Helgolandstraße
87 —
Hertzstraße
II. Teil
29 E. Rathjc, CH-, Biersahr.
Jordt, W.. Schmied 2
Kachel, G., Tischler 3
Peters, F„ Res, Lakomotivs.
Propst, A„ Arbeit, 3
Schlcweit, E,, Krastwagenshr.
Schneiderest, F„ Schloss,
31 E, Karssies.C.. Kfm, Christiansen, N., Straßenb.
Beamter 2
Jbs, 6„ Arbeit,
Krützfeld, M„ Wm,
Lorenzen, D„ Ww. 1
Schröder,G,,Kransühr, Lrdg.
Sell, E-, Schlosser 3
Wentel, O,, Möbcltransp. 1.
— S-, Autobetr, T. Erdg.
— W„ Kraftw.Führ. Erdg.
33 E, Eichmann,W„ Zimmerei-
betrieb T. 1
Arndt. O„ Bäcker 1
Burmeister, S„ Ww, 3
Garless. W„ Ww, 2
Gödeckc, J„ Arbeit, 3
KarßicS, Cl„ Lebensmittel
Lehinann, K„ Arbeit. 2
Wilkerling, C„ Maler 2
Rechte Seite
Schleswiger Str.
2—16 Baustellen
18 E. Möller, M„ Ww,
V, Möller,E,,Tischlcr Carstens, F„ Reichsb,Arb,2
Käwel, W„ Reichsb.Arb,
Kühne, H., Ww, 3
Lanhoff, K,, Klempner
Marxen, K,, Frl,
Petcrsen, J„ Rentenemps,
Theuerlaus, B„ Arbeit, Erdg
Wämser, H., Straßenb. Führ.
20 E. Möller, M-, Ww,
V, Möller, E,, Tischler
Bauer, M-, Maschinist Erdg.
Hamm, I.. Res. Lakomotivs. 2
Mangelsen, P„ Straßenb,
Kontr.
Rix, D„ Ww, Erdg.
— K„ Arbeit, Erdg,
Seidel, ß„ Pol.Assist.a.D. 2
Stölting. G., Stoffausgcb.3
22, 24 Baustellen
Karpfenteich
26 E. Collrepp, R„ Monteur
(Waitzstr. 68)
Brose, A„ Schlosser
Groth, E„ Ww,
Hein, J„ Ww,
Huep, B„ Büroangest.
Jurgcleit, F„ Arbeit,
Meier, F„ Kransühr.
Niison, G„ Maurer -
Schröder, E„ Kutscher
28 E. Liitdckc, C„ üsui,
tMoltlestr, 10)
V, Fitze, P., Bersorg.Anw.
Harder, F„ Postillon
Hanshahn, J„ Ww, 2
HornS, H„ Maschinenschi,
Knicl, F„ Maschinenschl,
Rose, E,, Wertslattschreib,
30 E. Dickclmann.L., Ziminercr
Hecht, N„ Arbeit,
Köhrsen, D„ Anvalide
— M„ Arbeit, 2
Manikowsli, I,, Just.Hilfs-
wachtmstr, 4
Prüß, O„ Gärtner Erdg,
Schreiner, K,, Maurer
Stahl, H„ Aussch, i,R, Erdg,
Rendsburger Landstr,
Helmholtzstraße
(Stadtteil Gaarden-Ost)
Herrn. Ludw. Ferd. Helmholtz,
Physiker und Naturforscher,
geb. 31. 8.1821, gest. 8.9.1894
Linke Seite
Kaiserstr. ->
1—3 existiert nicht
5 E. Beyer, H., Kohlen T.
Berner, H., Kfm. 1
6 Bernhardt, M., Ob.Feldw. 2
Bletze, N., Kfm., 2
Bockel, H., Apothek. 4
Bode, H., Krim.Beamt. 1
Bosenius, F., Vertret. 1
Bünning, R., Arbeit. 3
Delitzscher, W., Ob.Masch.
Maat Erdg-.
Gerken, D., Lehrer 1
Holst, H., Musik. 3
Jahnke, W., Kftn. 2
Krogh, E., Vertret. 2
Lange, F., Kfm. 4
Mäuler, R., Theat.Angest. 3
Röhrkasten, A., Abtlgs.Leit.
Steppüttis, B., Masch.Mt. 3
7 E. Weidner, G., Kfm. T.
Bacher, H., Ob.Matr.Gefr,
Bornhold, H., Versorg.An-
wärter 4
Dechner, R., Hoteldien.
Happe, P., Schlosser
Hell, W., Schlosser 4
Herring, F., Schiffb. 4
Huth, F., Schlosser
Jasmann, M., Betr.Angest. 1
Kühl, I., Rentner
Ladwig, E., Reisend. 3
Pleger, F., Kraftw.Führ.
Samlenski, A., Maschinenb.2
Schellhase, A., Maschinenb.4
Schnepel, W., Maschinenschl.
Schwarten, I., Kupferschmied
Steinbock, H., Rentner
Weidner, O., kfm. Angest.
Wittmer, A., Schlosser 3
Jltisstr.
9 existiert nicht
11 E Paul, A., Arbeit. 1
Dankert, K., Schuhm. Lrdg.
Drescher, W., Dipl.Jng. 2
Klöckner, K., Zollmaschinist
Kowalski, H.,Milchhdl. Erdg.
Meins, C., Ob.Postschaffn.
a. D. 4
Melzer, A., Pol.Ob.Wacht-
meister 3
Paul, Ä., Rentner 1
Rohlfs^.,Techn. Ob. Sckr. 2
Schmitt, A., Kontoristin 1
Uebermuth, L., Geschäftsführ.
Baustellen
- Spielplatz
Rechte Seite
Kaiserstr. ->
2. 4 existiert nicht
6 Baustelle
8 Kohlenplatz
E. Beyer, H., Kohlen (Nr. 5)
10 geh. z. Jltisstr. 24
Jlttsstr. ->
12 E Preuß, W., Baumeister
Bcrnauer, G., Stcuerm.Mt. 4
Engelsmann, R., Mar.Werk-
mstr. a. D. 2
Harnisch, E., Musil. T. \
Heinecke, W., Pol.Ob.Wacht-
meister 4
Kock, W., Ingen.
Krüger, G., Ob.Mech.Mt.
— H., Buchdruck.
Lamp, W., Rentner 3
Lorenz, W., Bürovorst.
Nissen. A., Mar.Sekr. i. N.
Ohms, N., Klempnermstr. 1.2
Unbehauen, F., Ob.Post.
Schaffn.
Wallcrsbrunn, S., Jnspckt.I.
Westermann, C., Maschinist
14 E Knobbe, W., Ww. 1
Bauermeister, Helene, Zigarr.
— W., Maschinenb. Erdg.
Behnke, F., Schlosser 4
Henningsen,F., Schiffszim. 2
Henscl, L., Bohrer 2
Klotz, I., Gutzputzer 4
Kolm, G., Werknistr. 3
Meier, A., Arbeit. 1
Mitzfeldt, W., Heizer 3
Rahlf, H., Maurer E.
Schlaeger,W., Wirtschafterin
Suhrbier, O., Dreher 11.1
16 E. Stender, E., Frau
Becker, I., Arbeit. 1
Eggers, H., Milchhdl. Erdg.
Hartmann, W.. Masch.Bau-
meister 3
Hecht, F., Kernmach. 2
Krüger, A., Maschinist 4
Kühl, 5z., Steuerbetr. Assist.4
Pagels, W., kfm. Angest.
Rathke, E., Modelltischler
Schiller, A., Schlosser 1
18 E. Grützner, F., Pol.Haupt-
wachtmstr. 1
Bliescmann, M., Rentner
Brettschneider, P., Schweißer
Genz, E., Kontrolleur 4
Grützner, F., Pol. Haupt-
wachtmstr.
Handschuh, G., Mont. 3
Höhlein, A., Ww. 3
Jarozcwski, I., Arbeit.
Kinkel, F., Kontrolleur 2
Krabbenhöft, W., Dreher
Kröplin, H., Werkmstr. 2
20 E Schmale, H., Schlosser
Bruns, E., Schlosser 1
Dargartz, A., Invalide 2
Johannsen, F., Buchbind.
Kaisik, R., Maurer
Mahnke, W., Mar. Werksühr.
a. W.
Nähring, H., Modelltischl. 1
Plischke, H., Schlosser 2
Rönnfeldt, K., Schiffbauer
Schnack, G., kfm. Angest. 4
Seidcmann,E.,Kolonnenführ.
Stakelbeck, H., Invalide 1
Stürmer,W., Hammerführ. 4
Svenson, H., Platzverwalt.
Zeidler, R., Fräser 3
Gautzstr.
Baustellen
Gerinaniaring
Herdcrstraße
I. Gottfried v. Herder, Dichter,
geb. 25.8.1744, gest. 18.12.1803
Schillerstr.
Linke Seite
1 existiert nicht
3 E. Blunck, Ch., Ww. 1
Clasen, L., Ww. 2
Dobersch, E., Koch 3
Esemann, H., Schuhm.
Horn, O., Ww. Erdg.
Krosta, L., Ww. 1
Peters, E., Gärtner
Richter, H., Marinesekr.i. R.
Wieland, I., Klavierstimm.
5 E. Möller, I., Zimmermstr.
(Christian Kruse-Str. 10)
Bauer, C., Vertret. T. 1
Gerberding, H., Gewerbe-
Lehrer 2
Kruse, H., Pensionär 1
Pelz, B., Angestellt. Erdg.
Ralf, H., Bankbeamt. 3
Rott, H., Pol.Ob.Leutn. 3
Stegelnrann, A., Staats
angest. 2
7 E Schmidt, B., Ww. 1
Koch, A., Ob. Deckoffiz. 2
Lobsien, M., Lehrerlvw. 2
Mahrt, E., Ww. 3
Metzger, E., Ww.
Niehus, A., Ww. 1
Seidenstrickcr, K., Pol.Büro-
diüt. Erdg.
Thomsen, C., Abtlgs.Leit. 3
Rechte Seite
2 E. Wohlfahrt, ($., Professor
(Berlin)
V. Schimkat, E., Ww.
(Verbindungsstr. 7)
Grosse, L., Buchdruckereibes.
Hoeck, F., Amtsger.Direkt.
Nissen, O., Rentner Erdg.
Petersen, E., Pensionärin
4 Baustelle
6 E. Traulsen, K., Drogist
(Flensburg)
V. Evers, G., Verwalt.
(Preutzerstr. 24)
Anders, R., Land.Sekr. 3
Glodnick, D., Ww. 2
— R., städt. Angest. 2
Hcucrmann, F., Lehrer 1
Heyer, K., Ob.Postsekr. a.D.
Kienast, F., Studienrat 2
Lohmann, H., Ww. 3
— M., Rentnerin 3
Rogge, C., Lehrerin
— E., Lehrerin i. R. Erdg.
Warnsholdt, L., Ww. Erdg.
Weyh, I., Rektor 1
8. 10 Baustellen
12 E Weide, H., Ww. Erdg.
Dohrn, O., Just. Ob. Sekr. 1
Hensen, B., Buchhalt. 3
Lange, H., Reg.Ob.Sekr. 2
Langrock, H., Ingen. 2
Lister, G., Tischler Erdg.
Ment, W., Just.Angest. Erdg.
Vielbaum, O., Prokurist 3
Eckcrnförder Allee
Hcrmannstraße
(Stadtteil Ncumühlen-
Dietrichsdorf)
Nach dem Leiter der Firma
Gebr. Howaldt, Maschinen
fabrik, Hermann Howaldt,
benannt
Mönkebergcr Chaussee->-
Linke Seite
1. 3 Baustellen
5 E. Plumeycr, W., Schlosser
7 E. Meck, F., Wächter
9 E. Schneider, P., Monteur
11 E Graßl, A., Arbeit.
13 E Friedrich, A., Ww.
Jaeger, K., Bootsbauer
16 E Beckmann, W., Rentner
Beckmann, P., Maurer
17 E. Wagner, A., Ww.
Dührkoop, E., Maschinenbau.
19 E. Felten, H., Aufseh.
Felten, W., Schlosser 1
21 E Appold, F. Werkmstr.
23 E. Rüssau, Th., Bohrer
25 E Krey, D., Ww.
27 E.tzorn,C., Fleischräucherei
Horn, W., Maschinenbau.
29 E Nütz, K., Arbeit.
31 E Gruel, W., Schmied
33 E Wiegner, F., Milchhdl. I.
35 E Jochcns, M.. Frau
V. Jochcns, L., Schlosser
Christiansen. H., Schlachter 1
37 E Maletzki, G., Schiffb.
39 E Lenz, M., Arbeit.
41 E Jeß, Ch., Rentner
Grummt, A., Frau
Ich, C., Schmied 1
43 E Kunze, F., Invalide
E Kunze, M., Frau
Göttsche, G., Kesselschmied
45 E Brcitkopf, E-, Tischl.
47 E Jaeger, Ch., Kesselschm.
Jaeger, H., Dreher
49 E Börner, A., Pol. Haupt-
wachtmstr.
51 E Stöber, F., Schweißer
Prügge, G.. Kraftw.Führ. 2
53 E Lamp, W., Schmied
65 E Lohmann, W., Ww.
Lohmann, O., Dreher
67 E Boldt, R., Arb.
Boldt,jun.,R., Maschinenbau.
69 E Düring, E., Frau
V. Düring. F., Arbeit.
Bötel, H., Rentner 1
61 E Stadt Kiel
V. Heinrich, M.. Werkmstr.
Bernhardstr.
Rechte Seite
2. 4 Baustellen
6 E. Schneekloth, Ch., Rentner
V. Schneekloth, K., Arbeit.
8 E. Stölting, H., Tischler
10 E. Radden, W., Hobler
12 E. Kuhr, H., Hobler
14 E. Knudsen, H., Frau
E. Knudsen, M., Seemann
16 E. Hartz, H., Motorwärter
Hahn, W., Arbeit.
18 E. Meinekat, F., Nieter
20 E. Sell, K., Bohrer
22 E. Thun, I., Invalide
Thun, H., Schiffbauer
24 E. Wilde. M., Ww.
Meyerdierks, H., Klempner
— M., Frau
Wilde, H., Tischler
26 E. Holzmann, C., Tischler
28 E. Heins, I., Arbeit.
Knickrehm, G., Drechsler
30 E. Möse, R., Metalldreher
Möse, H., Versich.Jnspckt. 1
32 E. Gamm, H., Rentner
Gehrmann, F., Wächter
34 E. Lehmann sen., P., Kessel
schmied
Lehmann, K., Dreher
36 E. Olsson, C., Werkmstr.
38 E. Steen, H., Stemmer
Baumhage, E., Dreher
Steen, K., Schiffbauer
40 E. Danker. G., Tischler
42 E. Eggert, W.. Hobler
44 E. Petersen.A.,Werftschutzm.
46 E. Hühmer, P.. Kesselschm.
Fehlau. K., Invalide
Stölting, C., Schlosser
48 E. Dietz, K., Arbeiter
Schümann, W., Monteur
50 E. Duus, E., Arb.
52 E. Urban, H., Arbeit.
54 E Langenhagen, G.,Sattler
Babendreier, W., Former
56 E. Duus, O., Eigentüm.
Kunze, A.. Kesselschmied
58 E Lau. L.. Rentner
Krohn, E.. Modellischl.
60 E Pelzer. A., Rentner
62—66 E Arbeiter-Bauverein
f. Dietrichsdorf u. Umg.
e. G. m. b. H.
62 V. Pabsch, O., Schlosser
64 Heyer, E., Werfttechnik.
66 V. Carlson, E.. Kontrolleur
68 E. Küchler, S., Ww.
Elbenkampstr. ->
Baustellen
Haffelfelde
Herthastraßc
(Stadtteil Wik)
Benannt nach dem Kriegs
schiff „Hertha"
Arkonastr. ->
Linke Seite
Kantine
E. Fiskus
Wienecke, L.. Kant. Pächt. I.
Marinekaserne geh. z. Arkonastr.
- Baustellen
Rechte Seite
Kaserne der I. Torpedodivision
geh. z. Adalbertstr.
Zeyestr. ->
Gasanstalt
Hcrtzstraße
sStadtteil Gaarden-Oft)
Heinrich Hertz. Proseffor,
1883—1885 Privaidozent an
der Universität .Siel, wirkte
bahnbrechend aus dem Gebiete
der Eleltrizitäl,
geb. 22. 2.1857, gest. 1.1. 1894
- tzelmholtzstr. ->
sUnbebaut)

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.