ET
PS AS
Eimfdhenhagener
Weg
<- Segeberger Sandftr. DZ
39 E. Witt, Chr., Baugefch. T.
< Gemarkung Eimjohen:
hagen
Dorfitraße
Linke Seite
1 E: Wörpel, X., Bauer
Hinz, K., Kranführ.
3 E. Unbefannt
Einfeldt, R., Arbeit.
Gil, G., Arbeit.
7 E. Reimer, H., Bauer
Grieje, X, Altenteilerin
Kaulbars, B., Maler
Reimer, H., Landw.
7a E. Unbefannt
Schöttler, H., Mechan. Maat
Schumann, H., Arbeit.
‘ Steffen, ©. Kalkulat.
9 E. Gerdts, A., Landw.
Abraham, A., Schlachter
Ivens, H., Hm. Angeft.
Mehnert, D., Dreher
Nitjh, B., Kraftwagenf.
Wulf, W., Schweißer
Bigelsti, A., Maler
11 E. Quatter8, H., Kätner
Horn, A., Arbeit.
Schill, A., Ynvalide
BE Unbekannt
Meyer, H., Maichinenb.
Nieper, E., Arbeiter
Sommer, ©. Arbeit.
17 E. Unbekannt
Braad, E., Schloffer
Schimmelpfennig,Q., Maurer
19 E. Unbefannt
Hartung, A., Indalide
Möller, E., Arbeit.
Wriebt, O., Bürogeh.
21 E. Dibbern, E., Elektrik.
23 E. Unbefannt
Hofmann, I, Maler
Mijchte, G., Zimmerm.


A Bürgermeifter:
Landjägereit:
27 E. Schmidt, %., Müller T.
Biere, F., Bohrer
29 E. Carftens, C., Frau
Carftens, Zh., Lebensmittel T.
Lijdhewsti, H., Majcdhinenb.
37 E. Didelmann, E., Rentner
Greifen, M., Polizei Wacht
mitr. a. D.
Krending, K., Ingen.
51 E. Kunze, $., Mafjcdhinift
61 E. Kauftian,M., Zimmerm.
Rechte Seite
2 E. Ott, A, Bauer
Ott, E., Landw.
4 E. Unbefannt
Ochs, DO., Majcdhinenb.
Schlüter, €., Arbeit.
6 E. Ott, A., Landwirtin
Klinfer, B., Arbeit.
Krufe, X, Arbeit,
Meier, I, Ww.
8 E. Wolter, E., Bauer
LQütjohann, E€., Zimmerm,
Wolter, E., Altenteiler
Wörpel, H., Arbeit.
10 E. Hingit, X, Bauer
12 E. Harder, F., Rentner
Harder, K., Hm. Angeft.
UÜbe, Q., Invalide
Wieje, H., Rentner
14 E. Haß, E., Landwirtin
Borchardt, N., Rentner
16 E. Wolter, A., Sandw.
Dahl, H., Landw.
Wolter, H., Landw.
18 E. Unbefannt
Mieper, H., Arbeit.
Bachmann, a
20 E. Förft, W., Wo.
22 E. Xhiem, SE Bohrer
24 E. Meyer, £., Souhmmfir.
28 E. Ott, Y., "Baftw. T
Oit, A., Bürgermitr.
Nieper, H., Tijchler
38 E. Mordhorit, I, Saft.
Frahm, W., Bohrer
Heitmann, €, Maurer
Sommer, 9., Majdhinenb.
44 E. Mautenftoc, R., Schiffb.
Sina unf W., Werkmftr.
a. D.

90 —
Welliee
50 E. Siebrecht, F., Schuhm.
64 E. Schlüter, X., Arbeit.
Reich, N., Schifszimmerm.

Moorjeer Weg
Linfe Seite
3 E. Unbetannt
Möller, C., Arbeit.
RNedhHte Seite
2 E. Unbefannt
Baafjh, E., Wi.

Neue Schule
E. Gemeinde Welljee
Brader, I., Lehrer
Colmorgen, H., Lehrer a. D.

Poppenbrügger
Weg
<- Segeberger Landftr. DZ
Linke Seite
3 E. Schramm, H., Bauer
45 E. Haß, W., Elektrik.
Bertler, E., a
Boje, I.
Dittmann, m ; Motorenfchl.
47 E. Both, H., ZBimmerm.
57 E. Dowers, I., Rentner
Schröder, H., Arbeit.
RNechHte Seite
4 E. Dahl, E., Sandw.
46 E.. Unbefannt
Malz, B., Straßb. Angeft.
Schacht, B., Brandmitr.
48 E. Ochs, R., Ob. Boftfhaffn.
a. Di
54 E. Unbefannt
Lange, H:, Maurer
Ott, T. Kiel 8554.
Dberlandjäg. Groß T. 4518

Welljee
Schulftraße
638 E. Wrege, F., Tiidhler

Segeberger Landftr.
<- Gemarkung Kiel ZD
Linke Seite
25E. Stoltenberg,I., Gärtner T.
<- Cijenbahn >
81 EA RNh., Kapit. Leutn.
Rieden, H., Invalide
Schröder, ©. Arbeit.
35 E. Herzig, A., Bäder
Laugell, W., Fig.Obergefreit,
Nöhr, W., Arbeit.
39 E. Unbetannt
Witt, P., Maurer
41V E; EN RB. Leutn.
|. . A, .
Bajtian, E., Zimmerm.
Burmeifter, I., Schleifer
49 E. Schütt, F., Schloffer
Schütt, H., Arbeit.
51 E. Unbefannt
Hache, B., Hausdien,
53 E. Rahr, G., Krim, Sefr. NR
55 E. Schlüter, EI., Invalide
59 E. VBurmeifter, Chr., Rentner
65 E. Suntens, O., Telegr.Arb.
NedhHte Seite
26 E. Mordhorft, H., Landw.
Hamann, W., Maler
Mordhorit, X., Arbeit,
Thode, A., Kupferfhmied
34 E. Hameifter, H., Sandw. T.
36 E. Unbefannt
Lehmann, £., Arbeit.
Meyer, H., Kaffenbote
Orbach, K., Maurer
Thomfen, H., Schloffer
Wied, G., Arbeit.


Bahnwärterhaus Boften 151
E. Deutjde Reichsbahn
Dally, F., SchrankenfOHließ.
<- Cijenbahn D-
E. Wermte, D., Modelltijchl.
Bill, Ch., Arbeit.
Költer, Y., Zifdhler
Nichter, E., Lagerift
42 E. Unbefannt . *
Lange, H., Maurer
Spindler, M., Wow.
50 E. Unbefannt
Unrubh, R., Juft. Ob. Setr.
52 E. Demfkert, H., Händler
Lefling, M., Arbeit.
-Qütje, I., VBorzeichn.
56 E. Terpe, D., Werkzeug:
au8geber
58 E. Beters, M.. Wi.
Kajchubs, B., Schloffer
Rofjenfeld, C., Zimmerm,
Schröder, D., Yuvalide
60 E. Unbekannt
Groß, O., Gend. Hauptiwacht=
meifter
62 E. Unbekannt
Gehrt8s, A., Ww.
Ranbdig, 8, Arbeit.
66 E. Willer,, B., Schiffs:
zimmermann
Spedjhes Haus
E. Sped, F., Rentner
<- Gemarkung Rönne >
<- Gemarkung Moorjee

Wiefental
Linke Seite
33 E. Dethlefs, AM., Bäder
Steffen, W., Schlachter
Rechte Seite
30 E. Unbelannt
Baajch, €, Bohrer
Köppel, H., Arbeit.
KA 7
En

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.