Landmeffer
|. Vermeffungsingenieure.
Landwirt/chafil.
Bedarfsartikel
Bölders, O., Derhenftr. 3 T. 381.
Lastautomobil-
betriebe
— Barha
d rn, Richard, Een daden
itecher "heute 204 7
e En M., Nendsburger Sanliz. 18
SS Hamburger Chauffee 3.
6 M., Schauenburgerftr. 52
D., Waigftr. 39 T. 2211.
O., Hopfenftr. 28 T. 1714.
% W., Nönigsweg 109 T. 2216.
rn Annenftr. 98 T. 3730.
.„„, Hamburger Chauffee 176
C., Knooper Be 115a,
W., Ningftr. 7 71 T. 4858.
Otto Holdmann
tüne 24 Fernjpredher 3548
eh W., Muhliusikr. 73.
‚X, Kohrt, © Kohlen
. Spedition
Yon der Tann-Siz. 24 ehe 5694
Die, &., Gutenbergftr. 42 T. 7610.
AR emaun, dl, Sophienblatt 96 T. 8392,
# N Shape - Krujenrotter Weg 27 T. 2781,
WS S., Schauenburgerfir. 21
er58,
oT Sale,
abe W., Heitendorf, Hindenburg
Sn W., jun., Stadtrade 34 T. 5477.
Met, %., Wall 76 T. 3322.

03
Lebensmittel

a) Groghandlungen
3 C) Vertreter
3) Großhandlungen
Ye Mard, Chr., Nönigsweg 18 T. 5635.
a ig, H., Dammftr. 20—24 T. 745.
On W., Faldite. 17 T. 4218, 6860.
6., Treppenftr. 1 T. 5155.
yienblatt 46T. 1208,
‚Örthftir. Ba T. 831.
Müller, Prüne 7 T, 472,
Acer, A, Damperhoffir. 8 T. 3679.
£ider, K., Prüne 22 T. 8940.
er, Wild. Bergftr. 27 T. 516.
b) Handlungen
See «Sangneß, T. 341, 343.
6, A Lornjenftr. 84 T. 162.
Si jen n & Gwaltt, Serchenftr. 7
rt, W,,
bien, X S DC mannjtr. 5 T. 5602,
She I, Stiftjir. 19T. 5788,
C NUR! ©., Kronshagen, Kieler Str. 56b) Handlungen
Übrefen, 9 HOT ) T. 5158.
Gaft, SH Wall
oder N OU Chauffee 39
bare Holtenauer Str. 27
YW., Holtenauer Str. 45a T, 1483.
, WM, SIulienkufter Weg 73a.
a5, ®, Sn 91:
5, jun., ©., Hügeljtr. 19 T. 2585.
EN
Landmejjer
Bauer, E., Friedrichsorter Str. 11
T. Holt. 159.
Baum, I, Sn Dorf 26.
Baumann, 6 , Projensdorfer Str. 220
473.
Baumann, S., Schevenbrüde 3 T. 3269.
Baumgart, ProjenSdorfer Str. 32 T. 3151.
Beder, Johanne, Rangaumweg 9 T. 6504.
Beder, K., Stojfchftr. 21.
Beet, Chr., Tirpikjtr. 30a T. 7344.
Bedenn AM, Prinz Heinrih=Str. 127
775,
Bet, Wally, Auguftenftr. 76.
Below, K., Knorritr. 26.
Bendt, Erna, Gerhardftr. 41.
Bernitt, H., Prinz Heinrich: Str. 124.
SEE Quije, MelancdhHthonftr. 31
Bing, Dora, Schauenhurgerfir. 48,
Bleinagel, jun., SG., Saarbrücenftr. 20,
Blödorn, £., Stisftr. 9 T. 5643.
Böge, B., Knvoper Weg 134 T. 3157.
Bohnhoff, Emma, Saarbrücenftr. 26.
Boller, EPSASTEH Hamburger Chauffee
Nr. 217 T. 8
Bolte, Minna, Olmumeloieie 5.
Bombor, Gertrud, Wikingerfir. 14.
Borchert, W., Yohannesftr. 35.
Braak, Anna, Schuhmacherftr. 12 T. 7549,
Braafh, E., Frig Reuter:Str. 25.
Braajh, H., Kirchenweg 831.
Braajch, H., Königsweg 31 T. 1631.
Brauer, H., Grüfffamp 7 T. Holt. 271.
Braun, E., Tirpigitr. 40.
Brir, E., YJungfernitieg 9.
Brücdmann, Martha, Jägersberg 19a,
Bunde, E., Hamburger Chauffee 42,
Bunfen, A., Wilhelmplag 5 T. 5165.
SH Sr, Hamburger Chauffee 139
uf Süfaberb, Gerharditr. 14.
Se a Welljee, Dorfür. 29
CpienIen. S., Stiftfte. 25 T. 4970.
Chriftianjen & Sohn, SG. m. b. H.,
Schloßftr. 14.
Claufjen, X, Krufjenrotter Weg 12.
Claufen, R., Gerharditr. 5.
Claußen, G., Waigitr. 34 T. 1095.
a Prinz Heinrih-Str. 77
Darm, Toni, Haffelmannftr. 31.
Deljs, Marta, Damperhofftr. 19 T. 5004.
Delis, W., Achterwehrer Str. 9 T. 6702,
Dibbern, H., Prinz Heinrich=-Str. 71
T. 4152.
Diehe, E., Projensdorfer Str. 205 T. 3531.
Dittmann, Henni, Stormarnftr. 3,
Dohm, H., Schweffeljtr. 11 T. 5304,
Doovie, H., Tirpikitr. 123 T. 2846,
Döring, Agnes, Schauenburgerfir. 33.
Döring, X., Haffeldieksdammer Weg 46.
Doerr, Frieda, Hanfafjtr. 82T. 6076.

Droffel, Hamburger EA 112,
Dührkop, D., Chriftianijtr. 6 T. 8489,
Dührjen, S., ‚ Qehmberg 15T. 3809.
Dunder, Elijabeth, EcfernförderChauffec5.
GE, Helene, GOneijenauftr, 10,
Egger5, Te Tirpikfir. 137 T. 828.
„ Oneijenauftr. 9 T. 8153.
Sl, Elijabethftr. 26,
l., Haffeer Str. 12 T. 5988,
® Langer Rehm 25 T. 8388.
I., Dehnekefjtr. 30 T. 7776.
D., "Auguftenite. 70,
Martha, Faulite. 10T. 7481.
W., Karlitr. 15 T. 6655,
Enge, ©, Megitr. 14 T. 5536,
Eyer, A, Dehndeitr. 89.
Fedderjen, ©., Schönberger Str. 102.
v. Fehren, I., Königsweg 22 T. 1280.
EEG ., Sörenjenftr. 10.
Serreau, Al A Wohld 73 T. 4133.
„| Fiebeltorn, B , Bahnhofftr. 18 T. 3846.
Finnern, A., "Edernförder Str. 21.
Finiter, E., Udalbertjte. 17 T. 5717.
Fiicher, G, Gfijabethitr. 41.
yijcher, R., Samwerftr. 11 T. 7036.
lic, 8., Kieler Str. 70.
yiodnim,. Anna, Klofterfir, 15,
ylohr8, G., Gebharditr. 95.
Förit, Y., Yehlte. 15 T. 6274.
Banker 8 Projensdorfer Str. 126
Seh tegalt, Baftrowftr. 20,Frande, Augufte, Oneijenauftr. 4,

ST
Franzen, L., Oneijenauftr. 27 T. 6891.
Friedrichjen, K., Brommyftr.. 15,
Fröhlich, F., Knooper Weg 136.
An Friedel, Helmholkitr. 12.
anzenmüller, QA., Kaiferftr. 31 b.
Geeit, H., Trenntrader Weg 23 T. 7079.
Gehrts, W., Mitteljtr. 16.
GSejerich, Paula, Boninftr. 31.
Gojch, F., Jungfernitieg 28 T. 5766.
Göttjdhe, K., Knooper Weg 104.
Graber, Katharina, Kaifjerftr. 39.
Gradert, E., EEE Weg 3.
Srage, D., AUnnenjte. 5
Grell, A., Soönberger S ie. 119 T. 1086.
Grube, D., Schulftr. 20.
Grüneberg, Sr Hohenzollernring 81.
GSülf, H., Kl. Biegelftr. 2.
Gülle, D., Edernförder Str. 25,
Häbry, Mathilde, Falditr. 10,
Hamann, F., Elmjdhenhagen, Zeppelin:
ring 40.
Hamann, I., Sternftr. 3 T. 2273.
Hammer, I., Seeblid 1 T. 1274,
Hammerich, Chr. Dlshaufenftr. 1 T.2910.
Sn 5” Hamburger Chauffee 348
Da , Wörthftr. 3.
Hanken, Sr Retersburger Weg 57
T. 7664.
Harder, © Hohenftaufenring 36 T. 6976.
Harder, H., Jachmannftr. 18,
SE Mattho, Schülperbaum 20
Sa ; Wendenburgftt. 9 T. Holt. 84.
Hartmann, A., Lüdemannftr. 37.
Haß, S., Schönberger Str. 138 T. 1529,
Heejch, E., Schauenburgerftr. 21.
Heejich, H., Aljenftr. 9.
Heims, I,
Heinemann, I, Zirpikftr. 18.
Heiner, H., Samwerftr. 32,
Heiftermann, W., Stromeyerfir. 7,
Henning, Dora, IJungfernftieg 30.
Henning, F., Sammwerfir. 6.
Henningjen, Bertha, Lerchenftr. 21.
Henfjel, H., Königsweg 22 T. 8348.
Hermann, W., Werftitr. 133.
Heufchild, K., Hanfjaftr, 70 T. 1973.
Hilbers8, Emilie, Wilhelminenftr. 19.
Hilbert, H., Melsdorfer Str. 44 T. 3349.
Hildebrand, B., Bejelerallee 43 T. 3790.
Hinz, D., Waigftr. 78,
Hinz,
DHirthe, D., Schönkirchener Str. 6.
Hoce, X., Prinz Heinridh-Str. 3 T. 2691.
S., Bahnhofftr. 20 T. 2929,
Hoffmann,
Hopfgarten, Frieda, Poppenbrügger
Weg 25. $
Horn, H., Kämpenftr. 2 T. 6881.
Hottendorff, H., Holten. Str. 43 T. 1096,
Cr Brunswiker Str. 30a
Yacobfen, H., Harmöftr. 18.
Jäger, Anna, Chin Krufe-Str. 10.
Jahn, E., et 4.
HYahneke, W., Elijabethitr. 37.
Sg „„ Rendshurger Landftr. 89
SJanjen, Emmy, ENT 8.
IJapp, H., Weberftr. 6.
Sebe, Chr. Scharnhorftftz. 18 T. 6292,
Senfjen, Carol., Auguftenftr. 53.
ON Chriftiansprie8 3a T.Holt. 18,
SIJohannjen, Hulda, Helmholgitr. 20.
30 en, $., Mudhliusfitr. 68,
Xobhannijen Ss, Harm8ftr. 88.
Iöhne, Agnes, Koldingitr. 3.
Yöhnk, A, Yorckitr. 6 T. 5799,
Yödhnt, Johanna, Werftftr. 163.
Hürgens, M., Hornheimer Weg 19.
vers, W., Kaijerftr. 66.
Kachelmeier, Marta, Kleiner Kuhberg 9.
Kahl, X., Elijabethitr. 78 T. 4741.
Karge, A., SchöntirhenerStr.61 T. 3334.
Karifie8, EI., Helgolanditr. 31 T. 8087,
Kasper, E., Eimfohenhagen, PreeHer
Chauffee 205.
Kafu, 6. m. b. H., Holitenitr. 68 T. 7401.
Si ei Alte Lübeer Chauffee 34
Rekenbet © Seilendorf, Dorffir. 10
T. Laboe
Re > henbesen Schulftr. 10
Kirjhbaum, Helene, Poftgang 4.

LebenZmittel
jun., Hopfenftr. 1 T. 5352.
E., Schönberger Str. 31 T. 1576,
Hinz, Henny, Möntkeberg, Hüljenbergweg5.

TI. zeit
Kahn, K., Hagener Str. 1 T. 2252,
Klammt, W., Holtenauer Str.120 T. 4039.
Kläfchen, Dora, Mathildenfjtr. 19,
Ren Et Brojensdorfer Str. 16
Ren Se Gerharbftr. 67 T. 4121.
Rnobbe, E., Knvoper Weg 102 T. 568.
Koch, Ella, Weikenburgitr. 7 T. 1362,
Koch, H., Muffee, Dorfitr. 118,
Ko, Catharina, AWdelheidftr. 11.
Kod, G., Knooper Weg 154 T. 3624,
Rod, R., Herzog Friedrich=-Str. 86,
Kohn, I., Bejelerallee 69 T. 7407.
Köhnke, MW. Suchsdorf 50 T. 731.
König, Mar, Holtenauer Str. 67 T. 2259,
Körner, Helene, Königsweg 60,
Kortum, H., Norddeutjche Str. 15.
Kortum, P., Alte Lübeder Chauffee 70a
T. 6805.
Kraufe, €. M., Kirdhenweg 15 T. 2742,
Kraufje, Emma, Gutenbergitr. 62.
Krempe, H., Annenftr. 28 T. 7706.
Krending, F., Harmsjtr. 72.
Krogmann, O., Küterftr. 16.
Krohn, F., Schönkirdhener Str.15 T. 5097,
Krohn, H., D. Rehm‘8 Nachf., Niemann8»
weg 38 T. 868.
Krohn, X., Bidertfir. 20 T, 3504.
Krull, O., Haffeldielsbammer Weg 217
% ZA
Kruje, Anna, Stormarnftr. 14.
Kuchel, W., Elendsredder 4 T. 5134,
Küfer, X., Waigftr. 47 T. 168.
Kuhn, Dora, Hollmannftr. 55.
Kuhnert, K., VBinetaplak 6.
Küfter, Franziska, Gabelsbergerftr. 23.
Lage, X., IJungfernitieg 3.
Lamprecht, H., Kieler Str. 29a.
Landjhoof, Fockftr. 28.
Laffen, Frieda, Sandkrug 7.
SE Frieda, Kronshagener Weg 88
genibeeß, G., Nendshurger Landitr. 56.
Leplow, E€ , Holtenauer Str. 176,
Lerius, Georg, Steinftr. 10 T. Ta6T.
Lindig, B., EClijabethftr. 57.
Lohmann, B., Harm8ftr. 48.
SEAN W., EDEN O Her 21.
Lorenzen, DO , Dora itz.
Sucht, H., Kanalftr. 10 Holt. 42.
Lund, G., Sörenfenftr. 35,
Lug, H., Knvoper Weg 123
Qythje, MM Preeger Chauffee 50 T. 369
Mahl, H., Kirhenweg 19 T. 3282.
a“ , Hamburger Chauffee 111
Marfau, Jenny, Rlogftr. 15.
Martins, W., Chemnigzitr. 18.
Mart-Stölting, H..Yvensring 16 T. 1768
Majcdhmann, E., Blücherftz. 17.
Matthiejen, €., Großer Kuhberg 12
T. 1594.
Maß, Hildegard, Großer Kuhberg 1.
Mau, IW., Stabtfelbfamp 35 T. 6786.
Meier, Carla, Gärtnerfir. 60,
Mengel, H., Bidertftr. 24.
Meyer, Emilie, Schüßenfir. 16.
Meyer, H.,. Klopftockhjitr. 11 T. 2378.
Meyer, Laura, Gerhardfir. 17 T. 1926
Mierow, W., Preußerftr. 26 T. 313.
Milte, G., Klausdorfer Weg 99 T. 7271
Mogel, W., Holtenauer Str. 149 T. 5913
Mohr, Dora, SOC 2 T. 4430.
Mohr, I., Gerhardftr. 32
Mohr, M. I, Howmwaldtjtr. 10 T. 6190
Möller, F., Düppelitr. 68 T, 2321.
Möller, %., Siebtfelblämp 17.
Möller, W., Aljenftr. 1.
de Mooy, Thea, Buraftr. 2.
Moß, H., Yehitr. 7 T. 2080.
Müller, Anna, Chemnigftr. 8.
Müller, Anni, Edernförder U 4.
Neve, W., Heingeftr. 14 T. 6!
© „Annemarie, Lütjenburger Sir. 837
Ser Clijabeth, ACT 5 T. 8198,
DD R., Baftrowftr. 1
Dlof, A „ Stadtfeldlamp 24.
Olien, H., Fleethörn 69.
Olfen, K., Lutherftr. 6.
Qsbahr, $., Kirchenweg 51.
Otto. Auguite, Königsweg 59.
Bahl, L., Schönkirhener Str. 19,
PO © Frig Reuter-Str. 42 T. Holt.
Daulo, Maria, Minglir. 988.
DE

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.