Schneider für Herren
Mn, WW. EC. Nachf., Burgftr. 4
S. GSerharbftr. 45.
nr Kehdenftr. 27.
A Friedridhsorter Sir. 16.
, Holtenauer Str. 124.
Ben Brunswifer Str. 22,
5 Summelpiefe 7 1
R., Brüne 30,
, ®., Möllingitr. 24.
t, m. Nathausftr. 28.
ijer,
en 8 Yungfernitieg 34.
8.
Se
Alte LYübeder Chauffee 74,
Wilhelmplag 3.
Wilhelminenftr. 9.
„, Beroaftr. 5 T. 2668.
„ Körnerfir, 28,
öf nr, B., Gerharditr. 93 T. 4783.
Ne A Rehdenitr. 1 T. 7546.
A, Kehdenftr. 27 T. 6612.
“ $., Aungfernitieg 18.
et, Dr. En aloh Den gang 6 T. 924.
Roll C., Mubhliusitr. 1
Rat, $ F., Aungmannfte. 64.
Au ., Boninftr. 60.
8 & Koldingftr. 6.
„ Steinftr. 13.
S., Elijabethfir. 117.
Se Aroll, Brunswiter. Str. 9
., Schügenitr. 20.
De, © An 20.
et Ar 46,
, Heitendorf, Holftenberg-
test, ce og HiedriOSorter Sir. 12
N SiS 22,
CM Sarlitr. 1a.
Ss Walterdamm 19.
Se Krandeftr. 13 T. 3006.
R., Weikenburgftr. 6.
, €., Muhliusftr. 82 T. 6781.
6 Gerhardftr. 23 T. 3990.
A OL Sn 199.
., Rrujenrotter Weg 125.
RC aß, F., Brüne 43.
and dt, WW. Schönberger Str. 22 T. 68.
er, H., Kaijerftr. 81.
Macıe , A, Brunswiker Str. 11a T. 7788.
5 Iner, G E., Knovoper Weg 149.
M Aiienjen, 8 ©., Ningftr. 60.
© % n &, Schloßgarten 8 T. 3290.
nt (4 BE Hamburger Chauffee 44
ode, S Chrijtian Krufe-Str. 16.
Tee, 8, Harmsftr. 34.
N ölfer. D., Kirhhofallee 51.
) Ole „3. Hamburger Chauffee 55.
hot „©. Ann Weg 39 T. 3516.
db O., Flämijhe Straße 19
er %, Preußerftr. 24.
, BD. Holtenauer Str. 21.
ann, M., Seeblid 1.
Cmann & Lappce *
unswifer Str. 16 Fernip
ten, R., . Sa eafanln 24.
‚pez. Uniformen, Prin:
ae Sir, 5 1. 6187. ;
A 15.
N ugquftenftr. 44.
vn M., Friedrichsorter Str. 10.
ten, F., Knooper Weg 42.
„ C., Waibitr. 27.
Amann, F., Kaifjerfir. 18.
€, O., Auguftenite. 56.
6, VBlücherplaß 3.
DCget, al „ Gefionitr. 4 T. 1218,
e, ©, unober Weg 188.
MH onat, Brunswiter Str. 26.
Dar N USER 4.
It, F., Holjtenjtr. 43.
$., Kaiferftr. 72.
” $., Weikenburgfir. 13.
B., Möllingite. 3.
ifat
nh. Hans Thiele
Io BUNK 15T. 5684
3 Spidhernftr. 12.

R. Rüdemesser
Holftenjtr. S21 Eing. Hohe Str. T. 7581
Rumohr, I, Chriitianiftz. 19.
Runge, e Gerharditr. 76.
Schaube, K., Muhliusfir. 10.
Scheff, R., Brunswiker Str 53.
Schiewer, E., Augufjtenftr. 64.
Schindler, K., Schauenburgerftr. 91.
Schlötel, D., Quittenftr. 14.
Schlüns, I, Mekfir. 8.
Schmidt, M., Martenzdamm 13 T, 3436.
Schmidt, G., Saarbrüdenftr. 16 T.7615.
Schmidt, H., Harmösftr. 124.
Schmidt, H. X., Preußerfir. 7 T. 3204,
Schmidt, K., Katjerfir. 104.
Schmidt, R., Gerhardftr. 96.
Schneider, al, Hanffenftr. 12.
Schneider, L., Goetheftr. 30.
Schoer, N, Kletititr. 35.
Schönfeldt, Th., Kl. Kuhberg 41.
Schröder, F., Chriftianifte. BR
Schröder, M.HolitenbrüdePav.4 T.4657.
Schröder, W., Trenntrader Weg 26.
Schuldt, X., Schönberger Str. 75.
Schumacher, H., Plöner Str. 48.
Schütt, B., Führftr. 42,
Schweißer, F., Kronshagener Weg 37a.
Schwienhorit, F., KnvoperAeg841.3984,
Seiß, F., Schloßitr. 2-8.
Sell, Chr., Mittelitr. 16.
Sell, W., Heinkeftr. 21.
Sell, W., Küterfir. 28 T. 3709.
Siemwers, W., Koldingfir. 2.
Sonnenberg, A., Dänijdhe Str. 12 1.3542.
Spethmann, P., Lutherfir. 14.
Spreth, £., Hamburger Chauffee 295.
Staa, F., Sophienblatt 78 T. 7368.
Stahl, F., Mubhliusitr. 70.
Stahl, £., Wikingerftr. 7.
Stammer, X., Schlichtingftr. 5.
Steffen, E., Heifendorf, Teichtorftr. 39.
Steffen, O., Auguftenftr. 36.
Steffen, O., Herzog Friedrih:Str. 65
Stendel, O., Kronshagener Weg 32.
Stöder, X., Holtenauer Str. 23 T. 3402,
Strefer, M., Holtenauer Str. 130.
Thode, A., SGutenbergftr. 13 1.
Thode, H., Bahnhofitr. 13 T. 6592.
Thöl, Tb., Holitenftr. 51 u. 53 T. 408.
Thormählen, Th., Möllingitr. 2.
Tiedje, E., Holitenitr. 37 T. 7405.
Tietje, H., Sophienblatt 18.
Timm, D., Scohuhmacherfir. 28 T. 3892.
Tolfsdorf, A., Fleethöürn 26.
Trapp, W., Werftftr. 39,
Urbahn, I, Elmjohenhagen, ee
Biol, G., Schloßgarten 8 T. 329
Walendzu8, E., Elijabethftr. 78,
Wallujcheck, K., Gerhardftr. 11.
Wentke, A., Herzog Friedrich=Str. 56.
Werkgenoffenfhaft felbftänd. Schneider
e.G.m.b.©., Schuhmacherftr. 28 T. 3892.
Wichert, H., Kaijerftr. 27a.
RAU W., Schauenburgerftr. 44.
Wiezoref, E., Jahmannftr. 9
Willich, X "gatjerfte. %
WillijH, WW NEE BOHEE Weg 39.
Witt, N., aibitr. 8
Witt, W, Ruffee, Deut. 118.
Wittfop, M., Wall 10.
Wohlert, E., Kehdenftr. 3.
Bolfert, A., Gerhardftr. 18.
Wollmann, B., Gneijenauftr. 21.
Wulf, G., Soltenauer Sir. 44 1.3922,
Barling; $., Bauftr.
Bdrenka, B., ae "46 T. 7841.
Schneiderinnen
Baumgarten, M., Schweifelftr. 6.
Bedmann, X., Knovoper Weg 31T. 8488.
Bendt, Fı, Holtenauer Str. 838.
Beyer, M., Preußerftr. 19.
Blatt, % ganalitr. 26.
Blund, OS E 68T. 5252,
le „ Sophienblatt 92.
Broich, S., Reiftite. 28. T. 7191.
Callejen, S, Wall 65 T. 7878.
Dade, K., Annenftr. 82,
Deblik, H., Molfjee, Mövenftr.
Dendiler, G., Preußerftr. 15.
Didert, Ye Dahlmannfir. 11 T, 6099,
Donath, D., Ererzierpläß 28.
ZA —

Dooje, H., Grabaftr. 147.
GEilenftein, C., Nörneritr. 18,
Eilts, E,, Ningftr. 98a,
Einfelot, E., Harmöftrake 96.
Fedderfjen, M., Schönberger Str. 102.
Fijcher, M., Rathausftr. 22,
Flohr8, M., SE 26 T. 5081.
Frieje, G., Hägerfir. 8
Hanttke, B., Qornfenite. 52a T. 3640.
Hartmann, M., Lehmberg 20.
Haß, N., Lornjenitr. 52a T. 3640.
Hodorff, A., Herzog Friedrih-Str. 86.
Hobhenfee, E., Gerharditr. 2.
Hollak, I., Elijabethftr. 92.
DHübfjch, en Muhkiusftre. 13.
Hüper, E., Yägersbeig 18.
Sans, M., Brunswiter Str. 44.
IJöns, A. u. M., Ringier. 56.
Ysberner, P., Alte Lübeder Chauffee
Nr. 1a.
Kurgutat, M., Muhliusfir. 57.
Kähler, 6, Brunswiter Str. 38,
Köhn, S., ” ganalftr. 44.
König, ®. Adelheidftr. 7.
Kramer, A., SGutenbergftr. 3.
Kraufe, M., Kaiferftr. 50.
Kretjhmann, L., Gerhardftr. 13.
Krumm, E., Kronshagener Weg 40.
Kulichitfy, (a Wilhelminenfir. 3.
Kurß, F., Steinftr. 13.
Qaar8, G., Anooper Weg 1152.
Lapp, B., Rirchhofallee 55.
Locht, E., Karlitr. 8.
Lüder8, H., Wörthfir. 11.
Lütt, A, Serchenftr. 24.
Lütt, E., Giternförder Allee 12.
Madre, D., Adelheidfir. 9.
Martini, Clara, Ererzierplaß 28 T. 1925.
Maß, H., Yägersberg 19.
Mes, E., Blodsberg 10.
Meyer, A., Mitteljtr. 25.
Müller, I, Holitenftr. 77.
Muliow, L., Knvoper Weg 51.
Nieljen, W., Ecfernförder Str. 4.
Niemann, X., Fleethörn 35.
Noack, G., Annenftr. 26,
Ott, E., Lornfjenftr. 41.
artikel, F., Ridhthofenftr. 27.
Pauftian, W., Kehrwieder 1.
KRelikan, L., Grabajtrake 76.
Betrina, D., Wrangelitr. 31.
Ed Frieda, Schlokitr. 2-8.
Ylod, E., Frig RNeuter-Str. 114.
Lrehn, a. Muhlkiusitr. 83.
Sadrinna, %. Großer Kuhberg 19.
Schoch, D., Kolitenftr. 49.
Schöppe, Ch., Sophienblatt 92.
Schref, H., Dänijche Str. 27. 29.
Schwarz, ß. Boninitr. 8 T. 4432.
Seemann, ., Qornjenftr. 36 T, 3215.
Sellmer, E., Hindenburgufer 80 T.5965.
Sierau, &. Knooper Weg 78.
Simmen, E€., Anovoper Weg 134.
Simon, H., Waigftr. 48.
Sommer, E., Esmarchitr. 11.
Springer, I., Lornjenftr. 56.
Steffen, D., Molfjee, Mövenftr. 13.
Stenzler, D., Wdelheidftr. 9.
Ströh, M., Projensdorfer Str. 14 T.216.
Lhau, A Kungfecnitieg 19,
Thies, L., Fleethörn 30 T. 2601.
Thom8, &, Wilhehminenftr. 1.
Tonne, M., Reventlouallee 5.
Wichmann, E,, Holtenauer Str. 157.
Wieland, M., Raafjchitr. 6.
Witrhöft, I, Edernförder Str. 18.
WittfowSty, A., Holtenauer Str. 63,
Wollihläger, A., Dammfir. 60 T. 16983.
Schnittmufter
Lyon, Modenzeitungen, u. Schnittmufjter
Inh, L.;, Döpper, Holitenftir. 74 T.7185.
Fries, E., Fleethörn 7.
Schokoladen
a) Groghandlungen
b) Handlungen
a) Großhandlungen
Urp, O Ba 17.
Bartujchet, W „ Hafenftr. 20 T. 7394.

Schorufteinfeger

XI. zeit
HE Schofoladen: u. Zudermwaren,
„m. b. ©., Ererzierplag 18 T. 6742.
Cudıen %R., Lorengendamm 24 T. 3379.
Fahrenkug«&Baukjen, Wörtitr.28 T.3415.
Het, H., Holtenauer Ca 124 T. 3698.
Heinrich, B., Bergitr. 7162.
Hinrichjen, W., Ainofte. % T. 7392.
Carl Löck & Co.
Lerghenftr. S—10, Fernfpr. 5517
Maaß, X., Sophienblatt 1 T. 6990.
Meyer, F., Königsweg 15 T. 4026.
Reterfen, H. F. B., Schüßgenwall 47
T. 6751.
Schablowsty, E., Karlstal 2.
Wehrmacher, D., Körnerftr. 9 T. 1580.
b) Handlungen
Hagedorn, W., Ererzierplaß I T.6742,
Kaffees, Tee:, Schofoladenhaus DE
Bamler, Elijabethitr. 52 T. 1338,
Kay, A, Echernförder Allee 8.
Leptien, G., Brunswiter Str. 3 T. 2738
Möding, Katharine, Holtenauer Str. 60
MNicijch, K., Sophienblatt 42a T. 5051
Schnell, B., Lehmberg 25a.
Stods, M., Holtenauer Str. 38 T. 6569.
Thode, Aua., Klinte 16. 18 T. 5693.
Tonte, Gertrud, Knooper Weg 30 T. 5019.
Vollitedt, S., Küterftr. 20. 24.
Wach, E., Tirpigitr. 68:
Schornstein-
auffätlze
A. Hohmann, Kiel *% nd
Holitenftraße 48
D.R.P. Hohmann- THE Dr n P;
Schornftein-
baugefchäfte
M. Florentz
Kirhofallec BB Tel. 4798
Curf Klahre Kaas
Preußerstr. 7
Jagen Haft für Schornfteinban
eparatur mittelS Kunftgerüfte
ohne Betriebsftörung
Fr. Ohle & Lovisa
Eisenbeton-Schornsteine
Schornf/teinfeger
(Bezirks-Schorniteinfegermitr.)
Obermeiiter : PN YW.,. Wil-
BER 27T. 4
Divinger, A - Suleste % T. 4588.
Figenwillig, %., Arndtplag 4 T. 6892.
Febdern, Sn Tirpibfte. 62 T. 4022.
Feldmann, HO., Elijabethftr. 61 T. 3910.
N ahrk "a, Wilhelminenftr. 27
Grit © Seeblid 15 T. 5090.
Summert, H., Kantitr. 23 T. 4115.
One D., Elmihenhagen, Garten-
raBe
Yubhl, M., Winterbefer Weg 26. T. 7996.
Kamp, K., Bauftr. 4—10. T. 5441, S
Sampremi, F., Winterbefer Weg 24
Meyer, H., Schönfkirchener Str. 24 T.2253
Miedecke, ©. Blodsberg 14 T. 1470.
Otto, F, Waißitr- 7 T. 6086,
Beterfen, Chr., Ringfitr. 99 T. 8386.
Schröder, ® “Eiijabetbftr. 61T, 2790,
Sellhorn, W., Heitendorf, Doriitr. 13.
Somnnewald, 6, Wilhelminenftr.24 T.3587,
Stegemann, W., Minnaftr, 4 T, 7086

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.