Full text: Adreßbuch der Stadt Kiel und Umgegend 1934 (1934)

Helgolandstraße 
87 — 
Hertzstraße 
II. Teil 
29 E. Rathjc, CH-, Biersahr. 
Jordt, W.. Schmied 2 
Kachel, G., Tischler 3 
Peters, F„ Res, Lakomotivs. 
Propst, A„ Arbeit, 3 
Schlcweit, E,, Krastwagenshr. 
Schneiderest, F„ Schloss, 
31 E, Karssies.C.. Kfm, <Nr,33) 
Christiansen, N., Straßenb. 
Beamter 2 
Jbs, 6„ Arbeit, 
Krützfeld, M„ Wm, 
Lorenzen, D„ Ww. 1 
Schröder,G,,Kransühr, Lrdg. 
Sell, E-, Schlosser 3 
Wentel, O,, Möbcltransp. 1. 
— S-, Autobetr, T. Erdg. 
— W„ Kraftw.Führ. Erdg. 
33 E, Eichmann,W„ Zimmerei- 
betrieb T. 1 
Arndt. O„ Bäcker 1 
Burmeister, S„ Ww, 3 
Garless. W„ Ww, 2 
Gödeckc, J„ Arbeit, 3 
KarßicS, Cl„ Lebensmittel 
Lehinann, K„ Arbeit. 2 
Wilkerling, C„ Maler 2 
Rechte Seite 
Schleswiger Str. 
2—16 Baustellen 
18 E. Möller, M„ Ww, 
V, Möller,E,,Tischlcr<Nr,20) 
Carstens, F„ Reichsb,Arb,2 
Käwel, W„ Reichsb.Arb, 
Kühne, H., Ww, 3 
Lanhoff, K,, Klempner 
Marxen, K,, Frl, 
Petcrsen, J„ Rentenemps, 
Theuerlaus, B„ Arbeit, Erdg 
Wämser, H., Straßenb. Führ. 
20 E. Möller, M-, Ww, 
V, Möller, E,, Tischler 
Bauer, M-, Maschinist Erdg. 
Hamm, I.. Res. Lakomotivs. 2 
Mangelsen, P„ Straßenb, 
Kontr. 
Rix, D„ Ww, Erdg. 
— K„ Arbeit, Erdg, 
Seidel, ß„ Pol.Assist.a.D. 2 
Stölting. G., Stoffausgcb.3 
22, 24 Baustellen 
Karpfenteich 
26 E. Collrepp, R„ Monteur 
(Waitzstr. 68) 
Brose, A„ Schlosser 
Groth, E„ Ww, 
Hein, J„ Ww, 
Huep, B„ Büroangest. 
Jurgcleit, F„ Arbeit, 
Meier, F„ Kransühr. 
Niison, G„ Maurer - 
Schröder, E„ Kutscher 
28 E. Liitdckc, C„ üsui, 
tMoltlestr, 10) 
V, Fitze, P., Bersorg.Anw. 
Harder, F„ Postillon 
Hanshahn, J„ Ww, 2 
HornS, H„ Maschinenschi, 
Knicl, F„ Maschinenschl, 
Rose, E,, Wertslattschreib, 
30 E. Dickclmann.L., Ziminercr 
Hecht, N„ Arbeit, 
Köhrsen, D„ Anvalide 
— M„ Arbeit, 2 
Manikowsli, I,, Just.Hilfs- 
wachtmstr, 4 
Prüß, O„ Gärtner Erdg, 
Schreiner, K,, Maurer 
Stahl, H„ Aussch, i,R, Erdg, 
Rendsburger Landstr, 
Helmholtzstraße 
(Stadtteil Gaarden-Ost) 
Herrn. Ludw. Ferd. Helmholtz, 
Physiker und Naturforscher, 
geb. 31. 8.1821, gest. 8.9.1894 
Linke Seite 
Kaiserstr. -> 
1—3 existiert nicht 
5 E. Beyer, H., Kohlen T. 
Berner, H., Kfm. 1 
6 Bernhardt, M., Ob.Feldw. 2 
Bletze, N., Kfm., 2 
Bockel, H., Apothek. 4 
Bode, H., Krim.Beamt. 1 
Bosenius, F., Vertret. 1 
Bünning, R., Arbeit. 3 
Delitzscher, W., Ob.Masch. 
Maat Erdg-. 
Gerken, D., Lehrer 1 
Holst, H., Musik. 3 
Jahnke, W., Kftn. 2 
Krogh, E., Vertret. 2 
Lange, F., Kfm. 4 
Mäuler, R., Theat.Angest. 3 
Röhrkasten, A., Abtlgs.Leit. 
Steppüttis, B., Masch.Mt. 3 
7 E. Weidner, G., Kfm. T. 
Bacher, H., Ob.Matr.Gefr, 
Bornhold, H., Versorg.An- 
wärter 4 
Dechner, R., Hoteldien. 
Happe, P., Schlosser 
Hell, W., Schlosser 4 
Herring, F., Schiffb. 4 
Huth, F., Schlosser 
Jasmann, M., Betr.Angest. 1 
Kühl, I., Rentner 
Ladwig, E., Reisend. 3 
Pleger, F., Kraftw.Führ. 
Samlenski, A., Maschinenb.2 
Schellhase, A., Maschinenb.4 
Schnepel, W., Maschinenschl. 
Schwarten, I., Kupferschmied 
Steinbock, H., Rentner 
Weidner, O., kfm. Angest. 
Wittmer, A., Schlosser 3 
Jltisstr. 
9 existiert nicht 
11 E Paul, A., Arbeit. 1 
Dankert, K., Schuhm. Lrdg. 
Drescher, W., Dipl.Jng. 2 
Klöckner, K., Zollmaschinist 
Kowalski, H.,Milchhdl. Erdg. 
Meins, C., Ob.Postschaffn. 
a. D. 4 
Melzer, A., Pol.Ob.Wacht- 
meister 3 
Paul, Ä., Rentner 1 
Rohlfs^.,Techn. Ob. Sckr. 2 
Schmitt, A., Kontoristin 1 
Uebermuth, L., Geschäftsführ. 
Baustellen 
-<r Gaußstr. 
Spielplatz 
Rechte Seite 
Kaiserstr. -> 
2. 4 existiert nicht 
6 Baustelle 
8 Kohlenplatz 
E. Beyer, H., Kohlen (Nr. 5) 
10 geh. z. Jltisstr. 24 
Jlttsstr. -> 
12 E Preuß, W., Baumeister 
Bcrnauer, G., Stcuerm.Mt. 4 
Engelsmann, R., Mar.Werk- 
mstr. a. D. 2 
Harnisch, E., Musil. T. \ 
Heinecke, W., Pol.Ob.Wacht- 
meister 4 
Kock, W., Ingen. 
Krüger, G., Ob.Mech.Mt. 
— H., Buchdruck. 
Lamp, W., Rentner 3 
Lorenz, W., Bürovorst. 
Nissen. A., Mar.Sekr. i. N. 
Ohms, N., Klempnermstr. 1.2 
Unbehauen, F., Ob.Post. 
Schaffn. 
Wallcrsbrunn, S., Jnspckt.I. 
Westermann, C., Maschinist 
14 E Knobbe, W., Ww. 1 
Bauermeister, Helene, Zigarr. 
— W., Maschinenb. Erdg. 
Behnke, F., Schlosser 4 
Henningsen,F., Schiffszim. 2 
Henscl, L., Bohrer 2 
Klotz, I., Gutzputzer 4 
Kolm, G., Werknistr. 3 
Meier, A., Arbeit. 1 
Mitzfeldt, W., Heizer 3 
Rahlf, H., Maurer E. 
Schlaeger,W., Wirtschafterin 
Suhrbier, O., Dreher 11.1 
16 E. Stender, E., Frau 
Becker, I., Arbeit. 1 
Eggers, H., Milchhdl. Erdg. 
Hartmann, W.. Masch.Bau- 
meister 3 
Hecht, F., Kernmach. 2 
Krüger, A., Maschinist 4 
Kühl, 5z., Steuerbetr. Assist.4 
Pagels, W., kfm. Angest. 
Rathke, E., Modelltischler 
Schiller, A., Schlosser 1 
18 E. Grützner, F., Pol.Haupt- 
wachtmstr. 1 
Bliescmann, M., Rentner 
Brettschneider, P., Schweißer 
Genz, E., Kontrolleur 4 
Grützner, F., Pol. Haupt- 
wachtmstr. 
Handschuh, G., Mont. 3 
Höhlein, A., Ww. 3 
Jarozcwski, I., Arbeit. 
Kinkel, F., Kontrolleur 2 
Krabbenhöft, W., Dreher 
Kröplin, H., Werkmstr. 2 
20 E Schmale, H., Schlosser 
Bruns, E., Schlosser 1 
Dargartz, A., Invalide 2 
Johannsen, F., Buchbind. 
Kaisik, R., Maurer 
Mahnke, W., Mar. Werksühr. 
a. W. 
Nähring, H., Modelltischl. 1 
Plischke, H., Schlosser 2 
Rönnfeldt, K., Schiffbauer 
Schnack, G., kfm. Angest. 4 
Seidcmann,E.,Kolonnenführ. 
Stakelbeck, H., Invalide 1 
Stürmer,W., Hammerführ. 4 
Svenson, H., Platzverwalt. 
Zeidler, R., Fräser 3 
Gautzstr. 
Baustellen 
Gerinaniaring 
Herdcrstraße 
I. Gottfried v. Herder, Dichter, 
geb. 25.8.1744, gest. 18.12.1803 
Schillerstr. 
Linke Seite 
1 existiert nicht 
3 E. Blunck, Ch., Ww. 1 
Clasen, L., Ww. 2 
Dobersch, E., Koch 3 
Esemann, H., Schuhm. 
Horn, O., Ww. Erdg. 
Krosta, L., Ww. 1 
Peters, E., Gärtner 
Richter, H., Marinesekr.i. R. 
Wieland, I., Klavierstimm. 
5 E. Möller, I., Zimmermstr. 
(Christian Kruse-Str. 10) 
Bauer, C., Vertret. T. 1 
Gerberding, H., Gewerbe- 
Lehrer 2 
Kruse, H., Pensionär 1 
Pelz, B., Angestellt. Erdg. 
Ralf, H., Bankbeamt. 3 
Rott, H., Pol.Ob.Leutn. 3 
Stegelnrann, A., Staats 
angest. 2 
7 E Schmidt, B., Ww. 1 
Koch, A., Ob. Deckoffiz. 2 
Lobsien, M., Lehrerlvw. 2 
Mahrt, E., Ww. 3 
Metzger, E., Ww. 
Niehus, A., Ww. 1 
Seidenstrickcr, K., Pol.Büro- 
diüt. Erdg. 
Thomsen, C., Abtlgs.Leit. 3 
Rechte Seite 
2 E. Wohlfahrt, ($., Professor 
(Berlin) 
V. Schimkat, E., Ww. 
(Verbindungsstr. 7) 
Grosse, L., Buchdruckereibes. 
Hoeck, F., Amtsger.Direkt. 
Nissen, O., Rentner Erdg. 
Petersen, E., Pensionärin 
4 Baustelle 
6 E. Traulsen, K., Drogist 
(Flensburg) 
V. Evers, G., Verwalt. 
(Preutzerstr. 24) 
Anders, R., Land.Sekr. 3 
Glodnick, D., Ww. 2 
— R., städt. Angest. 2 
Hcucrmann, F., Lehrer 1 
Heyer, K., Ob.Postsekr. a.D. 
Kienast, F., Studienrat 2 
Lohmann, H., Ww. 3 
— M., Rentnerin 3 
Rogge, C., Lehrerin 
— E., Lehrerin i. R. Erdg. 
Warnsholdt, L., Ww. Erdg. 
Weyh, I., Rektor 1 
8. 10 Baustellen 
12 E Weide, H., Ww. Erdg. 
Dohrn, O., Just. Ob. Sekr. 1 
Hensen, B., Buchhalt. 3 
Lange, H., Reg.Ob.Sekr. 2 
Langrock, H., Ingen. 2 
Lister, G., Tischler Erdg. 
Ment, W., Just.Angest. Erdg. 
Vielbaum, O., Prokurist 3 
Eckcrnförder Allee 
Hcrmannstraße 
(Stadtteil Ncumühlen- 
Dietrichsdorf) 
Nach dem Leiter der Firma 
Gebr. Howaldt, Maschinen 
fabrik, Hermann Howaldt, 
benannt 
Mönkebergcr Chaussee->- 
Linke Seite 
1. 3 Baustellen 
5 E. Plumeycr, W., Schlosser 
7 E. Meck, F., Wächter 
9 E. Schneider, P., Monteur 
11 E Graßl, A., Arbeit. 
13 E Friedrich, A., Ww. 
Jaeger, K., Bootsbauer 
16 E Beckmann, W., Rentner 
Beckmann, P., Maurer 
17 E. Wagner, A., Ww. 
Dührkoop, E., Maschinenbau. 
19 E. Felten, H., Aufseh. 
Felten, W., Schlosser 1 
21 E Appold, F. Werkmstr. 
23 E. Rüssau, Th., Bohrer 
25 E Krey, D., Ww. 
27 E.tzorn,C., Fleischräucherei 
Horn, W., Maschinenbau. 
29 E Nütz, K., Arbeit. 
31 E Gruel, W., Schmied 
33 E Wiegner, F., Milchhdl. I. 
35 E Jochcns, M.. Frau 
V. Jochcns, L., Schlosser 
Christiansen. H., Schlachter 1 
37 E Maletzki, G., Schiffb. 
39 E Lenz, M., Arbeit. 
41 E Jeß, Ch., Rentner 
Grummt, A., Frau 
Ich, C., Schmied 1 
43 E Kunze, F., Invalide 
E Kunze, M., Frau 
Göttsche, G., Kesselschmied 
45 E Brcitkopf, E-, Tischl. 
47 E Jaeger, Ch., Kesselschm. 
Jaeger, H., Dreher 
49 E Börner, A., Pol. Haupt- 
wachtmstr. 
51 E Stöber, F., Schweißer 
Prügge, G.. Kraftw.Führ. 2 
53 E Lamp, W., Schmied 
65 E Lohmann, W., Ww. 
Lohmann, O., Dreher 
67 E Boldt, R., Arb. 
Boldt,jun.,R., Maschinenbau. 
69 E Düring, E., Frau 
V. Düring. F., Arbeit. 
Bötel, H., Rentner 1 
61 E Stadt Kiel 
V. Heinrich, M.. Werkmstr. 
Bernhardstr. 
Rechte Seite 
2. 4 Baustellen 
6 E. Schneekloth, Ch., Rentner 
V. Schneekloth, K., Arbeit. 
8 E. Stölting, H., Tischler 
10 E. Radden, W., Hobler 
12 E. Kuhr, H., Hobler 
14 E. Knudsen, H., Frau 
E. Knudsen, M., Seemann 
16 E. Hartz, H., Motorwärter 
Hahn, W., Arbeit. 
18 E. Meinekat, F., Nieter 
20 E. Sell, K., Bohrer 
22 E. Thun, I., Invalide 
Thun, H., Schiffbauer 
24 E. Wilde. M., Ww. 
Meyerdierks, H., Klempner 
— M., Frau 
Wilde, H., Tischler 
26 E. Holzmann, C., Tischler 
28 E. Heins, I., Arbeit. 
Knickrehm, G., Drechsler 
30 E. Möse, R., Metalldreher 
Möse, H., Versich.Jnspckt. 1 
32 E. Gamm, H., Rentner 
Gehrmann, F., Wächter 
34 E. Lehmann sen., P., Kessel 
schmied 
Lehmann, K., Dreher 
36 E. Olsson, C., Werkmstr. 
38 E. Steen, H., Stemmer 
Baumhage, E., Dreher 
Steen, K., Schiffbauer 
40 E. Danker. G., Tischler 
42 E. Eggert, W.. Hobler 
44 E. Petersen.A.,Werftschutzm. 
46 E. Hühmer, P.. Kesselschm. 
Fehlau. K., Invalide 
Stölting, C., Schlosser 
48 E. Dietz, K., Arbeiter 
Schümann, W., Monteur 
50 E. Duus, E., Arb. 
52 E. Urban, H., Arbeit. 
54 E Langenhagen, G.,Sattler 
Babendreier, W., Former 
56 E. Duus, O., Eigentüm. 
Kunze, A.. Kesselschmied 
58 E Lau. L.. Rentner 
Krohn, E.. Modellischl. 
60 E Pelzer. A., Rentner 
■<r- Bernhardstr. 
62—66 E Arbeiter-Bauverein 
f. Dietrichsdorf u. Umg. 
e. G. m. b. H. 
62 V. Pabsch, O., Schlosser 
64 Heyer, E., Werfttechnik. 
66 V. Carlson, E.. Kontrolleur 
68 E. Küchler, S., Ww. 
Elbenkampstr. -> 
Baustellen 
Haffelfelde 
Herthastraßc 
(Stadtteil Wik) 
Benannt nach dem Kriegs 
schiff „Hertha" 
Arkonastr. -> 
Linke Seite 
Kantine 
E. Fiskus 
Wienecke, L.. Kant. Pächt. I. 
Marinekaserne geh. z. Arkonastr. 
-<r Metcorstr. 
Baustellen 
Rechte Seite 
Kaserne der I. Torpedodivision 
geh. z. Adalbertstr. 
Zeyestr. -> 
Gasanstalt 
Hcrtzstraße 
sStadtteil Gaarden-Oft) 
Heinrich Hertz. Proseffor, 
1883—1885 Privaidozent an 
der Universität .Siel, wirkte 
bahnbrechend aus dem Gebiete 
der Eleltrizitäl, 
geb. 22. 2.1857, gest. 1.1. 1894 
-<r Preetzer Chauflee 
tzelmholtzstr. -> 
sUnbebaut)
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.