M. Reinicke Zee
Nie Targarine- und Käse-Großhandel
mannsweg 8, Ferrt. 3069
SS Wilhelmshavener Str. 5
Soütt & Sied, Schuhmacheritr. 38
Tiefen, &., Um Kai 9 T. Holt. 186.
* | GEORG URBAN
I Smarchitr. 3 Fernfprecher 1763
Schiffs-
handlungen
] Cbeijtenjen, 2, Kana
„Q., Ranalitr. 44 T. Holt. 131.
. rnit, N. Wall 24 T. 4254.
81.
Schiffsinnen-
— Einrichtungen
C. Friese, Möbeliabriken
Ki Hamburg — Kiel
H el, Muhliusstr. 101 T. 344 u. 444
ämburg, Schönstr. 8 T. 43 5819|- © Schiffsmakler
ÄMöbahr, W., Kanalitr. 5
)r, W., alftr. 23 T. Holt. 165.
Cajati 4, G.m.b.5., Holtenau, Schleufe
Da Holt. 242,
ie D., Wall 48.
/ ; Dt D., Werftitr. 29. 31.
} inz, Erneftine, Wall 72b T. 6793.
8 re affon, G., Kanalitr. 16 T. 6207.
| et S., Eijenbahndamm 9 T. 708,
: Mi G., Wall 42 T. 326.
8 a B., vorm. CE. Loed, Am Kai 8.
8 RG E., Eijenbahndamm 9 T. 703.
n X anlien & IversS, Holitenbrüde 28
) % ‚14.5 u. Holtenau T. Holtenau 85.
ln & vers, Kiel-Canal 6. m. b. H.
Oleufjengelände(Nordjeite) T.Holt.95.
„| Sartori & Berger
Sehen & Co., Schleufe,Uferftr. 5 T.Holt.
/
je |
„I Schiffs-
5 reedereien
(j. a. Reedereien)
| Sarltori & Berger
an. Schiffs- und
* Keffelreinigung
8 Lurfa N
ef 4 St 14 20 A we Flämijche Str.
; WEL Gertrud, Jungfernitieg 21 T.5579.
A Crner u. Zeiffe, Wuljsbroot 6 T. 5720.
Schiffswerften
S f. a. Werften
Deutihe Werte Kiel AG. T. Sammel:
Nr. 6300.
4 Öowaldrswerte AW.:G., Neumühlen- Diet:
tichSborf, Schwentineftr. 1—3 T. 5824
bis 5829,
a

Schiffsausräftungen


Schirme
Fabriken
u. Handlungen
Andrefen, X. H., Holjtenftr. 43 T. 3113.
Köpke, G., Ringftr. 66.
Schlachter (Groß-)
Arp, F., Schüßenftr. 12 T. 36831.
Danieljen, Jörg., Inh. G. Danieljen,
Schlachthof T. 7710.
Ejemann, ©., Schüßenftr. 10.
Gaede jun., A., Schlachthof T. 2228.
— Paul, Schlachthof,
Gäde, E., Yulienftr. 27 T. 2075.
Henfjel, D., Waißftr. 33 T. 1462.
vers, 6, Gerharbftr. 44 T. 1059.
Kahlert & Rathien, Harmsftr. 96 T. 3462.
Kannapien u. Co., Schlachthof.
Kloth, D., Wulfsbroof 34 T. 1526.
Lundquiit, K., Lornjenftr. 18.
Lüneburg, B., Walterdamm 19 T. 2716,
Mejecke, H., Schlachthof.
Meyer, F., Königsweg 16 T. 5040.
Schön, E., Marthaftr. 5 T. 3576,
Todt, W., Sternftr. 3 T. 2406.
Willing, D., Langiusftr. 23 T. 4978.
Witt, E., Schlachthof.
Schlachter
Anderfen, F., Haffelmannftr. 10.
Arens, F., Kirchenweg 10a,
UArp, O., Elmfcdhenhagen, SGartenftr. 19.
Urp, K., Schüßenftr. 8.
Bannic, H., Weikendurgitr. 3 T. 4142.
Bannic, B., Hopfenftr. 1.
Beder, E., Grabaftr. 87.
Bedmann, K., Bielenbergitr. 2.
Beth, G., Klopftodftr. 5.
Beuder, G., Stojchftr. 31 T. 3547.
Biermann, C,, Yeßftr. 3.
Bierwirk, H., Auguftenftr. 31 T. 5860.
Blod, F., Muhliusitr. 86 T. 8160.
Böhme, M. jun., Alte Lübeder Chauffee
Nr. 4 T. 7842.
Böhme, M., Waltferdamm 23 T. 4381.
Bornhöft, H., Weißenburgftr. 26 T. 3739,
Brandes, A., Mekitr. 36 T. 1383.
Brode, F., Holftenitr. 35 _T. 6519.
Brügge, D., Edernförder Str. 1. T. 6897.
Bufjchi, B., Hofftr. 29.
Büttner, O., Rendsburger Landfir. 51
T. 2697
Cappelle, H., Holtenauer Str. 28,
Carljen, N., Lutherftr. 15 T. 7985.
Cariten8, W., Kirdhenweg 22 T. 5103.
Chrijtianjen, M., Eimjchenhagen, Preeker
Chauffee 95 T. 6283,
Claußen, P., Flämijche Str. 2
Danieljen, Chr., Karlstal 33 T. 2219.
Deljs, E., Lornjenftr. 21 T. 26832,
Delis, H., Prinzenftr. 35.
Dittrich, K., Düppelitr. 85 T. 3165.
Drenckhahn, L., Rendsbhurger Landftr. 28.
Drews, D., Lerchenftr. 19.
Dunder, E., Walterdbamm 17.
Ehmte, E., Hopfenftr. 2 T. 3497.
Giberg, ©., Elijabethftr. 51 T. 7014.
Ejemann, S., YJungfernftieg 27 T. 1359.
v. d. Fecht, A., Ringftr. 86 T, 5189,
eddern, F., Holtenauer Str. 55 T. 2813,
Feddern, K., Knvoper Weg 160 T. 2313,
sicher, I, Yltisftr. 48 T. 7824.
Sleijcher, D., Fodfir. 12 T. 7034.
yrahm, G., Adelheidftr. 23 T. 6959.
Srahm, H., Suchsdorf 16 T. 4908.
Füchjel, M., Ruffee, Dorfitr., Sell’jches
Haus.
Fürft, A, Knooper Weg 131,
Gaede, H., Hamburger Chauffee 104.
Ganzenmüller, AW., Ehmjohenhagen,
Rreeger Chauffee 40.
Gloy, WW., Langer Rehm 21,
Goreci, H., Reeperbahn 18.
Griebel, G., Schauenburgerftr. 60.
Groth, Gebr., Bapentamp 29 T. 3538.
Grüßner, E., Sophienblatt 63 T, 3099.
Mn D.r Prinz Heinrich: Str. 3
.


rn ME

Haltermann, N., Bahnhofftr. 9 _T. 5161.
Hanjeıt, H., Jungmannftr. 26 T. 3495.
Hanfjen, Q., Körnerftr. 16 T. 7126.
Harsdorf, RN., Rendsburger Landftr. 82.
Hajch, H., Heingeftr. 1.
Hauberg, E., Chriftianiftr. 15.
Henjel, D., Brunswiter Str. 52 T. 1462,
CN G., Haffeldiefsdbammer Weg 1
78.
Holdorf, A., Schönberger Str. 79.
Holdorf, B., Luifenftr. 13 T. 3390.
Hollenbach, I, Holtenauer Str. 176
T. 1559
Holpert, E., Hamburger Chauffee 84.
Holit, E., Schufterfrug 19 T. Holt. 65,
Holtorit, H., Stojchfir. 4.
Horn, W., Auguftenftr. 68 T. 2902.
Hills, jun., H., Koldingftr. 27 T. 5980.
Hüls, O., Kronshagen, Edernförder
Chauffee 87.
Hiüls, N., Lehmberg 8 T. 7946.
Huthloff, A., Homwaldtitr. 6 T. 7177.
Huthloff, A., Wörthftr. 44.
SYacob, W., Möllingitr. 9 T. 2193.
Xacob8, H., Faldenjteiner Str. 5,
Xacob8, H., Friedrichsorter Str. 31T. Holt.
8;
Nr. 83.
Kan8, ECh., Karlitr. 1a T. 3738.
Kasper, I., Heingeftr. 24.
Sung, F., Führftr. 28 T. 2237.
vers, Anne, Kirchhofallee 85 T. 2187.
Kähler, E., Elmjohenhagen, Dorfitr. 12
T. 5897.
Kähler, G., Heitendorf, Neuheifendorfer
Weg 126.
Karl, F., Lornjenftr. 69 T. 624,
Kerfig, I., Sophienblatt 68 T. 3502,
Kind, F., Gneijenauftr. 11 T. 7487,
Kluge, E., Adolfftr. 7 T. 940.
Köcher, K., Eidhendorfiftr. 64.
Rod, F., jun, Molfjee, Hamburger
Landitr. 21.
Köhntke, H., Kieler Str. 36 _T. 2153,
Köpfe, B., Nichthofenftr. 30T. Holt. 152,
Köpfe, E., Alte Lübeder Chauffee 43
T. 7982.
Krabbenhöft, H., Stadtfeldlamp 41.
Kreugfeldt, X., Auguftenftr. 32 _T. 1966.
Kühl, D., Königsweg 103 T. 7395.
Qämmerbhirt, E., Knooper Weg 140a,
Lenz, N., Mittelftr. 9.
Liebetrau, A., Kuvoper Weg 120 T. 3287.
Lohmann, A., Eihenbergstamp 21 T.1553.
Lorenzen, H., Werftftr. 157.
Ludwig, N., Pidertfir. 25 T. 2374.
Lüthge, Dora, Stabtfeldiamp 19a T.8279.
Meislahn, H., Kaijerftr. 49 T. 5646,
Merz, G., Binetaplak 3 T. 2615.
MevS, Anne, Königsiveg 11 T. 4874.
MevS, X., Königsweg 62 T. 3782.
Micheljen, D., Knorrftr. 26 T. 7226,
Möbig, I., Bejelerallee 73 T. 2879.
Möbig, K., Yitisjir. 31 T. 6981.
Mögebier, N., Gerharditr. 96 T. 4478,
Mogenjen, X, & Söhne, Kanalftr. 35
T. Holt. 44.
Mohr, E., Dammftr. 21a T. 2710.
Moll, W., Hebbelftr. 3,
Mordhorft, H., Stormarnitr. 8 T. 8219.
Mordhorit, R., Düppeljtr. 89.
Müller, F., Heijchftr. 8.
Nagel, SG. A., Ruffee, Dorfiir. 14.
Nagel, R., Wilhelmplag 8 T. 4523.
Nordmann, A., Waijenhofftr. 15.
Nordmann, H., Schaßftr. 26.
Obermann, H., Hanfjajtr. 2 T. 4859,
Dehrimann, W., Froebelfir. 28a.
Nähler, M., Schönberger Str. 30 _T. 1724.
Nähler, B., Yungfernftieg 24 T. 3490.
Rabig,M.,Kronshagener Weg 15 T. 3683.
Raul8, H., Auguftenftr. 44.
Renzel,Helene, HeifendorferAWeg 60 T. 782,
ee er Elmjohenhagen, Schulftr. 9
Beter8, © Holtenauer Str. 150 T. 3259.

“| Beter8, H., Schönberger Str. 95 T. 2425.
Reters, I. Hamburger Chauffee 111 T.514.
Beterjen, O., Friedrichsorter Str. 52
T. Holt. 96.
Reterfen, H., Priefjer Str, 14,
bilipp, I, Bielenberaftr. 19.
Bogae, F., Blücherplaß 14 T. 4538.
Röbich, B., Kirchhofallee 51 T. 6454.
Priebs, G., Ningitr. 82 T. 27467
Prien, H., Hamburger Chauffee 44 T.6241
Prien, W., Hamburger Chauffee 44 1,6241,
Schlachtereibedarf
II. zeit
Prüßing, N., Hanfaftr. 24,
Neek, E., Saarbrücdenftr. 157 T. 4548,
Reichert, N., Michekjenftr. 39.
Reimer8, A., RNathausftr. 9 T. 1114.
NReimer8, A., Schülperbaum 15 T. 1114.
Renner, A. Mönkebg., HeifendorferAWeg82,
Rieden, A., Sophienblatt 26 T. 461.
Riren, H., Ningftr. 60 T. 3750.
Rober, H., Koldingftr. 30.
Ruhberg, X. Knvoper Weg 108 T. 2276
Sachje, G., Gutenberajtr. 9 T. 2733,
Sander, H., Ruffee, Dorfitr.45 T. 3231,
Schaar, N., Lutherftr. 11.
Schellhorn, SG., Schlachthof T. 8364.
Scherker, Chr., Tirpikitr. 66 T. 1301,
Schi, A., SGerharditr. 96T. 4478.
Schlud, H., Kieler Str. 4.
Schlüter, H., Samwerfir. 23 T. 2387.
Schmidt, O., Kanalitr. 30T. Holt. 163.
Schmidt, X., Mebitr. 32 T. 4709.
Schmidt, W., Schöntkirhener Str. 22
T. 3256.
Schnappenat, G., Gr. Ziegelfir. 12. 14
T. 5755.
. (09.
Schöne, W., Elmjbhenhagen, Ellerbefer
Weg 90.
Schöning, G., Chriftianiftr. 21.
Schönwandt, I., Teichftr. 23 T. 5278.
Schreiber, N., Lornfenftr. 22,
Schröder, E., Kirchhofallee 58 T. 2042,
Schütt, E., Holtenauer Str. 122,
Schwarten, W., jun., HoltenauerStr. 181
T. 6696. f
Seemann, &., Hohenzollernring457.3035.
Sell, R., Kieler Str. 48,
Sell, W., Mittelitr. 1 T. 6272-78.
Sid, B., Yebitr. 3 T. 2449.
Siemjen, €., Gazelleftr. 7.
Sievers, A, Lange Reihe 21 T. 5976.
Steffen, O., Heitendorf, Teichtorftr. 138
T. above 181.
Steffen, M., Heitendorf, Teichtorfir. 18
T. Laboe 181.
Stehn, A., Alte Lübecker Chauffee 31.
Stehr, B., Bejelerallee 41.
Stein, L., Rendsburger Sandfir. 154.
Stocfiich, W., Holmannftr. 22. 24 T. 3871.
Strumwe, G., Bahnhofftr. 24. *
Sugge, W., Eichenbergstamp 20.
Syring, W., Papentamp 25.
Tank, H., Langenbeditr. 25 T,
Tews, E., Yıtiäjtr. 41.
Timm, H., Elmjohenhagen, Kruppallee 24.
Todt, W., BZiegelteich 22.
Tolfsdorf, F., Bojadowstyitr. 9. T. 7678,
Vermehren, R., Pidertjtr. 14.
Vosgerau,H.,Richthojenitr.34 T.Holt.208,
Voß, G., Alte Lübecker Chauffee33 1.7182
Weiland, B., Lüdemannftr. 67.
Welz, E., Weißenburgftr. 40.
Werner, A., Preußerftr. 22 T. 3075.
Witt, H., Knooper Weg 30 T. 2296.
Witt, K., Megitr. 22 T. 6256.
MWitthöft, H., Prinz Heinrih-Str. 126
T. 4882
Wohlgefahrt, G., Molfjee, LYindenweg,
Wohlgefahrt‘jhes Haus.
MWöhner, H., Annenftr. 73 T. 7868,
Wulf, CE, Welljeer Weg 6.
Beife, W., Koldingijtr. 30.
Bimmermann, G., Damperhofftr. 12
T. 3368,
Schlachtereien
Wilh. Schloffeldi
Muhlinsjir. 34 Fernipr. SLR
Schlachterei-
bedarf
Hartivig, H., Schlachthof T. 6080,
Mann, Erwin, Schlachthof T. 5513.
m
Hans Nissen
Sämtl. Schlachterei-Bedarfsartikel
und Därme und Gew
Gablenzstr. 4 Fspr. 2207Straß, C., Schlachthofftr. 2—4 T, 6501.


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.