II. rett
Esmarchstraße
— 44 —
Exerzierplatz
5 E Kuck, Irmgard, Eigen
tum. (Forslweg 77)
V. Brehmer, Fr., Verwalt.
(Wrangelstr. 46)
Boldt, G., Ob.Postinspekt. 3
Gedamke,V.,Dipl.Jng. Erdg.
Hüseler, R., Syndikus Erdg.
Kolbe, G-, Ob. Leutn. z. S.
a. D. 7.
Lauenstein,R.,Landger.Rat 3
Paschburg, H., Gewerbe-Ob.
Lehrerin 1
Reese, D., Ww. 2
Schäfer, M., Ww. 3
Schulze, A., Ob. Studien
direktorin 2
7 E Löserfiche Erben
V. Löser,M.,Kanzleisekretärs-
ww.
Altona, T., Mw. 7 2
Brandt, E., Pastor 1
Brunner, H., Rechtsanwalt 2
Grützmacher, K., Landger.
Direkt. 7. Erdg.
Neß, W., Studienrat
Stolzenberg, M., Pol.Haupt-
mann 7.
Strempel, R.,Dr, Direktor 7
9 EHoffmann,D.,Eigentünlerin
Bocatius,G.,Pol.Major a.D.
Boos, H., Ww. 1
Cohen, St., Geh.Justizrat 2
Henke, R., Rentnerin 3
Hosfmann, K., Kfm.
Jarchow, H.. Konrektor i.R.
Kahlke, M., Ww. Erdg.
Kränz, E., Frau Erdg.
Petzke, A., Lehrerin 1
Radtke,A.,Ob.Schullehrerin 3
Rottock, L., Ww. 7 1
Schmidt, H., Ob. Leutn. 2
Tubbert,L., Krim.Beamtin 7
Forstweg
Gärten
Projekt. Straße ->
11a-19 E Wohnungsgen. Kicl-
Esmarchstr., e. G. m. H.
11a V. Möhrstädr. F., Ingen.
(Esmarchstr. 13)
Behncke,H., Klavierlehrerin 7
Behrmann, C., Buchhalterin
Meyer-Christian, W., Chef
redakteur 7. 1
Rccke,Konteradmiral z.D.7 2
Wiegand, E., Ingen. Erdg.
11 Franz, H.. Dr, Dipl. Laudw.
Heinrich,F.,Dipl.Landw. 7 1
Hiß,A., Gew.-Ob.Lehrerin 2
Quattert,Frieda, Hausangest.
Reimer,W.,Brotniederlage 7
— M., Ww.
— E., Stadtassistin.
Schmidt, G., Dr, Arzt 3
Schneidt, H.,Ob.Postrat 7. 2
Schultz, A., Ww. 3
Sommer, E., Schneider
meisterin
Strache, A., Major d. Landes
pol. 7 2
Wittekind, A., Ww. Erdg.
13 Bethke, R., Abteil. Leiter
Böckmann,M., Gewerbe-Ob.
Lehrerin i. R. 2
Gronow, F., Kfm. Erdg.
Klaehn.H.,Kapit.Leutn.Erdg.
Mauve, E., Ww. 2
Möhrstädt. Fr., Ingen. 3
15 Bernhardt, E., Ww.
Beucker, W.. Dipl. Kfm. 2
Straube, G., Betriebsleit. 7
17 Ahlmann, M., Biblioth.
Ob. Sekretärin 3
Breiholz, E., Ww. 2
— M., Dr. phil., Lehrerin
Gutzeit, W., Betriebsing. 2
Jaenke, M., Ww. 1
Klenzc, K., Reg. Rat a. D.
Pfasfenholz.K., Priv.Schwest.
Raguse,W., Ob.Negierungs
rat 7 Erdg.
Roegglen, A., Kapit.Leutn. 1
Schimming.H., Gcrichtsaffess.
— H.. W w. l Erdg.
19 Claus,A.,Dr,Regierungsrat
Lünau, R., Ww. Erdg.
Möller. A., Ob. Postrat a. D.
19 Nordmann.A., Dr,Magistr.
Rat 7. 3
Rolfs, E., Rentner
Stiller, K., Dr med., Mar.
Ob.Stabsarzt 7 2
Stolze,R.,DrpttiI.,Redakteur
Feldstr. ->
Gärten
Adolfstr. ->
Gneiscnaustr.
49 E Flatt, W.. Stirn. (Hol-
tenauer Str. 93.95)
Dohm, W., Zollamtm. 3
Frenek,K.,Reichsverbd. Dtsch.
See- u. Küstenfischer 7 1
Hansen, G., Margarine
Meritzen, M., Ww. 3
Riedler, K., Mar.Stabszahl-
meister 7 4
51 ERissen.A., Dr.^ur., Land
richter i.R. (Feldstr. 80)
Bohmeyer, P., Staatsan-
waltsch. Rat 2
Braasch, E., Baugesch. 7.
Meidinger, A., Ww. 4
Schwartz, A., Intendant.
Siegmund, G., Major a. D.7.
63 Börner, O., Kfm. (Lübeck)
Barth, O.. Kapit.Leutn. a.D.
Günther.O.,Kapit.Leutn. 7 4
Heldt, A.. Mar. Baurat 7
Knipse!, A., Freg.Kapit. 7 2
Lauschmann, R., Kammer
musik. 3
Niemand, F., Kapitänleutn.
Schott, A., Dr. med., Au
genarzt 7. 3
Sell, H., Arbeit.
Thunsdorff, Ilse, Kunstgew.
Llrbeiten
— O., Pol. Ob. Baurat 7. 2
55 E Rucks,R.,Druckereibes. 7 4
Bartels, B., Ww. 1
Berndt, E., Mar.Baurat 4
— H., Mar.Baurat 3
Held. A., Ww. 2
v. Karkorski,H.,Generalsckr.2
Nawrotzki, K., Studienrat 3
Niemann, F., Ww. 1
Paulsen, O., Ob. Post-
inspett. 4
Pietschmann, F., Schneider
meister
Schultz, A., Ww. 1
Werner, G., Beamtin 2
67 E Gerbrandt, G., Kfm.
(Lübeck)
Aster, R., Regierungsbaumstr.
Blazek. F.. Prof. a. D. 3
Bremer, L., Kfm. 7 2
Clausen, N., Rektor Erdg.
Gerbrandt, H., Ww. 7 2
Gnaß, L., Kfm.
Hauck, G., Kapit.Leutn. 7 2
Lambrecht, F., Korv.Kapit. 1
Schulte - Ostrop, E., Mar.
Gen.Ob.Arzt 7 3
Wintgen, F., Mar.Baurat 4
Wolff, Frieda, Wäscherei
59 E Sutbmann, R., Portier
Haase, O.. Kapitän z. S.
(Ing.) 7 4
Karsten.S.,Korv.Kapit.a.D.1
Möhlmann, K., Frau Erdg.
Rausch, P., Ob. Reg. Rat 2
Ohm, H., Eisenbieg. 5
Riesenberg. H.. Postschaffn.
a. D.
Wilske.M.,Pensionärin Erdg.
Windmüller. E., vw. Kapt.
Leutn. 7 3
61 E Weickert, I. F. G.. Ob.
Postsekr. i. R. Erdg.
Dünnig. C.W., Direktor 7 1
Glause, G., Ww.
Kaluza, T., Univ. Prok. 4
Lange, M■, Mar. Ob.Stabs-
zahlmstr. a. D. 3
Maaß, A., Dipl.Handelslehr.
Münchhoff. O., Lehrerin
— T.. Ww. 2
Rieck. H.. Ww.
— M.. Dipl.Handelslehrerin
Seifert, I., Zollrat 7 4
Willich,A.,Ob.Leutn.z.S.a.D.
Rechte Seite
Gärten
Forstweg ->
12. 14 E Paulsen, K., Frau
(Düsternbrooker Weg 102)
Andersen,H.,Filialleiterin7 2
Fischbeck. C.. Ww. 7.
Hahne, P., Rechtsanw. u.
Notar 7
v. Haxthausen, W., Konter
admiral a. D. 7 2
Jansen, A., Schweißer
John, H., Ww. Erdg.
Klingncr.K., Kapit.Leutn. 7
Krauß, E-, Dr med., Mar.
Generalarzt 2
Marten, B-, Frl. Erdg.
Meyersahm, H., Prof. 7.
v. Moltke. M., Frl. 3
Stockinger.W-, Privatdozent
Stegemann, O., Ob. Jntend.
Rat 7. Erdg.
Wisiol. H.. Dipl. Ing. 3
16 E Paulsen, K., Frau
(Düsternbrooker Weg 102)
Bertelsmann, F., Verbands-
Geschästsführ.
Grunow, R., Kfm. 7
Harries, H., Dr, Prof. 7
Kanzler, F., Dr, Mar.
Stabsarzt
König, R., Korv. Kapit. 7
Matz.F., Dr.Ob.Staatsanw.
Otto, E., Rechtsanwalt u.
Notar 7
Rollmann, H., Korv.Kapit. 7
Ronneburg,E.,Ob.Zollinspekt.
18 E Paulsen, K., Frau
(Düsternbrooker Weg 102)
Neudeck. M.. Kfm. 7 1
Schnackenburg, P., Major
a. D. Erdg.
Thode, Bankdirekt. a.D. 7 2
20 E Johannsen, I., Kfm.
(Hadersleben)
V. Stegelmann, P.N., Haus-
verwalt. (Fleethörn 18)
Bartels, R., Konteradmiral
a.D. 7 2
Bruck, W., Dr ^ur., Ob.
Landesger. Rat 1
Hascloff, A., Dr, Univ. Prof.
7. 2
Schultze-Jena, E., Tuchver-
treter 7
22 E Gosch, C.,Ww. (Haders
leben)
V. Gosch.P.,Reichsb.Ob.Sekr.
(Alte Lüb. Chaussee 44)
Denker. E., Ww.
Junghanns, H., Stabszahl-
meister
Kartenhaus, E., Ww.
Möller. A., Ww.
v. Obernitz, M., Kontreadm.
a. D. 1
v.Olshausen,J., Landger.Rat
Petersen, E., Ingen. 2
Rowehl, Th., Flieger 7
Schmiedel, B., Kfm.
Seeger, A., Ww.
Thode, R., Bankdirekt.
Feldstr.
24 E Longneß, H.. Kfm.
(Düsternbrooker Weg)
Burmeister,M.,Rechtsanw. 7
Crüsemann, F., Korv.Kapit.
a. D. 3
Glaevecke, M., vw. Prof. 2
Mußbach,K.,StadtOb.Sekr.3
Sembdner, F., Architekt 1
Trabt. M., Dipl. Ing. 7 1
26—40 existiert nickt
42 E Hußfeldt. A.. Kfm. 7.
(Herzog Friedrich-Str. 29)
Bähte, H., Kapit.Leutn. 7 2
Dix, W., Univ. Prof. 7. 3
Wieting,F.,Vizeadmiral a.D.
7. 1
44 E Bock,Chr.,Pianohandlg.7
Bäreniänger. C.. Dr. Direk
tor, Chemik. 7 2
v.Beseler,G., Univ.Prof.7 3
Beuck, O-, Pastor i.R. 1
46. geh. z. Scharnhorststr. 2
Scharnhorststr.
Blücherplatz
Blücherstr.
48—56 existiert nicht
58 E Roll, F.. Kfm. (Haders
leben)
V. Stegelmann, P. N., Haus-
verwltg. (Fleethörn 18)
v. Callas, L., Frau 2
riederici, E., Dipl.Jng. 7
efemehl, M., Frau 7. Erdg.
Kuck, F., Mar. Ob. Baurat
a. D. 1
Vallendar, H., Kfm.
v. Wedderkop, Arv., Major
a. D. 3
Willich, E., vw. Kapt. Leutn.
7. 2
60 E. Niehuusfiche Erben
V. Schmidt, M., Ww.
Leopold, A., Landricht. a.D.
Mentzel, W., Bürgermeister7
Möller, Kapt. Leutn.
Peters, H.. Kfm. Direkt. 7 1
Schmidt, H., Journalist
— M., Ww.
Schmielern, W., Kfm.
Thäter, Freg. Kapt.
62 E Gram, P., Ob.Loko-
motivführ. a. D. Erdg.
Dettmann, H., Ob.Leutn. 2
Feddericn, H., Ww. Erdg.
Gram, W., Krastw. Führ. 4
Juhl, O., Stabsingen. 3
Just, O., Mar. Stabsarzt 2
Rehre, E., Kfm. Erdg
Siebenmark, I., Ob.Steuer-
inspektor 3
Schmidt, A., Ww. 1
64 E Zehbe, W., Dr med.
Ob.-Stabsarzt a.D. (Neu
markt 5)
V. Arent, R., Schlosser
Bührke, H., Konsift.Rat Erdg.
Dobinski, R., Kapt.a.D. 7 3
Gädecke, F., Vize-Admiral
a. D. 1
Mahrbolz, E.. Konteradmiral
a. D. 7. 2
Paulsen, I., Dr. Zahnarzt 2
v.Schradcr.O., Korv.Kapt. 7
Wehr, O., Kapt. z. S. 7 3
Witt, H., Dr, Rechtsanw.71
66 E Anger, K., techn. Stadt-
amtm. 7 Erdg.
Bruch, H., Korv. Kapt. 2
Harraeus, H., Erster Staats
anwalt 7 3
Hoffmann, W., Mar. Stabs
arzt 7
Jungjohann, I., Konrektor
Mangels, 917, Ob.Reg.Rat 3
Sonntag, H., Dr, Mar. Gen.
Ob. Arzt 7.
Zieger, M.. Großkfm. 7 2
68 E Flatt, W., Kfm. (Holten-
auer Stt. 93, 95)
Biederich.F., Verwalt.Amtm.
Klebe, H., Dr, Arzt Erdg.
Lehmann, E., Frau 1
Münz, O., Mar.Jntend.Rat
Nebendahl, C., Frau 2
Schuster, I., Reg. Rat 1
v. Zanthicr, Reg. Rat 1
70 E Richter, F., Steuerin
spektor 3
Janhcn, W.. Ww. 1
Kicnart, H., Korv.Kapt. 7 3
Pries, W.. Dr, Rechtsanw.
u. Notar 7 2
Schulz, P., Ob. Vollzieh.
Beamter 4
Holtenauer Stt.
Exerzierplatz
Ehemals Exerzierplatz der
Kieler Garnison
- Marktgebäude
E, Stadt Kiel
1 E. Mordhorsi.E.,Bahnspedit.
(Sophienblatt 58)
Dittrich.O,, Tabakwrhdlg, T.
Samenhdlg, H, Wallach r.
2 E. Mordhorst,E.,Bahnspedit.
(Sophienblatt 58)
Krantz, Faltbootwerst
Seift«, ®„ Drogerie
Szugzdys, I., Konditorei
3 E, Mordhorst,E.Bahnspcdit,
tSophienblatt 58)
Jverscn, N-, Autoschloffer
Plambeck.R,, Dachdeck,Erctz,
Schulz, P,, Nieter 1
Ziegler, A„ Arbeit, l
Alte Reihe
4 E, Knutzen, J„ Futtermittel T
Daniel, Th„ Prokurist 4
Fischer, J„ Ksm, 4
Kachelmeier,K„Fettwrhdlg, I
Knutzen, W„ Prokurist I
Kock, W„ Bankbeanit, 3
Kurfürst, F,, Angestellt, r. 2
Leinbke, M„ Ww,
Lippert, I,, Technik, 3
Schmidt, A., Angestellt. 4
Stellter, F,, Ingen, 2
Neue Reihe -V
5 E. Mohr, tz„ Ww, (Schiller.
stratze 24)
Schmidt, F„ Drogerie T,
6 f. a, Gr. Kuhberg M
E. Blaas, H„ Gastw, T. 1
Leuck, F„ Ob, Postschaff»,
a, D, 2
Kerfig, J„ Gastw, I, 3
Leimcke, O,, Just, Sekr, a,D,
-4- Gr, Kuhberg ->
SchUlperbauni
-4r Sandkuhle
7 E, Leptien, ®„ Rentner 3
E. Lchticn,H.,Ksm,(Sophie»-
blatt 37)
E. Leptien, M„ Rentnerin 2
Engel, G,, Schuhm,
Hansen, J„ Elektrik,
Hnwers, Ch„ Ww, 5
Kunke, C„ Papierhdlg. I,
Langenschwadt, I„ Handels-
vertr, 4
Ritsch, W„ GenÄgent 7, I
Psränger, H„ Arbeiterin 4
Ringe, G„Lederhdlg, T. J tz
Röpsdors, M., Frau
Schlapkohl, I.. Frau
Schlichting. A„ Beruiskleid,
Wc»zel,H„Unioers,Assist,I, 3
8 s, a, Priiner Gang !l
E, Hansen, R„ Buchhalt, 1
Chriftensen, M„ Käse
g E. Kahle'sche Erben
Kahle, St.. Gastw, T.
Jansen, O,, Wirtschafterin 2

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.