31 E. Beterfen, F., Dr. phil.
838 E. Wellentamp, M., Wi. T.
(Berlin)
Wellentamp, Ih., Mittel-
{Oullehrerin
35 E. Bergmann, E., Ingen.
Bomann, H., wifenfhaftl.
Angeit.
Rechte Seite
4 E. Iheophile, W., Recht8:
antwalt u. Notar T.
6 E. Frahm, &., Rentner
OrlidH, S., Dipl. Ing.
8 E. Mübhr, N., Kapit.
Klemmfjen, %., Fijdhagent
Nühr, H., Rentnerin
10 E. ». Bein, F. W., Spar
Taf. Direkt. a. D.
22 E. Hagemann, R., Schiff:
bauing.
24 E. Harıje, H., Amtsger.Rat
Gidhenhain
15 E. Rnefe, $., Eigentüm.,
(Fahren, Plön)
Aneje, W., Tijchler
17 E. Röpte, Cbh., Rentner
19 E. Neinad, E., Rentner
Ernit Wiefje- Straße
1 E Bees, H., Lagerhalt.
2 E. Schnoor, %., Schloffer
3 E. Wieje, Chr., Werhzeug-
ichloffer
Steffen, E., Rentnerin
4 E. Rollath, R., Rentner
6 E. Untiedt, E., Rentner
9 E. Sindt, W., nbvalide
Bawelzydk, K., Schloffer
2 E. Dobbertin, H., Rentner
Kollath, Fr., Dreher
14 E, Mehnert, N., techn. Ang.
Mehnert, W., Dreher
15 E. Wagner, H., Arbeit.
Bogarin, H., Arbeit.
16 E. Nade, E., Schloffer
18 E, Meurer, X., Rentner
Meurer, G., Schloffer
19 E. Wunderlich, W., Schloff.
Koltfreter, W., Benfionär
20 E. Rnoth, E., Schloffer
Asmußen, B., Arbeiter
22 E. Möller, X., Seemann
30 E. Schulze, H., RMentnerin
Langbehn, R., Dreher
32 E. Prodinzialverband
Schleswig-Holftein
Bufjh, E., Wegewärt.
SFenken, W., Marineangeb.
Hriedrichjtrafe
Linke Seite
1 E. Hokzenberg, G., Rentner
Sobach, W., Ingen.
NRieden, H., Bürgermftr.
Schneider, D., Soldat
E. Hokzenberg, G., Rentner
Reimer, W., Pol.Büroangelt.
Steude, Br., Vertret.
E. Vogel‘ide Erben
Schlaptohl, D., Mafch.Bau-
eifter
m
7 E. Vogel, E., Malermitr. T.
Meinad, H., Verfich. Injp.
Nechte Seite
4 E, Schüler, G., Schmied
Schaper, W., Keffelihmied
6 E. Steffen, M., Arbtrin.
Kebding, H., Kellner
Steffen, $., Verwalt. Geb.
Sraf-Spee-Allee
1 E Röhler, H., Venfionärin
2 E. Schaar, X, Rentnerin T.
E. Schaar, M., Nentnerin T.
SGrasweg
5 E. Schneefloth, H., Zimmer.
9 E. Suther, W., Majchinift
15 E. Hinte, K., Händler
17 E Hübjhmann, B., Hobler
Heifendorf

Hafenftraße
<- Doriite, D
<- TVeicdhtorftr. Z
Linke Seite
5 E. Steffen‘jhe Erben
7 E. Waap, M., Werftbefiger
(iel)
NRemftädt, W., Dr., Zahnarzt
Utecht, X., Schleufenmeifter
iR
N
9 E. Rähler, M., Frau
Brumme, E., Tel. Sefr. 4 RN.
Kähler-Hokzenberg, H., Kauf-
mann T. :
HE Zhormählen, W.,Frifeur-
meifter
Seife, Br., Angeftellt.
18 E. Seyfert, A., Kolonial-
waren T.
Stender, E., Ww.
15 E. Rähler, D., Schuhmad.,
Niemann, E., Arbeit.
17 E. Lejchte, P., Bäder
19 E. Mitter, Ih., Apotheker
(Qaboe)
Boldt, H., Arbeit.
Gamjft, A., Ingen.
21 E. Wendt, D., Wiv.
Holtfreter, W., Elektrik.
Seffen,D., Oberfachfhullehr.
Nebenftelle der Kreisjparkaffe
Blön T. ;
23 E. Löhe, M., Meiereibe-
fikerin T. N
25 E. Schwan, H., Fräfer
27 E. Eggeritedt,©., Clektromftr.
Siem8, gen. Meyer, I., Arb.
Rechte Seite
2 E. Gemeinde Heitendorf T.
V. Rieden, H., Bürgermftr.
(Friedrichftr. 1)
Umtäverwaltung T.
Gemeindehaus
Standesamt
Heyden, W., Haustwart 2
E. Schulz, D., Wi.
Harder, F., BVertt.
Schmidt, M., Arbeit.
E. Saß, X., Rentner
Xanken, F., Verw. Angert.
Kähler, F., Schloffer
Saß, F., Dreher
Schott, A., Schloffer
8 E. Grotian, F., Werfkftatt»
{chreib. .
Otto, Th., Wälcheret
Schermer, H., Wächter
10 E. Rähler, W., Büroangeft.
N
1. RN.
12 E. Schomburg, %., Rentn.
Claußen, H., Blätterin
16 E. Bulach, E., Siedler
20 E. Schölzhen, Fr., Bau-
unternehm.
Gille, C., BVerwalt. Angeft.
Horft, W., Gendarm. Meijter
Locht, H., Negijt. Geh.
Nolte, M., Benfionärin
Schölzchen, H., Lagerarb.
24. 26 E. Willvodt, E., Frau
Heinfohn, E., Malermeifter
Willvodt, E., Fuhrm.
28 E. Rohden, O., Dr., Arzt T.
Hafffanıp
Linte Seite
28 E. Lohmann, F., Arbeit.
Gruel, H., Nieter
Lohmann, S., Maurer
25 E. Sage, D., Wo.
Braas, A., Schifbauhelf.
Fläderih, W., Renmer
MRofenfeld, A., Zimmerm:
49 E. Falfe, M., Frau
Falte, W., Ob. Feuerwerfer
D
a. D.
67 E. Renter, A., Rentner
S
lo
Rechte Seite
54 E. Flügel, A., Major a. D.
E. Steffen, R., Invalide
78 E. Dilling, W., Rentner
84 E. Keller, B., Rentner
86 Machts, M., Ww.
Molgen, Chr., Techn. Stadt:
infpelt. i. N.
114. 116. E. Ploen,D.,Gaftw. T.
Rohmwedder, K., Rentner
120 E. Rauftian, H., Schloffer
Beterjen, D., Schmied
Hafenfoll
Linke Seite
3 E. Wieje, E., Graveur
5 E. Vfingit, A., Schmied
Vfingit, €., Zimmerm.
9 E. Hähler, N., Angelt.
11 E. Schulze, F., Bimmerm.
13 E. Mende, B., Rentner
Michalf, B., Zijchler
15 E. Fetting, Th., Torpedo:
{OLoffer
17 E. Krüger, M., Rentner
Matthiejen, Chr., Elektro:
{Oweiker
19 E. Schnoor, A., Rentner
Köpfe, W., Schiffbau.
21 E. Würzbach, K., Invalide
Ullrich, SG., Nav.Arbeit,
28 E. Seifert, E., Schloffer
25 E. Weßel, D., Majchinenb.
Dehmke, W., Penfionärin
27 E. Bujad, F., Lagerhalt.
Holtireter, H., Lagerarb.
81 E. Sump, W., Schloffer
Schneider, F., Monteur
Rechte Seite
4 E. Yadn, H., Hobler
8 E. Wentritt, D., Zimmerer
10 E. Ullrido, H., Rentner
12 E. Schülzte, F., Schloffer
14 E. Veterfen, H., Maurerpol.
Kracht, A., Dreher
18 E. Nade, E., Dreher
20 E. Nieß, E., Maurer


Hayas
16 E. Mende, L., Ww.
Beyer, H., Buchhalt.
Heifendorfer Weg
148 E. YJungiohann, M., Frau
Jahn, D., Wow.
SIungjohann, Th., Gärtner
Meterjen, G., Arbeit.
145 E. Marfmann, W., Gaft:
wirt T.
Stamer, F., Rentner
140 E, Bonde, X, Haupt:
Tehr. 1. N.
144 E. Steffen, O., Gartenbau
Stenzel, X., EClettrif.
Hindenburgftraße
<- Qudwigftr. D
Sinfe Seite
1 E. Buhmann, W., Dreher
5 E. Schröder, F., Frau
Schröder, W., Kraftwführ,
11 E. Zeiler, E., Bollziehungs:
beamter
Kallauch, M., Steuerfekr.
13 E. Hartung, I., Malermftr.
Nilfon, E., Ingen.
Nedte Seite
4 E. Deppe, A, Wow.
Deppe, I., Händler
6 E, Thede, R., Gemeinde-
fajfierer a. D.
Deppe, W., Poftbetr. Arb.
8 E. Bawelczyk, E., Mafchinift
10. 12. E. Klüver, G., Rentner
Stender, F., Feinmechanik.Holitenbergiweg
Linke Seite
1 E. Stoltenberg, M., Frau
Stoltenberg, M., Slettrik.
3 E. Schölzohen, N., Arbeit.
Dibbern, W., Zimmerm.
Rawelczyk, I, Rentner
Voß, K., Wo.
Witt, H., Rentner
5 E. Neinad, H., Rentner
Neinad, E€., Schloffer
7 E. Steffen, X., RNentenempf.
Dbhm, E., Dreher
9 E. Schneekloth, M., Rentnerin
Lüth, E., Sandarb.
11 E. Bauer, C., Stellm.
Bauer, E., Helfer
Neumann, H., Nieter
Sie, X, Arbeit,
13 E. Bräfch, D., Renten-
empfgrin.
Arp, E., Rentner
15 E. Gemeinde Heitkendorf
Lempfe, RK, Rentner
Lenjhow,W., Schneidermftr.
NechHte Seite
4 E. Werner, O., Schloffer
(Wellingdorf)
Klingenberg, F., Rentner
Koderols, A, We.
14 E. Rurzweg‘ihe Erben
V. Rurzweg, H., Rentner
Kurzweg, F., Ww.
Löfch, A., Nentnerin
Meurer, R., Dreher
Beterjen, G., Rentner
Schendel, F., Dipl. Ing.
Utecht, D., Rentner
Horft Wefjfel-Weg
1 E. Rolf, F., Bollwachtmftr.
2 E. Merkentrup, Maria, Hotel»
befißerin T.
Merkentrup, B., SGaftw.
Hotel Seeblick
Möltenort T. Laboe 128
3. 4. E. Gefchw. Dahmte
V. Dahmtke, H., Kanaliteurer
Dahmte, A., RNentnerin
Srauling, B., Benftonärin
Mende, A., Gaftı.
Mordhovit, €. F., Sattlmftr.
5 E. Lempfe, A, Saft.
6 E. habfjen, L., Architekt
Raeste, AU., Seeoffiz.
Raukjen, A., Lehrer i. NR.
16 E. Rathje, W., Wem.
Küähler, H., Arbeit.
Mathje, W., Arbeit.
Kühlen
E. Hagedorn, Fr., Dr, Gut8:
befiß. (Gut Schrevenborn)
Blod, E., Maurer
ubhrmann, 6., Zimmerm.
öttjch, O., Forftarb.
Rolfs, E., Rentner
Wetendorf, W., Arbeit.
Kigeberger Straße
<- Heifendorf- Dietrichsdorfer
Chauffee
4 E. Haß, E., Rentner
b.Kiedrzynäki,G., Segelmach.
6 E. Schnoor, R., Ynvalide
Diekmann, H., Kupferjhm.
Schneekloth, M., Rentnerin
Schnoor, E., Pol. Beanmt.
Stephan, ©., Boftichaffn.
8 E. Kopperfchmidt, M.,
Kenfionärin
Ihlow, E., Wi.
Beterfen, E., Elektromont.
10 E. Arp, A., Rentner
Koreinfe, A., Feldweb.
12 E. Scheel, N., Arbeit.
Ebhjen, F., RNentenempf.24 E. Biereye, Ch., Inbvalide
Kunftel, O., Werfthuchhalt. 1
35 E. Bötticher, D., Major a. D.
= FTolich, A, Hauptm. a. D.
Schmidt, R., Schloffer
36 E. Utecht, W., Arbeit.
Behrens, F., Nieter
Rautenberg, E., Schloffer
Utecht, A., Arbeit.
38 E. Grage, H., Monteur
Rolfs, H., Bivilingen.
40 E. Wodrich, E., Wi. (Kiel)
Kuhlmann, W., Dirett.

Kolonnenweg
Linke Seite
13 E. Reichsvermögensamt Kiel
Banfeh, M., Arztwmw,
Kohn, W., Taucher
RNechte Seite
2 E. Meinte, Fr., Fwud.
Berg, W., Stadtangeft.
Rohloff, W., Schloffer
Schelenz, E., Bollmajchinift

Konful Lieder: Allee
Linke Seite
1 E Brujo, FF. W., Dipl.
Ing. T.
g.
Knugzen, I., Schloffer
7 E. Howaldt, A. F., Ing.
(Windhuk)
Howaldt, G., Kaufm.
Wendt, U., Reg. Baumftr.
9 E. Schmidt, E., Major a. D.
Vrinkimann, A., Tijchler
Bruun v. Neergaard, M.,
Hofmarjdhall a. D.
13 E. Droege, N., Frau
Droege, F., Rentner
— 9, Gärtner
15 E. Sieder‘ {he Erben
V. Sieder, I., Wow.
Gorriken, Ch., Kaufm.
17 E. Univerfität der Stadt Kiel
Schulungslager an der Kieler
Univerfität
Urli, F., Heimleiterin
Richn, E., Gärtner
21 E. Wachs, O., Vorft. der
Landesbank
Bohnert, C., Gärtner
v. Bonin, N., Kapt. 3. See
27 Biologijdhe Neichsanftalt
j. a. Schloßfoppelweg 8
49_E. Hoffmann, X., Eigentüm.
(Wellingdorf)
David, H., Inftallat.
Wenzel, H., Dozent
NechHte Seite
24 E. v5. Schudmann, B., Ww.
Heineking, E., Reijend.
26 E. Herg-Dahlitröm, D.,
Eigentümerin
28 E. Geyer, Kapit. Leutn.
a. D. (Kiel)
vo. Hippel, W., Kap. 3.S.a.D.
30 E. Kühn, Fr., Dr. (Berlin:
Halenfee)
Buftorf, €., Ww.
32E.Hödner,W., Major a. D. T.
34 E. Zancre, A., Dr. phil,
Det. Mat 1. N.
386. E ES
DT.
88 E. Gejchw. Kuhn, Figentüm,.
(Neumünfter)
Hanjen, H.-9., Dr. jur.
Gen.Staatsanw. a. D.
44 E. Sicht» u. Kraftwerk
Kigcherg SG. m. b. DH.
Lau, H., Betriebsleiter
46 E. Schrevenborn SG.m.b.D.
Eigentüm.
Sanfjen, M., Wi.
Nohlj&, W., Dreher

Korügen
E. Fisius
VBaufhmann, A., techn. Ang

EP a
di


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.