S., Rentner Untg. 
Schwee, P., Schiffbaumstr. 
Stelzig, A.. Elektrik. I 
Trautmann, tz., Matrose 1 
Ringstr. -> 
Hildcbrairdstraßc 
(Stadtteil Wik) 
Adalbertstr. 
Eingang zur Marine'aserne 
1 E. Deutsches Reich 
V. Marine-Standortsver- 
waltung I. 
Marine-Standortsbauamt 
Marine-Stationskasie 
Marbach, K., Mar. Stand 
ortsverwalt. Vorsieh. Erdg. 
Petruskirche 
Hindenburgufer 
■<r Düsternbrooker Weg 
Signalstation 
E. Deutsches Reich 
30—64 geh. j. Düsternbrooker 
Weg 110—118 
66. 66 geh. j. Düsternbrooker 
Weg 120—122 
67 geh. z. Düsternbrooker Weg 
Nr. 124 
68—70 geh. z. Düsternbrooker 
Weg 126 
71 geh. z. Düsternbrooker Weg 
Nr. 132 
72 geh. z. Düsternbrooker Weg 
Nr. 134 
Carl Locwe-Weg ->- 
73 E Bartling, W„ Geschästs- 
Mhr. (Altona-Blankenese) 
74 E Bergmann, H., Dr., 
Amtsger.Rai 
Hctnitzc, g., Kstn. 
Worreschke, E., Dr., Buch- 
prüs. 
76 E. Landsmannschaft Che- 
ruscia 7. 
76—77 Baustellen 
78. 79 E. Kieler Kontorhaus 
G. m. b. H. (Wall 1) 
Behring. G., Hausmstr.Enig. 
Danielsin, 8en„ G., Ksm. 7. 
Hamel, I., Ksm. 2 
Hinz, W„ Ingen. Erdg. 
Treichel, tz., Kkm. 1 
Winkel,nann, L., Reichst. 
Ob. Sekr. i. R. 
Wols, L.. Univ. Pros. T. 
80. 81 E Braasch, I., offene 
Handelsgesellschaft (Neu- 
münstcr) 
v. Andreatta, B., Dr. Ing. 7. 
Heimberg, I., Kapit. Leutn. 
(I.) 
Scllmer, E., Schneiderin 7. 
82 E. Wahner. E., Kapitän 
z. S. (London) 
V. Flick-nschild, I.. Bank- 
dirckt.(Carl-Loewe-Weg 3) 
Richter. A., Dr. .jur., Rcchts- 
anw. ». Notar 
83 E Henningsen. H., Guts 
b-sitz. 7. 
84 geh. z. Düsternbrooker Weg 
Nr. 168 
86. 66 geh. z. Düsternbrooker 
Weg 160. 182 
87 geh. z. Düsternbrooker Weg 
Nr. 164 
88 geh. z. Düsternbrooker Weg 
Nr. 186 
89 geh. z. Düsternbrooker Weg 
Nr. 168 
90. 91 s. a. Düsternbrooker 
Weg 170. 172 
E Emcke.M., Dr.Rcchtsanw. 
92 geh. z. Düsternbrooker Weg 
Nr. 174 
93 E. Danielsen, W.. Ksm. 7. 
-<r- Kocstcrallee 
100 E. Stadt Kiel 
V. Genz, tz., Pächter 7. 
Kehler, K., Seemann 
Sonntag, O., Maschinist 
216 E Stadt Kiel 
V. Stoltenberg, E., Drogist 7. 
Mar. Hitler-Jugend 7. 
Gärten 
217 E. Stadt Kiel 
tzaefke, M., Elektromont. 
Klatt, R., Laternenwärt. 
Gärten 
Dorsstr.. ->- 
Hinter der Mauer 
Früher Blang de Muren 
(niederd.) — neben der Mauer, 
Straße innen »eben der 
Stadtmauer 
Flämische Str. -»■ 
Linke Seite 
37 E. Schröder, 51., Ehefrau 
(KUterstr. 22/24) 
V. Schmidt, H.,7Koch 
(Kütcrstr. 22/24) 
39 E. Stadt Kiel 
unbewohnt 
41 E. Oberdeck, D., Eigen 
tümerin 
43 E Lichtenberg, E., Zimmer- 
verm. (Prinz Heinrich- 
Strahe 33) 
45 E. Roesner, C., Ksm. (Ton 
berg) 
V. Kassel, F., Zimmerverm. 
Kassel, R., Handelsm. 
47. 47 a geh. zu Fischerstr. 24 
Rechte Seite 
Gnmdstücke geh. z. Wall 58—72 
<- Fischerstr. -> 
Hochbrücke, Zur 
siehe unter Z. 
Hofholzallee 
(Stadtteil Hasseldieksdamm) 
Nach der Waldparzelle Hofholz 
benannt 
Haffeldieksd. Weg -> 
Linke Seite 
Baustellen 
9 E. Horney, A., Kapitän 
11E.Exner,F.,Ob.Musiklehr.I. 
Exncr, B., Kunstmaler T. 
13 E. Bade, H.. Hochbautechnik. 
Groht, F-- Gärtner 
16 E. Grundrnann, H., Stadt 
assist. 
Riedel, A., Ob.Masch.Mt.1 
Schmidt, W., Expedient 1 
17 E. Hoffmann,E-, Architektur- 
büro 1. 
Zalkhoff, K., Bücherrevis. 
19 E. Stadt Kiel 
V. Verwaltg. d. städt. Miets 
häuser (Eisenbahndamm 6) 
Preuß. H.. Ww. 
Roffvw, M., Büroangest. 
21 E. König, Gastw. (Schlacht 
hof) 
Ranzau, A., Frau 
— A., Ratsob. Wachtmstr. 
23 E. Ihlenfeld, C., Eigen 
tümerin (Nr. 27. 29) 
Ihlenfeld, F., Gastw. (Nr. 
27. 29) 
Rowedder. R., Geschäftsführ. 
Wolf, G., Kellner 
25 existiert nicht 
27. 29 E. Ihlenfeld, C., Eigen 
tümerin 
V. Ihlenfeld, F., Gastw. I. 
Dahl, M., Ww. 1 
Heim der N. S. Frauenschaft 
Julienluster Weg 
Gehölz 
69 E. Dehn, H., Ingen. 
71—76 Baustellen 
75a E. Duncklau, P. N., techn. 
Landesinsp. T. 
81 E. Erdloff, E-, Eigentümerin 
Schulz, B-, Pol. Wachtmstr. 
Baustellen 
115 E. Pandikow, A.. Ww. T 
Gehölz 
Rechte Seite 
Bahnwärterhaus 
E. Deutsche Reichsbahn 
Arff, P., Schrankenwärt. 
4—10 existiert nicht 
12 E. Will. tz.. Landw. 
14—20 Baustellen 
22 E. Will, tz.. Ww. 
Langbartels, G., Schreib 
maschinen 
24 E. Dahl. H.. Amtm. I. 
Bahr, O., Büroangest. 
26 E. Rathjen, F., Groß 
schlacht. I. 
28 E. Arp, H., Zimmermstr. 
Aldefeld, R.. Major a. D. 1 
30 E. Kistcl, F., Lebensmitt. T. 
Hartwig. H., Arbeit. 1 
Hopp, I., Milchhdlg. 2 
Krohn, A., Reisend. 
Lohmann, H.. Modelltischl. 1 
32—44 Baustellen 
46 E. Stadt Kiel 
V. Hahnemann, M., Kfm. 1 
46 Richter, K., Jnstit. Vorsteh.'s. 
Robwer, C., Torpedodreh. 2 
48 E. Brandenburger, Th., 
Schneidermstr. T. 
50 E. Bielenberg, I., Ob. Post 
sekretär 
52—56 Baustellen 
58 E. Bergmann, O., Ingen. 
Schilling, Fr., vr. 
60 E. Klüver, tz., Hauptlehr, 
i. R. 
62 E. Cohrs, P., Optik. 
76 Baustelle 
76 a E. Bau- u. Wirtschafts 
gemeinschaft e. G.m.b.H. 
(Kchdenstr. 30) 
Ruth, P., vr. Ml., wiffensch. 
Assist. 
78—86 Baustellen 
88 E. Becker, F., Ob.Jngen. 's. 
Blunck, E., Ingen. 1 
90 Baustelle 
92 E. Schmidbauer. A.,Vcrtrct. 
Bringer, A., Sturmbann 
führ. 
94 E. Gömmel. I., Eigentüni. 
Ehristenscn, E.. Arztww. 
Ludwig, W., Fcuerwchrm. 
94 a Dorau, E., Landes-Ob. 
Sekr. 
Jäger, tz., Dipl. Ingen. 
94b E. Berger, H., Klempner- 
meister T. 
96a E. Jenscn. H., Hauptm.a.D. 
Jenseit, G., Ob.Schullehrcrin 
98 existiert nicht 
100 E. Oscwald, G., Ob.Post- 
sekr. 7. Erd^. 
Bellmann, K., Or. )ur., 
Landger. Rat 1 
102 E. Mundt, P., Ltn. a. D. 
Baustellen 
114 E. Broszeit, O., Land- 
wittschaftsk. Rat i. R. 
Breindl, A., Handlgsgeh. 1 
Baustellen 
130 E. Stadt Kiel 
Hartmann, F.. Kfm. 
Waldow, A., Sladtcrssist. 
— F., Ob. Postschaffn. a. D. 
Melsdorfcr Str. 
Hofstraße 
(Stadtteil Gaarden-Süd) 
Sörensenstr. 
Linke Seite 
1—9 Holzplatz 
E Friese. C., Möbelfabrik 
(Muhliusstr. 101) 
II E Föh, 3B„ Steuer,». 
Kapelle, 51., Ziegler Erdg. 
Kloffek,G.,Strahcnb.Schaffn. 
Lemke, I., Kraitw. Führ. 
Möller, tz., Postschaffn. 1 
Schacht, D. Weichensteller 
a. D. 3 
Schnlze, A., Tischler 1 
Westphal, A., Bankbuchhalt. 
— F., Bahnmstr. a. D. 
13 E Schullckc, G., Kirchen- 
RcchnungssUhr.(Elisabeth- 
strahc 45) 
V. tzaus.cs.-Vcrein Gaarden 
Gericke, K., Maschinist 
Hauschildt, E., Zimmerer 3 
Hetzer. M., Ww. 3 
Lippert, I., Marineangeh. 2 
Mvrdhvrst, I.. Milchhdl. 
Scharfenberg, I., Schlächter 
meister 1 
Tcngreen, F., Dentist 2 
13a E Moritz, F., Köhlenhdlg.7. 
16 E Grüning, K.. Fischhdlg. 
Ehlers, tz., Arbeit. 1 
Eilk, O., Ww. 2 
Klüver, F., Schlachter 3 
Kothe, A., Klempner 1 
Kubersli, P., Telegr.Arb. 2 
Ohlson, W., Arbeit. 
17 E Peers, K., Baugesch. 7. 
Damcrau, M., Ingen. 1 
Gl-ichfeld, W., Pensionär 2 
Kwoka, K., Borzeichner 1
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.