II. Teil
Hamburger Chaussee
— 74 —
Hansastraßc
68 E. Sinn, Ch., Pensionär
Diedrichsen, H., Wiegemstr.
Grabner,W.,Masch. Schlosser
v. Kiedrowski, F., Schlosser 3
Mahl, W., Posthelf.
Pohl, H., Kellner
Rieper, W., Gcldcrhebcr 1
Sinn, F., Rekl.Maler
70 E. Hamann, I., Kohlenhdlg.
7. Erdg.
Baller, K., Ww. 1
Dons, W., Kellner Erdgs.
Hamann, W., Dreher
Schmidtke, L.. Fischhdlrin. 1
72 E. Schlosser, H., Rentner
Golgert, R., Rangiermstr. 1
Lindner, P., Kupferschmied 2
Rohder, D., Ww. 2
— R., Arbeit. 2
Schwarck, I., Arbeit.
Voss, F., Arbeit. 2
Wiese, A., Ww.
74 E. Grabe, L-, Ww.
Gosch, P., Lebensmittel 7.
Rehls, A., Ww. 2
Popp, W., Reichsb.Beamt.
a. D.
Rathje, W., Monteur - 1
Schöppe, G., Maschinen-.
Witthöst, D., Ww. 2
Waldwicscnstr.
76 E. Schmidt, C., Rentner
Christiansen, W., Straßenb.
Führ. Erdgs.
Ehrichsen, E., Gärtner
Klinner, R., Rentner 1
Rieckmann, A., Honighdlg. 7
Schindler, G., Ksm. 1
Schmidt, K., Vertreter
Westphal, M., Ww.
78 E. Hintz, G., Meierei 7.
Einfeldt, H., Arbeit. 2
Hilbrecht, G., Arbeit.
Hintz, I., Rentner II.
Steinte, M., Frau
Wagcrangel, F., Rentner
80 E. Lübbe, M., Frau 7.
Bubelach, A., Ingen. 2
Gebhardt, H., Dreher Erdgs.
Jacobs, F., Autorep.Wcrkst.
Lübbe, G., Tankstelle 7. 1
Schmierzek, T., Monteur 1
Stange, M., Ww. 1
84 E. Holpert, Marie, Schlach
terei
Hägemann, H., Bootsm.
Hempert, E., Arbeit. 1
Holpert, E., Schlachter Erdgs.
84» E. Buchholz, E., Kfm. 7.
E. Buch holz, H., Feilenhauer-
meistcr 7
Buchholz, I., Söhne, Feilen
fabrik 7.
86 E. Marxen, I., Eisenbahn-
stellwerkmstr. i. R. Erdgs.
Busch, K., Straßenb. 2
Dargatz, C., Ww.
Marxen, B., Goldschmied 1
Schlüter, I., Reichsb. Sekr.
Schneider, W., Postschassn.
Schulz, F., Eisenb. Hilfs-
Betriebsassist. 3
Wandschneider,K., Kraftfahr.
88 E. Allenhostsche Erben
V. Weber, I., Schlosser 1
Drews, C., Eisenb. Arb. 2
Eggers, H., Arbeit.
Fick, F., Straßenb. Schaffn.
Heinze, A.. Schmied 3
— tz., Arbeit.
Köpke, H., 8.
Weber, I., Schlosser
Westphal, K., Kraftw.Führ.
90 E. Liefland, W., Fabrkt.
(Nr. 99)
Riemann,Gebr.,Seifenfabr.7
92 E. Melzarske, B., Kfm. 7.
94—98 Gärten
lOO E. Gaede, )uv., A.,
Großschlachterei 7. Erdg.
Blank, K., Prokurist 1
Jänike, W., Arbeit.»! Erdgs.
Westphal, H., Büroangest. 2
Danewerkstr. ->
102 E. Stuhr'sche Erben
V. Stuhr, W., Kfni. 2
Ahrent, A., Lebensmittel 7
Basedow, H., Arbeit. 1
Döllinger, E., Arbeit. 2
Gewalt, F., Invalide 3
Hauschildt, I., Arbeit. 1
Kaak, A., Stellmach. Erdgs.
Möller, K., Ww. 3
Rolle, M., Arbeit.
Schling, W., Ww. 3
Schulz, F., Rentner Erdgs.
Sell, D., Ww.
104 E. Gaede, I., Schlachter-
mstr. 7. 1
Gaede,H., Großschlachterei7.
Heide, O., Straßcnb.Angest.
Meier, A., Arbeit.
106 E. Broderscn'sche Erben
V. Brodersen,W.,Glasermsir.
Arp, C., Metallschleif. 2
Lübbe, A., Ww. Erdgs.
Schwabe, H., Maurer
108 E. Jöhnkffche Erben
V. Hausverwcrtung v. Kiel u.
llmg. G. m. b. H.
(tzolstcnstr. 106)
Biuletzki, R., Arbeit.
Dietrich, W., Schuhm. 8.
Synnberg, W., Ermittler
Uhl, C., Straßenb.Angest.
Wachsmann, F., Arbeit. 8. 1
Wulff, F.. Bäcker II.
110 E. Jöhnkssche Erben
V. Hausverwertung v. Kiel u.
Umg. G. m. b. H.
(Holstenstr. 106)
Gomolzig, W., Arb. 8. Erdgs.
Jöhnck, B., Ww. Erdg.
Kalkbrenner, H.,Schloffer II.1
Kotecki,A.,Goldschmied Erdgs.
Macholl, B., Elektrik. 1
Nielsen, W., Rentner 8. 1
Schnack, R., Arbeit. 1
112 E. Drosscl,J.,Eigentüm. 7.
Bujak, H., Musik. Erdgs.
Ewers,H.,Reg.Bauprattik. 1
Jacob, W., Beamt. 1
Karsch, W., Stud.Assessor
Kayser, K., Ingen.
Lange, W., Pol.Ob.Wacht-
meister 1
Mahnhardt, K., Kfm. 2
Sponholz, W., Monteur 3
Helgolandstr.
114 E. Wappke, O., Vertreter
Dibbern, E., Bohrer 1
Klinck, M., Ww.
Lorenz, O., Händler 8.
Sellmer, E., Wagenbauer
Willumeit, F., Schiffbauer
116 E. Jöhnk, I., Ww.
Grage, I., Arbeit.
Jöhnk, F., Invalide 1
118 E. Kiesel, G., Viehhdlg.7.
Behrenv, I., Rentner 3
Bock, A., Ww. 2
Grimm. H., Bauingen. 7. 1
120. 122 Gärten
124 E. Richter, B., Ww. Erdgs.
Broll, K.. Pol. Ob. Sekr. 2
Dahl, O., Kfm.
Gützlaff, H., Torp.Ltn.a.D.7
Heyne, A., Lehrer 2
Jacobi, W., kfm. Angcst. 1
Johannsen,M., Lehrerww. 1
Moldzcn, R., Reichsb.Betr.
Assist. Erdgs.
Richter, B., Ww. Erdgs.
Studt, W., Arbeit.
126 E. Süberkröpp, CH., Ww.
Dietze, P., Schiffb. Ing. 2
lemming,P.,Secmasch.a.D.
utzeit, M., Ww. 1
Haltermann, W., Lehrer 3
Hoffmann, R., Kapit.Leutn.
(I.) a. D. Erdgs.
Krützfeldt, E., Ww. 2
Rodewald, K., Konrettor 1
Süberkröpp, C., Ww. Erdg.
128 E. Blichenberg.Ch., Eigent.
Behncke.L., Geschäftsführ. 1
Detlefs, I., Lehrer 2
Gerlach, F., Ob.Sekr.
Heide, R., Ingen. Erdgs.
128 Iahn, H., Prokurist
Lafrenz, W., Ob.Fachschul-
lehr.
Simonsen, A., Lehrer
130 Garten
132 E. Kirchengemeinde Kiel
V. Bley er, G., Pastor 7.
Wulfsbrook
134—136 existieren nicht
138 E.Bustorff,CH., Bautechnik.
Meyer, I., Angestellt.
140 E. Zumsande, P-, Kfm. 7
140 a E. Bentz, W-, Architekt 7.
142 E. Reimer, H., Architekt 7.
Duddek, B., Bankbeamt.
Gerhardt. M., Redakt.
Kölpin, H., Schlosser Untg.
Löwe, A., Geschäftsführ. 1
144 E. Bruhn,H., techn. Stadt-
Ob.Sekr.
Giebelhausen.A., Pol.Wacht-
meister 1
146 E. Düncker, G., techn.
Stadtob.Sekr. (v. d. Goltz
allee 76)
Blunck, E-, Lehrerin 1
David, E., Lehrerin Eidg.
Kaufmann, G., Mitgl. d.
Stadt. Orchest.
Loose, W., Buchhalt. 1
Niebuhr, E., Hochbautechnik.
148—160 Gärten
152 E. Redlien, E., Ingen. 7.
154 E. Kläve. E., Landw.
Lafrenz, I., Arbeit.
156 Abbruch
158 E. Kläve,H.,Schloffer(154)
Degler, H., Pol.Ob.Wacht-
meister
Ehler, W., Reichsb.Zugführ.
Geister, S., Ww.
Kleinsorgc, H., Reichsb.Zug-
schaffn.
Preißinger, I., Ob.Schreib.
Maat
160 E. Kieler Mieterverein e.V.
(Holstenstr. 102)
V. Schulz. E., Sattlermstt. 7.
160 a E. Kieler Mieterverein
e. V. (Holstenstr. 102)
Saßmann, G., Ingen.
162 E. Kölln, H., Gärtner 1
Ecke, F., Technik.
Kölln, H., Ksm.
164 E. Wulf. H., Ziegelei 7.
166. 168 Baustellen
170 E. Wulf. H., Ziegeleibcs.
(Nr. 164)
Konkol. R., Ziegeleiarb.
Schnack, K., Kutscher 8.
172. 174 Baustellen
176 E. Hamann, B., Schmiede
meister 7.
Rohwedder, M., Frau 7.
178—190 Baustellen
192 E. Wulf, H., Ziegelei
bes. (Nr. 164)
Bücker. A., Zicgelmstr.
Guinand, H., Arbeit. 8.
Hautop, D., Haushälterin
Michaelis, I., Zimnierm. 8.
Westphal, Ch., Maurer 8.
194 Baustelle
196 E. Bleßmann, F., Ziegelei
bes. 7.
Loke, K., Ziegelmstr.
Maas, B., Kutscher
198—200 Gärten
202 E. Hamann, B., Schmicde-
mstr. (Nr. 176)
Tönnißen, H., Fische
204—210 Gärten
212—214 E. Langneß.H., Kfm.
(Düsternbrooker Weg 33)
E. Rautenberg, W.. Direkt.
(Goethestr. 12)
Bachmann, P.. Kraftwagens.
Harder, E., Maschinist
Holsteinisches Süßwarenwerk
G.m.b.H. 7.
216—238 Gärten
240 E. Mordhorst,E.,Spedit.7
Buhr, L.. Hauswart Untg.
240a E. Mordhorst, E., Spedit.
(Nr. 240)
242 Baustelle
244 E. Hübbe, P., Prokurist
1 246—286 Baustellen
3 288 E. Möller,Dora,Wirtschaft
Baumann, K., Rentner 1
Langmack, H., Handelsm. 1
Schlüter, M., Frau
Siegmund, I., Handelsm.
290—298 Baustellen
Hammerbusch
300 E. Stadt Kiel
Freese, W., Maschinist
Klocke, H., Maschinenmstr.
302 E. Stadt Kiel
Barow, A., Maschinist Erdg.
Frank, R., Vorarb.
Rehder, F., Pensionär
304 E. Stadt Kiel
Andresen, I., Maschinist
Esemann, M., Maschinen-
wärt.
Garken, F., Filterwärt. Erdg.
Martens,W.,Maschinenwärt.
Wriedt, Th., Heizer Erdg.
306—322 Baustellen
324 E. Stadt Kiel
Groth, K., Filterwärt.
WasserwerkSchulensee7
326—344 Kiesgrube
E. Stadt Kiel
346 E. Stadt Kiel
Eiselt, K., Kfm.
Lüthje, H., Arbeit.
Riegcr, F., Betriebs-Assist.
Schlüter, H., Büroangest.
348 E. Allgem. Konsumverein
f. Kiel u. Umgegend
V. Hinrersdorf, E., Lager
halter 7.
Schütt, K., Kraftw.Führ.
Stadtgrenze
Hammerbusch
Flurname in der Gemarkung
des Gutes Hammer
Hamburger Chaussee ->■
Wasserwerke
Linke Seite
Die nicht mit E. bezeichneten
Grundstücke gehören der
Stadt Kiel
51 Kowalski, W., Bäcker Erdgs.
53 Jensen, M., Pensionär
55 E. Jarausch, W., Ob.Sekr.
57 Struve, H., Maurer
59 E. Sipplie,E..Hilfsamtsgeh.
61 E. Sattler, O., Mechanik.
Mstr. 7.
63 Becker, F., Filterwärt.
65 E. Augustson, H., Arbeit.
67 E. Lüthje, W., Maler
69 V. Hansen, C., Arbeit.
71 Löschmann, K., Zimmerer
Rechte Seite
Die nicht mit E. bezeichneten
Grundstücke gehören der
Stadt Kiel
40 E. Kanus, W., Schriftsctz.
42 Urbach, M., Siedler
44 E. Urbach, W., Ww.
46 E. Peter, O., Invalide
48 Grapengeter, A., Schuhm.
Meister
50 E. Gückinger, A., Schlosser
62 E. Guttau, P., Maurer
64 E. Ullrich, I., Elektromont.
56 Kuhlmann, A., Schlosser
58 Dittbcrner, M., Bauarb.
60 E. Modrow, F., Schneider
62 E. Lundius, I., Arbeit.
64 E. tzawlitschka, H., Werk-
meister
66 E. Engel, A., Maurer
68 E. Frahm, W., Zimmerpol.
Speckenbeker Weg
Hangstraße
(Stadtteil Ellerbek)
Klausdorfer Weg
E. sämtl. Grundstücke Stadt
Kiel
1 V. Klinkert, Chr., Seemann
2 Lundt, M., Former
3 Buuck, Ch., Kesselschmied
4 Green, H., Handlgsgeh.
5 Hohmann, A., Seemann
6 V. Leipold, H.. Feuerwehrm.
Stille Gaffe
10 Stercklen, E., Pol.Beamt.
a. D.
11 Reseld, O., Krim. Assist.
12 Rudolph, K., Schmied
13 Willert, K., Rentner
14 V. Weber, 5)., Zimmerer
15 Stießel, W.,Schlosser Erdgs.
Witthöft, K., Invalide
16 Hansen, W-, Schlosser
17 V. Langanke, I., Lehrer
Weg —
18 V. Thon, C., Dreher
19 V. Bünning, B., Arbeit.
20 Timm, I., Wächter
21 Roggenkamp, E., Seemann
22 Lorenz, E., Tischler
23 Kühler, O., Krim.Sekr. i. R.
24 Dücker, R., Gärtner
25 V. Schabilon, E-, Schlosser
26 Meyer, H., Kupferschmied
Stapelfeld, C-, Arbeit.
27 Brauer,G.,Maschincnschloff.
28 Arp, K., Rentner
Strauß, H., Ob.Bootsm.Mt.
29 Behnk, G., Schlosser
Hagener Str.
Hansastraße
Benannt nach dem Kriegsschiff
S. M. S. „Hansa"
Gutenbergstr.
Linke Seite
I. 3 existiert nicht
Ahlmannstr.
5 E. Nörenberg, I., Frau
(Adolfstr. 60)
Behnken, H., Apotheker
Denker, G., Kfm. 4
Ebert, A.. Lehrerin
Gramm,E.,Telegr.Assistentin
Herrfurth, G., Musiklehrerin
Hinz, F., Kfm. 7. Erdgs.
Hirschfeld, P., 8r. phil.,
Kunsthistorik. 4
— 91, Pianistin 4
Jensen, T., Kfm. 3
Kock, F-, Büroangest.
Lehmann, B-, Kapellmstr. 1
Nordmeyer, H., I)r., Dipl.
Agr. 3
Pump, H., Rohölmotore 7. 3
Svenson, A., Bauarb.
Schwebsch, A., Frau 4
Weber, K., Kfm. 1
7 E. Mews,M., Frau (Bülow-
straße 14)
Barth, M., Malermstr. 4
Dannenberg, W., Landessekr.
Drews, K., Mechanik. Erdg.
Eckardt,A.,8r.pM.,Physik. 2
Fürst, A., Töpfermstr. 7.
Landwehr, F., Kfm. 4
Nowack, H., Frau 1
Seiler, A., Mar.Ob.Sekr.
i. R. 2
Sellhorn, R., Bürovorsteh. 2
Wagner,G., Leutn.(J.)a.D.3
Zach, E-, Leutn. (I.) a.D. 1
9 Baustelle
II. 13 E. Geigenthaler, G.,
Bildh. 7
Brodersen, G., Lehrer 1
Döscher, F., Mar.Werkmstr.
a. D.
Godow,P.,Reichsbk.Jnspett.3
Gutknecht, H., Kfm.
Jacob,K.,Just.Ob.Sekr.Erdg.
Krantz, H., Kfm. 3
Pahlisch, E-, Telegr.Jnspekt.
Schröder, F., Lehrer
16 E. Lorenzen,G.,Bauuntern.
7.
Berg, G., Ob.Deckoffiz.a.D. 2

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.