Brückenstraßc
— 28 —
Brunswiker Straße II. T-u
Brückenstraßc
(Stadtteil Wellingdorf)
Langenkampweg
Linke Seite
I E. Schütt 86N., P., Rentn.1
Schütt Mv., P., Bäckermstr.
3 E. Kaiser, D-, Frau
Kaiser, G., Fischer Erdg.
— H., Seemann 2
Schröder, I., Arbeit. Erdg.
Schütt,H.,Schiff sziminerm. 1
5 E. Wellendorf, D., Fischer
Wellendorf, H., Fischer
— W., Fischer
7 E. Schütt, A., Fischer Eräg.
Schütt, H., Fischer 1
— K., Fischer
9 E. Hintz, A., Gastw. Eräg.
Dethlefsen, K., Dentist
Mörup, F., Gastw.
Ticdke, D., Ww. 1
II E. Reelsen, S.. Ww. Eräg.
Reelsen, W., Fischer 1
Simon,G-, Stadtinspekt.a.D.
13, E. Havemeisler, E., Ww.
Blohin, K., Invalide Vnoüg.
15 E. Klein, A., Fischer Eräg.
Theede, K., Werkmstr.
17 E. Kunst, F., Fischer
E. Kunst, H., Fischer
Günther, I., Schiffszimmcr.
Ballastberg
21 E. Theede, H.A.J., Fischer
Theede, A., Schiffszimmer
mann Ercig.
23 E. Mellendorfs Erben
Eifermann, E-, Schiffbau 1
tzamann,F.,Schiffszimmerm.
Lührs, A., Ww. Eräg.
Petry, C., Tischler
Weüendorf, L., Former
25. 27 E. Hintz. K.. Fischer 1
Hintz, H., Fischer Ercig.
— I-, Fischer Eräg.
Hoffmann, Ed., Schmied
Köhn, G., Dreher 1
Liebetrau,O.,Seemann Ercig.
29 E. Brandt. I., Fischer 1
Behrend, K., Tischler-
Brandt, I., Fischer 1
Drcger, K., Schlosser Ercig.
Gundelach, K., Ziminerm. 1
Piper, P., Former 2
Weglehner, O., Kfm.
31 E. Hosmann, B., Schiffs
zimmerer
Theede, M., Frl. 1
Ellerbeker Str. ->
33 E. Marine-Arsenal
Bentrup, K., techn. Mar. Ob.
Sekr. 2
Friedrich, G., Art.Rev.Arb. 1
Knospe, K., Bctriebsleit. 2
Lindau, K., Mar. Jnspekt. 1
^Niese, P.. Ingen. 2
^Pfleger, T., Mar. Ingen. 1
^^emncler, P., Schlosser Ercig.
20. 2^
24 E.
Hafen
Rechte Seite
■2 E. Hintz, I., Invalide 1
Dowers, O., Elektromont.
Freudcnfcldt, I., Seemann
Hintz, A., Schiffsziminerin. 1
Schwanncbeck, P., Bootsb.
4 E. Schütt 8on., H., Fischer 1
Kiesel, 5)., Schlosser 2
Leuckroth, E., Schlosser 1
Oster, W., Schneider-
Schütt, ^'uli., H., Schlosser
6 E. Dahin,I.,Schiffszimmercr
E. Hintz, G., Fischer
Hintz, A.. Fischer Ercig.
Kühl. A., Arbeit. 1
8 E. Theede. I.. Invalide Ercig.
Klein, W.. Kesselschmied 1
10 E. Will. F.. Schiffszimmerer
E. Will. H., Fischer 1
Dannenberg, G., Kraftw.-
Führer
Kaiser, P., Fischer
Schwirner,E.,Wcrkführ. a.D.
10 Will, A-, Schlachter Ercig.
— F., Zimmerer Ercig.
— H-, Fischer 1
12 E. Theede,Geschw.Eigentüm.
Boye, A., Rentner
Hintz, P., Maschinenb. 1
Theede, A., Metalldreh. 1
— I.. Fischer Ercig.
Voges, G., Schmied 2
14 E. Rose. E., Mar. Wertf.a.D.
Andresen, K., Werkführ.
Möller, A., Schlosser 1
Rose, Schiffszimmerm.Ercig.
Wessendorf, W-, Fischer
16 E. Blaas,K.,Geschäftsführ.I.
Kieler Fischergenossenschast
e. G. m. b. H.
Linnig, I., Straßcnb. Führ.
Schaar, A.. Kesselschmied
Schwirner, W., Mechanik.
18. 20 E. Schütt, Marie,
Kolonialwaren I. Eräg.
Petersen, H., Bootsb. 1
Rolfs. E.. Kfm.
Ballastberg
22 E. Sellmcr, C., Ww. Eräg.
Jurk, K-, Maschinenb. 1
Theede, 5)., Fischer
24 E. Knuth, I.. Fischer Ercig.
Knutb, H., Fischer 1
26 E. Sellmer, R., Fischer 1
Schreiber, A., Anreißer Eräg.
28 E. Andresen'sche Erben
V. Heesch, F., Kfm. 1
Andresen, M., Ww. 1
— R., Fischer Eräg.
Busch, W-, Werkmstr. 1
Heesch, F., Buchhalt.
Sinner, M., Pol. Ob. Wacht-
mstr. Eiäg.
30 E. Schnoor, M., Fischer
Brandenburg, B., Obersekr.
Anwärt.
Brandt, G., Buchhalt. Eräg.
Mey.K.. Pol.Wachtmstr.a.D.
Schnoor, A., Handlgsgeh.
32 E. Wellendorf, H., Ww.
Alex, R.. Musiker 1
Farago, I., Segelm. 1
Ellerbeker Str. ->
50 E. Stadt Kiel
Meister, A., Bademstr. I.
Brmlsrade
Alter Flurname auf der städt.
Feldmark
Kirchhofallee
Linke Seite
1 existiert nicht
3 E. L>achau, H-, Fuhrgcsch. I.
Bartels, I-, Ww. 1
Berlau, W., Tischler 3
Blunck, H., Frau 2
Grabarczyk. M., Arbeit. 1
Kojelis, M., Ww. 4
Kunter, G-, Arbeit. 4
Sachau, S., Ww. 3
Sievers, W., Arbeit. 2
Vosgerau, W-, Bäcker 3
Wiese. I.. Bohrer 2
5 E Riebuhr, I. (Stiftstr. 17)
V. Schröder, H., Invalide
Ehrich. H., Arbeit. 4
Heidenreich, Eh., Frau 1
Lau, A., Maurer 2
Minde, B-, Arbeit. 3
Reumann, P., SchlosserEräg.
Pollock, E., Schlosser 4
Schröder, H., Invalide 2
Steffen, F., Arbeit. 4
Storni, H., Milchgesch. Eräg.
7 E. Edler. H., Arbeit.
Andersen, W., Dreher 3
Behrens, A., Ww. 4
Detlos, H., Telefonist 2
Horn, M., Servierfrau Eräg.
Lübker, Ch., Straßenb.
Schaffn. 2
Plambeck, B., Bäcker 3
Ponath, R., Maurer 1
Stollberg, O., Maschinist 4
Vogelfang, H..- Einricht. 1
9 E. Hüpenbecker, E., Stellm.
Delfs, O.. Arbeit. 4
Derlien, M., Ww. 1
Ehmke, A., Schiffbau. 2
Erbs, M., Frau Eräg.
Hacker. I., Posthelf. 3
Kaminski, F., Ww. 2
Kock, F., Kutscher 4
Radünzel, H., Tapezier 1
Wellendorf, W., Hilfsschloff.
11 E. Wetendorf, G., Lebens-
mittelhdlg. T.
Biß, I., Arbeit. 3
Diestler, E., Frau 4
Günther, F., Schlosser 4
Heidhof, I., Zugschaffn. 2
Reumann, H., Katast.-
Techniker 1
Rufer, O., Pensionär 3
Salomon, A., Postassist. 2
Wichmann.H., Telegr.Ärbeit.
Rechte Seite
2 existiert nicht
4 E.Gröpper,E.,Ob.Postschaffn.
Herde, G., Dreher 3
Kroll, E., Schlosser
Lamp, H., Zimmerm. 1
Rohlfs, H., Arbeit. 3
Schultz, Ww. 4
Stallmann, K., Maschinist
Wendt, H., Schlachter 2
Wulf, W., Arbeit.
6 Baustelle
8 E Kölln, H., Rentner (Nord-
Amerika)
V. Börnsen, I., Pol. Haupt-
wachtmstr. Eräg.
Bargholt, A., Ww. 4
Beckmann, W., Maurer 4
Burmeister, F., Ww. 3
Butzloff, P., Schlosser 1
Delfs, A., Kellner 2
Duggcn, H., Tischler 2
Fischer, W., Schlosser 3
Klahn, W.,Maschinenwärr. 1
Müller, H., Schiffbau. 2
Ostaschinsky, B., Archivar 1
Pehl, G., Hilfsamtsgeh. 3
Pülm, R., Zim.StabsGeir.
Eräg.
Seemann, A., Ww. 4
Stadtfeldkamp
Brnnswiker Straße
Benannt nach dem Dorf
Brunswik, welches zu beiden
Seiten der Strabe lag und
1889 in Kiel eingemeindet
wurde.
Schlotzgarten ->
Linie Seite
I E. Petz old, A., Gastwirt T. 2
Görtz. SB., Lcutn. n. D.
Grevc, I., Färberei
Riepen, §., Bcrtret. 1
3 E. Adamsii, M., Zigarren-
handlg. Erdg.
Dorffn>eister,K., Kunsthdlg. 1
Sievert, W., Uhren
„Zum Knusperhäuschen",
Marg. Lepticn, Konfitüren
7. I
5 E. Trennt, A. SB. tz.. Kfm.
T. Erdg.
Hartmann, H„ Berb.Direkt.
Henker. Helina, Friseurgesch.
Trennt, Th., Zigarren-
Einsuhr 7.
7 E. Wallgrüns Erben
V. König, I.. Amtsgcr. Rat,
(Kolberg i. Pomm.)
Boffert, N.. Buchhalt.
Carstens, I., Mittagstisch
Hahn, K., Handschuhgesch.
7. Erdg.
Schröter, tz., Dr., Magistr.
Ob. Schulrat
VoelckerS,W.,Dr.,Stadtrat 7.
Wallgclln, M., Hebammen-
schw. 7 2
Wols, F., Buchhdlg.
9 E. Stoltenberg, P. H.,
Asm. 7.
E. Stoltenberg, H., Ksm.
(Bremen)
Rix öd Barth. Maler,nstr.7.8.
Starke, SB., Druekcrei 7.
II E. Hamann, E. A. H„
Bankdirekt, i. R. 7. 1
Mech. O., Uhren 7.
Puck, SB., Kim. 7. 2
Svendse» & Christensen.
Besatzartik. 7. Erdg.
11 a E. Alcxandersen, I., Just.
Rat (Sondcrburg)
E. de la Motte, Eigentümer
(Krummbek b. Rcusladt i.
Holst.)
V. Clasen, H., Lenin. z. S.
(Holicnauir Sir. 210)
Böttcher, P„ Gastw. 7. 1
Derichsweiler, SB., Büro-
angest. 3
Hendrich, M„ Ww. 1
John, Si., (aufm. Singest. 3
Jufti, 91., Ob.Postsekr. 4
Lasrenz, 6., Zuschneid. 4
Mech, O„ Uhren 7.
Mcrtz, M., Dentist 7. 2
Möller, Teppiche
Reimer, 97, Schirmin.
Saier, Tapcien
Ulrich,C., Damenmäntel 8.2
Unruh, Jnspekt.
Winceke, L., Restaurant
13. 15 s. a. Philosophcngang 1
E. Biermann, F. 91. W.,
Weinhdl. (Küterstr. 20)
E. Petzold, P., Ksm., 7
Broeks, H., Malermstr.
Clautzen, R. D., Kolonial
waren 7 Erdg.
Kontor, 91., Korsettgesch.
PetzoldLBiermann.G.m.b.H
Weinhdlg. 7. Erdg.
Philosophengang ->
io» u. movwer, 9t., Pootogt
7 8
17 E. Girke. B., Hausbes.
(Reventlouallee 19)
Brode, F., Schlachter 7.
Rüpsstors,tz.,Bcrwali.Sekr.
19 E. Girke'sche Erben
V. Girke,B., Drogist (Reveni
louallee 19)
v. Fehrn, H., Ksm., 7.
Wadle, St., Uhrmach.
21 geh. z. Dahlmannstr. 14
E. Walter, R„ Drogist 7.
Denker, G., Zigarren 7.
Dahlmannstr. ->
23 f. a. Dahlmannstr. 13
E. Arp, P., Husenpächl
(Brodersdors)
Decker, Johs., Uhrm. l
23 Hagen, 97, Kaffee
Nielsen, H„ Schokoladen 7
25 E. Arp, P„ tzusenpächt.
(Brodersdors)
Droemann, K., Mittagstisch
Eichstädt, A., Buchhalt. 7 1
Grän, A., SBerksübr. 4
Kuhseldt, E., SIrbtrin. 4
Schulze, W., Kolonialwr. 7.
Seidenschnur, R„ Ksm.
Botz.C., Orihop.Schuhmmstr.
7. Erdg.
Wehdorn, T.. Zimmerver-
Mieterin
27E.„Marina"DeuischeSchiffs>
bedarss- u. Exportges. m.
b. H., Bremen 7.
V. Bausch, W., Dachdecker
Baasch,M.u.W., Dachdecker,
geschäft
Bromann, Slrbeit.
Desler, Johanna, Ww. 2
Dorn, Ww. Erdg.
Eckermann, Kellner 2
Goldbek, R., Friseurmskr.
Jacobsen, W., Reitlehrer 1
Kosidowskv, Reisend. 2
Levctzow, Leutn. a. D. 1
Paulsen, Rentner 3
Schmidt, E., Dreher 1
Sengewald, Beamt. Erdg.
Volkmann, Rentner
Witt, E.. Frl. 3
29 E. Glocdc, E., Gastw.
Brühn, St., Tanzstätte 7 1
Decker, I., Uhrm. 3
Gloedc, 91., Frau, Badeansi.
Gotisch, 91., Resormhaus 7.
Kopie, P., Zigarren
Kremsier, F., BierverlagI7 1
Psost, S.. Möbclhdl. 7. 2
Rahcls, E., Gemüse
SanitaS, Ratur-Berein 8. 1
Schaumann. E., Ingen. 2
Töpser, E., Wäscheausstati.
7 Erdg.
Votz, 91., Schuhwr.
29 ft E. tzunke, H., Buchhdl.
(Molikcsir. 1)
V. Lischke, E., Buchhali. 4
Clausen, H., Schreibstube 3
Hildebrandt, W., Käusm. 2
Mllhlau, W. G., Buchhdlg.
7. Erdg.
Peters, F., Frau 2
Schildhans, M., Ksm., 3
Schröder, O., Dentist 7
Wuls, D., Ww.
31 E. Rüge, tz., Juwelier
E. Rüge, P., Juwelier
(Holstenstr. 81)
Kobieüa, A., Rentner 1
Kämme, W., Pianorepara
turen 3
Mühlau, W. G., Buchhdlg.7.
Müller, M., Frau 1
Olsen, A., Slrbeit. 3
Runge, 97, Dr. med., Sanit.
Rai 7. 2
31a E Hahn, 97, Ww. 1
Böhmer, A., Ksm. 2
Hamann, A., Obstgesch. 7.
Johannsen, I., Bandage» 7.
Meper, tz., Builergrotzhdl.
Mueller, E., Blumen 7. 2
Zingel, E., Postbote a. D. 3
33 E. Ehlers. CH., Ksm.
(Hamburg)
Haeseler, F., Rechtsanw. u.
Notar 7
Höltzer, Emma, Herrenarl.
Kähler, E., Schneiderin 2
Schulze, I., Ww.
Steffens, I., BrotfilialeErdg.
Blocksberg
35 E. Zernitz, M., Ww. 7.
Bester, O., Kraftw.FUHr.
Danklessen, A., Arbeit. 3
Karow. M.. Dentist 7.
üretschmann, E., Ww.
Zernitz, I., Wostwr. 7.
— E., Kauffr. 1
35ft E. Cordes, R. L. A„
Buchhdlg. 7 1
Bandholt, tz., Konditorei 7

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.